logo UIB Universitats - FOU

FULL OFICIAL

Núm. 344 - Any  XXVI - I. DISPOSICIONS GENERALS Divendres, 18 de febrer de 2011
Consell de Govern

9681. ACORD NORMATIU del dia 2 de febrer de 2011 pel qual s’aprova el Reglament sobre títols propis de postgrau de la Universitat de les Illes Balears.

Fent ús de les competències que li atribueixen els articles 24.2.32 i 40 dels Estatuts d’aquesta universitat, el Consell de Govern, a la sessió del dia d’avui i a proposta del Consell de Direcció, ha aprovat el Reglament sobre títols propis de postgrau de la Universitat de les Illes Balears.

CAPÍTOL I. Concepte dels títols propis de postgrau i modalitats

Article 1. Objecte

Aquest reglament té per objecte regular els ensenyaments propis de postgrau que s’acrediten mitjançant un títol propi de la Universitat de les Illes Balears (UIB), en aplicació de l'article 138.d) dels seus Estatuts.

Article 2. Tipus d’ensenyaments propis de postgrau de la UIB

Els títols propis de postgrau de la UIB, que requereixen una titulació universitària per accedir-hi, són els següents: màster, especialista universitari, expert universitari i curs d’actualització universitària.

Article 3. Denominació i expedició dels títols

 1. La denominació dels títols propis de postgrau en cap cas no pot ser coincident amb la dels títols oficials, ni provocar que s’hi confonguin.
 2. Els títols seran expedits pel Rector i constaran al Registre de Títols Propis de la UIB. Aquest registre tindrà caràcter centralitzat i es regirà per la legislació estatal, autonòmica i la pròpia de la UIB. La llegenda dels títols l'establirà amb caràcter fix la UIB, i només en el cas de titulacions organitzades en virtut de convenis específics o amb la col·laboració d'altres entitats el Rectorat podrà autoritzar que s’hi inclogui alguna variació per fer-ho constar.
 3. La denominació dels títols propis de postgrau respondrà al model següent:
  1. Màster en … Títol propi de postgrau de la UIB (… crèdits europeus).
  2. Especialista universitari en … Títol propi de postgrau de la UIB (… crèdits europeus).
  3. Expert universitari en … Títol propi de postgrau de la UIB (… crèdits europeus).
  4. Curs d’actualització universitària en … Títol propi de postgrau de la UIB (… crèdits europeus).

Article 4. Tipus de presencialitat i càrrega lectiva

 1. Es preveuen tres tipus d’ensenyaments propis de postgrau en funció del seu percentatge de presencialitat:
  1. Ensenyaments presencials: amb un mínim del 30 per cent de presencialitat.
  2. Ensenyaments semipresencials: entre un 10 per cent i un 29 per cent de presencialitat.
  3. Ensenyaments a distància: fins a un màxim del 9 per cent de presencialitat.
 2. La càrrega lectiva, en crèdits europeus o ECTS, dels títols propis de postgrau és la següent:
  1. Màster: entre 60 i 120 crèdits, amb una durada lectiva mínima d’un any acadèmic.
  2. Especialista universitari: entre 30 i 60 crèdits.
  3. Expert universitari: entre 15 i 30 crèdits.
  4. Actualització universitària: entre 2,5 i 14 crèdits.
 3. El valor de la càrrega lectiva en els cursos no presencials s'establirà d'acord amb les característiques del material didàctic utilitzat, a partir dels criteris generals que aprovi el Consell de Direcció.

Article 5. Condicions d’accés

 1. S’estableixen les condicions següents per accedir als títols propis de postgrau:
  1. En el cas d’estudiants amb títol oficial de l’Estat espanyol, poden accedir als estudis propis de postgrau els que estiguin en possessió d’un títol universitari oficial de grau i els que estiguin en possessió de qualsevol títol oficial universitari expedit conforme a anteriors ordenacions que sigui equivalent, almenys, a 180 crèdits europeus.
  2. En el cas d’estudiants amb titulació estrangera, poden accedir a estudis conduents a títol propis de postgrau de la UIB sense necessitat de tenir homologat el títol estranger si presenten l'autorització que atorgui el director del Centre d’Estudis de Postgrau (CEP); aquesta autorització s'expedirà una vegada el CEP hagi comprovat la correspondència del títol estranger presentat amb les titulacions oficials espanyoles. Aquesta circumstància s'ha de fer constar mitjançant diligència al títol.
 2. Sens perjudici de tot l’anterior, les memòries justificatives de la sol·licitud inicial que es presentin per a la tramitació d’un títol propi de postgrau podran preveure, justificadament, l’admissió d’estudiants sense les titulacions esmentades. En aquests casos s’expedirà als estudiants un certificat d’assistència i/o d’aprofitament, sense que en cap cas la seva participació doni lloc a altres titulacions de la UIB.
 3. En cas de títols propis que requereixin limitació de places per dur-se a terme, s’especificarà el procediment i les condicions a la memòria acadèmica de sol·licitud inicial del títol. En tot cas, als ensenyaments presencials es requerirà un mínim de deu matriculats per poder impartir-se.

Article 6. Sistema d’avaluació

 1. El sistema d’avaluació que s’aplicarà als estudiants dels títols propis s’ha de recollir a la memòria acadèmica de sol·licitud inicial i s’ha d’ajustar al que estableix el capítol tercer (Avaluació) del Reglament acadèmic de la UIB. En els ensenyaments presencials, la simple assistència a classe no donarà lloc a l’obtenció del títol.
 2. Els estudiants d’un títol propi de postgrau només tenen una convocatòria per superar-lo. No obstant això, si el títol s’extingeix, l’alumne mantindrà el dret a superar les activitats recuperables en una convocatòria extraordinària el curs acadèmic següent.

Article 7. Ensenyaments integrats i títols conjunts

 1. Amb caràcter general, els ensenyaments propis de postgrau són independents entre si, de manera que cada estudi condueix a l'obtenció d'un únic títol. No obstant això, poden organitzar-se mitjançant una estructura modular que permeti l'obtenció esglaonada de títols diferents, fins a arribar al de més nivell.
 2. La UIB afavorirà l'intercanvi d'experiències i el desenvolupament d'una política general comuna d'ensenyaments de postgrau corresponents a títols propis amb altres universitats, segons les possibilitats que permeti l’ordenament jurídic estatal, autonòmic i propi de cada universitat.

CAPÍTOL II. Gestió dels títols propis de postgrau. Òrgans proponents, direcció i professorat

Article 8. Tramitació i ordenació dels ensenyaments propis de postgrau

La tramitació i l’ordenació dels títols propis de postgrau correspon al CEP en els termes que s’especifiquen a l’article 2.b) i c) de l’Acord normatiu 9387/2010, de 16 de març, pel qual es modifica el Centre d’Estudis de Postgrau de la Universitat de les Illes Balears (FOU núm. 328, de 23 d’abril), així com en els especificats a l’article 11.3, en el qual s’indiquen les funcions que s’atribueixen a la Comissió de Títols Propis i de Formació Contínua.

Article 9. Òrgans proponents

La proposta de realització de títols l’han de fer els departaments, els centres, els instituts i el vicerectorat competent en matèria de postgrau. Aquesta proposta s’ha de concretar en una memòria justificativa de sol·licitud, que ha de contenir els aspectes econòmics i acadèmics que es detallen, respectivament, als capítols III i IV d’aquest reglament.

Article 10. Director dels títols propis de postgrau

 1. Per ser director d’un títol propi de postgrau s’han de reunir els requisits següents:
  1. Ser proposat per l’òrgan proponent a la memòria justificativa de sol·licitud i confirmat per l’òrgan o els òrgans que en facin l’aprovació definitiva (només el Consell de Direcció o el Consell de Direcció i el Consell de Govern).
  2. Ha de ser professor doctor. Atès que la direcció de títol pot ser individual o compartida entre dos codirectors, en el darrer cas serà suficient que un d’ells tingui la condició de doctor.
 2. Un professor de la UIB només pot ser director d’un màxim de dos títols propis que s’imparteixin el mateix curs acadèmic.
 3. El director és el màxim responsable del programa acadèmic i n’ha de respondre pel que fa al compliment, així com pel que fa als assumptes de docència i d’atenció a l'alumnat. Les seves funcions són:
  1. Organitzar tota la part acadèmica (professorat, horaris, reconeixement de crèdits, etc.) i autoritzar les despeses.
  2. Elaborar la memòries finals acadèmica i econòmica en els terminis prevists.
  3. Presentar les actes per a la tramesa dels títols en els terminis prevists.
  4. Informar de qualsevol contingència sobre la qüestió acadèmica o econòmica del curs quan li ho requereixin el CEP o el vicerectorat competent en matèria de postgrau.

Article 11. Professorat dels títols propis de postgrau

 1. En el professorat dels títols propis de postgrau s’hi poden incloure professors de la UIB, professors d’altres universitats i personal contractat específicament en les condicions que permeti la legislació vigent i, si escau, signant un compromís de drets i obligacions docents. En tots els títols, un mínim del 20 per cent de la càrrega lectiva s’ha d’assignar a professors funcionaris i laborals indefinits de la UIB, llevat dels títols que s’imparteixen a distància. Aquest percentatge no es pot assignar a un sol professor de la UIB.
 2. No poden impartir docència en els ensenyaments propis de postgrau ni els professors ajudants no doctors ni els professors acollits al programa d’intensificació de la recerca o d’altres que impliquin una reducció de la seva capacitat docent per fer la tesi doctoral.
 3. Els professors que poden impartir docència als ensenyaments propis de postgrau no poden dedicar-hi més de 50 hores presencials per any acadèmic. En el cas dels títols que s’imparteixen a distància, un professor de la UIB no pot assumir més del 30 per cent dels crèdits.
 4. De manera excepcional, els professors que ho considerin oportú poden sol·licitar al Consell de Direcció, de manera raonada, una ampliació del límit d’hores i crèdits que fixa l’apartat anterior. En tot cas, aquestes excepcions seran aprovades, segons el tipus de títol, pel Consell de Direcció o també pel Consell de Govern.

CAPÍTOL III. Règim econòmic i administratiu

Article 12. Gestió econòmica i equilibri pressupostari

 1. La gestió econòmica dels estudis regulats en aquest reglament correspon a la Fundació Universitat-Empresa de les Illes Balears (FUEIB) i, dins l’àmbit de les seves competències, als instituts proponents amb capacitat de gestió, segons les normes i els procediments que estableixi la Comissió de Títols Propis i de Formació Contínua del CEP, i respectat tot allò que en matèria de gestió econòmica estigui inclòs als Estatuts de la UIB o en altres normes reguladores que se’n derivin.
  En tot cas, si part de la matrícula del títol propi està dotada de beques o finançament, això no pot afectar en cap cas el percentatge fixat als Estatuts que es retreu per a la UIB, i, per tant, aquest import s’haurà de cobrir amb càrrec al pressupost del curs.
 2. Els estudis regulats en aquest reglament funcionaran sempre en règim d’autofinançament. Per tant, a la memòria econòmica de sol·licitud inicial i a les sol·licituds de reedició hi ha de figurar sempre l’equilibri entre ingressos i despeses.
  En cas que després del tancament del període de matrícula es detecti que els ingressos pel nombre d’estudiants matriculats o per altres partides són inferiors al que estava previst a la memòria econòmica, el curs només s’impartirà si es produeix un reajustament proporcional que equilibri del bell nou el pressupost. En cas que el que es produeixi sigui un increment dels ingressos prevists, la direcció del curs els distribuirà de forma justificada. Ambdues circumstàncies es faran saber al CEP, i se’n farà constància a la memòria econòmica final del curs.
 3. En els casos en què hi hagi un conveni amb una altra institució, la gestió econòmica i altres requisits administratius dels títols propis podran regir-se pel que s’estableixi al conveni.
 4. Un cop acabat el curs, en cas que es compri material inventariable a càrrec del pressupost del títol propi, la FUEIB o l’òrgan que n’hagi gestionat la compra, la comunicaran a la UIB, com a titular dels béns, per a l’inventari corresponent.

Article 13. Ingressos prevists al pressupost del títol propi

A l’apartat d’ingressos de la memòria econòmica de sol·licitud inicial s’hi ha de fer constar l’origen dels ingressos següents:

 1. Els preus satisfets en concepte de matrícula pels estudiants. El Consell de Direcció pot establir anualment una banda de preus per matrícula.
  Pel que fa al càlcul dels ingressos per matrícula, s’ha de tenir present que, en el cas dels crèdits reconeguts, l’estudiant només abonarà un 25 per cent del preu total.
 2. Subvencions públiques o privades.
 3. Altres fonts de finançament que es detallaran a la memòria econòmica.

Article 14. Despeses incloses en el pressupost del títol propi

A l’apartat de despeses de la memòria econòmica de sol·licitud de l’estudi s’han de consignar les partides següents:

 1. Costs directes:
  1. Costs docents (preu per hora presencial o per crèdit, en estudis a distància, del professorat de la UIB i de fora, preu per tutorització, per avaluacions, etc.).
  2. Costs no docents:
   • Direcció/coordinació. El cost d’aquesta partida no pot ser superior al 20 per cent del pressupost total del curs sense autorització expressa del Consell de Direcció.
   • Assegurança dels estudiants.
   • Material didàctic.
   • Material fungible.
   • Viatges i allotjaments del professorat de fora del lloc d’impartició, i despeses de representació.
   • Publicitat.
   • Plataformes virtuals.
   • Altres. En tots els casos se n’haurà de justificar la necessitat, particularment si es proposa personal tècnic o de suport.
 2. Costs indirectes:
  1. Percentatge de retenció de la UIB.
  2. Despeses derivades de l’avaluació interna i, si escau, externa del curs.
  3. Altres (justificats).

Article 15. Publicitat i informació

 1. A la publicitat (díptics, cartells, etc.) i documentació del títol, aquest ha de figurar tal com s'indica a l’article 3 d’aquest reglament i s'han de seguir els criteris establerts pel vicerectorat competent, molt especialment tot el que fa referència a la imatge corporativa de la UIB. En tot cas, si hi ha excepcions a aquestes normes, el Consell de Direcció les haurà d’autoritzar.
 2. Abans de l’inici del curs estaran a disposició de l’alumnat el pla d’estudis detallat, el calendari i la forma d’avaluació.
 3. L'entitat responsable de la gestió dels cursos vetllarà pel compliment dels requisits de la UIB en aquestes matèries.

CAPÍTOL IV. Proposta, tramitació i desenvolupament dels títols propis de postgrau

Article 16. Propostes, tramitació ordinària i aprovació

 1. Cada mes d’octubre, el CEP obrirà una convocatòria per a la presentació de noves propostes de títols propis de postgrau, que romandrà oberta fins al darrer dia del mes de desembre amb la intenció que la seva tramitació, posterior aprovació i, si escau, verificació externa els permeti ser oferts l’any acadèmic següent.
 2. Els òrgans proponents presentaran les propostes de títols propis de postgrau al CEP perquè la Comissió de Títols Propis i de Formació Contínua en faci la tramitació. Totes les propostes de títols propis de postgrau requereixen el vistiplau del Consell de Direcció i del Consell de Govern, excepte en el cas dels cursos d’actualització universitària, que només requereixen el vistiplau del Consell de Direcció.
 3. El procediment de tramitació de les noves propostes és el següent:
  1. L’òrgan proponent farà arribar la seva proposta al CEP a través de la memòria de sol·licitud inicial i la documentació justificativa establertes.
  2. La Comissió de Títols Propis i de Formació Contínua l’analitzarà i, si cal, requerirà als òrgans proponents que en el termini que estableixi la Comissió efectuïn les modificacions oportunes perquè la proposta compleixi amb tots els requisits d’aquest reglament. Un cop efectuat aquest tràmit, la Comissió notificarà als directors proponents si s’ha acceptat o no. En cas que la proposta quedi exclosa, es justificaran les deficiències que han motivat l’exclusió.
  3. Després de la notificació d’acceptació a què fa referència l’apartat anterior, el CEP sotmetrà la proposta a exposició pública durant quinze dies hàbils per tal que tota la comunitat universitària hi faci les al·legacions que consideri oportunes.
  4. L’òrgan proponent disposarà d’un termini de set dies hàbils per acceptar les al·legacions o per rebatre-les. A partir d’aquest moment, la Comissió farà l’informe definitiu i el remetrà al Consell de Direcció. A aquest efecte, si ho considera oportú, la Comissió podrà convocar el director o els directors dels estudis proposats per ajudar en la redacció de l’informe esmentat.
  5. El Consell de Direcció aprovarà o rebutjarà les propostes. En aquest darrer cas, ho farà de manera motivada. En cas que es tracti d’un títol de màster, especialista universitari o expert universitari, remetrà la proposta al Consell de Govern per tal d’obtenir-ne també l’aprovació.
  6. Un vegada que un títol propi estigui aprovat i, si escau, verificat, es disposarà d’un màxim de tres anys per iniciar-ne la impartició. En cas contrari, es considerarà extingit i s’haurà de tramitar de bell nou.

Article 17. Tramitacions extraordinàries

 1. El Consell de Direcció pot aprovar la tramitació extraordinària de les propostes de títols propis de postgrau en els casos següents:
  1. En el cas de títols propis que s’han d’impartir a través de cursos finançats per entitats o institucions externes a la UIB. En qualsevol cas, no justificarà una tramitació extraordinària un finançament inferior al 30 per cent del pressupost del curs.
  2. En el cas de títols propis que derivin de convenis interuniversitaris o de convenis amb entitats nacionals o internacionals.
  3. En el cas de títols propis de postgrau per als quals es vulgui demanar la inscripció en el Registre d’Universitats, Centres i Títols (RUCT), d’acord amb la possibilitat que estableix l’article 17 del Reial decret 1509/2008, de 12 de setembre.
 2. Tot i concórrer-hi les causes expressades a l’apartat anterior, no s’acceptarà cap tramitació extraordinària de propostes que puguin haver-se tramitat en els terminis ordinaris.

Article 18. Memòria justificativa de la sol·licitud inicial

 1. Les propostes s’han de presentar en forma d’una memòria justificativa de la sol·licitud inicial que alhora contindrà una memòria econòmica de sol·licitud inicial, tal com s’ha detallat al capítol III d’aquest reglament, i una memòria acadèmica de sol·licitud inicial.
 2. També s’hi ha d’adjuntar un document de reserva d’espais disponibles. En cas que es tracti d’espais de la mateixa UIB, el document l’ha de signar l’administrador de l’edifici, i en cas que es faci ús d’espais d’altres entitats o institucions, caldrà un escrit que comprometi l’espai necessari.
 3. La memòria acadèmica de sol·licitud inicial dels títols propis de postgrau ha de constar, almenys, dels apartats següents:
  1. Descripció del títol:
   • Denominació.
   • Òrgan proponent i director.
   • Tipus de metodologia docent (presencial, semipresencial, a distància).
   • Nombre de places ofertes.
   • Nombre de crèdits, percentatge global de presencialitat i període lectiu.
  2. Justificació:
   • Demanda social o professional o complement acadèmic.
   • Evidències a partir de procediments de consulta interns o externs.
  3. Objectius:
   • Competències generals, específiques i transversals.
  4. Accés i admissió dels estudiants:
   • Criteris d’accés. Són els indicats en aquesta normativa, més altres requisits acadèmics o tipus d’experiència professional.
   • Reconeixement de crèdits. Es poden reconèixer fins a un màxim del 30 per cent dels crèdits totals del títol propi a partir d’altres crèdits superats en estudis oficials o propis d’universitat i de l’experiència laboral o professional. Per ampliar-se aquest percentatge s’ha de detallar una taula d’equivalència entre les matèries del títol propi i les matèries d’altres títols oficials o propis d’universitat específics.
   • Procediments d’admissió (normalment per expedient acadèmic o, en tot cas, especificar-ne d’altres).
  5. Planificació dels ensenyaments:
   • Estructura de l’ensenyament: mòduls o matèries/assignatures (nombre de crèdits i organització temporal).
   • Pla d’estudis: per cada mòdul o matèria/assignatura s’ha d’exposar la denominació, el programa i el professor que l’ha d’impartir, els crèdits, la temporalització, els requisits (si calen), el sistema d’avaluació, el nivell de presencialitat, els continguts (en el cas dels mòduls, si cal, amb la descripció de les matèries o assignatures) i les competències associades.
    Totes les memòries acadèmiques de títol de màster han d’incloure un treball de fi d’estudis que no pot tenir assignats més del 20 per cent dels crèdits totals del curs. En els altres títols propis el treball de fi d’estudis és opcional, llevat que es vulgui demanar la inscripció del títol en el RUCT.
   • Pràctiques, si escau.
  6. Personal acadèmic, amb detall de la seva càrrega lectiva:
   • Professorat universitari propi i d’altres universitats (categoria, experiència docent i en investigació).
   • Altres experts i professionals (perfil i experiència).
  7. Recursos materials i serveis:
   • Mitjans materials i serveis disponibles (especialment la garantia dels espais necessaris).
   • Obtenció de recursos addicionals.
  8. Resultats prevists.
  9. Sistema de garantia de qualitat.
 4. La memòria econòmica de sol·licitud inicial dels títols propis de postgrau l’han de formar el pressupost, presentat segons el model establert, i la constància, si escau, del finançament extern existent i dels convenis pertinents.
 5. El vicerectorat competent en matèria de postgrau, assessorat per l’Oficina de Convergència i Harmonització Europea i la Comissió de Títols Propis i de Formació Contínua, elaborarà un protocol per tal que els apartats de la memòria justificativa de la sol·licitud inicial es puguin emplenar de la manera més àgil possible, prioritzant la brevetat i la claredat.
 6. La memòria justificativa de la sol·licitud inicial s’ha de presentar acompanyada de l’escrit de l’òrgan o els òrgans proponents que avalin la proposta i de la resta de documentació que s’estableixi.

Article 19. Memòria final acadèmica i econòmica

 1. En acabar el curs d’un títol propi de postgrau, i en el termini de tres mesos, el director ha de remetre una memòria final amb els aspectes acadèmics i econòmics a la Comissió de Títols Propis i de Formació Contínua. La FUEIB, l’Institut de Ciències de l’Educació (ICE) o l’òrgan gestor del curs ha d’assessorar i ajudar el director en l’elaboració d’aquesta memòria final.
 2. La Comissió de Títols Propis i de Formació Contínua rebrà la memòria final i n’arxivarà la documentació, que es tindrà en compte per a futures reedicions de la titulació.

Article 20. Reedició de les propostes

 1. Els títols propis de postgrau poden tenir successives edicions.
 2. La convocatòria per demanar noves edicions de títols propis de postgrau ja aprovats romandrà permanentment oberta. Això no obstant, la reedició s’ha de demanar com a mínim tres mesos abans de la data d’inici de la impartició del curs.
 3. En termes generals, per a la sol·licitud de reedició d’un títol propi de postgrau se seguirà el mateix procediment que s’ha establert per a sol·licituds noves. La diferència és que a les memòries acadèmiques i econòmiques que es presentin s’hi ha d’adjuntar, en primer lloc, una avaluació externa positiva emesa per l’Agència de Qualitat de les Illes Balears o altra entitat degudament acreditada i, en segon lloc, si escau, un document on es detallin les modificacions que es proposen. En el cas dels títols d’expert i d’actualització universitària, l’avaluació externa és opcional.
 4. La sol·licitud de reedició l’han de presentar el director o els directors de la titulació i avalar l’òrgan o els òrgans proponents. La sol·licitud s’ha d’adreçar al CEP, per via telemàtica i d’acord amb el formulari establert, on s’han de detallar les modificacions que, si escau, es proposin.
 5. La sol·licitud la valorarà, en primer terme, la Comissió de Títols Propis i de Formació Contínua del CEP, que en farà un informe que elevarà al Consell de Direcció. Per a la reedició d’un títol propi de postgrau es tindran en compte els aspectes següents:
  1. La memòria final del títol presentada a la darrera edició impartida. No es reeditarà cap títol propi de postgrau la memòria del qual no hagi estat convenientment lliurada, d’acord amb el que disposa l’article 19 d’aquest reglament.
  2. Els informes d’avaluació interns efectuats pel Servei d’Estadística i Qualitat Universitària (SEQUA) i, si escau, d’avaluació externa.
  3. El contingut del document de sol·licitud de reedició, posant especial atenció al caràcter substancial de les modificacions proposades, segons s’especifica a l’apartat següent.
  4. La documentació de caire econòmic i, en particular, el pressupost previst per a la nova edició.
  5. La garantia dels espais i mitjans necessaris per impartir-lo.
  6. Els convenis particulars que l’afectin.
  7. Qualsevol altre aspecte d’interès, de forma motivada.
 6. Tindran la consideració de canvis substancials en un títol ja impartit els que es produeixin en:
  1. La denominació del títol.
  2. El nombre de crèdits de les assignatures o mòduls existents.
  3. El nombre d’assignatures obligatòries, ja sigui per la incorporació d’assignatures noves o per eliminació d’assignatures existents.
  4. El nivell de presencialitat.
  5. Els objectius o competències generals.
  6. Els criteris d’accés o d’admissió.
  7. Qualsevol altre que requereixi aquesta consideració segons el parer de la Comissió de Títols Propis i de Formació Contínua, amb l’aprovació del Consell de Direcció.
 7. Perquè es pugui aprovar la reedició de títols propis de postgrau, s’han de tenir en compte les consideracions següents:
  1. Serà suficient l’autorització de la Comissió de Títols Propis i de Formació Continua si no hi ha modificacions substancials en la proposta de reedició i, en el cas dels títols de màster i d’especialista universitari, serà necessària una avaluació externa positiva.
  2. Si, d’acord amb el que s’ha establert a l’apartat 6 anterior, contenen modificacions substancials respecte del projecte aprovat, es requerirà l’aprovació del Consell de Direcció en el cas dels cursos d’actualització universitària, i la del Consell de Direcció i del Consell de Govern en el cas dels títols de màster, especialista universitari i expert universitari.
  3. En el cas dels títols de màster i d’especialista universitari sense canvis substancials i si no es disposa de l’avaluació externa positiva, necessàriament requereixen el vistiplau del Consell de Direcció i del Consell de Govern per tornar-se a impartir.
 8. Una vegada que un títol propi s’hagi impartit, es disposarà d’un màxim de tres anys perquè se’n reediti la impartició. En cas contrari, es considerarà extingit i s’haurà de tramitar de bell nou com a sol·licitud inicial.

Article 21. Avaluació de la qualitat

 1. El SEQUA de la UIB és el responsable de les avaluacions de qualitat de tots els títols propis de postgrau a través dels informes de satisfacció de l’alumnat. El Consell de Direcció aprovarà anualment el cost de l’avaluació de qualitat per alumne que s’ha d’imputar en el pressupost dels cursos.
  Així mateix, el SEQUA assessorà els òrgans proponents en el procés d’implantació de la titulació per tal que aquesta implantació es dugui a terme en les condicions mínimes exigibles.
 2. En cas que per les característiques del títol o per acords posteriors hagi de ser una altra entitat qui s’ocupi del procediment d’avaluació de la qualitat, el SEQUA mantindrà la supervisió sobre el procés general, sense cost addicional.
 3. La UIB farà les gestions pertinents per tal d’agilitar al màxim el procés pel qual per als títols de màster i d’especialista universitari, en cas de renovació, es pugui sol·licitar l’avaluació externa a l’Agència de Qualitat de les Illes Balears o a una entitat similar. Per altra banda, en el cas dels títols que es vulgui inscriure en el RUCT, aquesta avaluació externa es farà seguint la legislació que s’estableixi al nivell estatal i autonòmic.
 4. El CEP i la seva Comissió de Títols Propis i de Formació Contínua, la FUEIB, l’ICE i els altres òrgans gestors dels títols propis de postgrau, amb l’assessorament del SEQUA, vetllaran pel desenvolupament i el compliment del sistema de garantia de qualitat dels títols, si cal adaptant-lo a les peculiaritats de cada tipus. En qualsevol cas, el sistema ha de permetre detectar necessitats, implantar accions de millora i fer l’adequada selecció perquè els ensenyaments de postgrau no oficials de la UIB presentin un nivell d’exigència comparable als estudis oficials.

DISPOSICIÓ ADDICIONAL

Única. Denominacions

Totes les denominacions d’òrgans de govern, representació, càrrecs, funcions i membres de la comunitat universitària, com qualssevol que en aquesta normativa apareguin en gènere masculí, s’han d’entendre referides indistintament al gènere masculí o femení, segons el sexe del titular de qui es tracti.

DISPOSICIÓ TRANSITÒRIA

Única. Desenvolupament normatiu

El Consell de Direcció, el CEP, el vicerectorat competent en matèria de postgrau i els altres organismes implicats en la regulació d’aquest reglament aprovaran o elaboraran en el termini de sis mesos comptats des de l’entrada en vigor d’aquest reglament el valor de la càrrega lectiva en els cursos no presencials, la banda de preus de la matrícula als títols propis de postgrau, si escau, els protocols per elaborar la memòria justificativa de sol·licitud inicial, el cost que s’ha d’imputar en el pressupost del curs a l’avaluació de la qualitat i tot el procediment per a la renovació futura de les propostes, així com qualsevol altre document que sigui pertinent.

DISPOSICIÓ DEROGATÒRIA

Única. Derogació normativa

Queda derogada tota la normativa anterior sobre títols propis de postgrau, així com les disposicions de rang igual o inferior que s’oposin al que estableix el present acord normatiu.

DISPOSICIÓ FINAL

Única. Entrada en vigor

El present reglament entrarà en vigor el dia 1 de juny de 2011.

Ho faig publicar perquè se’n prengui coneixement i tingui els efectes que corresponguin.

Palma, 2 de febrer de 2011
La Rectora,
Montserrat Casas