FULL OFICIAL
Universitat de les
Illes Balears
Any XXVI
Núm. 351
Divendres, 22 de juliol de 2011
Any
Núm.
Acord
Cercar
?
DISPOSICIONS GENERALS
Consell de Direcció

9862. ACORD EXECUTIU del dia 14 de juny de 2011 pel qual es crea l’Oficina Web de la Universitat de les Illes Balears.

Atesos la importància que els darrers anys ha adquirit el web com a eina per a la difusió i l’intercanvi d’informació, i l’abast i la varietat de les tasques que implica l’organització de la informació institucional al web de forma correcta i unificada, la Universitat de les Illes Balears reconeix la necessitat de crear una unitat administrativa multidisciplinària que impulsi els diferents esforços en aquest àmbit i que tingui com a tasques principals coordinar la publicació d’informació de la UIB a través del web institucional i altres tecnologies web, vetllar pel compliment de les normatives aplicables, tant legals com d’imatge institucional, i explorar nous entorns tecnològics dins l’àmbit de les tecnologies de la informació al web.

Per tot això, el Consell de Direcció, a la sessió ordinària del dia d’avui, en virtut de les competències que li corresponen segons l’article 27.1.h) dels Estatuts de la Universitat, acorda de crear l’Oficina Web de la Universitat en els termes següents:

1. Es crea l’Oficina Web de la Universitat de les Illes Balears.

2. L’Oficina Web de la Universitat de les Illes Balears depèn orgànicament del Vicerectorat de Tecnologies de la Informació, sens perjudici de les competències d’altres vicerectorats.

3. Les funcions de l’Oficina Web de la Universitat de les Illes Balears són, entre d’altres, les que s’indiquen:

a) Coordinar i supervisar tècnicament l’organització de la informació institucional a la web oficial de la Universitat de les Illes Balears.
b) Coordinar la imatge corporativa i la visibilitat i integració entre els diferents espais i aplicacions web de la Universitat.
c) Avaluar i proposar actuacions i normatives per vetllar per la imatge institucional de la Universitat a Internet.
d) Vetllar pel compliment de les normatives aplicables a la publicació web dins l’àmbit de les administracions públiques.
e) Oferir espais de publicació web a la comunitat universitària.
f) Oferir eines, suport tècnic i formació a la comunitat universitària que facilitin la publicació de continguts i la funcionalitat als diferents llocs web.
g) Assessorar els membres de la comunitat universitària en l’àmbit de la publicació d’informació a Internet.
h) Realitzar les tasques tècniques necessàries per poder desenvolupar les seves funcions.
i) Explorar nous entorns tecnològics dins l’àmbit de les tecnologies de la informació al web.
j) Proporcionar informes periòdics i indicadors sobre el funcionament i la visibilitat de la web institucional de la Universitat de les Illes Balears.

4. L’Oficina Web de la Universitat s’ha de coordinar amb els serveis i unitats de la UIB encarregats de l’edició i publicació dels continguts institucionals de la web, de manera especial amb l’àrea de continguts web del Servei d’Informació, el Servei de Comunicació i el Gabinet Tècnic d’Imatge, d’acord amb les directrius i normatives del pla de comunicació de la UIB.

5. L’Oficina Web de la Universitat s’ha de coordinar amb el Centre de Tecnologies de la Informació en l’àmbit de les tecnologies emprades per desenvolupar les seves funcions.

6. La Universitat, d’acord amb les disponibilitats pressupostàries, proporcionarà els recursos necessaris per al desenvolupament de les tasques de l’Oficina Web de la Universitat de les Illes Balears.

7. El Consell de Direcció designarà el director o la directora de l’Oficina Web de la Universitat de les Illes Balears.

Disposició final

El present acord entrarà en vigor l’endemà de publicar-se al Full Oficial de la Universitat de les Illes Balears.

Ho faig publicar perquè se'n prengui coneixement i tingui els efectes que corresponguin.

Palma, 14 de juny de 2011
La Rectora,
Montserrat Casas


 

 
Acord anterior
  Acord següent

Acords que fan referència a aquest.