FULL OFICIAL
Universitat de les
Illes Balears
Any XXVI
Núm. 352
Divendres, 16 de setembre de 2011
Any
Núm.
Acord
Cercar
?
DISPOSICIONS GENERALS
Consell de Govern

9917. ACORD NORMATIU del dia 21 de juliol de 2011 pel qual s'aproven diverses modificacions del catàleg de llocs de treball del personal funcionari i laboral d’administració i serveis de la UIB.

Per l’Acord normatiu 3367/1996, de 18 de desembre (FOU núm. 129, de 27 de desembre), es va aprovar el catàleg de llocs de treball del personal funcionari i laboral d’administració i serveis de la UIB. La darrera modificació d’aquest catàleg fou aprovada per l’Acord normatiu 9635/2010, de 17 de desembre (FOU núm. 342, de 29 de desembre).

Atesos les necessitats i els serveis que s’han d’oferir a la comunitat universitària tant pel que fa a la quantitat com a la qualitat, es fa necessari introduir algunes modificacions al catàleg de llocs de treball que permetin adaptar-se a aquesta realitat.

Per tot això, el Consell de Govern, a la sessió ordinària del dia d’avui, en virtut dels articles 24.2.40, 127 i 128 dels Estatuts de la UIB i a proposta del Consell de Direcció, acorda d’introduir al catàleg les modificacions següents:

1. Es modifiquen les característiques de les places següents:

– Les places 5153, 5143, 5146, 5144, 5147, 5145, 5148, 5149, 5151, 5150 i 5152 del Centre de Tecnologies de la Informació de la UIB, subgrup C1, passen a ser subgrup A2/C1.

2. Es crea una plaça de funcionari de cossos generals / cossos específics:

Una plaça subgrup A2/C1, nivell 23, cap d’àrea, jornada JM, a Gerència. Complement específic: 8.032,28. Complement de productivitat: 1.765,02. Tipus de lloc: singularitzat, forma de provisió: concurs específic, i dependència funcional de la plaça núm. 1.

3. Es modifica la denominació de les places següents:

– La plaça 2 de Gerència passa de vicegerent a vicegerent econòmic.
– La plaça 3 de Gerència passa de vicegerent a vicegerent de personal.

4. Es modifica la jornada de les places següents:

– La plaça 5144, del Centre de Tecnologies de la Informació de la UIB, jornada JT, nivell 21, passa a tenir jornada JM.
– Les places 264 i 261, del Servei de Biblioteca i Documentació de la UIB, jornada JM, nivell 14, passen a tenir jornada JT.

Ho faig publicar perquè se’n prengui coneixement i tingui els efectes que corresponguin.

Palma, 21 de juliol de 2011
La Rectora,
Montserrat Casas


 

 
Acord anterior
  Acord següent

Acords que fan referència a aquest.