logo UIB Universitats - FOU

FULL OFICIAL

Núm. 353 - Any  XXVII - I. DISPOSICIONS GENERALS Divendres, 21 d'octubre de 2011
Consell de Govern

9955. ACORD NORMATIU del dia 23 de setembre de 2011 pel qual es canvia el nom de Departament de Filologia Espanyola, Moderna i Llatina pel de Departament de Filologia Espanyola, Moderna i Clàssica.

El Consell de Govern del dia 12 d’abril de 2011 va modificar la composició dels departaments de Ciències Històriques i Teoria de les Arts i de Filologia Espanyola, Moderna i Llatina i va assignar l’àrea de coneixement de Filologia Grega al Departament de Filologia Espanyola, Moderna i Llatina, tal com estableix la Resolució del Rectorat 9798/2011, de 12 d’abril (FOU núm. 349, de 20 de maig de 2011).

En conseqüència, a proposta del Consell de Direcció del dia 19 de juliol de 2011, d’acord amb el que preveuen els articles 24.2.12 («Són competències del Consell de Govern: [ ...] 12. Aprovar la creació, modificació, supressió i denominació dels departaments, d’acord amb aquests Estatuts i amb la legislació vigent») i 59 («La creació, modificació, denominació i supressió dels departaments i, si escau, de les seccions departamentals correspon al Consell de Govern, a proposta del Consell de Direcció, oïts els departaments que puguin resultar afectats [ ...] ») dels Estatuts de la Universitat i atesa l’adscripció de l’àrea de coneixement de Filologia Grega al Departament de Filologia Espanyola, Moderna i Llatina (realitzada per la Resolució del Rectorat 9798/2011, del 12 d’abril), el Consell de Govern, a la sessió del dia d’avui, ha acordat de canviar el nom de Departament de Filologia Espanyola, Moderna i Llatina pel de Departament de Filologia Espanyola, Moderna i Clàssica.

Qualsevol referència al Departament de Filologia Espanyola, Moderna i Llatina serà interpretada com a referència al Departament de Filologia Espanyola, Moderna i Clàssica.

Ho faig publicar perquè se’n prengui coneixement i tingui els efectes que correspongui.

Palma, 23 de setembre de 2011
La Rectora,
Montserrat Casas