logo UIB Universitats - FOU

FULL OFICIAL

Núm. 353 - Any  XXVII - I. DISPOSICIONS GENERALS Divendres, 21 d'octubre de 2011
Consell de Govern

9956. ACORD NORMATIU del dia 23 de setembre de 2011 pel qual es modifica l’Acord normatiu 6558/2004, de 17 de febrer, pel qual es fa públic el Reglament de la Comissió de Biblioteca.

El Consell de Govern, a la sessió ordinària del dia d’avui, fent ús de les competències que li atribueix l’article 24.2.32 i 40 dels Estatuts d’aquesta universitat, ha aprovat la modificació de l’Acord normatiu 6558/2004, de 17 de febrer, pel qual es fa públic el Reglament de la Comissió de Biblioteca.

Article 1

 1. Es modifica la redacció de l’article 3 del Reglament, que queda de la forma següent:
  «1. La Comissió de Biblioteca és integrada per tretze membres:
  »a) El vicerector del qual depèn el Servei de Biblioteca i Documentació, que en serà el president.
  »b) Cinc representants dels col·lectius de degans, directors d'escola, directors de departament i directors d'instituts universitaris de recerca, que seran triats cada dos anys pel Consell de Govern, de manera que sempre quedin representades les cinc grans branques del coneixement: Ciències, Ciències de la Salut, Ciències Socials i Jurídiques, Arts i Humanitats i Enginyeria i Arquitectura.
  »c) Tres alumnes, un de grau (llicenciatura o diplomatura), un de postgrau i un de doctorat, triats pel Consell d’Estudiants.
  »d) El Gerent.
  »e) El director del Servei de Biblioteca i Documentació.
  »f) Dos membres del personal del Servei de Biblioteca i Documentació, un d’ells designat pel director del Servei i l'altre elegit per la plantilla del Servei.
  »2. Poden assistir a les sessions de la Comissió, amb veu i sense vot, altres persones convocades pel president, en qualitat d'experts en les matèries que s'hagin de tractar en una determinada sessió.
  »3. Actuarà com a secretari de la Comissió la persona del Servei de Biblioteca i Documentació designada pel director com a membre de la Comissió.»
 2. S’hi introdueix una disposició addicional única, del tenor següent:
  «Totes les denominacions d’òrgans de govern, representació, càrrecs, funcions i membres de la comunitat universitària, com qualssevol que en aquesta normativa apareguin en gènere masculí, s’han d’entendre referides indistintament al gènere masculí o femení, segons el sexe del titular de qui es tracti.»

Article 2

Es disposa la publicació com a annex del text íntegre resultant de la modificació de l’Acord normatiu 6558/2004.

Disposició final

Única

La present modificació entrarà en vigor una vegada publicada al FOU de la UIB.

Ho faig publicar perquè se’n prengui coneixement i tingui els efectes que corresponguin.

Annex

Article 1. Objectiu

L’objectiu de la Comissió de Biblioteca és garantir la sintonia i coordinació entre les necessitats de la comunitat universitària quant a la docència, la investigació i l’aprenentatge i els serveis i les prestacions que ofereix el Servei de Biblioteca i Documentació per satisfer-les.

Article 2. Funcions

Les funcions de la Comissió de Biblioteca són:

 1. Vetllar pel desenvolupament de les col·leccions de la UIB mitjançant la definició i el seguiment de les polítiques d’adquisició de monografies, de subscripció a revistes, de contractació de bases de dades, de donacions, de convenis amb altres biblioteques i de formació d’usuaris.
 2. Aprovar inicialment i elevar al Consell de Govern els reglaments i les normes que regulen l’ús de la col·lecció, les instal·lacions i els equipaments del Servei de Biblioteca i Documentació.
 3. Supervisar la política de qualitat del Servei de Biblioteca i Documentació mitjançant l’aprovació inicial i el seguiment de la planificació estratègica, de la carta de serveis i dels processos d’avaluació i certificació del Servei de Biblioteca i Documentació.
 4. Supervisar els objectius i les metes del Servei de Biblioteca i Documentació mitjançant l’aprovació i el seguiment del pla anual d’actuació i l’aprovació i la publicació de la memòria anual.
 5. Assessorar el vicerector competent en qüestions relacionades amb el Servei de Biblioteca i Documentació.

Article 3. Composició

 1. La Comissió de Biblioteca és integrada per tretze membres:
  1. El vicerector del qual depèn el Servei de Biblioteca i Documentació, que en serà el president.
  2. Cinc representants dels col·lectius de degans, directors d'escola, directors de departament i directors d'instituts universitaris de recerca, que seran triats cada dos anys pel Consell de Govern, de manera que sempre quedin representades les cinc grans branques del coneixement: Ciències, Ciències de la Salut, Ciències Socials i Jurídiques, Arts i Humanitats i Enginyeria i Arquitectura.
  3. Tres alumnes, un de grau (llicenciatura o diplomatura), un de postgrau i un de doctorat, triats pel Consell d'Estudiants.
  4. El Gerent.
  5. El director del Servei de Biblioteca i Documentació.
  6. Dos membres del personal del Servei de Biblioteca i Documentació, un d’ells designat pel director del Servei i l'altre elegit per la plantilla del Servei.
 2. Poden assistir a les sessions de la Comissió, amb veu i sense vot, altres persones convocades pel president, en qualitat d'experts en les matèries que s'hagin de tractar en una determinada sessió.
 3. Actuarà com a secretari de la Comissió la persona del Servei de Biblioteca i Documentació designada pel director com a membre de la Comissió.

Article 4. Règim de sessions

 1. La Comissió s’ha de reunir trimestralment en sessió ordinària i en sessió extraordinària, quan es consideri escaient.
 2. La convocatòria i l’ordre del dia de la Comissió s’han de comunicar als membres amb una antelació mínima de tres dies hàbils.

Disposició addicional

Única

Totes les denominacions d’òrgans de govern, representació, càrrecs, funcions i membres de la comunitat universitària, com qualssevol que en aquesta normativa apareguin en gènere masculí, s’han d’entendre referides indistintament al gènere masculí o femení, segons el sexe del titular de qui es tracti.

Disposició final

Única

El present reglament entrarà en vigor una vegada publicat al FOU de la UIB.

Palma, 23 de setembre de 2011
La Rectora,
Montserrat Casas