logo UIB Universitats - FOU

FULL OFICIAL

Núm. 351 - Any  XXVI - I. DISPOSICIONS GENERALS Divendres, 22 de juliol de 2011
Consell de Direcció

9864. ACORD EXECUTIU del dia 5 de juliol de 2011 sobre el registre de les activitats dels doctorands.

El Consell de Direcció, a la sessió ordinària del dia d’avui, en virtut de les competències que li corresponen segons l’article 27.1.h) dels Estatuts de la Universitat, a l’empara del que l’article 2.5 del Reial decret 99/2011, de 28 de gener, preveu en relació amb el document d’activitats del doctorand i atesa la conveniència de mantenir un registre de les activitats formatives i d’investigació dutes a terme pels doctorands en el període d’investigació, acorda el següent:

 1. Els doctorands de la UIB, per poder matricular-se de tutela acadèmica el curs 2011-2012 i els cursos posteriors, han d’haver demanat l’alta a l’aplicació de gestió de currículums del GREC, independentment de la normativa de doctorat que els sigui aplicable (reials decrets 778/1998, de 30 d’abril, 56/2005, de 21 de gener, i 1393/2007, de 29 d’octubre, o altres normatives anteriors).
 2. La sol·licitud d’alta a què fa referència el punt anterior s’acredita mitjançant el document que es genera en demanar l’accés al servei, degudament signat per la persona interessada, el qual s’ha de lliurar als serveis administratius en el moment de formalitzar la matrícula per a tutela acadèmica.
 3. Els serveis administratius remetran a l’Oficina de Suport a la Recerca (OSR) l’original del document a què es refereix el punt anterior, i en retindran una còpia.
 4. No s’aplicaran les previsions anteriors als doctorands que ja estiguin donats d’alta a l’aplicació de gestió de currículums del GREC, i hauran d’aportar prova d’aquest fet en el moment de matricular-se de tutela acadèmica el curs 2011-2012 o bé en fer-ho per primera vegada en algun curs posterior. Aquesta prova consistirà en una impressió de la pantalla que apareix en sol·licitar l’alta a l’aplicació de gestió de currículums del GREC en el cas en què la persona interessada ja és usuària de la dita aplicació. Aquest document s’ha de lliurar als serveis administratius en el moment de formalitzar la matrícula per a tutela acadèmica.
 5. Al final del període de matriculació, el Centre d’Estudis de Postgrau (CEP) remetrà a l’OSR la llista de doctorands que hagin demostrat que ja estaven donats d’alta a l’aplicació GREC, amb indicació del programa de doctorat en el qual estan matriculats.
 6. Una vegada donats d’alta a l’aplicació de gestió de currículums del GREC, els doctorands han de comprometre’s formalment, mitjançant document signat a l’efecte (vegeu l’annex 1), a mantenir un registre actualitzat de totes les activitats formatives i d’investigació que duguin a terme en el marc del programa de doctorat que cursin, en el qual han d’incloure: publicacions en revistes especialitzades, assistència a reunions o congressos científics, presentació de ponències en reunions o congressos científics, assistència a cursos, seminaris i altres activitats formatives, estades de recerca en altres institucions, beques o ajuts rebuts i qualsevol altra informació que sigui rellevant per a la seva formació doctoral.
 7. El doctorand es responsabilitza formalment, mitjançant document signat a l’efecte, de la veracitat de les dades consignades i es compromet a aportar-ne prova documental si li ho requereixen (vegeu l’annex 1).
 8. El director de la tesi o el supervisor seran els encarregats de vetllar per l’ús adequat i correcte que el doctorand faci d’aquesta eina.
 9. El CEP, juntament amb l’OSR, establirà el procediment necessari perquè el director de tesi, el tutor i el director del programa de doctorat puguin disposar de la informació consignada a l’aplicació pels doctorands, els quals en el moment de la matrícula hauran de donar la corresponent autorització (vegeu l’annex 2). A aquest efecte, l’OSR proporcionarà al CEP la informació que els alumnes de doctorat tinguin consignada a l’aplicació GREC, amb la periodicitat que es consideri adient per poder fer el seguiment de l’activitat en investigació dels doctorands.
 10. El CEP comunicarà a l’OSR qualsevol de les situacions següents, per tal que es puguin fer els canvis oportuns en el perfil d’usuari de l’aplicació GREC:
  1. Obtenció del títol de doctor.
  2. Abandonament del programa de doctorat.
  3. Canvi de programa de doctorat.
  4. Qualsevol altra circumstància que afecti l’estatus del doctorand.

Disposició final única

El present acord entrarà en vigor l’endemà de publicar-se al Full Oficial de la Universitat de les Illes Balears.

Ho faig publicar perquè se'n prengui coneixement i tingui els efectes que corresponguin.

Annex 1. Actualització de dades
Annex 2. Protecció de dades

Palma, 5 de juliol de 2011
La Rectora,
Montserrat Casas