logo UIB Universitats - FOU

FULL OFICIAL

N˙m. 353 - Any  XXVII - I. DISPOSICIONS GENERALS Divendres, 21 d'octubre de 2011
Consell de Govern

9953. ACORD NORMATIU del dia 23 de setembre de 2011 pel qual s'aprova la modificació de plantilla de Campus Extens.

A proposta del Consell de Direcció i amb l'informe previ dels departaments afectats, el Consell de Govern, a la sessió ordinària del dia d'avui, en virtut de les competències que li corresponen segons els articles 24.2.8 i 93 dels Estatuts de la Universitat, aprova la proposta de modificació de plantilla de Campus Extens que es detalla a l’annex únic.

Ho faig publicar perquè se'n prengui coneixement i tingui els efectes que corresponguin.

Palma, 23 de setembre de 2011
La Rectora,
Montserrat Casas