FULL OFICIAL
Universitat de les
Illes Balears
Any XXVI
Núm. 341
Divendres, 17 de desembre de 2010
Any
Núm.
Acord
Cercar
?
DISPOSICIONS GENERALS
Consell de Govern
9616 ACORD NORMATIU del dia 16 de novembre de 2010 pel qual es modifica l’Acord normatiu 9495/2010, de 22 de juliol, pel qual s’aprova la normativa per a la concessió de crèdits de reconeixement acadèmic per la participació en activitats universitàries culturals, esportives, de representació estudiantil, solidàries i de cooperació.

L’article 12.8 del Reial decret 1393/2007, de 29 d’octubre, pel qual s’estableix l’ordenació dels ensenyaments universitaris oficials, en la redacció que hi dóna el Reial decret 861/2010, de 2 de juliol, pel qual es modifica el Reial decret 1393/2007, reconeix als estudiants el dret d’obtenir reconeixement acadèmic en crèdits per la participació en activitats universitàries culturals, esportives, de representació estudiantil, solidàries i de cooperació: almenys 6 crèdits del total del pla d’estudis cursat.

Davant la problemàtica que podia plantejar l’aplicació de les previsions establertes, es va considerar convenient de regular el procediment a seguir per concedir els crèdits reconeguts. En aquest sentit, la regulació concreta es va establir mitjançant l’Acord normatiu 9495/2010, de 22 de juliol, pel qual es va aprovar la normativa per a la concessió de crèdits de reconeixement acadèmic per la participació en activitats universitàries culturals, esportives, de representació estudiantil, solidàries i de cooperació (FOU núm. 335, de 29 de juliol).

Així mateix, cal indicar que la pràctica en l’aplicació de la normativa aprovada per l’Acord normatiu 9495/2010 esmentat fa necessari introduir algunes modificacions als apartats I (Participació en activitats universitàries culturals) i IV (Participació en activitats solidàries i de cooperació). Per una banda, s’ha considerat convenient precisar i ampliar el contingut de participació en activitats universitàries i fer-hi cabre totes les activitats de caire mediambiental; per l’altra, se n’ha suprimit la simple assistència a cursos, jornades, seminaris de voluntariat i cooperació al desenvolupament que organitza l’Oficina de Cooperació al Desenvolupament i Solidaritat, en favor de la participació activa en activitats solidàries i de cooperació, com a activitats que donen dret a l’expedició de certificats acreditatius i a l’atorgament de crèdits.

Com a conseqüència del que s’ha dit als paràgrafs anteriors i fent ús de les competències que li atribueixen els articles 24.1, 24.2.32 i 40 dels Estatuts d'aquesta universitat, el Consell de Govern, a la sessió del dia d'avui i a proposta del Consell de Direcció, ha aprovat la modificació de l’Acord normatiu 9495/2010, de 22 de juliol, pel qual s’aprova la normativa per a la concessió de crèdits de reconeixement acadèmic per la participació en activitats universitàries culturals, esportives, de representació estudiantil, solidàries i de cooperació en els termes següents:

Article 1

Tot seguit s’expressa com queden modificats els apartats que s’indiquen.

1. La nova redacció de l’apartat I és la següent:

«I. Participació en activitats universitàries culturals

«Aquest apartat està reservat a la participació dels estudiants, per una banda, en activitats d’àmbit cultural, mediambiental, científic o d’internacionalització i, per altra banda, en activitats de promoció dels estudis de la UIB, de la mateixa universitat o de valors relacionats amb la ciència, el coneixement, el medi ambient o la cultura que poden afavorir el progrés i el benestar de la societat. S’entén que la participació és sempre activa: els estudiants organitzen o duen a terme l’activitat (o hi col× laboren conjuntament amb algun responsable). Per tant, se n’exclou la simple assistència.

»També es podrà fer reconeixement de crèdits a través de les activitats que duen a terme els alumnes col× laboradors del tipus b), a través dels cursos organitzats pel Vicerectorat de Relacions Internacionals i Mobilitat Universitària, en aquest cas sempre que l’estudiant que els faci hagi obtingut plaça per fer un intercanvi i a través dels cursos que derivin de convenis interuniversitaris que obliguin a la reciprocitat d’intercanvi de crèdits d’aquest tipus.

»Les activitats hauran de ser avalades per una facultat, el centre responsable dels estudis o els vicerectorats competents en matèria de projecció cultural, de medi ambient i de relacions internacionals i mobilitat, i sempre les haurà d’haver aprovades la Comissió Acadèmica abans de realitzar-les.

»La norma general serà 1 crèdit europeu per cada 15 hores d’activitat presencial acreditada, llevat que per les característiques de l’activitat estigui justificat que es pugui concedir el crèdit per menys hores, i així ho aprovi la Comissió Acadèmica. Els estudiants podran obtenir com a màxim 3 crèdits europeus per cada any acadèmic mitjançant aquesta via de reconeixement de crèdits.»

2. Se suprimeix l’assistència als cursos/jornades/seminaris de voluntariat i/o cooperació al desenvolupament que organitza l’OCDS com a activitat per la qual s’obté un determinat nombre de crèdits per any acadèmic, prevista a la taula inclosa a l’apartat IV. En conseqüència, l’apartat indicat resta així:

«IV. Participació en activitats solidàries i de cooperació

»L’Oficina de Cooperació al Desenvolupament i Solidaritat certificarà la participació i la Comissió Acadèmica atorgarà els crèdits en funció de la taula següent:

Activitat

Crèdits màxims per any acadèmic

Participar en el programa Estades Solidàries en el marc de la convocatòria de voluntariat universitari en cooperació al desenvolupament organitzat per l’OCDS (durada: entre 1 i 2 mesos) 3

Organitzar accions de sensibilització per a la comunitat universitària en el marc de la convocatòria d’ajuts per a accions d’educació al desenvolupament i sensibilització de l’OCDS
3

Participar com a membre de l’equip en accions de sensibilització per a la comunitat universitària en el marc de la convocatòria d’ajuts per a accions d’educació al desenvolupament i sensibilització de l’OCDS
1
Participar com a membre de l’equip en projectes de cooperació universitària al desenvolupament en el marc de la convocatòria de projectes de cooperació universitària al desenvolupament de l’OCDS 1
Participar en el programa de voluntariat universitari de les Nacions Unides (durada: 6 mesos) 3
Participar en el programa del Servei de voluntariat europeu (durada: entre 2 i 12 mesos)
1 cr. fins a 3 mesos, 2 cr. fins a 5 mesos i 3 cr. a partir de 6 o més mesos

»En cas d’activitats no previstes a la taula anterior, l’Oficina de Cooperació al Desenvolupament i Solidaritat farà arribar la seva proposta a la Comissió Acadèmica abans del dia 1 d’octubre de cada any, i aquesta decidirà.»

Article 2

Es publica la normativa per a la concessió de crèdits de reconeixement acadèmic per la participació en activitats universitàries culturals, esportives, de representació estudiantil, solidàries i de cooperació com a annex únic, tal com resta una vegada s’hi han fet les modificacions indicades en aquest acord.

Annex únic

Palma, 16 de novembre de 2010
La Rectora, Montserrat Casas
 
 
Acord anterior
  Acord següent

Acords que fan referència a aquest.