logo UIB Universitats - FOU

FULL OFICIAL

Núm. 349 - Any  XXVI - I. DISPOSICIONS GENERALS Divendres, 20 de maig de 2011
Consell de Direcció

9797. ACORD EXECUTIU del dia 5 d’abril de 2011 pel qual es crea el Laboratori de Radioactivitat Ambiental.

EXPOSICIÓ DE MOTIUS

L’article 77 de l’Acord normatiu 9717/2011, de 25 de febrer, pel qual s’aprova el regiment de govern de la Universitat de les Illes Balears (FOU núm. 346, de 18 de març), seguint les mateixes passes del seu precedent Acord normatiu 1308/1991, de 29 de gener, estableix que els laboratoris són unitats que subvenen a necessitats específiques de la recerca i col·laboren amb els departaments, instituts universitaris de recerca i equips de recerca de la Universitat. Així mateix, al mateix article se’n determina el marc normatiu.

Per la seva banda, l’article 1 de l’Acord normatiu 7249/2005, de 17 de juny, pel qual s’aprova la normativa sobre laboratoris de la UIB (FOU núm. 253, de 24 de juny), estableix que els laboratoris d’investigació són unitats preferentment interdisciplinàries formades per investigadors de la UIB i dels seus instituts d’investigació que es dediquen a desenvolupar investigacions en comú i íntimament relacionades amb els objectius del laboratori. Així mateix, afegeix que la creació d’aquests laboratoris permetrà la racionalització i l’aprofitament més efectiu dels recursos propis de la Universitat.

Des de l’any 1992 fins ara, els grups de Física Atòmica, Molecular i Nuclear (del Departament de Física de la UIB) i de Química Analítica, Automatització i Medi Ambient (del Departament de Química de la UIB) realitzen tasques conjuntes, que es poden agrupar en dos tipus: prestació de serveis i recerca.

Quant a la prestació de serveis a usuaris (tant interns com externs), cal esmentar el desenvolupament d’un Pla de vigilància de radioactivitat ambiental; per al grup d’Hidrologia i Transports de Sediments del Departament de Ciències de la Terra es duen a terme determinacions de radioisòtops en mostres de sòl i sediments per establir processos de sedimentació i erosió i per realitzar datacions de testimonis; per al grup de Tecnologia Electrònica del Departament de Física i l’empresa IC-Málaga es desenvolupen sensors de radiació per dissenyar dosímetres personals i d’àrea, amb tecnologia CMOS; finalment, per al Consell de Seguretat Nuclear es realitza un mapa de radiació gamma natural de les Illes Balears.

Pel que fa a l’àrea d’investigació, cal esmentar el desenvolupament d’una línia de recerca en el camp de l’automatització de mètodes de separació radioquímics aplicats a mostres ambientals amb molt baixes activitats, de la qual han sortit dotze articles publicats en revistes internacionals amb elevat índex d’impacte, dos en edicions del Centre de Seguretat Nuclear, s’han presentat més de trenta comunicacions a congressos nacionals i internacionals i s’ha realitzat una tesi doctoral i un projecte de màster.

En virtut de tot això, el Consell de Direcció, a la sessió ordinària del dia d’avui, fent ús de les competències que li atribueixen l’article 27.1.h) dels Estatuts de la Universitat de les Illes Balears i l’article 3 de l’Acord normatiu 7249/2005 esmentat, ha acordat de crear el Laboratori de Radioactivitat Ambiental en els termes següents:

Article 1. Creació

Es crea el Laboratori de Radioactivitat Ambiental com a estructura cientificotècnica de la Universitat de les Illes Balears.

Article 2. Objectius

Els objectius del Laboratori de Radioactivitat Ambiental són els següents:

  1. Continuar desenvolupant les activitats esmentades a l’expositiu, ampliar els serveis oferts i donar resposta a futures demandes en el camp de la determinació de radioisòtops en mostres ambientals d’una manera ràpida, estructurada i eficient.
  2. Aconseguir l’acreditació davant l’Entitat Nacional d’Acreditació dels paràmetres implicats en les anàlisis de rutina, per tal de complir amb les normes de garantia de qualitat establertes tant a nivell europeu com en l’àmbit nacional.
  3. Continuar aplicant el sistema de garantia de qualitat mitjançant l’acompliment de la normativa vigent per a les bones pràctiques de laboratori.
  4. Aconseguir, a mitjà termini, l’obtenció d’acreditacions dels paràmetres inclosos en el Pla de vigilància de radioactivitat ambiental.
  5. Determinar la radioactivitat (triti, alfa total i beta total) com a paràmetre de qualitat de l’aigua potable, per complir amb la normativa vigent.
  6. Aconseguir l’acreditació corresponent a la determinació dels paràmetres de qualitat de l’aigua.

Article 3. El Laboratori de Radioactivitat Ambiental depèn del Vicerectorat de Política Científica i Innovació.

Article 4. Els investigadors que pertanyin a un grup de recerca reconegut per la UIB poden sol·licitar la seva incorporació al Laboratori de Radioactivitat Ambiental a títol individual. Amb aquest fi, una comissió designada pel Consell de Direcció valorarà a través del seu currículum l’experiència del candidat a través dels contractes, convenis, publicacions, etc., i la seva idoneïtat i possible implicació amb el laboratori.

Article 5. El Rector, a proposta del Consell de Direcció, nomenarà el director del laboratori.

Article 6. El Laboratori de Radioactivitat Ambiental ha de realitzar anualment una memòria econòmica i d’activitats, que s’ha de trametre al Vicerectorat de Política Científica i Innovació.

Disposició final. Entrada en vigor

Aquesta normativa entrarà en vigor l’endemà de publicar-se al Full Oficial de la Universitat de les Illes Balears.

Ho faig publicar perquè se’n prengui coneixement i tingui els efectes que corresponguin.

Palma, 5 d’abril de 2011
La Rectora,
Montserrat Casas