logo UIB Universitats - FOU

FULL OFICIAL

N˙m. 352 - Any  XXVI - II. A. NOMENAMENTS I SITUACIONS Divendres, 16 de setembre de 2011
Rectorat

9945. RESOLUCIÓ del Rectorat del dia 6 de setembre de 2011 per la qual es contracta un professor associat en desenvolupament dels acords normatius 8879/2008, de 19 de desembre, i 1185/1990, de 25 d'octubre.

En virtut del que preveuen l’apartat 1.1.1 (Reducció de l’activitat docent per dedicació a tasques de gestió) de l'Acord normatiu 8879/2008, de 19 de desembre, pel qual s’aprova el document que regula el còmput de l’activitat docent del professorat de la Universitat de les Illes Balears, i l’Acord normatiu 1185/1990, de 25 d’octubre, pel qual s’estableix un programa extraordinari d’accions de plantilla i contractes de personal docent per exempcions, i pel que fa a la possibilitat d'establir un programa extraordinari d'accions de plantilla i contractes de personal docent per exempcions de l'activitat docent de determinats càrrecs acadèmics, he resolt, a proposta del Consell de Direcció i atesos els crèdits de disponibilitat immediata prevists a l'article 5 de l’Acord normatiu 1185/1990, que:

El senyor Álvaro Sanz Gómez sigui contractat com a professor associat (sis hores) de l'àrea de coneixement d’Anàlisi Geogràfica Regional, als efectes d’exempció de les activitats docents de la Síndica de Greuges. Aquesta plaça restarà adscrita al Departament de Ciències de la Terra.

Aquest contracte tindrà vigència durant l’any acadèmic 2011-12 i, en tot cas, acabarà en el moment que cessi el càrrec acadèmic objecte d'exempció. La renovació d'aquest contracte requereix un acord executiu.

Us ho comunic perquè en prengueu coneixement i tingui els efectes que corresponguin.

Palma, 6 de setembre de 2011
La Rectora,
Montserrat Casas

Sr. Vicerector d’Ordenació Acadèmica i Professorat, Sr. Director del Departament de Ciències de la Terra i Sra. Gerent de la Universitat.