logo UIB Universitats - FOU

FULL OFICIAL

N˙m. 352 - Any  XXVI - II. A. NOMENAMENTS I SITUACIONS Divendres, 16 de setembre de 2011
Rectorat

9946. RESOLUCIÓ del Rectorat del dia 6 de setembre de 2011 per la qual es contracta una professora associada en desenvolupament dels acords normatius 8879/2008, de 19 de desembre, i 1185/1990, de 25 d'octubre.

En virtut del que preveuen l’apartat 1.1.1 (Reducció de l’activitat docent per dedicació a tasques de gestió) de l'Acord normatiu 8879/2008, de 19 de desembre, pel qual s’aprova el document que regula el còmput de l’activitat docent del professorat de la Universitat de les Illes Balears, i l’Acord normatiu 1185/1990, de 25 d’octubre, pel qual s’estableix un programa extraordinari d’accions de plantilla i contractes de personal docent per exempcions, i pel que fa a la possibilitat d'establir un programa extraordinari d'accions de plantilla i contractes de personal docent per exempcions de l'activitat docent de determinats càrrecs acadèmics, he resolt, a proposta del Consell de Direcció i atesos els crèdits de disponibilitat immediata prevists a l'article 5 de l’Acord normatiu 1185/1990, que:

La senyora Verónica Álvarez Alarcón sigui contractada com a professora associada (tres hores) de l'àrea de coneixement d’Economia Aplicada, als efectes d'exempció de les activitats docents de la degana de la Facultat d’Economia i Empresa. Aquesta plaça restarà adscrita al Departament d’Economia Aplicada.

Aquest contracte tindrà vigència durant l’any acadèmic 2011-12 i, en tot cas, acabarà en el moment que cessi el càrrec acadèmic objecte d'exempció. La renovació d'aquest contracte requereix un acord executiu.

Us ho comunic perquè en prengueu coneixement i tingui els efectes que corresponguin.

Palma, 6 de setembre de 2011
La Rectora,
Montserrat Casas

Sr. Vicerector d’Ordenació Acadèmica i Professorat, Sra. Directora del Departament d’Economia Aplicada i Sra. Gerent de la Universitat.