logo UIB Universitats - FOU

FULL OFICIAL

N˙m. 335 - Any  XXV - I. DISPOSICIONS GENERALS Dijous, 29 de juliol de 2010
Consell de Govern

9495. ACORD NORMATIU del dia 22 de juliol de 2010 pel qual s’aprova la normativa per a la concessió de crèdits de reconeixement acadèmic per la participació en activitats universitàries culturals, esportives, de representació estudiantil, solidàries i de cooperació.

L’article 12.8 del Reial decret 1393/2007, de 29 d’octubre, pel qual s’estableix l’ordenació dels ensenyaments universitaris oficials, en la redacció que hi dóna el Reial decret 861/2010, de 2 de juliol, pel qual es modifica el Reial decret 1393/2007, reconeix als estudiants el dret d’obtenir reconeixement acadèmic en crèdits per la participació en activitats universitàries culturals, esportives, de representació estudiantil, solidàries i de cooperació, d’almenys 6 crèdits del total del pla d’estudis cursat. Davant la problemàtica que pot plantejar l’aplicació de les previsions establertes, s’ha considerat convenient de regular el procediment a seguir per concedir els crèdits reconeguts.

Així, tot i que l’Acord normatiu 9093/2009, de 5 de juny, pel qual s’aprova la normativa de reconeixement i transferència de crèdits de la Universitat (FOU núm. 314, de 12 de juny), a l’article 5, lletra f), esmenta la possibilitat que «les assignatures superades en el pla antic que no tinguin equivalència amb alguna de les assignatures del nou grau [...] es podran incorporar a l’expedient acadèmic com a crèdits genèrics de caràcter optatiu (o, si escau, com a part dels sis crèdits que permet l’article 12.8 del Reial decret 1393/2007)», l’ANECA, a través d’alguns informes de verificació de plans d’estudis de grau posteriors a aquest acord normatiu, s’ha manifestat contrària a aquesta possibilitat perquè «minva els drets dels estudiants al reconeixement de 6 crèdits per activitats culturals, esportives, de representació estudiantil, solidàries i de cooperació [...] amb aquest procediment [el que marca l’Acord normatiu] la Universitat força aquesta via de reconeixement legal utilitzant-la en contra del sentit exclusiu pel qual l’havia establert el RD [...] D’aquesta manera conculca el dret dels estudiants a veure reconeguts els crèdits corresponents a les esmentades activitats en el cas d’haver-les realitzat. Aquest dret ha de preservar-se incondicionalment, sense que en realitat la reserva corresponent als crèdits en si pugui utilitzar-se d’altra manera».

A més, la postura del Consell de Direcció, en general, és mantenir-se fidel a l’esperit i al contingut del Reial decret indicat i, per tant, respectar que els estudiants de grau puguin obtenir aquests sis crèdits que els permet la legislació per activitats clarament vinculades amb les vies permeses.

D’altra banda, s’han considerat dues premisses: afavorir fins allà on es pugui la representació estudiantil (perquè evidentment és un objectiu institucional) i impedir que en un sol any acadèmic es puguin assolir els sis crèdits per una sola de les vies. Per tant i en funció de totes aquestes consideracions, s’ha elaborat una normativa que disposa d’un sistema de reconeixement de crèdits que respecta els quatre supòsits prevists a l’article 12.8 del Reial decret 1393/2007 esmentat.

Com a conseqüència del que s’ha dit als paràgrafs anteriors i fent ús de les competències que li atribueixen els articles 24.1, 24.2.32 i 40 dels Estatuts d'aquesta universitat, el Consell de Govern, a la sessió del dia d'avui i a proposta del Consell de Direcció, ha aprovat la normativa per a la concessió de crèdits de reconeixement acadèmic per la participació en activitats universitàries culturals, esportives, de representació estudiantil, solidàries i de cooperació en els termes següents:

I. Participació en activitats universitàries culturals

Aquest apartat està reservat a activitats d’àmbit cultural o cientificocultural i a programes d’internacionalització. Se n’exclouen assignatures o cursos, oficials o propis, que treballin continguts o competències directament vinculats a la titulació de què està matriculat l’estudiant que sol∙liciti el reconeixement de crèdits per aquesta via.

La norma general serà la d’1 crèdit europeu per cada 15 hores d’activitat presencial acreditada, llevat que per les característiques de l’activitat estigui justificat que es pugui concedir el crèdit per menys hores, i així ho aprovi la Comissió Acadèmica.

Les propostes de reconeixement de crèdits en aquest apartat podran derivar:

  1. Del Vicerectorat de Projecció Cultural o del que tingui les competències en aquest àmbit.
  2. Del Vicerectorat de Relacions Internacionals i Mobilitat Universitària o del que tingui les competències en aquest àmbit.
  3. Dels centres, facultats i escoles, responsables de les titulacions. En aquest cas, les propostes han de fer referència, per una banda, a congressos, seminaris o jornades de caire científic, cultural o divulgatiu no restringides exclusivament a estudiants o, per altra banda, a activitats de promoció dels estudis, de la mateixa UIB o de valors relacionats amb la ciència, el coneixement o la cultura que poden afavorir el progrés i el benestar de la societat.

Les propostes d’activitat les aprovarà cada any acadèmic abans del dia 1 d’octubre la Comissió Acadèmica. En tot cas, no s’atorgarà cap reconeixement de crèdits si l’activitat no ha estat prèviament autoritzada per la Comissió Acadèmica.

Els estudiants podran obtenir com a màxim 3 crèdits europeus per cada any acadèmic a través de la participació en activitats universitàries culturals.

II. Participació en activitats esportives

Els estudiants universitaris que representin la UIB en competicions esportives reconegudes com a jugadors, esportistes, àrbitres, jutges o entrenadors podran obtenir 1 crèdit europeu per competició, fins a un màxim de 2 crèdits per cada any acadèmic.

III. Participació en activitats de representació estudiantil

S’aplicarà la següent taula d’equivalències per any acadèmic o, si escau, s’atorgarà la part proporcional dels crèdits en funció dels mesos en què s’ha exercit la representativitat del total dels mesos que formen l’any acadèmic.

Càrrec Crèdits màxims per any acadèmic Expedició del certificat
President, secretari i tresorer del Consell d’Estudiants o vocal de la seva comissió permanent 3 Secretari del Consell d’Estudiants
Representant al Consell de Govern 2 Secretari General
Representant al plenari del Consell d’Estudiants 2 Secretari del Consell d’Estudiants
Representant al consell de departament, junta de centre o al Consell Social 2 Secretari del departament, secretari de la facultat o escola o secretari del Consell Social
Representant al Claustre 1 Secretari General
Representant a les comissions de reconeixement i transferència de crèdits, de qualitat, al consell d’estudis o d’altres derivats de l’adaptació a l’espai europeu d’ensenyament superior (delegat de curs, etc.) 1 Secretari de l’òrgan pertinent en cada cas
Representant a la Residència d’Estudiants de la UIB o a altres institucions amb participació directa de la UIB 1 Secretari o, si escau, responsable de la institució
Representants als consells assessors interns de les dues seus universitàries 1 Secretari del Consell Assessor

L’estudiant representant ha d’assistir, almenys, al 80 per cent de les sessions convocades.

Els certificats s’han d’adreçar a la Secció de Gestió Acadèmica o als serveis administratius que es determinin.

En cas que sorgeixi un càrrec de representació estudiantil no previst a la taula anterior, la Comissió Acadèmica decidirà el nombre de crèdits que tindrà assignats, així com la forma en què s’acreditaran.

IV. Participació en activitats solidàries i de cooperació

L’Oficina de Cooperació al Desenvolupament i Solidaritat certificarà la participació i la Comissió Acadèmica atorgarà els crèdits en funció de la taula següent:

Activitat
Crèdits màxims per any acadèmic
Participar en el programa d’Estades Solidàries en el marc de la convocatòria de voluntariat universitari en cooperació al desenvolupament organitzat per l’OCDS (durada: entre 1 i 2 mesos)
3
Organitzar accions de sensibilització per a la comunitat universitària en el marc de la convocatòria d’ajuts per a accions d’educació al desenvolupament i sensibilització de l’OCDS
3
Participar com a membre de l’equip en accions de sensibilització per a la comunitat universitària en el marc de la convocatòria d’ajuts per a accions d’educació al desenvolupament i sensibilització de l’OCDS
1
Participar com a membre de l’equip en projectes de cooperació universitària al desenvolupament en el marc de la convocatòria de projectes de cooperació universitària al desenvolupament de l’OCDS
1
Assistir als cursos/jornades/seminaris de voluntariat i/o cooperació al desenvolupament que organitza l’OCDS
2 (15 h presencial = 1 cr.)
Participar en el programa de voluntariat universitari de les Nacions Unides (durada: 6 mesos)
3
Participar en el programa del Servei de voluntariat Europeu (durada: entre 2 i 12 mesos)
1 cr. fins a 3 mesos, 2 cr. fins a 5 mesos i 3 cr. a partir de 6 o més mesos

En cas d’activitats no previstes a la taula anterior, l’Oficina de Cooperació al Desenvolupament i Solidaritat farà arribar la seva proposta a la Comissió Acadèmica abans del dia 1 d’octubre de cada any, i aquesta la resoldrà.

DISPOSICIONS ADDICIONALS

Primera. Denominacions

Totes les denominacions d’òrgans de govern, representació, càrrecs, funcions i membres de la comunitat universitària, com qualssevol que en aquest acord apareguin en gènere masculí o femení, s’han d’entendre referides indistintament al gènere masculí o femení, segons el sexe del titular de qui es tracti.

Segona. Desenvolupament

Es faculta el Consell de Direcció per interpretar i desenvolupar el present acord normatiu.

DISPOSICIÓ FINAL

Única. Entrada en vigor

Aquest acord normatiu entrarà en vigor l’endemà de publicar-se al Full Oficial de la Universitat.

Ho faig publicar perquè se'n prengui coneixement i tingui els efectes que corresponguin.

Palma, 22 de juliol de 2010
La Rectora, Montserrat Casas