logo UIB Universitats - FOU

FULL OFICIAL

N˙m. 331 (extraordinari) - Any  XXV - I. DISPOSICIONS GENERALS Dilluns, 24 de maig de 2010
Rectorat

9439. RESOLUCIÓ del Rectorat del dia 24 de maig de 2010 per la qual es fan publicar els Estatuts de la Universitat de les Illes Balears.

El Consell de Govern de la comunitat autònoma de les Illes Balears del dia 14 de maig de 2010 va aprovar els Estatuts de la Universitat de les Illes Balears, aprovats pel Claustre universitari en sessió extraordinària del dia 23 de febrer de 2010. Els Estatuts esmentats s’han publicat al BOIB núm. 76, de 22 de maig (Decret 64/2010, de 14 de maig).

En conseqüència, faig publicar, com a annex, el text íntegre dels Estatuts, perquè se'n prengui coneixement i tingui els efectes que corresponguin.

ESTATUTS DE LA UNIVERSITAT DE LES ILLES BALEARS

ÍNDEX

TÍTOL PRELIMINAR

Article 1. Naturalesa
Article 2. Funció de la Universitat
Article 3. Atencions especials
Article 4. Llengua i institució oficial consultiva
Article 5. Ajudes a l’estudi
Article 6. Principis d’actuació de la Universitat

TÍTOL I - DE L'ESTRUCTURA I EL GOVERN DE LA UNIVERSITAT

Capítol I: Disposicions generals

Article 7. Garantia de representació en els òrgans de la Universitat
Article 8. Òrgans de govern i representació
Article 9. Normativa

Capítol II: Dels òrgans col·legiats de la Universitat

Secció 1a. Disposicions generals

Article 10. Règim dels òrgans col·legiats
Article 11. President, secretari i membres dels òrgans
Article 12. Convocatòria i sessions
Article 13. Adopció d’acords
Article 14. Mandat i pèrdua de la condició de membre d’un òrgan
Article 15. Regiment de govern de la Universitat

Secció 2a. Del Claustre universitari

Article 16. Naturalesa i competències
Article 17. Composició
Article 18. Mandat dels claustrals i pèrdua de la condició de representant
Article 19. Sessions
Article 20. Convocatòria extraordinària d’eleccions a Rector

Secció 3a. Del Consell Social

Article 21. Naturalesa i principis d’actuació
Article 22. Composició, organització i funcionament

Secció 4a. Del Consell de Govern

Article 23. Naturalesa i principis d’actuació
Article 24. Competències
Article 25. Composició

Secció 5a. Del Consell de Direcció

Article 26. Naturalesa i composició
Article 27. Funcions

Secció 6a. De les juntes de facultat o escola

Article 28. Naturalesa
Article 29. Competències
Article 30. Composició

Secció 7a. Dels consells de departament

Article 31. Naturalesa
Article 32. Competències
Article 33. Composició

Secció 8a. De les comissions de direcció dels centres i dels departaments

Article 34. Definició, funcions i composició

Secció 9a. Dels consells dels instituts universitaris de recerca

Article 35. Organització i funcionament

Capítol III: Dels òrgans unipersonals de la Universitat

Secció 1a. Del Rector i els delegats del Rector

Article 36. Naturalesa del càrrec de Rector
Article 37. Elecció del Rector
Article 38. Competències del Rector
Article 39. Delegats del Rector

Secció 2a. Dels vicerectors i vicerectors associats

Article 40. Vicerectors
Article 41. Vicerectors associats

Secció 3a. Del Secretari General i vicesecretari general

Article 42. Secretari General
Article 43. Competències del Secretari General
Article 44. Vicesecretari general

Secció 4a. Del Gerent i els vicegerents

Article 45. Gerent
Article 46. Competències del Gerent
Article 47. Vicegerents

Secció 5a. Dels degans o directors

Article 48. Naturalesa del càrrec i elecció
Article 49. Competències

Secció 6a. Dels directors de departament

Article 50. Naturalesa del càrrec i elecció
Article 51. Competències

Secció 7a. Dels vicedegans o subdirectors d’escola i els subdirectors de departament

Article 52. Naturalesa del càrrec i competències

Secció 8a. Dels secretaris de facultat o escola i els secretaris de departament

Article 53. Naturalesa del càrrec i competències

Secció 9a. Dels directors, subdirectors i secretaris dels instituts universitaris de recerca

Article 54. Naturalesa del càrrec i designació

Capítol IV: Dels centres

Article 55. Naturalesa i creació
Article 56. Règim i òrgans de govern
Article 57. Funcions

Capítol V: Dels departaments

Article 58. Naturalesa
Article 59. Creació
Article 60. Òrgans de govern
Article 61. Funcions
Article 62. Pressupost

Capítol VI: Del Centre d’Estudis de Postgrau

Article 63. Naturalesa i règim jurídic

Capítol VII: De les seus universitàries

Article 64. Naturalesa i funcionament
Article 65. Coordinació d’activitats

Capítol VIII: Dels instituts universitaris de recerca

Article 66. Definició i tipologia
Article 67. Creació, supressió, adscripció i desadscripció
Article 68. Personal adscrit
Article 69. Òrgans de govern
Article 70. Competències
Article 71. Règim jurídic

Capítol IX: Dels centres adscrits

Article 72. Definició, requisits bàsics i adscripció
Article 73. Conveni de col·laboració, constitució del patronat i nomenament d’òrgans
Article 74. Control acadèmic
Article 75. Activitat acadèmica
Article 76. Pressupost
Article 77. Integració

Capítol X: Dels altres centres

Article 78. Creació d’entitats amb personalitat jurídica pròpia
Article 79. Creació d’estructures o organismes

Capítol XI: De l’Institut de Ciències de l’Educació

Article 80. Objectius i estructura

Capítol XII: De la Sindicatura de Greuges

Article 81. Naturalesa, funcionament i règim jurídic

Capítol XIII: De les eleccions

Secció 1a. Disposicions generals

Article 82. Estipulacions generals

Secció 2a. De les eleccions dels titulars dels òrgans unipersonals

Article 83. Elecció del Rector
Article 84. Eleccions a degà, director d'escola, director de departament o director d’institut universitari de recerca

Secció 3a. De les eleccions dels representants en els òrgans col·legiats

Article 85. Principis generals
Article 86. Elecció dels representants de la comunitat universitària en el Consell Social
Article 87. Elecció dels representants al Claustre

Secció 4a. De la Comissió Electoral

Article 88. Definició, funcions, composició i resolucions

Capítol XIV: De la qüestió de confiança i la moció de censura

Article 89. Qüestió de confiança del degà o director d’escola i del director de departament
Article 90. Moció de censura del degà o director d’escola i del director de departament

TÍTOL II - DELS SERVEIS DE LA UNIVERSITAT

Article 91. Serveis de la Universitat

TÍTOL III - DE LA COMUNITAT UNIVERSITÀRIA

Capítol I: Del personal docent i investigador

Secció 1a. Disposicions generals

Article 92. Categories de professorat
Article 93. Fixació i modificació de la plantilla de professorat

Secció 2a. Del personal docent i investigador contractat

Article 94. Ajudants, professors ajudants doctors, contractats doctors i associats
Article 95. Professors emèrits
Article 96. Professors visitants
Article 97. Col·laboradors honorífics
Article 98. Lectors
Article 99. Personal per al desenvolupament d’investigació científica o tècnica
Article 100. Selecció del personal contractat

Secció 3a. Dels funcionaris dels cossos docents universitaris

Article 101. Convocatòria i comissions dels concursos per a places de funcionaris de cossos docents universitaris
Article 102. Constitució i funcionament de les comissions dels concursos per a places de funcionaris de cossos docents universitaris
Article 103. Presentació de reclamacions contra les propostes de les comissions
Article 104. Situacions
Article 105. Substitució d’absències
Article 106. Comissions de serveis
Article 107. Llicències

Secció 4a. De la dedicació

Article 108. Règim de dedicació dels funcionaris docents
Article 109. Obligacions del professorat
Article 110. Dedicació del professorat a la docència
Article 111. Exempcions docents del professorat

Secció 5a. De les retribucions econòmiques

Article 112. Retribucions econòmiques del professorat
Article 113. Remuneracions extraordinàries del professorat
Article 114. Col·laboració amb altres entitats o persones físiques
Article 115. Assimilació retributiva de determinats òrgans de govern

Capítol II: Dels estudiants

Secció 1a. Del règim acadèmic

Article 116. Consideracions generals
Article 117. Progrés i permanència dels estudiants a la Universitat

Secció 2a. Dels drets i deures

Article 118. Atorgament de drets i deures
Article 119. Drets
Article 120. Deures

Secció 3a. Dels alumnes col·laboradors

Article 121. Naturalesa i règim jurídic

Secció 4a. De la representació

Article 122. Tipologia
Article 123. Junta de representants d’estudi
Article 124. Consell d’Estudiants

Capítol III: Del personal d'administració i serveis

Article 125. Consideracions generals
Article 126. Dependència, situació administrativa i règim disciplinari
Article 127. Unitats orgàniques i administratives
Article 128. Relació de llocs de treball
Article 129. Selecció i promoció interna
Article 130. Provisió de llocs de treball
Article 131. Promoció
Article 132. Règim retributiu
Article 133. Escales del personal funcionari

Capítol IV: Dels membres de la comunitat universitària amb discapacitat i necessitats específiques de suport educatiu

Article 134. Consideracions generals

Capítol V: Del règim disciplinari

Article 135. Règim disciplinari de la comunitat universitària
Article 136. Servei d’Inspecció de la Universitat

Capítol VI: De l’esport a la Universitat

Article 137. Universitat i esport

TÍTOL IV - DE L'ACTIVITAT ACADÈMICA

Capítol I: Dels estudis

Secció 1a. Disposicions generals

Article 138. Estructuració
Article 139. Vinculació dels ensenyaments
Article 140. Comissió Acadèmica
Article 141. Concessió de premis extraordinaris

Secció 2a. Dels altres estudis

Article 142. Ensenyaments propis per a la formació d’especialistes
Article 143. Activitats de projecció cultural
Article 144. Preus de matrícula

Capítol II: De la recerca

Article 145. Activitat de recerca
Article 146. Comissió d’Investigació

TÍTOL V: DE LES RELACIONS INSTITUCIONALS

Article 147. Convenis
Article 148. Mobilitat dels membres de la comunitat universitària

TÍTOL VI - DEL RÈGIM ECONÒMIC I FINANCER

Capítol I: Del patrimoni

Article 149. Patrimoni de la Universitat
Article 150. Administració i disposició de béns
Article 151. Inventari

Capítol II: Del pressupost i de la programació econòmica pluriennal

Article 152. Comissió Econòmica del Consell de Govern
Article 153. Programació pluriennal
Article 154. Pressupost
Article 155. Aprovació del pressupost
Article 156. Modificacions pressupostàries
Article 157. Operacions de crèdit

Capítol III: Del control i de la liquidació

Article 158. Control intern
Article 159. Control extern
Article 160. Liquidació

Capítol IV: Del sector públic universitari

Article 161. Entitats instrumentals

TÍTOL VII - DEL RÈGIM JURÍDIC

Article 162. Prerrogatives i potestats jurídiques
Article 163. Recursos administratius
Article 164. Accions judicials, defensa i representació processal

TÍTOL VIII - DELS HONORS I DISTINCIONS

Article 165. Doctors honoris causa
Article 166. Procediment per a la concessió del títol de doctor honoris causa
Article 167. Medalles de la Universitat

TÍTOL IX - DE LA REFORMA DELS ESTATUTS

Article 168. Iniciativa
Article 169. Procediment

Disposicions addicionals

Primera. Col·legis majors i residències universitàries
Segona. Direcció de les facultats o escoles o els departaments o instituts universitaris de recerca creats de nou
Tercera. Càtedres empresa i càtedres institucionals
Quarta. Escut
Cinquena. Reforma obligatòria dels Estatuts
Sisena. Denominacions
Setena. Places vinculades a institucions sanitàries
Vuitena. Foment de l’ús de programari lliure i formats informàtics oberts
Novena. Estructura del personal funcionari d’administració i serveis
Desena. Estructura de la Universitat
Onzena. Entitats col·laboradores
Dotzena. Composició de les comissions

Disposicions transitòries

Primera. Rebuig del text estatutari
Segona. Manteniment del càrrec de Rector
Tercera. Adaptació del Consell de Govern de la Universitat
Quarta. Constitució de les juntes de facultat o escola i dels consells de departament
Cinquena. Elecció dels degans i directors d’escola i de departament
Sisena. Professors col·laboradors
Setena. Estudis de llicenciatura, enginyeria, diplomatura, enginyeria tècnica i arquitectura tècnica
Vuitena. Situacions transitòries no previstes

Disposició derogatòria

Única. Derogació normativa

Disposició final

Única. Entrada en vigor

Índex temàtic

TÍTOL PRELIMINAR

Article 1. Naturalesa

 1. La Universitat de les Illes Balears (UIB) és una institució de dret públic al servei de la societat, amb personalitat jurídica i patrimoni propis, que desenvolupa les competències que expressament li atribueix la legislació vigent. Exerceix els drets reconeguts per l’ordenament jurídic per realitzar el servei públic de l’educació superior mitjançant la investigació, la docència i l’estudi, i desenvolupa les funcions que li atribueix l’article 1 de la Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d’universitats (LOU).
 2. La UIB gaudeix de plena autonomia, reconeguda per la Constitució a l'article 27.10, en el marc de la legislació que el desenvolupa, i d'acord amb els presents Estatuts.

Article 2. Funció de la Universitat

 1. La UIB és una institució dedicada al servei públic de l’educació superior, la recerca, la transferència del coneixement i la innovació. Les tasques universitàries no seran determinades per cap tipus de poder econòmic, social, religiós o ideològic.
 2. Per acomplir les seves funcions, la UIB ha de cooperar amb altres universitats i institucions de tot arreu per mantenir i enfortir el seu caràcter universal, però especialment amb les de parla catalana, per les seves afinitats culturals i històriques.

Article 3. Atencions especials

 1. La UIB és una institució que està lligada a la realitat històrica, científica, social i econòmica de les illes Balears, la qual cosa comporta una atenció especial a l'estudi de la cultura catalana i al desenvolupament científic, tècnic i artístic de les illes Balears.
 2. La UIB se sent compromesa amb la conservació del medi ambient a través d’una ètica ambiental solidària amb tots els pobles del món, que promogui el desenvolupament sostenible i la conservació de la biodiversitat i dels hàbitats i recursos naturals.
 3. La UIB fomentarà la participació dels membres de la comunitat universitària en activitats i projectes de cooperació internacional i de solidaritat.
 4. La UIB promourà la realització de les activitats i iniciatives que contribueixin a impulsar la cultura de la pau.
 5. La UIB se sent compromesa amb la millora de la seguretat i la salut en el treball a través d’una política social de promoció i millora de les condicions laborals de la comunitat universitària en tots els seus aspectes.
 6. La UIB ha de promoure la integració a la comunitat universitària de persones amb discapacitat o necessitats específiques de suport educatiu.
 7. Així mateix, la UIB ha de garantir que no es produeixi cap discriminació per raons de naixement, raça, gènere i religió i promourà la igualtat d’oportunitats.

Article 4. Llengua i institució oficial consultiva

 1. La llengua catalana, pròpia de la UIB, té, juntament amb la castellana, caràcter de llengua oficial, i tots els membres de la Universitat tenen el dret d'utilitzar-la. La Universitat fomentarà i normalitzarà l'ús del català en l'àmbit de les seves competències.
 2. La UIB és la institució oficial consultiva per a tot el que faci referència a la llengua catalana, tal com estableix l'Estatut d'autonomia de les Illes Balears.

Article 5. Ajudes a l’estudi

La Universitat, per acomplir degudament la tasca social que li correspon, facilitarà l'accés als estudis universitaris a tothom que tingui aptituds i no disposi de mitjans. Per això pot promoure una política d'ajudes eficaç en col·laboració amb les altres entitats públiques i privades de la comunitat autònoma de les Illes Balears. Compensarà la discontinuïtat territorial de les Illes mitjançant el sistema d'ajudes, la descentralització de les activitats que ho permetin i l’aplicació de les tecnologies de la informació i de les comunicacions.

Article 6. Principis d’actuació de la Universitat

Per desenvolupar les seves activitats, la UIB fa seus els principis de llibertat, democràcia, justícia i igualtat. Tots els membres de la comunitat universitària estan obligats a atenir-s'hi en llur actuació. Per tant, d'acord amb la normativa vigent, es proclama:

 1. La llibertat acadèmica, que es manifesta en la llibertat de càtedra, de recerca i d'estudi, així com la d'expressió, de reunió i d’associació en l’àmbit universitari.
 2. La igualtat de tots els membres de la comunitat universitària, que no poden ser objecte de cap discriminació.
 3. La participació de tots els membres de la comunitat universitària en la tasca comuna dels objectius de la Universitat, a través de les vies establertes en aquests Estatuts

TÍTOL I
DE L'ESTRUCTURA I EL GOVERN DE LA UNIVERSITAT

CAPÍTOL I
DISPOSICIONS GENERALS

Article 7. Garantia de representació en els òrgans de la Universitat

 1. La UIB garanteix, mitjançant els presents Estatuts, que als òrgans de govern i de representació de la Universitat hi estiguin representats els diferents sectors de la comunitat universitària.
 2. La normativa electoral propiciarà que als òrgans col·legiats hi hagi una presència equilibrada entre homes i dones.

Article 8. Òrgans de govern i representació

 1. El govern de la UIB s'exerceix per mitjà d'òrgans de govern de caràcter col·legiat i de caràcter unipersonal.
 2. Són òrgans col·legiats el Claustre universitari, el Consell Social, el Consell de Govern, el Consell de Direcció, les juntes de facultat o escola, els consells de departament, les comissions de direcció dels centres i dels departaments, els consells dels instituts universitaris de recerca i qualsevol altre que es pugui crear per via reglamentària.
 3. Són òrgans unipersonals el Rector, els vicerectors, el Secretari General, el Gerent, els vicerectors associats, el vicesecretari general, els vicegerents, els delegats del Rector, els degans, els directors d'escola, els directors de departament, els directors dels instituts universitaris de recerca, els vicedegans, els subdirectors d'escola, els subdirectors de departament, els subdirectors dels instituts universitaris de recerca, els secretaris de facultat, els secretaris d’escola, els secretaris de departament i els secretaris dels instituts universitaris de recerca, així com qualsevol altre que es pugui crear per via reglamentària.
 4. A proposta del Consell de Direcció, el Consell de Govern pot crear altres òrgans de govern.
 5. Els qui tinguin la titularitat dels òrgans de govern de caràcter unipersonal han d'estar en situació de dedicació a temps complet. No es pot tenir simultàniament la titularitat de més d'un dels òrgans de govern de caràcter unipersonal esmentats al títol II de la LOU.

Article 9. Normativa

 1. La UIB es regeix per la legislació de la Unió Europea que sigui aplicable, per la LOU, per les normes que dictin l’Estat i la comunitat autònoma de les Illes Balears en l’exercici de les seves respectives competències, pels presents Estatuts, que constitueixen la norma bàsica del règim del seu autogovern, i per la seva normativa de desenvolupament.
 2. L’activitat, el funcionament i l’organització de la UIB es realitza mitjançant les disposicions següents:
  1. Acords executius: són disposicions aprovades pel Consell de Direcció, que afecten una pluralitat d’individus o situacions.
  2. Acords normatius: són disposicions aprovades pel Consell de Govern, que afecten una pluralitat d’individus o situacions.
  3. Acords ratificatius: són disposicions aprovades pel Consell Social, que afecten una pluralitat d’individus o situacions.
  4. Resolucions: disposicions que afecten individus o situacions singulars. Són competents per a la seva aprovació el Consell Social, el Consell de Govern i el Consell de Direcció, mitjançant el Rector, el vicerector competent o el Secretari General.
 3. Les resolucions o els acords dels òrgans de la Universitat que tinguin com a destinatari una pluralitat indeterminada de subjectes o per als quals no sigui exigible la notificació personal, s’han de publicar al Full Oficial de la Universitat de les Illes Balears (FOU), sens perjudici que es publiquin, si escau, al Butlletí Oficial de l’Estat (BOE) o al Butlletí Oficial de les Illes Balears (BOIB).

CAPÍTOL II
DELS ÒRGANS COL·LEGIATS DE LA UNIVERSITAT

Secció 1a. Disposicions generals

Article 10. Règim dels òrgans col·legiats

 1. Són òrgans col·legiats els constituïts per tres o més persones en ús de les seves competències i de conformitat amb el principi d’unitat d’actuació.
 2. El règim jurídic d’aquests òrgans s’ha d’ajustar al que s’estableix en aquesta secció, sens perjudici de les peculiaritats organitzatives que es determinin en aquests Estatuts o a la normativa de la Universitat.

En tot el que no s’hagi previst, s’aplicarà la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i el procediment administratiu comú (LRJAP i PAC).

Article 11. President, secretari i membres dels òrgans

 1. Els òrgans col·legiats tenen un president, que en té la representació i n’exerceix les funcions que li atribueixen aquests Estatuts i la normativa que li sigui aplicable. En cas de vacant, absència, malaltia o altra causa legal, el president serà substituït per la persona que designin aquests Estatuts i, si no en diuen res, pel vicepresident que correspongui i, si no pot ser, pel membre de l’òrgan de més categoria acadèmica, antiguitat a la UIB i edat, per aquest ordre.
 2. Els òrgans col·legiats tenen un secretari, que és el fedatari dels actes i acords de l’òrgan. Correspon al secretari convocar les sessions de l’òrgan per ordre del president i qualsevol altra funció que li atribueixin aquests Estatuts i la legislació. La seva funció com a certificador pot ser exercida també pel Secretari General de la Universitat. En cas de vacant, absència, malaltia o altra causa legal, el substituirà interinament la persona que designi el president de l’òrgan i, si no pot ser, el membre de l’òrgan de menor edat.
 3. Els membres que integren l’òrgan col·legiat tenen el dret i el deure d’assistir a les sessions degudament convocades i qualsevol altre que els reconeguin aquests Estatuts i la normativa que els sigui aplicable.

Article 12. Convocatòria i sessions

 1. Les sessions les ha de convocar el president de l'òrgan col·legiat, per pròpia iniciativa o a petició, almenys, de la tercera part dels membres. Els membres de l’òrgan han de rebre la convocatòria, amb l’ordre del dia, amb una antelació mínima de quaranta-vuit hores. En el cas de convocatòria a petició dels membres de l’òrgan, l’ordre del dia ha d’incloure necessàriament els punts proposats pels sol·licitants de la sessió.
 2. Les sessions de l'òrgan col·legiat poden ser ordinàries i extraordinàries. A les darreres només s'hi pot tractar del punt o dels punts que, per raons de necessitat urgent, s'hagin inclòs a l'ordre del dia.
 3. El secretari estendrà acta de les sessions i li correspon formar i custodiar el llibre d'actes.

Article 13. Adopció d’acords

 1. Els òrgans col·legiats han d’adoptar els acords per una de les majories següents:
  1. «Majoria qualificada», que exigeix el vot favorable de les tres cinquenes parts de la totalitat dels membres.
  2. «Majoria absoluta», que exigeix el vot favorable de la meitat més un de la totalitat dels membres.
  3. «Majoria simple», que exigeix més vots a favor que en contra o, si escau, l'obtenció d'un nombre de vots superior a qualsevol de les altres propostes.
 2. La majoria ordinària per prendre acords és la simple. Qualsevol altre tipus de majoria s’ha d’exigir expressament.

Article 14. Mandat i pèrdua de la condició de membre d’un òrgan

 1. Els membres dels òrgans col·legiats electes exerciran el càrrec durant el termini que, en cada cas, s’estableixi en aquests Estatuts.
 2. No es pot exercir a la vegada i de forma simultània la condició de membre nat, o designat, i electe d’un mateix òrgan col·legiat. L’exercici de la primera condició no implica la renúncia a la segona.
 3. La condició de representant a un òrgan col·legiat és personal i indelegable, tret de les excepcions que es puguin preveure als Estatuts i a la normativa electoral. La condició només es pot perdre en els casos següents:
  1. Renúncia.
  2. Sentència judicial ferma.
  3. Jubilació.
  4. Acabament del mandat.
  5. Deixar de pertànyer al grup o sector de la comunitat universitària que el va elegir. En el cas dels estudiants, també canviar d’estudi respecte al qual s’és representant.
  6. Deixar d’estar en situació de servei actiu a la UIB.
  7. Inassistència reiterada i injustificada a les sessions de l’òrgan col·legiat, sempre que se’n sigui membre per elecció. S’entén per inassistència reiterada l’absència sense causa justificada a tres sessions consecutives o sis d’alternatives durant el mateix any acadèmic.
  8. Mort.
 4. El secretari de l’òrgan col·legiat declararà les circumstàncies anteriors. Passarà a ocupar la vacant el membre suplent, sempre que n’hi hagi i compleixi els requisits. Si no, hom s’atindrà al que disposin aquests Estatuts o la normativa electoral.
 5. Sens perjudici de les causes establertes al tercer apartat d’aquest article, l’òrgan unipersonal que va designar els membres d’un òrgan que ho siguin per designació, en pot disposar el cessament, i perdran la condició de membres de l’òrgan.

Article 15. Regiment de govern de la Universitat

El Consell de Govern aprova, a proposta del Consell de Direcció, el regiment de govern de la UIB per complir millor les seves funcions coordinant els seus serveis i la seva administració, a tots els nivells i amb els efectes que siguin pertinents.

Secció 2a. Del Claustre universitari

Article 16. Naturalesa i competències

 1. El Claustre universitari, que és presidit pel Rector, és el màxim òrgan representatiu de la comunitat universitària.
 2. El Claustre és competent per:
  1. Elaborar els Estatuts, reformar-los i corregir les errades que s’hi detectin.
  2. Convocar eleccions extraordinàries al càrrec de Rector.
  3. Elegir els membres del Consell de Govern que li corresponen, per i entre els mateixos membres del sector representat.
  4. Elegir i, si escau, revocar el defensor universitari, que a la UIB rep el nom de Síndic de Greuges, i rebre’n l’informe anual.
  5. Qualssevol altres competències que li siguin atribuïdes per llei o pels presents Estatuts.

Article 17. Composició

 1. El Claustre universitari, amb un màxim de tres-cents claustrals, el constitueixen dos-cents quaranta claustrals elegits. A aquest nombre s’hi han de sumar els claustrals nats indicats al tercer apartat d’aquest article.
 2. El Claustre l’han de compondre els membres electius següents:
  1. Cent vint-i-tres professors doctors amb vinculació permanent a la Universitat (grup A).
  2. Vint-i-nou integrants de la resta de personal docent i investigador (grup B).
  3. Seixanta estudiants (grup C).
  4. Vint-i-vuit representants del personal d'administració i serveis (grup D).
 3. Al Claustre hi ha els membres nats següents:
  1. El Rector, el Secretari General, els vicerectors i el Gerent de la Universitat.
  2. Tots els degans i directors d’escola.
  3. Tots els directors de departament i d’institut universitari de recerca.
  4. El president del Consell d’Estudiants.

  En cas que les persones titulars d’aquests càrrecs cessin, perden la condició de claustrals.
  En tot cas es garantirà que la majoria dels membres del Claustre, com a mínim, siguin professors doctors amb vinculació permanent a la Universitat.

 4. Els òrgans de govern especificats a l’apartat anterior, sens perjudici del que s’hi estableix, poden ser elegits claustrals per la seva circumscripció. Els titulars d’òrgans de govern nomenats després d’haver-se constituït el Claustre s’hi integraran en el moment de ser nomenats.
 5. El Consell de Govern és l’òrgan competent per fer les distribucions que es deriven d’aquest article i determinar els claustrals que corresponen a cada circumscripció.

Article 18. Mandat dels claustrals i pèrdua de la condició de representant

 1. Els claustrals elegits en representació dels respectius sectors seran renovats cada quatre anys, tret dels del grup C), que ho seran cada dos.
 2. Si es produeix la baixa d’un claustral, la plaça l’ha d’ocupar, pel temps que resta del mandat, el candidat que després d’ell hagi obtingut més vots en la seva circumscripció.
 3. Una vegada transcorregut el mandat dels claustrals, es convocaran les eleccions en els termes prevists en aquests Estatuts.

Article 19. Sessions

Les sessions del Claustre les convoca el Rector i es regeixen per un reglament de funcionament elaborat pel Consell de Govern i aprovat o modificat pel mateix Claustre, per majoria absoluta.

Article 20. Convocatòria extraordinària d’eleccions a Rector

El Claustre universitari, independentment de les eleccions ordinàries al càrrec de Rector, que s’han de convocar d’acord amb el procediment que estableixen aquests Estatuts, amb caràcter extraordinari pot convocar eleccions a Rector d’acord amb les regles següents:

 1. Un terç de membres de fet del Claustre han de signar una petició motivada de convocatòria de Claustre extraordinari. El primer signant tindrà el caràcter de portaveu de tots els sol·licitants.
 2. El president del Claustre, de conformitat amb el Reglament del Claustre, ha de convocar aquest òrgan col·legiat en un termini màxim d’un mes i enviar al Rector i a la resta de claustrals, adjunta a la convocatòria, la petició motivada.
 3. El Claustre es constituirà en sessió única si hi ha presents més de la meitat de claustrals. Si no s’assoleix aquesta proporció, s’entendrà denegada la convocatòria d’eleccions.
 4. Constituïda la sessió, el primer signant de la sol·licitud de convocatòria defensarà la seva proposta; tot seguit farà ús de la paraula el Rector. Després hi haurà un torn d’intervencions dels claustrals que ho demanin, i els podran contestar el primer signant de la petició i el Rector.
 5. Seguidament tindrà lloc la votació secreta de la petició de convocatòria d’eleccions. Si hi voten favorablement dos terços o més dels components del Claustre, el Rector ha de cessar en el càrrec –sens perjudici que continuï en funcions fins a la presa de possessió del nou Rector–, el Claustre s’ha de dissoldre i s’han de convocar eleccions al càrrec de Rector, les quals s’han de convocar en el termini d’un mes.
 6. Si la iniciativa no s’aprova, cap dels signants no pot presentar una altra iniciativa d’aquest caràcter fins que hagi passat un any des de la votació d’aquesta.
Secció 3a. Del Consell Social

Article 21. Naturalesa i principis d’actuació

 1. El Consell Social és l'òrgan de participació de la societat en la Universitat, que exerceix com a element d’interrelació entre la societat i la Universitat.
 2. Correspon al Consell Social:
  1. Promoure la col·laboració de la societat en el finançament de la Universitat.
  2. Supervisar les activitats de caràcter econòmic de la Universitat i el rendiment dels seus serveis.
  3. Potenciar les relacions entre la Universitat i el seu entorn cultural, professional, econòmic i social al servei de la qualitat de l’activitat universitària, per la qual cosa ha d’aprovar un pla anual d’actuacions.

Article 22. Composició, organització i funcionament

 1. La composició del Consell Social s’ha d’ajustar a les disposicions de la llei corresponent de la comunitat autònoma. No obstant això, són membres del Consell Social el Rector, el Secretari General i el Gerent, així com un professor, un estudiant i un representant del personal d’administració i serveis, elegits pel Consell de Govern entre els seus membres.
 2. L'organització i el funcionament intern del Consell Social es regeixen pel que disposa el seu propi reglament, d'acord amb el que preveu la llei corresponent de la comunitat autònoma.
Secció 4a. Del Consell de Govern

Article 23. Naturalesa i principis d’actuació

El Consell de Govern és l’òrgan de govern de la Universitat que exerceix la potestat reglamentària d’aquesta mitjançant l’aprovació de les normes de règim intern.

Els acords que el Consell de Govern adopti en el marc de les seves competències són vinculants per a tots els òrgans de govern i representació, centres i estructures de la Universitat, com també per a tots els membres de la comunitat universitària i els que no en formen part però s’hi relacionen.

Article 24. Competències

 1. El Consell de Govern estableix les línies estratègiques i programàtiques de la Universitat, i també les directrius i els procediments per aplicar-les, en els àmbits d’organització dels ensenyaments, de la recerca i dels recursos humans i econòmics. Així mateix, exerceix les funcions previstes a la LOU, en aquests Estatuts i als reglaments universitaris.
 2. Són competències del Consell de Govern:
  1. Elegir els seus representants al Consell Social, en els termes prevists a l'article 86 d'aquests Estatuts.
  2. Fer els tràmits prevists a la legislació vigent sobre la implantació de nous ensenyaments.
  3. Fer els tràmits prevists a la legislació vigent sobre la creació, modificació i supressió de centres.
  4. Fixar les directrius per a l’elaboració del pressupost.
  5. Aprovar la proposta efectuada pel Consell de Direcció del projecte de pressupost i la programació pluriennal de la Universitat per tramitar-la posteriorment al Consell Social.
  6. Controlar l’execució, la modificació i la liquidació del pressupost.
  7. Proposar al Consell Social l’assignació singular i individual de retribucions addicionals al professorat, lligades a mèrits individuals docents, d’investigació, de desenvolupament tecnològic, de transferència del coneixement i de gestió.
  8. Decidir, a proposta del Consell de Direcció o per iniciativa pròpia, d'acord amb les necessitats docents i de recerca i amb l'informe previ del departament corresponent, si és procedent o no la dotació de noves places, així com la minoració i el canvi de denominació o categoria de les places vacants.
  9. Acordar la convocatòria dels concursos per proveir places vacants de professorat, amb l'informe previ del departament corresponent.
  10. Establir criteris per a la selecció, contractació i promoció del professorat.
  11. Aprovar, per a la seva posterior tramitació, la integració dels centres adscrits, i atorgar la venia docendi de llur professorat.
  12. Aprovar la creació, modificació, supressió i denominació dels departaments, d'acord amb aquests Estatuts i amb la legislació vigent.
  13. Determinar criteris per a la selecció, contractació, formació i promoció del personal d'administració i serveis.
  14. Crear, suprimir i modificar els serveis universitaris, d'acord amb el que estableixen els presents Estatuts.
  15. Acordar les modificacions pressupostàries a què es refereix l’article 156 d'aquests Estatuts.
  16. Determinar, en els termes legals, les condicions de reconeixement d'estudis i aprovar la creació de títols i diplomes propis.
  17. Aprovar els plans d'estudis de la Universitat d’acord amb la legislació vigent i, en el cas dels títols oficials, comunicar-los al Consell d’Universitats, a efectes de llur verificació.
  18. Acordar els criteris i proves d'accés d'alumnes a la Universitat i als seus diversos centres, d'acord amb el que estableix la normativa general sobre la matèria.
  19. Determinar la capacitat dels centres que integren la Universitat pel que fa al nombre de places disponibles.
  20. Elegir els membres de les comissions d’Investigació, Econòmica i Electoral.
  21. Proposar al Claustre el Síndic de Greuges.
  22. Aprovar el reglament per conferir el títol de doctor honoris causa i el reglament sobre la concessió de les medalles d'or i Ramon Llull de la Universitat.
  23. Aprovar, a proposta del Consell de Direcció o per iniciativa pròpia, el nomenament de doctors honoris causa i la concessió de la medalla d’or de la UIB.
  24. Autoritzar la ratificació i revocar, si escau, els convenis de col·laboració i intercanvi.
  25. Elaborar el reglament del Claustre.
  26. Aprovar i modificar, si escau, els reglaments de règim intern dels departaments, centres universitaris, instituts universitaris de recerca i d'altres centres d'aquesta universitat.
  27. Aprovar i modificar, si escau, el reglament de la Sindicatura de Greuges.
  28. Aprovar el seu propi reglament de règim intern.
  29. Aprovar la normativa que ha de regir els processos electorals d'aquesta universitat.
  30. Aprovar la normativa que ha d'establir el regiment de govern de la Universitat.
  31. Crear, a proposta del Consell de Direcció o per iniciativa pròpia, òrgans especials de govern.
  32. Aprovar, respectant les competències dels altres òrgans, la normativa necessària per desenvolupar els presents Estatuts.
  33. Desenvolupar i interpretar l'exercici dels principis proclamats a l'article 6 d'aquests Estatuts.
  34. Determinar, dins el marc legal, la composició numèrica i orgànica de les juntes de facultat o escola.
  35. Adscriure, dins el marc legal, els estudis als centres.
  36. Aprovar i regular el calendari lectiu i laboral, així com les festes i celebracions de la Universitat.
  37. Reglamentar els mecanismes de revisió i reclamació de les qualificacions, abans que tinguin la consideració de definitives.
  38. Acordar, a proposta del Consell de Direcció, la creació, modificació i supressió de col·legis majors i de residències universitàries.
  39. Aprovar la normativa d’organització i funcionament dels col·legis majors i de les residències universitàries.
  40. Qualsevol altra funció que li atribueixin els presents Estatuts o la legislació vigent.
 3. Per adoptar acords que incideixin en els punts 23 i 29 de l'apartat segon d'aquest article, s'exigirà majoria qualificada.
 4. Per adoptar acords que incideixin en els punts 7, 12, 22, 25, 28 i 33 de l'apartat segon d'aquest article, s'exigirà majoria absoluta.
 5. Quan sobre un tema que requereixi majoria qualificada o absoluta no s'aconsegueixi el quòrum necessari, es podran adoptar acords pel nivell de majoria immediatament inferior al requerit, de forma transitòria per un període no superior a sis mesos, sempre que la natura del tema ho permeti.

Article 25. Composició

 1. El Consell de Govern és compost per:
  1. El Rector, que el presideix.
  2. El Secretari General, que fa de secretari.
  3. El Gerent.
  4. Els vicerectors, fins a un màxim de dotze.
  5. Vint representants claustrals dels diferents sectors de la comunitat universitària, elegits per i entre els membres claustrals dels col·lectius respectius. Aquest nombre es distribueix de la forma següent:
   • Set representants dels professors doctors amb vinculació permanent a la Universitat (grup A).
   • Dos representants de la resta de personal docent i investigador (grup B).
   • Set representants dels estudiants (grup C), garantida la participació de l’alumnat de grau i de postgrau.
   • Quatre representants del personal d'administració i serveis (grup D).
  6. Quinze representants dels degans de facultat i directors d'escola, de departament i d’institut universitari de recerca, elegits per i entre els membres dels col·lectius respectius. Aquest nombre es distribueix de la forma següent:
   • Set representants dels degans de facultat i directors d'escola.
   • Vuit representants dels directors de departament i d'institut universitari de recerca.
  7. Tres membres del Consell Social que no pertanyin a la comunitat universitària.
 2. La durada del mandat dels representants claustrals dels grups A), B) i D) és de quatre anys, i la dels representants del grup C), de dos anys. El mandat dels representants dels degans i directors d’escola, de departament i d’institut universitari de recerca té una durada de dos anys.
 3. També poden assistir a les sessions del Consell de Govern amb veu i sense vot:
  • Els membres del Consell de Direcció que no formin part del Consell de Govern.
  • Els degans de facultat i directors d'escola, de departament i d’institut universitari de recerca, així com el president del Consell d’Estudiants, quan no formin part del Consell de Govern.

  El Rector pot autoritzar determinats membres de la comunitat universitària a assistir, per raó del càrrec que ocupin, a les sessions del Consell de Govern amb veu i sense vot.

 4. Quan la natura de l'assumpte de què s'hagi de tractar ho aconselli, el Rector pot convocar qualsevol membre de la comunitat universitària o de fora d'aquesta perquè informi el Consell de Govern.
Secció 5a. Del Consell de Direcció

Article 26. Naturalesa i composició

 1. El Consell de Direcció, sens perjudici de les competències que corresponen al Consell de Govern, assisteix el Rector en les tasques de direcció, govern i gestió de la Universitat.
 2. El Consell de Direcció, les deliberacions del qual són secretes, és compost pel Rector, que el presideix, els vicerectors, el Secretari General i el Gerent. El Rector pot ampliar-ne la composició i incloure-hi altres òrgans unipersonals.
 3. El Rector dirigeix l'acció del Consell de Direcció i coordina les funcions dels altres membres, sens perjudici de la competència i responsabilitat directa d'aquests en llur gestió.
 4. El Rector pot sol·licitar al Consell de Direcció que prengui acords respecte de decisions que són de la seva competència. En aquest cas, l'acord adoptat és solidari.

Article 27. Funcions

 1. Són funcions del Consell de Direcció:
  1. Assessorar el Rector en totes aquelles matèries que siguin de la seva competència.
  2. Proposar al Consell de Govern el projecte de pressupost i la programació pluriennal.
  3. Iniciar l'expedient d'integració dels centres adscrits, per a la seva posterior tramitació al Consell de Govern.
  4. Iniciar tots els processos electorals que afecten la comunitat universitària i reglamentar-los, d'acord amb allò que estableixi la normativa electoral.
  5. Organitzar, a proposta del Gerent, les unitats administratives a l'efecte d'una correcta gestió econòmica, administrativa o laboral.
  6. Proposar al Consell de Govern el nomenament de títols de doctor honoris causa i la concessió de la medalla d'or de la Universitat.
  7. Concedir la medalla Ramon Llull de la Universitat.
  8. Totes aquelles que li atribueixin aquests Estatuts i la normativa que els desenvolupa.
 2. Vacant un deganat o una direcció d’escola, de departament o d’institut universitari de recerca, el Consell de Direcció pot designar-ne el titular de forma temporal i de manera extraordinària per períodes que no poden superar els sis mesos.
Secció 6a. De les juntes de facultat o escola

Article 28. Naturalesa

La junta de facultat o escola és l’òrgan de govern de la facultat o escola corresponent i és presidida pel seu degà o director. Els acords que adopti en l’àmbit de les seves competències vinculen els altres òrgans de la facultat o escola.

Article 29. Competències

Són competències de la junta de facultat o escola:

 1. Elegir el degà o director, així com revocar-lo, en els casos que sigui procedent i d'acord amb el procediment establert al capítol XIV d'aquest títol.
 2. Aprovar inicialment les propostes dels plans d’estudis i llurs modificacions.
 3. Aprovar la memòria anual d'activitats.
 4. Aprovar la distribució dels fons assignats a la facultat o escola.
 5. Gestionar la distribució dels espais que li siguin assignats, d’acord amb les necessitats docents i d’investigació de la Universitat.
 6. Crear comissions amb representació dels distints sectors de la comunitat universitària presidides pel degà o director o per un vicedegà o un subdirector per estudiar els problemes específics i la reforma de cada un dels estudis.
 7. Qualssevol altres que les lleis o els presents Estatuts li atribueixin.

Article 30. Composició

 1. Formen part de la junta de facultat o escola:
  1. El degà o director, que la presideix, els vicedegans o subdirectors i el secretari.
  2. Els directors dels departaments implicats en la docència d’almenys una assignatura bàsica o obligatòria completa dels estudis que s’imparteixen al centre o la persona que deleguin.
  3. Un nombre de professors distribuïts entre els títols de grau adscrits a la facultat o escola. La distribució es farà prenent com a punt de referència el nombre de trenta professors. La normativa electoral determinarà els criteris de distribució.
  4. Un nombre d’estudiants igual al cinquanta per cent del nombre de professors de l’apartat anterior, arrodonit per excés, en què es garanteixi la representació de cadascun dels títols de grau adscrits al centre; la resta es repartirà proporcionalment al nombre d’estudiants dels diferents títols de grau.
  5. Els directors dels títols oficials de màster adscrits a la facultat o escola, fins a un màxim de tres, elegits per i entre ells.
  6. Un representant dels estudiants per cada titulació oficial de màster que estigui adscrit a la facultat o escola, fins a un màxim de tres, elegit per i entre ells.
  7. Dos representants del personal d’administració i serveis que desenvolupin llurs funcions a la facultat o escola.
  8. L’administrador de centre.

  En tot cas s’ha de garantir que la majoria dels membres de la junta de facultat o escola sigui professorat amb vinculació permanent a la Universitat.

 2. La durada del mandat dels membres de la junta de facultat o escola inclosos a les lletres c), e) i g) de l’apartat anterior és de quatre anys. La durada del mandat dels altres membres electius és de dos anys.
 3. Les eleccions tindran lloc cada quatre o dos anys, segons pertoqui, i tindran lloc, simultàniament, en totes les juntes de facultat o escola.
Secció 7a. Dels consells de departament

Article 31. Naturalesa

El consell de departament és l’òrgan de govern del departament corresponent i és presidit pel seu director. Les decisions que adopti en l'àmbit de les seves competències vinculen els altres òrgans del departament.

Article 32. Competències

Correspon al consell de departament:

 1. Elegir i, si fa al cas, remoure el director del departament.
 2. Aprovar la planificació de les activitats que ha de desenvolupar el departament.
 3. Emetre els informes a què es refereix l'article 61 d'aquests Estatuts.
 4. Proposar al Consell de Govern la contractació del personal contractat i els membres de les comissions de contractació que li corresponguin d'acord amb la normativa vigent.
 5. Aprovar la memòria anual d'activitats del departament.
 6. Aprovar la distribució i la gestió dels recursos assignats al departament.
 7. Informar, amb caràcter previ, en la concessió de vènies docents.
 8. Ser oït abans de l'aprovació del seu reglament de funcionament pel Consell de Govern.
 9. Proposar a les facultats o escoles les modificacions dels plans d'estudis, sens perjudici de les funcions atribuïdes a les juntes de facultat o escola.
 10. Ser oït en els nomenaments dels tribunals que han de jutjar les tesis doctorals.
 11. Aprovar la proposta del pla docent anual del professorat que l’integra.
 12. Proposar obres i altres inversions per millorar el servei.
 13. Gestionar els espais que li siguin assignats, d’acord amb les necessitats docents i d’investigació de la Universitat.
 14. Exercir les competències que li atribueixin aquests Estatuts i la normativa que els desenvolupi.

Article 33. Composició

 1. El consell de departament és constituït pels membres següents:
  1. Els funcionaris dels cossos docents universitaris, així com els ajudants, els professors ajudants doctors, els professors col·laboradors, els professors contractats doctors, els professors emèrits i els professors visitants integrats al departament, com també els investigadors doctors dels programes Ramón y Cajal, Juan de la Cierva i Marie Curie o d’altres programes que puguin contractar investigadors doctors en condicions similars.
  2. Una representació consistent en el vint per cent de l’apartat anterior dels professors associats, dels becaris i del personal per al desenvolupament d’investigació científica o tècnica adscrit al departament no inclòs a la lletra anterior. En cap cas no formaran part del consell de departament els associats per raó d’exempció docent de càrrec.
  3. Una representació dels alumnes que estan matriculats a les assignatures que el departament imparteix consistent en el quinze per cent de l’apartat a), garantida la representació dels alumnes de grau i postgrau.
  4. Un representant del personal d'administració i serveis que doni suport al departament.
 2. La durada del mandat dels membres del consell de departament indicats a les lletres b) i c) de l’apartat anterior és de dos anys, i a la lletra d), de quatre anys.
Secció 8a. De les comissions de direcció dels centres i dels departaments

Article 34. Definició, funcions i composició

 1. La comissió de direcció del centre i del departament és l'òrgan d'enllaç entre el degà o director i la junta de facultat o escola, o entre el director de departament i el consell de departament, respectivament, en els períodes que transcorren entre cada sessió de la junta o del consell de departament. Igualment, és l’òrgan d’assessorament del degà o director d’escola i del director de departament.
 2. La comissió de direcció del centre la integren, almenys, el degà o director, que la presideix, els vicedegans o subdirectors i el secretari.
 3. La comissió de direcció del departament, que té les funcions que li delegui expressament el consell del departament, l’ha de designar el director, que la presideix, entre els membres del consell de departament, i necessàriament s'hi integraran el subdirector i el secretari.
Secció 9a. Dels consells dels instituts universitaris de recerca

Article 35. Organització i funcionament

 1. El consell dels instituts universitaris de recerca propis és l’òrgan de govern de l’institut corresponent i és presidit pel seu director. L’organització interna dels instituts universitaris de recerca s'ha d’ajustar, mentre sigui possible i convenient, al que s'ha establert per als departaments, sens perjudici de la reglamentació específica que per a cada cas ha d'aprovar el Consell de Govern.
 2. Els consells dels instituts universitaris de recerca propis tindran les funcions que els atribueixi la normativa que aprovi el Consell de Govern i, si escau, els respectius reglaments dels instituts. En el cas de la resta d’instituts universitaris de recerca, hom s’atindrà al que estableixi el conveni de creació o l’instrument de cooperació.

CAPÍTOL III
DELS ÒRGANS UNIPERSONALS DE LA UNIVERSITAT

Secció 1a. Del Rector i els delegats del Rector

Article 36. Naturalesa del càrrec de Rector

El Rector és la màxima autoritat acadèmica de la Universitat i en té la representació. Exerceix la direcció, el govern i la gestió de la Universitat, desenvolupa les línies d’actuació aprovades pels òrgans col·legiats corresponents i n’executa els acords. Gaudeix del tractament i els honors tradicionals, així com dels prevists a les lleis.

Article 37. Elecció del Rector

 1. El Rector l’elegeix la comunitat universitària, mitjançant elecció directa i sufragi universal lliure i secret, entre funcionaris en actiu del cos de catedràtics d’universitat que prestin serveis a la UIB. El nomena l’òrgan corresponent de la comunitat autònoma.
 2. La durada del seu mandat és de quatre anys i pot ser reelegit, de manera consecutiva, només una vegada.
 3. El cessament ordinari del Rector es produeix perquè hagi transcorregut el període pel qual fou elegit o per dimissió.
  El cessament extraordinari del Rector es produeix per aprovació de dos terços dels membres del Claustre universitari en sessió extraordinària, amb la convocatòria d’eleccions al càrrec de Rector com a únic punt de l’ordre del dia.
  En aquests casos el Rector ha de continuar en funcions fins al nomenament i presa de possessió del nou Rector.
 4. Una vegada que s'hagi produït el cessament del Rector, en un termini màxim de trenta dies es convocaran noves eleccions.

Article 38. Competències del Rector

 1. Corresponen al Rector les competències següents:
  1. Exercir la direcció, el govern i la gestió de la Universitat, amb submissió a la llei i a l’ordenament jurídic, aprovar normes d’organització i funcionament no assignades expressament a cap altre òrgan universitari i garantir que les apliquin els restants òrgans de govern i de representació de la Universitat.
  2. Representar oficialment la Universitat davant els poders públics i davant tota classe de persones físiques o jurídiques, entitats públiques o privades i els seus òrgans o dependències, sense cap altra limitació que les establertes imperativament per les lleis. Així mateix, pot representar judicialment i administrativament la Universitat en tota classe de negocis i actes jurídics, representació per exercir la qual pot atorgar mandat, i efectuar en nom de la Universitat tots aquells actes que no estiguin legalment prohibits.
  3. Presidir els actes universitaris als quals assisteixi.
  4. Exercir de cap superior de tot el personal de la Universitat.
  5. Designar, nomenar i remoure els vicerectors i el Secretari General.
  6. Nomenar el Gerent, d’acord amb el Consell Social, i destituir-lo en virtut de la seva pròpia competència.
  7. Nomenar i remoure tots els altres òrgans unipersonals de la Universitat, així com qualsevol altre càrrec acadèmic, en els termes prevists en aquests Estatuts i en altra normativa universitària.
  8. Convocar els concursos i oposicions per proveir places vacants del professorat i del personal d'administració i serveis.
  9. Nomenar els membres dels tribunals i de les comissions de selecció per a l’accés i la provisió de places de personal docent, investigador i d’administració i serveis, i també els membres de la comissió de reclamacions.
  10. Nomenar, contractar i, si escau, adscriure el personal de la Universitat, d'acord amb els procediments establerts a la legislació vigent i als presents Estatuts.
  11. Adoptar les decisions pertinents relatives a les situacions administratives i el règim disciplinari respecte dels funcionaris docents i el personal d'administració i serveis, dins les competències que li confereix la legislació aplicable.
  12. Ordenar la incoació d'expedient disciplinari al personal de la Universitat i a l'alumnat. Designar i nomenar els corresponents instructors i aplicar les sancions pertinents.
  13. Expedir els diplomes i títols propis de la UIB i, en nom del rei, els títols que tinguin caràcter oficial i validesa en tot el territori de l'Estat.
  14. Subscriure i denunciar convenis de col·laboració i cooperació i autoritzar l’ús de la denominació i dels emblemes de la Universitat.
  15. Donar la conformitat, quan calgui, a la signatura dels contractes perquè realitzin recerques, estudis tècnics o treballs artístics persones o col·lectius de la Universitat.
  16. Autoritzar les despeses i ordenar els pagaments en execució del pressupost de la Universitat.
  17. Resoldre els recursos d’alçada contra les resolucions i els acords de la resta d’òrgans de la Universitat dels quals és el superior jeràrquic.
  18. Resoldre els recursos de reposició i revisió contra les seves resolucions.
  19. Resoldre, en representació de l’òrgan, els recursos de reposició i revisió contra els actes dels òrgans que presideix.
  20. Arbitrar i moderar el funcionament regular dels òrgans de la UIB.
  21. Exercir, en general, totes aquelles competències que no s'hagin atribuït o s'atribueixin expressament a altres òrgans de la Universitat i totes aquelles que concerneixin la Universitat i no estiguin legalment prohibides.
 2. Les competències descrites a l’apartat anterior poden ser objecte de delegació o desconcentració, que pot ser avocable o revocable en qualsevol moment.

Article 39. Delegats del Rector

 1. El Rector, per exercir millor les seves funcions i sota la seva directa responsabilitat, pot nomenar delegats.
 2. Els delegats cessaran a petició pròpia, per decisió del Rector o quan cessi el Rector que els nomenà.
Secció 2a. Dels vicerectors i vicerectors associats

Article 40. Vicerectors

 1. Els vicerectors tenen per missió auxiliar el Rector en el govern de la Universitat coordinant i dirigint les activitats que els assigni i exercir la representació del Rector quan els sigui delegada.
 2. El nombre de vicerectors, que no pot ser superior a dotze, el determina el Rector.
 3. Els vicerectors els nomena el Rector d'entre els professors doctors que prestin serveis a la Universitat, i cessen en llur càrrec per decisió del Rector, a petició pròpia o quan cessa el Rector que els nomenà.
 4. En cas de vacant, absència, malaltia, abstenció o recusació del Rector, l’ha de substituir un vicerector prèviament determinat. Si no s’ha determinat, l’ha de substituir el de més categoria acadèmica, antiguitat a la UIB i edat, per aquest ordre.

Article 41. Vicerectors associats

Els vicerectors, quan ho considerin convenient per al bon funcionament de les àrees de competència que tenen assignades, poden proposar al Rector el nomenament de vicerectors associats entre els professors doctors, que exerciran les competències específiques que el vicerector corresponent els delegui.

Secció 3a. Del Secretari General i vicesecretari general

Article 42. Secretari General

 1. El Secretari General, que col·labora amb el Rector en les tasques d'organització i regiment acadèmic, és el fedatari dels actes i acords del Claustre universitari, del Consell de Govern i del Consell de Direcció.
 2. El nomena el Rector entre funcionaris públics que prestin serveis a la Universitat i que pertanyin a cossos en què per ingressar-hi s’exigeixi estar en possessió del títol de doctor, llicenciat o graduat, enginyer, arquitecte o equivalent. El Secretari General cessa en el càrrec per decisió del Rector, a petició pròpia o quan cessa el Rector que el nomenà.

Article 43. Competències del Secretari General

 1. Correspon al Secretari General:
  1. Formar i custodiar els llibres d'actes del Claustre universitari, del Consell de Govern i del Consell de Direcció.
  2. Expedir els documents i certificats de les actes i dels acords del Claustre universitari, del Consell de Govern i del Consell de Direcció i d'aquells actes o fets que presenciï en la seva condició de Secretari General o que constin a la documentació oficial de la Universitat.
  3. Ser el secretari del Claustre universitari, del Consell de Govern i del Consell de Direcció.
  4. Rebre i custodiar les actes de les proves d'avaluació realitzades.
  5. Custodiar l'arxiu general de la Universitat.
  6. Coordinar la memòria anual d'activitats de la Universitat.
  7. Totes aquelles funcions que li atribueixin la legislació vigent, els Estatuts i els reglaments de la Universitat, així com les que li encomanin el Consell de Govern i el Rector.
 2. Les competències previstes a la lletra b) de l’apartat anterior poden ser objecte de delegació en un òrgan unipersonal amb categoria de secretari, que pot ser avocada o revocada en qualsevol moment.

Article 44. Vicesecretari general

El Secretari General, quan ho consideri convenient, pot proposar al Rector el nomenament d'un vicesecretari general perquè l'ajudi en l'exercici de les seves funcions, amb les competències específiques que li delegui. El vicesecretari general substitueix el Secretari General en cas de vacant, absència, malaltia, abstenció o recusació.

Secció 4a. Del Gerent i els vicegerents

Article 45. Gerent

 1. Correspon al Gerent gestionar els serveis administratius i econòmics de la Universitat.
 2. El Gerent el nomena el Rector, amb l’acord previ del Consell Social sobre la proposta del Rector, tenint en compte criteris de competència professional i experiència. Aquest càrrec és incompatible amb l'exercici de funcions docents.

Article 46. Competències del Gerent

Correspon al Gerent:

 1. Exercir de cap del personal d'administració i serveis de la Universitat, per delegació del Rector.
 2. Elaborar la proposta de la programació pluriennal i del pressupost, així com liquidar aquest al final de l'exercici.
 3. Administrar i conservar el patrimoni.
 4. Equipar els serveis generals de la Universitat.
 5. Gestionar, de forma immediata, els ingressos i despeses de la Universitat.
 6. Executar, per delegació del Rector, els acords del Consell de Govern en matèria econòmica i administrativa.
 7. Expedir els documents i certificats sobre la situació i gestió econòmica de la universitat que li siguin demanats per les vies legals que siguin aplicables.
 8. Qualssevol altres funcions que li atribueixin la legislació vigent, els presents Estatuts i els reglaments que els desenvolupen o que li deleguin altres òrgans de govern de la Universitat.

Article 47. Vicegerents

El Rector pot nomenar vicegerents, entre el personal d'administració i serveis, a proposta del Gerent, perquè l'ajudin en l'exercici de les seves funcions, amb les competències específiques amb què el Gerent els delegui.

Secció 5a. Dels degans o directors

Article 48. Naturalesa del càrrec i elecció

 1. El degà o director té la representació del seu centre i n’exerceix les funcions de direcció i gestió ordinària.
 2. El degà o director l’elegeix la junta de facultat o escola d’entre els professors amb vinculació permanent a la Universitat que imparteixen docència en els estudis adscrits al centre.
 3. La durada del seu mandat és de quatre anys, excepte en els casos prevists a l’apartat 5, i pot ser reelegit, de manera consecutiva, només una vegada.
 4. El degà o director cessa a petició pròpia, perquè hagi transcorregut el període pel qual fou elegit o com a conseqüència d'una moció de censura. Aquesta l’ha d’haver formulada la junta de facultat o escola, convocada per a aquest fi, en la forma regulada per aquests Estatuts.
 5. Cada quatre anys es procedirà a l’elecció dels degans i directors de les escoles, d’acord amb la normativa electoral. En cas de dimissió o de moció de censura, el nou degà o director ho serà pel temps que resti fins a la propera elecció. Produït el cessament del degà o director per dimissió, en un termini màxim de trenta dies es convocaran noves eleccions i el degà o director que hagi cessat continuarà en funcions fins al nomenament i presa de possessió del degà o director electe.

Article 49. Competències

Correspon al degà o director:

 1. Dirigir, coordinar i supervisar les activitats de la facultat o escola.
 2. Convocar, presidir i dirigir les sessions de la junta de facultat o escola, així com executar-ne els acords.
 3. Designar els vicedegans o subdirectors i el secretari de la facultat o escola, així com els membres de la comissió de direcció del centre.
 4. Presentar a la junta de facultat o escola el pla de les activitats que ha de desenvolupar la facultat o escola durant el curs acadèmic, així com la memòria anual de les activitats realitzades.
 5. Executar les previsions pressupostàries assignades a la facultat o escola.
 6. Establir les relacions de col·laboració amb els directors dels departaments que imparteixen docència a la facultat o escola.
 7. Exercir totes les competències que puguin atribuir-los les lleis, els presents Estatuts o la corresponent normativa de desenvolupament i, en particular, les que en l'àmbit de la facultat o escola no hagin estat expressament atribuïdes a altres òrgans, i informar la junta de facultat o escola de les actuacions derivades d'aquestes competències.
Secció 6a. Dels directors de departament

Article 50. Naturalesa del càrrec i elecció

 1. El director del departament té la representació del departament i n’exerceix les funcions de direcció i gestió ordinària.
 2. El director del departament l'elegeix el consell del departament entre professors doctors amb vinculació permanent a la Universitat.
 3. La durada del seu mandat és de quatre anys, excepte en els casos prevists a l’apartat 5, i pot ser reelegit, de manera consecutiva, només una vegada.
 4. El director cessa a petició pròpia, perquè hagi transcorregut el període pel qual fou elegit o com a conseqüència d'una moció de censura. Aquesta l’ha d’haver formulada el consell de departament, convocat per a aquest fi, en la forma regulada per aquests Estatuts.
 5. Cada quatre anys es procedirà a l’elecció dels directors, d’acord amb la normativa electoral. En cas de dimissió o de moció de censura, el nou director ho serà pel temps que resti fins a la propera elecció. Produït el cessament del director per dimissió, en un termini màxim de trenta dies es convocaran noves eleccions i el director que hagi cessat continuarà en funcions fins al nomenament i presa de possessió del nou director del departament.

Article 51. Competències

Correspon al director del departament:

 1. Dirigir, coordinar i supervisar les activitats del departament.
 2. Convocar, presidir i dirigir les sessions del consell de departament, així com executar-ne els acords.
 3. Designar el subdirector, el secretari i els membres de la comissió de direcció del departament.
 4. Presentar al consell de departament el pla de les activitats que ha de desenvolupar el departament durant el curs acadèmic, així com la memòria anual de les activitats realitzades.
 5. Presentar al consell de departament la proposta del pla docent anual del professorat que té assignat el departament.
 6. Executar les previsions pressupostàries assignades al departament.
 7. Exercir la direcció immediata del personal adscrit al departament.
 8. Establir les relacions de col·laboració amb els degans i directors dels centres on el professorat del departament imparteix docència.
 9. Exercir totes les competències que puguin atribuir-li les lleis, els presents Estatuts o la corresponent normativa de desenvolupament i, en particular, les que en l'àmbit del departament no hagin estat expressament atribuïdes a altres òrgans, i informar el consell de departament de les actuacions derivades d'aquestes competències.
Secció 7a. Dels vicedegans o subdirectors d’escola i els subdirectors de departament

Article 52. Naturalesa del càrrec i competències

 1. El degà o director ha de designar els vicedegans o subdirectors d’escola d’entre els professors de la Universitat que reuneixin els requisits per ocupar el càrrec.
 2. El subdirector de departament el designa el director d'entre els professors de la Universitat que estiguin integrats al consell de departament.
 3. Correspon als vicedegans o subdirectors d’escola assistir el degà o director d’escola en les seves funcions, coordinant i dirigint les activitats que els assigni el degà o director.
 4. En cas de vacant, absència, malaltia, abstenció o recusació del degà o director d’escola, l’ha de substituir un vicedegà o subdirector prèviament determinat. Si no s’ha determinat, l’ha de substituir el de més categoria acadèmica, antiguitat a la UIB i edat, per aquest ordre.
 5. Correspon al subdirector del departament assistir el director en les seves funcions i substituir-lo en cas de vacant, absència, malaltia, abstenció o recusació.
 6. Els vicedegans, subdirectors d’escola i subdirectors de departament cessen en el seu càrrec a petició pròpia o per decisió del degà, del director d’escola o del director del departament, respectivament, que els nomenà o quan sigui elegit un nou degà, director d’escola o director de departament.
Secció 8a. Dels secretaris de facultat o escola i els secretaris de departament

Article 53. Naturalesa del càrrec i competències

 1. El secretari de facultat o escola i de departament, que ho és també de la junta de centre o del consell de departament, respectivament, és el fedatari dels actes i acords dels òrgans del centre o del departament. Té encomanada la custòdia dels llibres d'actes i l'expedició de certificats dels acords i de tots aquells actes o fets que constin als documents oficials del centre. La seva funció com a certificador pot ser exercida també pel Secretari General de la Universitat. Així mateix, li correspon, amb l’ajut del personal d’administració i serveis, de confeccionar tots els escrits de caràcter administratiu o econòmic que li encarregui el degà o el director.
 2. El secretari de facultat o escola el designa el degà o director d'entre professors o membres del personal d’administració i serveis que desenvolupin llurs funcions a la facultat o escola.
 3. El secretari de departament el designa el director d'entre professors de la Universitat que estiguin integrats al consell de departament.
 4. El secretari cessa en el seu càrrec a petició pròpia, per decisió del degà o director que el nomenà o quan sigui elegit un nou degà o director.
 5. En cas de vacant, absència, malaltia, abstenció o recusació del secretari, l’ha de substituir interinament la persona que, a aquest efecte, designi el degà o director.
Secció 9a. Dels directors, subdirectors i secretaris dels instituts universitaris de recerca

Article 54. Naturalesa del càrrec i designació

 1. Els directors dels instituts universitaris de recerca en tenen la representació i n’exerceixen les funcions de direcció i gestió ordinària. Seran designats entre doctors en la forma i amb les funcions que determini la normativa que aprovi el Consell de Govern i, si escau, els respectius reglaments dels instituts.
 2. Els instituts universitaris de recerca han de tenir un subdirector i un secretari, que seran designats en la forma i amb les funcions que determini la normativa que aprovi el Consell de Govern i, si escau, els respectius reglaments dels instituts.
 3. En tot allò que no estigui regulat als apartats anteriors, per als directors, subdirectors i secretaris seran aplicables les previsions que es fan en aquests Estatuts.

CAPÍTOL IV
DELS CENTRES

Article 55. Naturalesa i creació

 1. Les facultats i les escoles són els centres encarregats d’organitzar els ensenyaments i els processos acadèmics, administratius i de gestió conduents a obtenir títols de grau.
 2. La creació, la modificació i la supressió dels centres a què es refereix l’apartat 1 d’aquest article, així com la implantació i la supressió d’ensenyaments conduents a obtenir títols universitaris de caràcter oficial i validesa en tot el territori de l’Estat, les acorda la comunitat autònoma de les Illes Balears, d’acord amb la normativa vigent.

Cal informar la Conferència General de Política Universitària del que assenyala el paràgraf anterior.

Article 56. Règim i òrgans de govern

 1. Els centres universitaris es regeixen pels presents Estatuts i per llur reglament de funcionament, que ha d’aprovar el Consell de Govern, a proposta de la junta de facultat o escola.
 2. El govern dels centres s’articula, almenys, a través dels òrgans següents:
  1. Col·legiats: junta de facultat o escola i comissió de direcció del centre.
  2. Unipersonals: degà o director, vicedegà o subdirector i secretari.

Article 57. Funcions

Són funcions de les facultats i de les escoles, dins llurs àmbits de competències:

 1. Elaborar les propostes dels plans d’estudis i llurs modificacions.
 2. Organitzar els ensenyaments i els processos acadèmics, administratius i de gestió conduents a obtenir títols de grau.
 3. Organitzar els ensenyaments conduents a l’obtenció d’altres títols que estiguin adscrits al centre.
 4. Administrar el pressupost que tinguin assignat.
 5. Programar i assignar els seus mitjans i recursos, així com tenir cura del manteniment i la renovació dels seus béns, equips i instal·lacions.
 6. Proposar obres i altres inversions per millorar el servei.
 7. Administrar els espais que els siguin assignats.
 8. Promoure activitats culturals i d’extensió universitària.
 9. Coordinar les guies docents de les assignatures dels plans d’estudis assignats.
 10. Proposar la implantació de nous estudis.
 11. Qualssevol altres que les lleis o els presents Estatuts els atribueixin.

CAPÍTOL V
DELS DEPARTAMENTS

Article 58. Naturalesa

 1. Els departaments, que depenen orgànicament del Consell de Govern, són les unitats encarregades de coordinar els ensenyaments d’un o diversos àmbits del coneixement en un o més centres, d’acord amb la programació docent de la Universitat, de donar suport a les activitats i les iniciatives docents i d’investigació del professorat i d’exercir les altres funcions que determinin aquests Estatuts i la seva normativa de desenvolupament.
 2. En un departament es poden crear seccions departamentals, d’acord amb la normativa que s’estableixi.
 3. Els departaments s’han de constituir per àmbits del coneixement afins, i han d’agrupar preferentment tots els docents i investigadors les especialitats dels quals es corresponguin amb aquests àmbits.
 4. La denominació dels departaments serà la més adequada a l’àmbit del coneixement que representin.

Article 59. Creació

La creació, modificació, denominació i supressió dels departaments i, si escau, de les seccions departamentals correspon al Consell de Govern, a proposta del Consell de Direcció, oïts els departaments que puguin resultar afectats.

Les condicions exigibles per a la creació dels departaments les fixa el Consell de Govern.

Article 60. Òrgans de govern

El govern dels departaments s'articula, almenys, a través dels òrgans següents:

 1. Col·legiats: consell de departament i comissió de direcció del departament.
 2. Unipersonals: director, subdirector i secretari.

Article 61. Funcions

Són funcions del departament:

 1. Coordinar els ensenyaments dels seus àmbits del coneixement, d'acord amb els centres docents on aquests es realitzin i segons allò que es disposa en aquests Estatuts.
 2. Organitzar i impulsar la recerca del seu professorat, sens perjudici de la que es pugui desenvolupar en grups de recerca i en instituts universitaris de recerca.
 3. Organitzar i desenvolupar programes i estudis de doctorat i postgrau, així com coordinar i supervisar l'elaboració de tesis doctorals, de conformitat amb la legislació vigent i els presents Estatuts, sens perjudici de les competències atribuïdes als instituts universitaris de recerca.
 4. Promoure el desenvolupament de cursos d'especialització i perfeccionament per als titulats universitaris.
 5. Impulsar la renovació científica, tècnica i pedagògica dels seus membres.
 6. Fomentar amb altres departaments la coordinació en els aspectes que els siguin comuns, així com fomentar la realització de programes d'ensenyaments i recerca interdisciplinaris i interdepartamentals.
 7. Elaborar, per poder fer-la pública posteriorment, una memòria anual de la labor docent i de recerca realitzada.
 8. Administrar el pressupost que tingui assignat.
 9. Programar i assignar els seus mitjans i recursos, així com tenir cura del manteniment i renovació dels seus béns, equips i instal·lacions.
 10. Emetre els informes que per llei o disposicions complementàries li corresponguin o encarreguin, en particular pel que fa al règim de les seves places i la selecció del seu professorat.
 11. Promoure i aconduir la participació i l'assessorament de la Universitat en la realització de treballs de caràcter científic, tècnic o artístic.
 12. Qualssevol altres que les lleis o els presents Estatuts li atribueixin.

Article 62. Pressupost

Per acomplir llurs fins, els departaments compten amb les partides que els assigni el pressupost i amb els ingressos obtinguts per mitjà dels contractes a què es refereix l'article 83 de la LOU.

CAPÍTOL VI
DEL CENTRE D’ESTUDIS DE POSTGRAU

Article 63. Naturalesa i règim jurídic

 1. El Centre d’Estudis de Postgrau és l’òrgan responsable de la promoció, selecció, coordinació i gestió acadèmica dels títols oficials de postgrau, dels títols propis de postgrau i dels títols de formació contínua, sota la direcció del Consell de Govern i del Consell de Direcció de la Universitat.
 2. El Consell de Govern ha d’aprovar la normativa reguladora del Centre d’Estudis de Postgrau.

CAPÍTOL VII
DE LES SEUS UNIVERSITÀRIES

Article 64. Naturalesa i funcionament

 1. La UIB, amb l’objectiu de reduir l’impacte de la discontinuïtat territorial de les illes Balears, té seus universitàries a les illes d’Eivissa i Formentera i de Menorca.
 2. Les seus han d’estar dotades del personal i dels mitjans necessaris que permetin als alumnes la realització de tots els tràmits administratius i el seguiment, si escau, a través de l’ús de les tecnologies de la informació i les comunicacions, de la docència dels estudis que s’hi imparteixin. Així mateix, les seus han de fomentar les activitats de divulgació i dinamització cultural pròpies de l’àmbit universitari.
 3. El Consell de Govern ha d’aprovar els estudis que s’hagin d’impartir a les seus i dependran de la facultat o escola corresponent. La docència, coordinada pel vicerector competent, serà responsabilitat dels departaments corresponents.

Article 65. Coordinació d’activitats

El Rector, a proposta del Consell de Direcció, nomenarà un professor perquè exerceixi les funcions de coordinació de totes les activitats que es desenvolupin a les seus, sens perjudici d’aquelles que preveuen aquests Estatuts per a les facultats o escoles. Aquesta persona serà nomenada d’entre els professors de la UIB i cessarà en el seu càrrec per decisió del Rector, a petició pròpia o quan cessi el Rector que la va nomenar.

CAPÍTOL VIII
DELS INSTITUTS UNIVERSITARIS DE RECERCA

Article 66. Definició i tipologia

 1. Els instituts universitaris de recerca són centres dedicats fonamentalment a la recerca científica i tècnica o a la creació artística. Aquests centres poden ser interdisciplinaris.
 2. Els instituts universitaris de recerca poden ser propis de la Universitat, adscrits, mixtos o interuniversitaris.
  1. Són instituts propis de la Universitat els seus centres específics de recerca que atenen interessos científics o socials de relleu, els quals s’han d’integrar de forma plena en l’organització de la Universitat.
  2. Són instituts adscrits les institucions o els centres d’investigació que, depenent d'altres organismes públics o privats, subscriuen un conveni o utilitzen altres formes de cooperació amb la Universitat.
  3. Són instituts mixtos els establerts conjuntament amb organismes públics d’investigació, amb els centres del Sistema Nacional de Salut i amb altres centres d’investigació públics o privats sense ànim de lucre, que promogui i en què participi una administració pública. La creació i fixació de l'organització i el funcionament d'aquests instituts s’ha de fer mitjançant el conveni corresponent. Excepcionalment, i per raons justificades, poden tenir personalitat jurídica pròpia. En aquest cas, la Universitat ha d’establir procediments específics de coordinació i tutela.
  4. Són instituts interuniversitaris els que realitzen activitats comunes a diverses universitats. La creació i fixació de l'organització i el funcionament d'aquests instituts es farà mitjançant el corresponent conveni o instrument de cooperació.

Article 67. Creació, supressió, adscripció i desadscripció

Per a la creació i supressió dels instituts universitaris de recerca, hom s’atindrà al que disposa la normativa corresponent.

L’aprovació de l’adscripció o, si escau, de la desadscripció d’institucions o centres de recerca de caràcter públic o privat com a instituts universitaris de recerca es farà d’acord amb el que es preveu per als instituts universitaris de recerca.

Article 68. Personal adscrit

 1. El personal científic dels instituts universitaris de recerca ha de ser constituït pel personal docent i investigador de la Universitat i pel personal en formació i, si escau, per investigadors específics adscrits en virtut de conveni amb la institució a la qual pertanyen, els quals gaudiran dels drets que els corresponguin d'acord amb la normativa que s'estableixi.
 2. El Consell de Govern, amb l’informe previ del departament a què estigui adscrit el personal de la UIB, aprovarà l’adscripció a l’institut en el moment que se n’aprovi la creació o, si escau, posteriorment.
  El Rector, amb l’informe previ del departament en què presti serveis el personal esmentat, concedirà l’adscripció a temps complet o a temps parcial i l’assignació de jornada del personal adscrit.
 3. Els instituts poden comptar també amb el personal de suport que hi presti llurs serveis.

Article 69. Òrgans de govern

El govern dels instituts universitaris de recerca propis s'articula, almenys, a través dels òrgans següents:

 1. Col·legiats: consell d’institut universitari de recerca.
 2. Unipersonals: director, subdirector i secretari.

En el cas de la resta d’instituts universitaris de recerca, hom s’atindrà al que estableixi el conveni de creació o l’instrument de cooperació.

Article 70. Competències

Les competències que corresponen als instituts universitaris de recerca són les següents:

 1. Organitzar i desenvolupar llurs plans d’investigació, els quals han de canalitzar les iniciatives del personal docent i investigador que hi presti serveis.
 2. Organitzar i desenvolupar programes i estudis de doctorat i postgrau.
 3. Proporcionar assessorament tècnic en l’àmbit de llurs competències.
 4. Establir contractes dels prevists a l’article 83 de la LOU, amb submissió a les previsions de la Universitat pel que fa a la transferència dels resultats de la investigació i a la destinació dels béns i recursos obtinguts.
 5. Impulsar el desenvolupament científic, tècnic, cultural o artístic en relació amb l’objecte de l’institut universitari de recerca.
 6. Col·laborar en l’exercici de llurs competències amb els òrgans de la Universitat i amb les facultats i escoles, els departaments i altres instituts de la Universitat, i també amb les entitats públiques o privades amb les quals concertin prestacions de serveis. En tots els casos s’han de seguir les normes de contractació, autorització i destinació de béns a què es refereix l’article 83 de la LOU.
 7. Qualssevol altres que indiquin aquests Estatuts, el reglament de règim intern, el conveni de creació i qualssevol altres reglaments universitaris.

Article 71. Règim jurídic

 1. Els instituts universitaris de recerca s’han de regir per la LOU, per aquests Estatuts, pel conveni de creació o d’adscripció, si escau, i pel seu reglament.
 2. El reglament de l’institut universitari de recerca ha d’especificar com a mínim:
  1. Els fins de l’institut i les activitats que pot desenvolupar per assolir-los i també si ha de tenir o no personalitat jurídica pròpia.
  2. Els òrgans de govern, representació i administració.
  3. El règim del personal docent i investigador, i també el de la resta de personal propi o adscrit.
  4. Els recursos prevists per al seu finançament i funcionament.
  5. El règim de control de les seves activitats i de revisió dels seus actes per la Universitat, i també el sistema de revisió i rendició de comptes a què fa referència l’article 14.2 de la LOU.

CAPÍTOL IX
DELS CENTRES ADSCRITS

Article 72. Definició, requisits bàsics i adscripció

 1. Són centres docents adscrits a la UIB els de titularitat pública o privada que imparteixen estudis conduents a l’obtenció de títols de caràcter oficial i validesa en tot el territori de l’Estat amb l'autorització de la Universitat i sota el seu control acadèmic.
 2. En tot cas, els centres adscrits han de complir els requisits bàsics que el Govern estableixi.
 3. L'adscripció d'aquests centres s’ajustarà als tràmits i requisits exigits per la normativa corresponent.

Article 73. Conveni de col·laboració, constitució del patronat i nomenament d’òrgans

 1. Les relacions entre els centres adscrits i la Universitat s’han de regular mitjançant un conveni de col·laboració subscrit entre la Universitat i la institució o les institucions titulars. Aquest conveni ha de preveure la constitució d'un patronat que reguli el funcionament del centre, així com els instruments a través dels quals es concreti la tutela que sobre aquest exerceix la Universitat.
 2. En tot cas, correspon al Rector de nomenar dos vocals del patronat i, si escau, el delegat de la Universitat en el centre. També és competència del Rector el nomenament del director del centre, a proposta de la institució o les institucions titulars. El delegat, els dos vocals i el director han de ser professors amb vinculació permanent a la UIB.

Article 74. Control acadèmic

El control acadèmic del centre és competència del delegat de la Universitat, el qual sancionarà els criteris de valoració per a l'accés d'estudiants. També pot intervenir en les avaluacions de l'alumnat i intervindrà en la selecció del professorat.

Article 75. Activitat acadèmica

 1. Sota la presidència del vicerector competent en matèria d’ordenació acadèmica, es constituiran comissions per coordinar els ensenyaments i activitats dels centres adscrits.
 2. El Consell de Govern ha d’aprovar els plans d'estudis i llurs modificacions, d'acord amb el que estableix la legislació vigent.
 3. La Universitat pot incloure els alumnes dels centres adscrits en les activitats que organitzi, especialment en les que es refereixen a extensió universitària.

Article 76. Pressupost

La Universitat ha de tenir esment dels pressuposts i de la memòria econòmica anual, que elaboraran els centres i que li seran presentats per la institució o les institucions titulars. En el conveni s'han d’incloure les partides pressupostàries, a càrrec del centre adscrit, per cobrir les retribucions complementàries que corresponguin al director i al delegat.

Article 77. Integració

 1. El Consell de Direcció, si ho considera oportú i al cap de cinc anys d'adscripció i mitjançant petició explícita de la institució o les institucions titulars, pot iniciar un expedient d'integració davant el Consell de Govern, el qual, si escau, l'elevarà al Consell Social per a la seva oportuna tramitació.
 2. La integració, en qualsevol cas, comportarà el canvi de titularitat i la transmissió patrimonial completa dels béns del centre adscrit a la UIB.

CAPÍTOL X
DELS ALTRES CENTRES

Article 78. Creació d’entitats amb personalitat jurídica pròpia

 1. La UIB pot crear entitats amb personalitat jurídica pròpia per realitzar funcions o activitats específiques, sota la forma de consorci, entitat de dret públic, fundació, associació, societat civil o mercantil, o qualsevol altra permesa en dret, mitjançant acord del Consell de Govern a iniciativa del Rector i amb l’aprovació del Consell Social. La dotació fundacional, l’aportació al capital social i qualssevol altres aportacions que s’efectuïn amb càrrec al pressupost de la Universitat a favor d’aquestes entitats s’han de sotmetre a les normes que, per a aquest fi, estableixi la comunitat autònoma de les Illes Balears.
 2. Aquestes entitats les pot crear exclusivament la Universitat o poden tenir caràcter mixt, quan es creïn o participin amb altres universitats, entitats públiques o privades, empreses, fundacions o altres persones jurídiques; i fins i tot amb membres de la mateixa comunitat universitària, quan es tracti d’empreses de base tecnològica en l’activitat universitària de les quals hagin intervingut els membres esmentats i actuïn en concepte d’emprenedors. El Consell de Govern aprovarà la normativa sobre règim jurídic i funcionament de les empreses de base tecnològica.
 3. Correspon al Consell Social d’aprovar els comptes anuals de les entitats dependents de la Universitat, en els mateixos terminis que aquesta, sens perjudici de la legislació mercantil o altra a les quals aquestes entitats puguin estar sotmeses en funció de llur personalitat jurídica.
  S’entenen dependents de la Universitat les entitats en les quals aquesta tingui participació majoritària pel que fa al capital o fons patrimonial equivalent, o pel que fa als òrgans de direcció, si fan activitats connectades amb la Universitat.
 4. El Rector de la Universitat presideix aquestes entitats si són instrument exclusiu de la Universitat, en representació seva, o participa en els seus òrgans si són entitats mixtes, a l’empara del que estableix l’article 8 de la Llei 53/1984, de 26 de desembre, d’incompatibilitats del personal al servei de les administracions públiques.
  Poden participar en aquests òrgans de govern altres òrgans unipersonals de la Universitat, així com personal docent, investigador i d’administració i serveis de la Universitat, en el mateix concepte.
 5. Es poden percebre dietes o indemnitzacions per la participació en els òrgans de govern esmentats i també les retribucions addicionals a què fan referència els articles 55 i 69 de la LOU o, si escau, gratificacions.

Article 79. Creació d’estructures o organismes

 1. La UIB pot crear estructures o altres organismes per gestionar un règim establert per conveni amb altres universitats i institucions públiques o privades amb la finalitat de dur a terme programes específics de recerca o d'altres de caràcter científic, tècnic, cultural o artístic, així com per desenvolupar els seus fins i els tipificats a la legislació estatal o autonòmica.
 2. El règim jurídic d'aquests ens s'especificarà als convenis esmentats.

CAPÍTOL XI
DE L’INSTITUT DE CIÈNCIES DE L’EDUCACIÓ

Article 80. Objectius i estructura

 1. Els objectius principals de l’Institut de Ciències de l’Educació són:
  1. La formació pedagògica i la docència especialitzada en matèria educativa per al professorat, mitjançant el desenvolupament de cursos d’especialització, i per a tots els qui vulguin obtenir els corresponents títols propis i diplomes.
  2. La promoció i el desenvolupament d’investigacions educatives i llur difusió i aplicació.
  3. L’assessorament, la informació i l’assistència tècnica al professorat i a les estructures de la Universitat, pel que fa a la innovació educativa.
 2. L’Institut de Ciències de l’Educació, que depèn directament del Rector de la Universitat, té director i secretari. També hi pot haver un subdirector.

CAPÍTOL XII
DE LA SINDICATURA DE GREUGES

Article 81. Naturalesa, funcionament i règim jurídic

 1. El defensor universitari, que a la UIB s’anomena Síndic de Greuges, és l'òrgan encarregat de defensar i protegir els drets i les llibertats de tots els membres de la comunitat universitària davant les actuacions dels diferents òrgans i serveis universitaris. Les seves actuacions han d’anar sempre adreçades a la millora de la qualitat universitària en tots els àmbits. A aquests efectes, pot supervisar les activitats universitàries, tot respectant els drets i les llibertats individuals.
 2. El Síndic de Greuges no està subjecte a mandat imperatiu. En l'exercici de les seves funcions gaudeix d'autonomia orgànica i funcional i no està vinculat jeràrquicament a cap autoritat o òrgan de govern universitari. No pot ser sotmès a expedient disciplinari per raó de les opinions expressades en l'exercici del seu càrrec. El càrrec és incompatible amb el desenvolupament de qualsevol càrrec de govern universitari.
 3. El Síndic de Greuges l’elegeix el Claustre d'entre els membres de la comunitat universitària, per majoria absoluta, a proposta del Consell de Govern.
 4. La durada del seu mandat és de cinc anys i no pot ser reelegit.
 5. Són funcions del Síndic de Greuges:
  1. Atendre les queixes, les observacions i els suggeriments que hom li adreci sobre el funcionament de la Universitat.
  2. Demanar informació sobre el funcionament de tots els serveis universitaris.
  3. Adoptar les mesures d'investigació que consideri oportunes.
  4. Formular propostes de resolució, davant els òrgans competents, sobre els assumptes que s'hagin sotmès a la seva consideració i proposar fórmules de conciliació.
  5. Presentar al Claustre una memòria anual sobre les seves actuacions, incloent-hi els suggeriments, les propostes i les advertències que se’n derivin.
 6. Un reglament orgànic, aprovat pel Consell de Govern, determina el seu règim de funcionament i d'organització interna.

CAPÍTOL XIII
DE LES ELECCIONS

Secció 1a. Disposicions generals

Article 82. Estipulacions generals

 1. Les eleccions dels titulars dels òrgans unipersonals i dels representants en els òrgans col·legiats de la Universitat s’han de regir pels presents Estatuts, per la normativa que en llur desenvolupament estableixi el Consell de Govern i per les disposicions que, en cada cas, dictin el Consell de Direcció i la Comissió Electoral. El Consell de Govern, a proposta del Consell de Direcció, pot autoritzar els òrgans corresponents de cada circumscripció per dictar la normativa específica que els pugui ser necessària.
 2. Les eleccions es realitzen mitjançant sufragi universal lliure, igual, directe i secret.
 3. El dret de sufragi és personal i intransferible: mai no pot exercitar-se per delegació.
 4. La normativa electoral ha de regular el vot anticipat.
 5. Són electors i elegibles tots els membres de cada circumscripció, en els termes que marquin les lleis, els presents Estatuts i la normativa que els desenvolupa, i que prestin llurs serveis a la Universitat o hi estiguin matriculats en la data de la convocatòria de les eleccions.
 6. Els representants elegits no estaran lligats per mandat imperatiu. Es procurarà la presència equilibrada entre homes i dones.
 7. La iniciació de tot procés electoral es farà per acord del Consell de Direcció i s'ha de publicar al FOU. Els òrgans afectats han de sol·licitar l'obertura del procés electoral amb l’antelació suficient. A petició del titular d'un òrgan de govern unipersonal, es poden avançar les eleccions a l'esmentat òrgan si així ho acorda el Consell de Direcció.
Secció 2a. De les eleccions dels titulars dels òrgans unipersonals

Article 83. Elecció del Rector

 1. El Rector ha de ser elegit per la comunitat universitària, mitjançant elecció directa i sufragi universal lliure i secret, entre funcionaris en actiu del cos de catedràtics d’universitat que prestin serveis a la UIB. L’ha de nomenar el Consell de Govern de la comunitat autònoma de les Illes Balears.
 2. El vot per a l’elecció del Rector s’ha de ponderar per sectors de la comunitat universitària de la forma següent: 51 per cent per als professors doctors amb vinculació permanent a la Universitat, 12 per cent per a la resta de personal docent i investigador, 25 per cent per als estudiants i 12 per cent per al personal d’administració i serveis.
 3. En cada procés electoral la Comissió Electoral ha de determinar, després de l’escrutini dels vots, els coeficients de ponderació que correspongui d’aplicar al vot a candidatures vàlidament emès en cada sector, per poder donar-li el corresponent valor d’acord amb els percentatges que s’han fixat al segon apartat d’aquest article.
 4. S’ha de proclamar Rector, en primera volta, el candidat que aconsegueixi el suport proporcional de més de la meitat dels vots a candidatures vàlidament emesos, una vegada fetes i aplicades les ponderacions esmentades en aquest article.

Si cap candidat no assoleix el suport indicat al paràgraf anterior, s’ha de fer una segona votació en la qual només poden concórrer els dos candidats que hagin obtingut més suport a la primera votació, tenint en compte les ponderacions esmentades. A la segona volta serà proclamat el candidat que obtingui la majoria simple de vots, ateses aquestes mateixes ponderacions.

En el cas d’una sola candidatura, únicament es farà la primera volta.

Article 84. Eleccions a degà, director d'escola, director de departament o director d’institut universitari de recerca

 1. Les eleccions a degà, director d'escola, director de departament o, si escau, director d’institut universitari de recerca es faran per votació, efectuada mitjançant una papereta en la qual pot figurar el nom d'un sol candidat. També es pot votar en blanc. Les paperetes en què hi hagi més d'un nom o que no siguin en blanc es declararan nul·les. Quedarà proclamat el candidat que obtingui el nombre més alt de vots. En cas d'empat en una primera votació, es poden fer fins a dues votacions més.
 2. Si, convocades eleccions, no s'hi ha presentat cap candidat, el Consell de Direcció adoptarà les mesures necessàries per resoldre transitòriament aquesta situació i podrà designar els òrgans de govern de caràcter unipersonal de manera extraordinària per períodes que no podran excedir els sis mesos.
Secció 3a. De les eleccions dels representants en els òrgans col·legiats

Article 85. Principis generals

 1. Les eleccions de representants dels diferents sectors de la comunitat universitària al Claustre, als consells de departament o institut universitari de recerca i a les juntes de facultat o escola s’han de fer per circumscripcions, i els representants de cada cos electoral s’han d’elegir per i entre els seus membres.
 2. Tot elector pot votar un nombre igual o menor dels tres quarts per excés del nombre de representants que corresponguin al sector en què està enquadrat.
 3. Si en una circumscripció el nombre de candidatures presentades és igual o inferior al nombre de llocs que s’han de cobrir, es proclamaran automàticament els candidats presentats, sense necessitat de fer cap elecció.

Article 86. Elecció dels representants de la comunitat universitària en el Consell Social

 1. Formen part del Consell Social, en representació de la comunitat universitària, el Rector, el Secretari General i el Gerent. També n’han de formar part un professor, un estudiant i un representant del personal d’administració i serveis que siguin membres del Consell de Govern, triats per i entre els representants de cada sector de la comunitat universitària al Consell de Govern i mitjançant votació secreta.
  Quedaran proclamats el professor, l'estudiant i l’integrant del personal d'administració i serveis que obtinguin el major nombre de vots. En cas d'empat, quedaran proclamats els candidats en funció de la seva antiguitat, excepte en el cas dels estudiants, que serà mitjançant sorteig.
 2. El mandat dels vocals representants del Consell de Govern en el Consell Social té una durada de quatre anys; s'exceptuen el Rector, el Secretari General i el Gerent, que continuaran mentre exerceixin llurs respectius càrrecs, i l’estudiant, la durada del mandat del qual és de dos anys.
 3. El cessament com a membre del Consell de Govern suposa en tot cas la pèrdua de la condició de membre del Consell Social. Les substitucions es faran mitjançant eleccions parcials, d'acord amb el sistema que es preveu en aquest mateix article.

Article 87. Elecció dels representants al Claustre

 1. A les eleccions de representants al Claustre la votació s’ha de fer pel sistema de llistes obertes, en què han de figurar el nom i els cognoms dels candidats, mitjançant paperetes normalitzades.
  Per a la distribució de la representació del personal docent i investigador i del personal d'administració i serveis s’ha de distingir els funcionaris del personal laboral.
 2. Per garantir que hi hagi més representativitat, els electors poden votar un nombre igual o més petit dels tres quarts per excés del nombre de representants que correspongui al sector en què estan enquadrats. Aquesta xifra s’ha d’especificar a la papereta amb tota claredat.
 3. A les eleccions resultaran elegits els candidats que hagin obtingut el nombre més gran de vots. En cas d'empat, quedaran proclamats els candidats en funció de la seva antiguitat, excepte en el cas dels estudiants, que serà mitjançant sorteig.
Secció 4a. De la Comissió Electoral

Article 88. Definició, funcions, composició i resolucions

 1. El control dels processos electorals, així com la proclamació dels resultats i la resolució de les impugnacions que es poden presentar, correspon a la Comissió Electoral de la Universitat, que és formada per:
  1. El Rector o el vicerector que delegui, que actua com a president.
  2. El Secretari General, que actua com a secretari de la Comissió.
  3. Dos representants dels professors, elegits per i entre els del Consell de Govern.
  4. Dos representants dels estudiants, elegits per i entre els del Consell de Govern.
  5. Un representant del personal d'administració i serveis, elegit per i entre els del Consell de Govern.

  La durada del mandat dels representants del professorat i del personal d’administració i serveis és de quatre anys; la dels representants de l’alumnat és de dos anys.

 2. La Comissió Electoral, quan ho consideri convenient, pot exigir la necessària col·laboració de tots els òrgans unipersonals de govern de la Universitat.
 3. Les resolucions de la Comissió Electoral són vinculants. El recurs davant el Rector exhaureix la via administrativa.

CAPÍTOL XIV
DE LA QÜESTIÓ DE CONFIANÇA I LA MOCIÓ DE CENSURA

Article 89. Qüestió de confiança del degà o director d’escola i del director de departament

El degà o director d’escola o el director de departament, amb la deliberació prèvia de la comissió de direcció del centre o de la comissió de direcció del departament, pot plantejar davant la junta de facultat o escola o el consell de departament la qüestió de confiança sobre el seu programa. La confiança s'entendrà atorgada quan hi voti a favor la majoria simple dels integrants de la junta de facultat o escola o del consell de departament.

Article 90. Moció de censura del degà o director d’escola i del director de departament

 1. La junta de facultat o escola o el consell de departament pot revocar el degà o director d’escola o el director de departament mitjançant l'aprovació d'una moció de censura constructiva.
 2. La moció de censura l’ha de proposar a la junta de facultat o escola o al consell de departament, almenys, el vint-i-cinc per cent dels seus components, i ha d'incloure, necessàriament, la proposta d'un sol candidat alternatiu amb la seva acceptació expressa.
 3. La moció s’ha de debatre i votar entre els deu i trenta dies següents a la seva presentació.
 4. La moció de censura es considerarà aprovada si hi donen suport la majoria absoluta dels components de la junta de facultat o escola o del consell de departament, cas en el qual quedarà automàticament elegit el candidat proposat pels signants de la moció.
 5. Si la junta de facultat o escola o el consell de departament no aprova la moció de censura, cap dels signants no pot presentar una altra iniciativa d’aquest caràcter fins que hagi passat un any des de la votació d’aquesta.

TÍTOL II
DELS SERVEIS DE LA UNIVERSITAT

Article 91. Serveis de la Universitat

 1. La UIB ha de tenir els serveis que resultin necessaris per complir adequadament les seves funcions. Aquests serveis són, inicialment, els que funcionin en el moment de l'entrada en vigor d'aquests Estatuts.
 2. La creació i supressió dels serveis universitaris correspon al Consell de Govern, a proposta del Consell de Direcció.
 3. Els serveis han de tenir un director o responsable nomenat pel Rector, amb l'acord previ del Consell de Direcció.
 4. La Universitat ha de garantir que als seus serveis hi hagi el personal suficient per dur a terme llurs comeses.
 5. Els directors o responsables i els secretaris dels serveis, tenint en compte llurs comeses, poden percebre una compensació econòmica amb càrrec al pressupost de la Universitat.

TÍTOL III
DE LA COMUNITAT UNIVERSITÀRIA

CAPÍTOL I
DEL PERSONAL DOCENT I INVESTIGADOR

Secció 1a. Disposicions generals

Article 92. Categories de professorat

 1. El professorat és compost de funcionaris dels cossos docents universitaris i de personal contractat.
 2. El professorat universitari funcionari pertany als cossos docents següents:
  1. Catedràtics d’universitat.
  2. Professors titulars d’universitat.

  Els catedràtics i els professors titulars d’universitat tenen plena capacitat docent i com a investigadors.
  Els cossos de catedràtics d’escola universitària i de professors titulars d’escola universitària es consideren cossos docents en extinció. Els professors que pertanyin a aquests cossos docents mantindran la seva condició i conservaran tots els seus drets i la plena capacitat docent i, si escau, com a investigadors.

 3. El professorat contractat en règim laboral pot ser:
  1. Ajudant.
  2. Professor ajudant doctor.
  3. Professor contractat doctor.
  4. Professor associat.
  5. Professor visitant.
  6. Professor emèrit.
  7. Lector.

  Els professors contractats tenen la capacitat docent i com a investigadors que els reconegui la normativa vigent.
  La figura de professor col·laborador es considera en extinció.

 4. La Universitat pot cobrir amb caràcter interí les places que corresponguin a places de cossos docents universitaris, i també les places de personal laboral fix mentre es cobreixin definitivament mitjançant el procediment legalment establert. En qualsevol cas, les persones que cobreixin les places amb caràcter interí han de tenir l’acreditació corresponent.
 5. Tot professor funcionari dels cossos docents universitaris està adscrit a un departament. Els professors contractats estan adscrits, preferentment, a un departament.
  Quan els professors contractats no estiguin adscrits a un departament, el Consell de Direcció indicarà, si escau, els departaments o els instituts universitaris de recerca en els quals han de fer la docència.
 6. La UIB pot incorporar col·laboradors honorífics i lectors en les condicions i el règim que determinin aquests Estatuts.

Article 93. Fixació i modificació de la plantilla de professorat

 1. Correspon al Consell de Govern de fixar la plantilla del professorat de la Universitat. Es tindran en compte els principis d'equitat, eficàcia i racionalitat en la creació o supressió de places, segons els criteris basats en les exigències que es deriven dels plans d'estudis, el nombre d'alumnes, les necessitats docents i la recerca. La fixació de plantilles inclourà la categoria de la plaça, el departament al qual s'adscriu i, si escau, l'àrea de coneixement a la qual pertany.
 2. Vacant una plaça de les pertanyents als cossos docents de la Universitat, el Consell de Govern, oït el departament afectat, decidirà, d'acord amb les necessitats docents i de recerca, si és procedent d'amortitzar-la o canviar-ne la denominació o categoria, així com, si escau, de convocar la dita plaça a concurs d’accés.
Secció 2a. Del personal docent i investigador contractat

Article 94. Ajudants, professors ajudants doctors, contractats doctors i associats

 1. La UIB pot contractar ajudants, amb caràcter temporal i dedicació a temps complet, amb la finalitat que completin la formació docent i com a investigadors.
 2. La UIB pot contractar amb caràcter temporal professors ajudants doctors, amb dedicació a temps complet, que desenvoluparan tasques docents i de recerca.
 3. La UIB pot contractar professors contractats doctors, amb dedicació a temps complet i de manera indefinida, els quals seran contractats per dur a terme amb plena capacitat docent i com a investigadors tasques de docència i de recerca, o prioritàriament de recerca.
 4. La UIB pot contractar professors associats, amb caràcter temporal i amb dedicació a temps parcial, entre especialistes de competència reconeguda que acreditin que exerceixen l’activitat professional fora de l’àmbit acadèmic universitari.

Article 95. Professors emèrits

 1. La UIB pot nomenar professors emèrits, amb dedicació a temps complet, amb caràcter temporal i en règim laboral, entre els professors jubilats de la Universitat que hagin prestat serveis destacats a la Universitat almenys durant deu anys.
 2. En els casos de jubilació voluntària anticipada, els contractes que es formalitzin amb els professors emèrits que tinguin més de seixanta anys no poden tenir una durada superior al moment en què la persona interessada compleixi els setanta anys. El contracte especificarà llurs obligacions acadèmiques.
 3. La durada dels contractes que es formalitzin amb els professors emèrits que tinguin més de setanta anys, que especificaran llurs obligacions acadèmiques, és de tres anys no renovables.
 4. La Universitat establirà les activitats que poden desenvolupar els professors emèrits.
 5. El Consell de Govern, amb l’acord previ del Consell de Direcció, regularà el règim jurídic del professorat emèrit i en fixarà la plantilla.

Article 96. Professors visitants

La UIB pot contractar amb caràcter temporal professors visitants, amb dedicació a temps complet, per un període màxim de tres anys, entre professors o investigadors de prestigi reconegut, procedents d’altres universitats i centres de recerca, tant espanyols com estrangers. Els professors visitants desenvoluparan tasques docents o de recerca.

Article 97. Col·laboradors honorífics

 1. La UIB pot nomenar col·laboradors honorífics de departament o institut universitari de recerca aquelles persones que, exercint llur professió fora de la Universitat, participin en les seves tasques docents o de recerca.
 2. La fixació de les tasques dels col·laboradors honorífics correspon al director del departament o institut universitari de recerca.
 3. El nomenament de col·laborador honorífic correspon al Consell de Govern a proposta del director del departament o institut universitari de recerca amb l'informe previ del consell de departament o de l’òrgan de govern de l’institut. La proposta ha d'incloure el currículum detallat i el pla d'activitats que pensa desenvolupar el candidat. No poden excedir el deu per cent per excés del professorat adscrit al departament o del personal adscrit a l’institut, i en tot cas cada departament o institut pot proposar dos col·laboradors honorífics.
 4. Els nomenaments de col·laboradors honorífics són per un període màxim de dos cursos, renovables. Per sol·licitar-ne la renovació cal presentar una memòria de les activitats fetes pels col·laboradors honorífics durant el període de nomenament i un pla d'activitats per al període de renovació. En cap cas el nomenament de col·laborador honorífic no comporta cap remuneració ni cap relació contractual, ni dret a vot ni a ocupar càrrecs unipersonals ni a estar representat als òrgans col·legiats. Això no obstant, els col·laboradors honorífics poden sol·licitar ajuts i borses de viatge.

Article 98. Lectors

 1. La UIB pot contractar lectors com a part del personal dels departaments responsables docents de les llengües modernes. La titulació dels lectors ha de ser equivalent al títol de llicenciat o graduat.
 2. Els lectors s’assimilaran a les categories de professorat associat o d’ajudant segons les necessitats docents del departament i, sens perjudici de les disposicions de l’apartat següent, es contractaran per un període d’un any, prorrogable anualment fins a un màxim de cinc anys, amb l’informe previ favorable del departament. Llurs obligacions docents es fixaran en els contractes respectius en virtut de les necessitats docents del departament.
 3. La Universitat pot determinar que la contractació de lectors s’estableixi mitjançant convenis d’intercanvi amb universitats estrangeres o per aplicació de convenis existents o que es puguin arribar a establir amb organismes oficials o institucions d’altres països pel temps sobre el qual es posin d’acord les parts firmants.

Article 99. Personal per al desenvolupament d’investigació científica o tècnica

La UIB pot contractar personal investigador, personal tècnic o altre personal per a obra o servei determinats, per al desenvolupament de projectes d’investigació científica i tècnica.

Article 100. Selecció del personal contractat

 1. La selecció del personal contractat ha de tenir lloc en virtut de concurs públic, convocat pel Rector, el qual ha d’incloure el perfil docent i d’investigació o únicament d’investigació de la plaça, el règim retributiu i la dedicació.
 2. El Consell de Govern ha d’aprovar la composició de les comissions que han de resoldre els concursos per a la provisió de places de personal docent i investigador contractat, a proposta del departament, institut universitari de recerca o centre competent, sens perjudici del que s’estableix a l’apartat següent. No poden formar part de les comissions els professors jubilats ni els que tinguin la condició de professor emèrit.
  El Consell de Govern ha de definir també les comissions encarregades de resoldre els concursos en els supòsits de provisió de places de forma interina, tant per al personal docent i investigador contractat com per al personal funcionari dels cossos docents universitaris, i de places d’ajudants i de professors associats, i n’ha de designar els membres a proposta del departament, institut universitari de recerca o centre competent.
Secció 3a. Dels funcionaris dels cossos docents universitaris

Article 101. Convocatòria i comissions dels concursos per a places de funcionaris de cossos docents universitaris

 1. Les places de funcionaris de cossos docents universitaris que estiguin dotades a l’estat de despeses del pressupost de la UIB i que figurin com a vacants a la relació de llocs de treball del personal docent i investigador de la Universitat es poden convocar per proveir-les mitjançant concurs d’accés. El Consell de Govern ha d’acordar aquesta convocatòria, amb l’informe previ del consell de departament.
  Quan les places a convocar siguin per ocupar places assistencials bàsiques d’institucions sanitàries, vinculades a places dels cossos docents universitaris, d’acord amb les previsions de la Llei general de sanitat, s’ha de tenir la conformitat de l’administració pública responsable de la institució sanitària concertada, dins les previsions del concert corresponent.
 2. Poden participar en els concursos els acreditats per al cos de què es tracti, els funcionaris del cos esmentat o els de cossos docents universitaris d’equivalent o superior categoria, sigui quina sigui la situació administrativa, o els professors d’una universitat d’un Estat membre de la Unió Europea que compleixin els requisits legals establerts.
  En el cas de places assistencials bàsiques d’institucions sanitàries, vinculades a places dels cossos docents universitaris, únicament poden participar en els concursos d’accés, quan la plaça bàsica que es vinculi sigui d’especialista, els acreditats que posseeixin el títol oficial d’especialista que correspongui a la plaça, expedit pel ministeri competent.
 3. Una comissió de cinc membres nomenada pel Rector, amb l’acord previ del Consell de Govern a proposta del consell de departament, ha de resoldre aquests concursos.
  En el cas de comissions per a places de professors titulars d’universitat, el president i com a mínim un vocal de la comissió han de ser catedràtics d’universitat i han de tenir reconeguts almenys dos períodes d’activitat com a investigadors, segons les previsions del Reial decret 1086/1989, de 28 d’agost, de retribucions del professorat.
  En relació amb les comissions per a places de catedràtic d’universitat, i amb caràcter general, tots els membres de la comissió han de ser catedràtics d’universitat i han de tenir reconeguts almenys dos períodes d’activitat com a investigadors, segons les previsions del Reial decret 1086/1989, de 28 d’agost, de retribucions del professorat. Excepcionalment, hi pot haver fins a dos membres que siguin funcionaris del CSIC amb categoria equivalent a la de catedràtic d’universitat, i amb les mateixes condicions que s’exigeixen a aquests.
  A les comissions encarregades de resoldre els concursos d’accés als cossos de funcionaris docents universitaris per ocupar places assistencials d’institucions sanitàries vinculades a places docents dels cossos universitaris, dos dels membres, que han de ser doctors i han d’estar en possessió del títol d’especialista que s’exigeixi com a requisit per concursar a la plaça, seran elegits per sorteig públic per la institució sanitària corresponent amb caràcter previ a l’acord del Consell de Govern.
  A la comissió no hi pot haver més de dos membres de la mateixa universitat. En cas d’abstenció, recusació o renúncia, els membres titulars de la comissió poden ser substituïts per suplents, tot respectant les condicions anteriors.
 4. Els professors d’universitats dels Estats membres de la Unió Europea que en aquelles universitats tinguin una posició equivalent a la de catedràtic o professor titular d’universitat poden formar part de les comissions esmentades a l’apartat anterior.
 5. La UIB ha de fer pública la composició de les comissions, i també els criteris per adjudicar les places.
 6. Amb la finalitat de garantir l’objectivitat i la transparència en el nomenament dels membres de les comissions, es publicaran els currículums dels membres que les formin.

Article 102. Constitució i funcionament de les comissions dels concursos per a places de funcionaris de cossos docents universitaris

 1. La constitució de la comissió exigeix la presència de la totalitat dels membres titulars o, si no, dels suplents que els substitueixin. En l’acte de constitució, la comissió fixarà i farà públics, al lloc on tindran lloc les proves, els criteris objectius per a la resolució del concurs que garanteixin la igualtat d’oportunitats dels concursants i el respecte als principis de mèrit i capacitat, d’acord amb les característiques de la plaça establertes a la convocatòria.
 2. La comissió ha de convocar els candidats admesos per a l’acte de presentació. Aquest acte pot coincidir en el dia de constitució, però ha de ser posterior a l’acte de constitució de la comissió.
  L’acte de presentació ha de ser públic, i en aquest acte els concursants han de lliurar al president de la comissió la documentació exigida.
 3. Els concursos constaran de dues proves, que tindran lloc en sessió pública.
 4. La primera prova del concurs consistirà en l’exposició oral per part del concursant del seu historial acadèmic, docent i com a investigador, així com en la defensa del projecte docent i d’investigació presentat. Una vegada acabada l’exposició i defensa, la comissió debatrà amb el concursant aquells aspectes que estimi rellevants en relació amb la documentació aportada i l’exposició i defensa realitzada.
  La primera prova té caràcter eliminatori. Els membres de la comissió votaran, sense que sigui possible l’abstenció en les votacions, quins candidats passen a la prova següent, i seran necessaris com a mínim tres vots favorables dels membres presents a la comissió per poder passar a la prova següent.
 5. La segona prova per als concursos per a places de professor titular d’universitat consistirà en l’exposició oral del concursant d’un tema o lliçó del projecte docent presentat, triat lliurement pel concursant. En els concursos a places de catedràtic d’universitat, consistirà en l’exposició oral del concursant d’un treball original que hagi fet sol o en equip. Després de l’exposició oral, la comissió debatrà amb el concursant tots aquells aspectes que estimi rellevants en relació amb el treball exposat.
  Els membres de la comissió votaran, sense que sigui possible l’abstenció en les votacions, quins candidats superen la segona prova, per a la qual cosa seran necessaris com a mínim tres vots favorables dels membres presents a la comissió.
 6. La comissió elevarà al Rector una proposta motivada, amb caràcter vinculant, en la qual s’indicaran els candidats, per ordre de preferència, per al seu nomenament.
 7. El Consell de Govern, a proposta del Consell de Direcció, regularà el règim jurídic dels concursos per a places dels cossos docents universitaris.

Article 103. Presentació de reclamacions contra les propostes de les comissions

 1. Els concursants poden presentar reclamació davant el Rector contra les propostes de les comissions dels concursos d’accés, en el termini màxim de deu dies. Admesa la reclamació, se suspendrà el nomenament fins que el Rector la resolgui. Una comissió, que examinarà l’expedient relatiu al concurs, valorarà aquesta reclamació i ratificarà o no la proposta objecte de reclamació en el termini màxim de tres mesos, transcorreguts els quals sense resolució, s’entendrà desestimada la reclamació.
 2. La comissió, presidida pel Rector, serà composta per sis catedràtics d’universitat més, pertanyents a diversos àmbits del coneixement, elegits pel Consell de Govern de la UIB per majoria simple. La durada del seu mandat és de quatre anys. Els membres han de tenir reconeguts almenys tres períodes d’activitat com a investigadors, segons les previsions del Reial decret 1086/1989, de 28 d’agost, de retribucions del professorat.

Article 104. Situacions

 1. Els funcionaris dels cossos docents universitaris poden estar en situació de servei actiu, quan en virtut de nomenament ocupin una plaça de la plantilla de la Universitat, de serveis especials, en comissió de serveis, en excedència i en suspensió de funcions.
 2. Els funcionaris dels cossos docents de la UIB que estiguin en situació d’excedència voluntària reingressaran mitjançant l’obtenció d’una plaça en els concursos d’accés als cossos docents universitaris que convoqui la Universitat. Així mateix, poden demanar al Rector l’adscripció provisional a una plaça d’aquesta universitat i tenen l’obligació de participar en tots els concursos d’accés que la Universitat convoqui per cobrir places del seu cos i de la seva àrea de coneixement. Si no ho fan, perden l’adscripció provisional.
 3. Perquè el Rector pugui concedir l’adscripció provisional, cal que hi hagi plaça vacant del mateix cos i de la mateixa àrea de coneixement a la relació de llocs de treball del personal docent i investigador i l’autorització del Consell de Govern. En cas que hi concorrin diverses persones interessades, la de més antiguitat en el cos té preferència per cobrir la vacant.
 4. El personal funcionari dels cossos docents universitaris pot sol·licitar una excedència temporal per incorporar-se a empreses de base tecnològica creades o desenvolupades a partir de patents o de resultats generats per projectes de recerca finançats totalment o parcialment amb fons públics i realitzats a la UIB.

Article 105. Substitució d’absències

El Consell de Direcció, en els casos de necessitat manifesta i amb l'informe previ del departament, pot suplir les absències causades per declaracions d'excedència, serveis especials, comissions de serveis, permisos reglamentaris o vacants amb contractes temporals de professorat no superiors a un any o, si escau, amb el nomenament de personal interí.

Article 106. Comissions de serveis

A petició d'una universitat o organisme públic, el Rector pot concedir comissions de serveis als professors per un curs acadèmic, renovable, si les necessitats del servei ho permeten. Aquestes comissions de serveis es concediran mitjançant informe previ del departament i per acord del Consell de Direcció. Aquest pot acordar la provisió de la vacant, transitòriament, pels procediments determinats a l'article anterior.

La retribució del professorat en situació de comissió de serveis ha d’anar a càrrec de la universitat o organisme públic de destinació.

Article 107. Llicències

 1. El professorat pertanyent als cossos docents té dret a l'any sabàtic, que s'entén en els termes següents: després de sis anys continuats de servei actiu, amb dedicació a temps complet, els professors poden gaudir d'un any acadèmic d'absència per desenvolupar activitats docents o de recerca en centres de prestigi reconegut. La llicència s’ha de sol·licitar al Rector el curs anterior i, en cas que sigui concedida, s’ha de presentar al final una memòria de les activitats fetes.
 2. La Universitat pot concedir llicències per estudis als professors en els termes prevists per la legislació vigent. El Rector atorgarà les llicències per estudis la durada de les quals sigui de tres mesos o inferior, amb l'informe previ favorable del departament. Les que tinguin una durada superior seran autoritzades pel Consell de Govern amb l'esmentat informe favorable. La Universitat també pot autoritzar llicències per desenvolupar activitats en entitats instrumentals de la Universitat.
 3. Els professors que almenys durant divuit mesos hagin romàs absents de la docència o la recerca per causa de malaltia, accident, càrrec, comissió de serveis per a entitat no acadèmica o en situació de serveis especials tenen dret a gaudir d'una llicència per dedicar-se a tasques de perfeccionament docents i de recerca per un temps no superior a tres mesos, durant el qual rebran la totalitat de les retribucions que percebrien estant en règim de dedicació a temps complet.
Secció 4a. De la dedicació

Article 108. Règim de dedicació dels funcionaris docents

 1. Correspon al Rector d’adoptar les decisions relatives a la dedicació dels funcionaris docents que prestin llurs serveis a la UIB.
 2. La UIB potenciarà la dedicació a temps complet del seu professorat amb la finalitat que aquesta sigui la situació preferent.

Article 109. Obligacions del professorat

El professorat té les obligacions de permanència a la Universitat, de dedicació a activitats docents, de recerca i de tutoria que estableixi la legislació vigent, d’acord amb el règim de dedicació corresponent. Així mateix, els professors, adequadament assistits pel personal d’administració i serveis, han de respondre de la gestió i administració del seu departament o centre i qualsevol altra que legalment els pugui ser encomanada en l’àmbit universitari.

Article 110. Dedicació del professorat a la docència

 1. En el marc de les obligacions docents del professorat que estableix la legislació vigent, els departaments han de fixar en llurs plans docents anuals la dedicació dels professors.
 2. El nombre d’hores setmanals dedicades a activitats docents del professorat serà fixat, dins el marc establert a la legislació vigent, pel Consell de Direcció.
 3. El còmput del temps de dedicació a la docència pot fer-se per períodes anuals, sempre que ho permetin les necessitats del servei.
 4. En cap cas no serà justificació la manca d’hores lectives als programes docents de la Universitat dins l’àmbit del coneixement propi d’un professor per eximir-lo de fer classes i del compliment de la seva dedicació. Quan es doni aquesta circumstància, el Consell de Direcció pot encomanar-li les tasques acadèmiques que consideri oportunes.

Article 111. Exempcions docents del professorat

El Consell de Govern ha de regular el règim d’exempcions docents dels professors que ocupin òrgans de govern unipersonals, així com altres situacions especials.

Secció 5a. De les retribucions econòmiques

Article 112. Retribucions econòmiques del professorat

 1. El règim retributiu del personal docent i investigador funcionari i contractat és l’establert per la normativa que li sigui aplicable.
 2. El Consell Social, a proposta del Consell de Govern, pot acordar l’assignació singular i individual de retribucions addicionals al professorat, lligades a mèrits individuals docents, d’investigació, de desenvolupament tecnològic, de transferència del coneixement i de gestió. Aquests complements retributius els assigna l’òrgan d’avaluació externa que la llei de la comunitat autònoma determini, una vegada avaluats els mèrits.

Article 113. Remuneracions extraordinàries del professorat

El professorat de la UIB, sens perjudici del que estipula l’article 83 de la LOU, pot percebre remuneracions extraordinàries en el cas d’impartir docència, fora de la dedicació que té assignada, en cursos de perfeccionament, reciclatge i no homologats, en els termes autoritzats per la legislació vigent.

Article 114. Col·laboració amb altres entitats o persones físiques

 1. Els grups de recerca reconeguts per la Universitat, els departaments i els instituts universitaris de recerca, i el seu professorat a través d’aquests o dels òrgans, centres, fundacions o estructures organitzatives similars de la Universitat dedicats a canalitzar les iniciatives de recerca del professorat i a transferir els resultats de la recerca, poden subscriure contractes amb persones, universitats o entitats públiques i privades per dur a terme treballs de caràcter científic, tècnic o artístic, així com per desenvolupar ensenyaments d’especialització o activitats específiques de formació.
 2. Els contractes a què es refereix l’apartat anterior han de complir els requisits següents:
  1. Si els contractes afecten tota la Universitat, els ha d’autoritzar el Consell de Govern i signar el Rector.
  2. En cas que afectin departaments, instituts universitaris de recerca o grups de recerca, els ha d’autoritzar el Rector i els han de signar aquest i el professorat implicat.
  3. En cas que afectin professors, els ha d’autoritzar el Rector i els han de signar aquest i els professors implicats, i s’ha d’informar que s’han signat els departaments afectats.
 3. En qualsevol cas, la proposta de contracte ha d’incloure explícitament els responsables en cas d’incompliment dels termes del contracte, ja sigui la Universitat, els departaments, els instituts universitaris de recerca, els grups de recerca o els professors. En tot cas, cal respectar les normes de dret necessari contingudes a la legislació vigent.
 4. Els contractes han de fixar com a mínim els punts següents:
  1. Nom de la persona o les persones que els han de realitzar, llur categoria acadèmica i llur règim de dedicació.
  2. Nom de la persona o entitat amb qui es contracta.
  3. Objecte del contracte i durada amb especificació de les obligacions assumides per les parts.
  4. Preu global acordat desglossat per partides, si cal.
  5. Clàusules de responsabilitat, si cal.
  6. Règim de drets d'autor o de patent.
 5. La distribució dels ingressos derivats de realitzar els contractes regulats per l'article 83 de la LOU s'ha d’ajustar als criteris següents: la Universitat percebrà el 20 per cent del total; una vegada deduït aquest percentatge, el romanent es pot destinar totalment a retribuir els professors que han realitzat el contracte; del percentatge que correspongui a la Universitat, el 25 per cent es destinarà al departament o institut universitari de recerca responsable del contracte. En el cas dels instituts, sempre que ho estableixi la seva reglamentació específica de funcionament.

Article 115. Assimilació retributiva de determinats òrgans de govern

Dins les disponibilitats pressupostàries, el Consell de Direcció efectuarà l'assimilació dels òrgans de govern, dels directors dels serveis, dels delegats del Rector i, si escau, de qualsevol altre càrrec, a efectes retributius, als establerts amb caràcter general per la normativa vigent.

CAPÍTOL II
DELS ESTUDIANTS

Secció 1a. Del règim acadèmic

Article 116. Consideracions generals

 1. Són alumnes de la UIB tots els qui estiguin matriculats de qualsevol dels seus estudis per rebre els ensenyaments que s'hi realitzen.
 2. La UIB, d’acord amb la normativa bàsica que estableixi el Govern, ha d’establir els procediments per admetre els estudiants que sol·licitin ingressar en centres de la Universitat, sempre amb respecte als principis d’igualtat, mèrit i capacitat.
 3. Els estudiants procedents d'uns altres centres de la Universitat o d'unes altres universitats o centres acadèmics poden sol·licitar el corresponent reconeixement dels estudis realitzats.

Article 117. Progrés i permanència dels estudiants a la Universitat

El Consell Social, a proposta del Consell de Govern i amb l’informe previ del Consell d’Universitats, ha d’aprovar les normes que regulin el progrés i la permanència a la Universitat dels estudiants, d’acord amb les característiques dels estudis respectius.

Secció 2a. Dels drets i deures

Article 118. Atorgament de drets i deures

 1. Tots els estudiants de la UIB tenen els mateixos drets i deures, sense més distinció que la que es derivi de llur condició acadèmica. L’estudi és un dret i un deure dels estudiants.
 2. L'establiment per part del Consell de Govern d'uns altres títols, certificats o diplomes comportarà la definició del règim de drets i deures al qual estaran subjectes els estudiants.

Article 119. Drets

Els estudiants de la UIB tenen, a més dels que les lleis els concedeixen, els drets següents:

 1. Elegir l'ensenyament que volen seguir, d'acord amb la normativa vigent.
 2. Rebre un ensenyament teòric i pràctic qualificat, assistits per un sistema de tutories, de cara al desenvolupament de la seva capacitat científica i crítica, així com l'accés al domini de la cultura que possibiliti la seva formació.
 3. Conèixer la guia docent, que ha d’incloure els criteris d’avaluació, l'horari i, si escau, les dates de les proves d’avaluació de cada assignatura abans de l’inici del període de matriculació.
 4. Demanar, per causa justificada, el canvi de grup o torn que els correspongui.
 5. Col·laborar en l'elaboració de la programació de la docència dels departaments i participar en l'avaluació dels resultats, per mitjà dels seus representants. Poden expressar la seva opinió en un annex de la memòria anual de cada departament.
 6. Tenir llibertat d'estudi, que comporta la llibertat d'expressió, i que suposa dins el programa de l'assignatura la possibilitat d'estudiar teories alternatives.
 7. Participar en les tasques de recerca dels departaments.
 8. Poder accedir als mitjans de què disposa la Universitat, per a una millor formació.
 9. Obtenir una avaluació que tingui en compte tots els aspectes del seu rendiment acadèmic.
 10. Demanar la revisió de les proves d’avaluació i, si escau, recórrer contra les avaluacions que els professors facin del seu rendiment acadèmic.
 11. Rebre, si pertoca, els crèdits, beques, premis, subvencions i altres ajuts que la Universitat i qualsevol altra entitat, pública o privada, estableixin en favor dels estudiants, així com participar en el procés de concessió per mitjà de les corresponents comissions, si pertoca.
  La Universitat establirà modalitats d'exempció parcial o total del pagament dels preus públics per la prestació de serveis acadèmics, així com la possibilitat del pagament fraccionat de les taxes.
 12. Participar en totes aquelles activitats que s'organitzin i realitzin dins l'àmbit universitari.
 13. Informar i ser informats regularment de totes les qüestions que afecten la vida universitària.
 14. Elegir i ser elegits representants, els quals exerciran lliurement la seva funció.
 15. Participar, mitjançant llurs representants, en el govern i la gestió de la Universitat.
 16. Disposar de mitjans i locals específics a la Universitat i als centres respectius.
 17. Organitzar-se en associacions de tot tipus, les quals, per ser reconegudes, notificaran al Consell de Direcció la seva constitució i li presentaran els seus reglaments.
 18. Tenir inclòs un concepte específic al pressupost de la Universitat destinat a subvenir a les activitats pròpies dels estudiants, que serà administrat pel Consell d'Estudiants i que se sotmetrà als controls pressupostaris ordinaris.
 19. Aconseguir el reconeixement de la propietat intel·lectual, per la qual cosa ningú no pot usar, sense el seu consentiment, llurs treballs, estudis, assaigs i altres realitzacions, d’acord amb el que estableixi la legislació vigent en matèria de propietat intel·lectual i patents. En tot cas, quan s’utilitzin, se n’ha d’esmentar l’autoria.
 20. Participar en les activitats d’avaluació institucional que realitzi la UIB.

Article 120. Deures

 1. A més dels que les lleis estableixen, són deures dels estudiants:
  1. Estudiar, fer la recerca que els correspongui i participar amb lleialtat en les activitats acadèmiques en les quals prenguin part.
  2. Cooperar amb la resta de la comunitat universitària per aconseguir els fins de la UIB.
  3. Participar en les activitats universitàries.
  4. Respectar les normes vigents als diferents centres i serveis universitaris.
  5. Respectar els membres de la comunitat universitària i el personal que presta serveis a la UIB.
  6. Respectar el patrimoni de la Universitat.
  7. Usar correctament els mitjans posats a llur disposició.
  8. Exercir les responsabilitats que comporten els càrrecs de representació per als quals han estat elegits.
  9. Exercir les responsabilitats que comporten les situacions a què s'han compromès.
 2. L’incompliment d’aquests deures donarà lloc a les responsabilitats i sancions disciplinàries previstes a la normativa que sigui aplicable.
Secció 3a. Dels alumnes col·laboradors

Article 121. Naturalesa i règim jurídic

 1. Són alumnes col·laboradors els que participen en les tasques acadèmiques de la Universitat.
 2. El Consell de Govern aprovarà el desenvolupament d’aquesta figura i en fixarà les compensacions i els reconeixements.
Secció 4a. De la representació

Article 122. Tipologia

La representació dels estudiants de la UIB s'articularà, entre d'altres, a través dels òrgans següents: juntes de representants d'estudis i Consell d'Estudiants de la Universitat.

Article 123. Junta de representants d’estudi

 1. El conjunt de tots els representants d’alumnes de cada ensenyament als diferents òrgans col·legiats de la UIB constitueix la junta de representants d’estudi.
 2. Les funcions de la junta de representants d'estudi són:
  1. Elaborar i modificar el seu reglament de funcionament, que el Consell de Govern aprovarà.
  2. Participar en les juntes de facultat o escola i en els consells de departament respectius, en la forma que sigui procedent.
  3. Elegir el delegat d'ensenyament, que actuarà de coordinador i convocarà les reunions.
  4. Gestionar tots aquells afers que, sent de la seva competència, afectin els estudiants de l'ensenyament.

Article 124. Consell d’Estudiants

 1. El màxim òrgan de representació estudiantil a nivell universitari és el Consell d'Estudiants. L’han de compondre:
  1. Un representant per estudi oficial de grau.
  2. Els alumnes claustrals representants al Consell de Govern.
  3. Una representació dels estudis oficials de postgrau.
  4. Un representant addicional per cada quatre-cents alumnes matriculats per estudis oficials de grau.
 2. Són funcions del Consell d'Estudiants:
  1. Elaborar i modificar el seu reglament de funcionament, que el Consell de Govern aprovarà.
  2. Elegir el seu president, secretari i tresorer.
  3. Administrar el capítol d'estudiants del pressupost de la Universitat, que se sotmetrà als controls ordinaris.
  4. Representar els estudiants davant qualsevol institució o càrrec públic o privat, en tots aquells afers generals que siguin del seu interès, i en aquest sentit actuar com a interlocutor vàlidament reconegut d’aquest col·lectiu.
  5. Vetllar perquè es compleixin els drets dels estudiants i treballar per a un major reconeixement i aprofundiment d’aquests drets.
  6. Vetllar per la qualitat dels ensenyaments superiors i estudis propis que es cursin a la UIB i de la formació professional, científica i cultural dels alumnes, d’acord amb cada titulació.
  7. Fomentar la participació estudiantil i potenciar l’associacionisme.
  8. Col·laborar en l’organització de l’extensió universitària i potenciar l’interès per la vida cultural, artística i esportiva de la comunitat en general, i donar suport a qualsevol tasca relacionada amb aquests temes.

CAPÍTOL III
DEL PERSONAL D'ADMINISTRACIÓ I SERVEIS

Article 125. Consideracions generals

 1. El personal d'administració i serveis de la UIB és format per personal funcionari dels cossos i escales de la UIB i personal laboral contractat per la mateixa universitat, com també per personal funcionari pertanyent als cossos i les escales d'altres administracions públiques que prestin serveis a la UIB.
 2. Correspon al personal d’administració i serveis la gestió tècnica, econòmica i administrativa de la Universitat, com també donar-li suport, assistència i assessorament en el desenvolupament de les seves funcions i objectius docents, culturals, de recerca, transferència del coneixement i innovació.
 3. El personal funcionari d'administració i serveis de la Universitat es regeix per la LOU i les disposicions de desenvolupament, per la legislació general de funcionaris, per les disposicions de desenvolupament d'aquesta que elabori la comunitat autònoma de les Illes Balears i pels presents Estatuts.
 4. El personal laboral d'administració i serveis, a més de les previsions de la LOU i les normes de desenvolupament i dels presents Estatuts, es regeix per la legislació laboral i els convenis col·lectius aplicables.

Article 126. Dependència, situació administrativa i règim disciplinari

 1. El Gerent exerceix, per delegació del Rector, les funcions de cap de personal. Tot el col·lectiu del personal d’administració i serveis depèn orgànicament del Gerent i, funcionalment, de l’òrgan de govern o servei on estigui adscrit.
 2. Correspon al Rector de prendre les decisions relatives a la situació administrativa i al règim disciplinari del personal d’administració i serveis que desenvolupi funcions a la Universitat, amb les excepcions que marca la llei.

Article 127. Unitats orgàniques i administratives

 1. La gestió econòmica i administrativa l’exerceix el Gerent, mitjançant òrgans ordenats jeràrquicament i distribuïts per aquest.
 2. El Gerent pot delegar en el personal d’administració i serveis que doni suport als departaments, centres, serveis i qualsevol altre òrgan de gestió administrativa o econòmica que pugui existir part d'aquesta gestió per millorar-ne el rendiment i l'eficàcia.
 3. La creació, modificació i supressió de les unitats orgàniques del personal d'administració i serveis correspon, a proposta del Gerent, al Consell de Direcció, i s'ha d'incorporar al pressupost de la Universitat per a l'exercici següent quan suposi increment de despesa.
 4. El Consell de Direcció, a proposta del Gerent, pot fer agrupacions d'unitats orgàniques a efectes de racionalitzar la gestió econòmica, administrativa o laboral.

Article 128. Relació de llocs de treball

 1. El Consell de Direcció elaborarà una relació de la totalitat dels llocs de treball del personal d'administració i serveis basant-se en els criteris generals de necessitats docents, de recerca i de servei; aquesta relació serà elevada pel Rector, amb la ratificació prèvia del Consell de Govern, al Consell Social perquè l'aprovi. S'han d'observar les especificacions i determinacions que estableix la legislació vigent.
 2. El Consell de Govern ha de revisar i, si escau, modificar la relació de llocs de treball anualment, una vegada que s’hagi negociat amb la Junta de Personal i el Comitè d’Empresa.

Article 129. Selecció i promoció interna

 1. La selecció del personal d'administració i serveis s'ha de fer d’acord amb els principis constitucionals de publicitat, igualtat, mèrit i capacitat, i els procediments han d'assegurar la connexió entre els requisits que s'han de superar i l'adequació a les necessitats dels llocs de treball que s'han de cobrir.
 2. Els sistemes de selecció per al personal funcionari són amb caràcter ordinari l’oposició i el concurs oposició; únicament i excepcionalment s’aplicarà el sistema de concurs. Per al personal laboral, són els que s'estableixen al conveni col·lectiu.
 3. Mitjançant acord normatiu es regularan el procediment, els requisits, les condicions i els tribunals de selecció de personal funcionari i laboral, permanent o temporal.

Article 130. Provisió de llocs de treball

 1. El sistema normal de provisió de llocs de treball és el concurs de mèrits, una vegada se n’hagi fet la convocatòria pública, en la qual han de figurar els barems aplicables. També es poden utilitzar els concursos específics per a la provisió de places singularitzades.
 2. Mitjançant acord normatiu es regularan el procediment, els requisits, les condicions, els mèrits i la comissió avaluadora per a la provisió de llocs de treball.

Article 131. Promoció

 1. El personal funcionari d'administració i serveis té dret a la carrera professional, a la promoció interna i a l’avaluació de l’acompliment d’acord amb els procediments establerts a la legislació vigent.
 2. La Universitat ha de garantir, promoure i facilitar la formació, tant interna com externa, del personal d’administració i serveis perquè pugui assolir un grau d’excel·lència i qualitat òptims en el desenvolupament de les seves funcions. Per això, anualment establirà un pla de formació propi o en concert amb altres organismes públics o privats per a la formació del seu personal.

Article 132. Règim retributiu

De conformitat amb l’article 74.2 de la LOU, el règim retributiu del personal funcionari d’administració i serveis l’ha d’establir reglamentàriament el Consell de Govern, d’acord amb la legislació bàsica aplicable i tenint en compte les disponibilitats pressupostàries.

Article 133. Escales del personal funcionari

 1. Els funcionaris s’agrupen en cossos, escales i especialitats i es classifiquen, d’acord amb l’Estatut bàsic de l’empleat públic, en grups i subgrups segons la titulació exigida per accedir-hi.
 2. Els cossos i les escales de funcionaris de la UIB es creen, modifiquen i suprimeixen per acord del Consell de Govern. Dins els diferents cossos i escales el Consell de Govern pot establir especialitats per raó del grau d’especialització i de la titulació o les titulacions específiques exigides per accedir-hi.
 3. Els funcionaris provinents d’altres administracions públiques incorporats als cossos i escales de la UIB gaudiran, a tots els efectes, dels drets i obligacions que els corresponguin com a funcionaris de la Universitat.
 4. Les escales o categories del personal laboral es configuraran d'acord amb el que es determini al conveni col·lectiu estatal, autonòmic o universitari que li sigui aplicable.

CAPÍTOL IV
DELS MEMBRES DE LA COMUNITAT UNIVERSITÀRIA AMB DISCAPACITAT I NECESSITATS ESPECÍFIQUES DE SUPORT EDUCATIU

Article 134. Consideracions generals

 1. La Universitat ha de garantir la igualtat d’oportunitats per a qualsevol persona de la comunitat universitària amb necessitats específiques de suport i ha d’establir mesures d’acció positiva que assegurin la participació d’aquestes persones en l’àmbit universitari. Per fer efectiva aquesta participació, la comunitat universitària ha de disposar dels mitjans, suports i recursos necessaris, així com de la normativa específica que compensi els desavantatges objectius causats per la discapacitat.
 2. A les proves d’accés que estableixi la Universitat, els aspirants amb discapacitat tenen dret a les adaptacions pertinents.
 3. Quan per les necessitats especials dels estudiants es requereixin adaptacions metodològiques, aquestes seran promogudes mitjançant la col·laboració dels docents dels distints departaments. Les proves d’avaluació, especialment, s’han d’adaptar, pel que fa a termini i forma, a les necessitats específiques dels estudiants amb discapacitat.
 4. La Universitat ha de promoure activitats de formació relacionades amb la temàtica de la discapacitat per al personal docent i investigador i d’administració i serveis.
 5. La UIB intentarà que tot el campus universitari, inclòs l’espai virtual, i els seus serveis siguin accessibles, seguint els principis del disseny per a tothom.

CAPÍTOL V
DEL RÈGIM DISCIPLINARI

Article 135. Règim disciplinari de la comunitat universitària

 1. Correspon al Rector, d'acord amb la legislació vigent, d’adoptar les decisions i resolucions relatives al règim disciplinari del professorat, dels estudiants i del personal d'administració i serveis.
 2. El règim disciplinari dels membres de la comunitat universitària es regirà en cada cas per la normativa que els sigui aplicable.

Article 136. Servei d’Inspecció de la Universitat

 1. A la UIB es constituirà un Servei d'Inspecció per controlar i supervisar el funcionament de les activitats universitàries i col·laborar en les tasques d'instrucció de tots els expedients disciplinaris i el seguiment i control general de la disciplina acadèmica.
 2. El Consell de Govern aprovarà la normativa reguladora d’aquest servei.

CAPÍTOL VI
DE L’ESPORT A LA UNIVERSITAT

Article 137. Universitat i esport

La UIB, mitjançant la normativa corresponent, establirà els mitjans oportuns per afavorir la pràctica esportiva dels membres de la comunitat universitària i proporcionarà els instruments necessaris per a la compatibilitat efectiva de la pràctica esportiva amb la formació acadèmica dels estudiants.

TÍTOL IV
DE L'ACTIVITAT ACADÈMICA

CAPÍTOL I
DELS ESTUDIS

Secció 1a. Disposicions generals

Article 138. Estructuració

La UIB té estructurats els seus estudis en:

 1. Ensenyaments de grau, que tenen com a finalitat la formació general de l’estudiant, en una o diverses disciplines, orientada a la preparació per exercir activitats professionals. La superació d’aquests ensenyaments dóna dret a l’obtenció del títol de graduat, amb la denominació específica.
 2. Ensenyaments de màster, adreçats a l’adquisició per part de l’estudiant d’una formació avançada, de caire especialitzat o multidisciplinari, orientada a l’especialització acadèmica o professional o, si escau, a promoure la iniciació en tasques de recerca. La superació d’aquest tipus d’ensenyament dóna dret a l’obtenció del títol de màster universitari, amb la denominació que li pertoqui.
 3. Ensenyaments de doctorat, que tenen com a finalitat la formació avançada de l’estudiant en les tècniques de recerca. La superació d’aquests ensenyaments dóna dret a l’obtenció del títol de doctor, amb la denominació que li correspongui.
 4. Altres ensenyaments, que són els no inclosos als tres apartats anteriors. La superació d’aquests ensenyaments dóna dret a l’obtenció dels títols, diplomes o certificats específics corresponents.

Article 139. Vinculació dels ensenyaments

La vinculació dels ensenyaments a l’estructura general de la Universitat s’ha de produir de conformitat amb les atribucions de competències que es fan en aquests Estatuts als centres i estructures de la Universitat.

Article 140. Comissió Acadèmica

 1. La Comissió Acadèmica de la Universitat té la composició següent:
  1. El vicerector amb competències d’ordenació acadèmica, que la presideix.
  2. Els degans, els directors d’escola i el director del Centre d’Estudis de Postgrau.
  3. Cinc estudiants elegits per i entre els del Consell de Govern.
 2. Són funcions de la Comissió Acadèmica assessorar el vicerector competent en matèria d’ordenació acadèmica, informar sobre el contingut i la qualitat dels estudis que s’imparteixen a la Universitat i assessorar en els processos d’avaluació acadèmica del professorat.

Article 141. Concessió de premis extraordinaris

El Consell de Govern, a proposta de l’òrgan competent, pot concedir un o més premis extraordinaris d’ensenyaments de grau, de màster i de doctorat d'acord amb la normativa que ell mateix establirà.

Secció 2a. Dels altres estudis

Article 142. Ensenyaments propis per a la formació d’especialistes

 1. La UIB establirà ensenyaments encaminats a la formació d'especialistes, principalment en branques interdisciplinàries i d'interès social.
 2. Aquests estudis tindran una durada variable i conduiran a obtenir títols, diplomes o certificats segons els casos.
 3. Les propostes d'aquests ensenyaments poden sorgir dels departaments o centres, però perquè les examini el Consell de Direcció i, si escau, les aprovi el Consell de Govern, s’han d’adequar als requisits que s’estableixin a la normativa que aprovi el Consell de Govern.

Article 143. Activitats de projecció cultural

La UIB establirà activitats de projecció cultural per fomentar i difondre la cultura i els coneixements en els diferents àmbits de la població, així com per afavorir la formació al llarg de tota la vida.

Article 144. Preus de matrícula

 1. Correspon al Consell Social, a proposta del Consell de Govern, de determinar els preus de matrícula en aquests ensenyaments.
 2. Els ingressos obtinguts per realitzar aquests estudis s'integraran dins el pressupost de la Universitat.

CAPÍTOL II
DE LA RECERCA

Article 145. Activitat de recerca

 1. La recerca és un deure i un dret del personal docent i investigador, que es durà a terme principalment als grups de recerca, departaments, instituts universitaris de recerca i en altres centres o estructures mixtos entre la Universitat i altres organismes públics o privats.
 2. La UIB assegurarà el desenvolupament de les activitats de recerca i adoptarà a l’efecte les mesures organitzatives i pressupostàries que les garanteixin. Els departaments o instituts universitaris de recerca, d’acord amb les seves normes i dins el seu àmbit de competències, poden acollir estudiants per iniciar-se en tasques de recerca i participar-hi, sota la direcció d’un doctor del mateix departament o institut universitari de recerca.
 3. La UIB pot concedir comissions de serveis al personal docent i investigador per realitzar activitats de recerca en altres universitats o organismes públics, nacionals o estrangers.

Article 146. Comissió d’Investigació

 1. La Comissió d’Investigació de la Universitat la presideix el vicerector amb competències d’investigació, que també en coordina les activitats. Les normes de funcionament d'aquesta comissió les estableix un reglament aprovat pel Consell de Govern.
 2. La composició d'aquesta comissió és:
  1. El vicerector amb competències d'investigació.
  2. Quinze professors doctors de diferents camps científics, nou dels quals han de ser o haver estat responsables de grups o projectes de recerca, acreditats amb una avaluació externa, elegits pels professors del Consell de Govern. El seu mandat és de tres anys.
  3. Dos estudiants de doctorat elegits pels representants dels estudiants al Consell de Govern. El seu mandat és de dos anys.
 3. Són competències de la Comissió d'Investigació, sens perjudici de les atribuïdes a altres òrgans per aquests Estatuts, les següents:
  1. Coordinar i facilitar el desenvolupament de la recerca.
  2. Organitzar i distribuir els recursos disponibles per a aquestes tasques.
  3. Proposar les partides que el pressupost de la Universitat, dels seus fons o per mitjà d'altres procedències, hagi de destinar a les despeses de recerca.
  4. Facilitar la formació dels membres de la comunitat universitària, tant a altres centres de l'Estat com de l'estranger.
  5. Informar, si escau, sobre projectes de col·laboració amb altres centres.
  6. Donar publicitat als treballs de recerca amb la col·laboració d’Edicions UIB.
  7. Supervisar l'ajut que presti a la recerca tota l'estructura universitària.
  8. Impulsar unitats interdisciplinàries i interdepartamentals per a recerques d'interès genèric.
  9. Proposar al Consell de Govern les condicions necessàries per ser reconegut com a grup de recerca.
  10. Mantenir actualitzat el registre de grups de recerca reconeguts.

TÍTOL V
DE LES RELACIONS INSTITUCIONALS

Article 147. Convenis

 1. La UIB fomentarà, en la mesura de les seves possibilitats, una adequada política de convenis i d'intercanvis amb altres universitats, centres de recerca, instituts, institucions i empreses.
 2. La iniciativa de subscriure convenis correspon tant al personal de la Universitat com als òrgans de la UIB. Correspon al Consell de Direcció d’aprovar-los, i al Consell de Govern, de ratificar-los.

Article 148. Mobilitat dels membres de la comunitat universitària

La UIB afavorirà, mitjançant l'oportuna concessió de llicències i permisos, l'intercanvi dels membres de la comunitat universitària amb altres institucions amb les quals tingui convenis. De manera especial, afavorirà la mobilitat dins l’àmbit de l’espai europeu d’ensenyament superior mitjançant beques i ajuts.

TÍTOL VI
DEL RÈGIM ECONÒMIC I FINANCER

CAPÍTOL I
DEL PATRIMONI

Article 149. Patrimoni de la Universitat

 1. La UIB té patrimoni propi, constituït pel conjunt dels seus béns, drets i obligacions.
 2. La Universitat assumeix la titularitat dels béns de domini públic que es troben afectes al compliment de les seves funcions, així com els que en el futur l'Estat, la comunitat autònoma de les Illes Balears o altres administracions públiques destinin a aquests mateixos fins. Se n’exceptuen, en tot cas, els béns que integrin el patrimoni historicoartístic, el propietari dels quals n’ha d’assumir les despeses de conservació i restauració.
 3. La UIB està obligada a protegir i defensar jurídicament el seu patrimoni, exercitant les accions i els recursos que calguin.

Article 150. Administració i disposició de béns

 1. L’administració, la desafectació i la disposició dels béns de domini públic i dels béns patrimonials de la UIB s’han d’ajustar a les normes generals que regeixen en aquesta matèria. Correspon al Consell de Govern, amb l’aprovació del Consell Social, de prendre l’acord de desafectació de béns de domini públic, així com d’adquisició i disposició de béns patrimonials.
  No obstant això, quan les facultats esmentades al paràgraf anterior es refereixin a béns el valor dels quals, segons taxació pericial, no excedeixi la quantitat fixada pel Consell de Govern, aquest podrà delegar el seu exercici en el Rector.
 2. El Consell de Govern, amb l’aprovació del Consell Social, ha d’acordar els actes de disposició de béns immobles de titularitat universitària i dels mobles el valor dels quals, en ambdós casos, excedeixi el dos per cent del seu pressupost o, si escau, de la quantia que fixi la Llei del Consell Social.
 3. De conformitat amb les disposicions de la legislació reguladora del Consell Social i dels Estatuts, si escau, la Universitat pot dictar normes relatives a la venda o cessió dels seus béns, drets o serveis.

Article 151. Inventari

 1. El Gerent mantindrà actualitzat l'inventari del patrimoni de la Universitat. L’ha de presentar al Consell de Govern quan aquest ho requereixi. L’inventari és públic.
 2. El Gerent de la Universitat ha d’inscriure en el Registre de la Propietat els béns i drets susceptibles de ser-hi inscrits, mitjançant certificat amb el vistiplau del Rector.

CAPÍTOL II
DEL PRESSUPOST I DE LA PROGRAMACIÓ ECONÒMICA PLURIENNAL

Article 152. Comissió Econòmica del Consell de Govern

 1. La Comissió Econòmica, delegada del Consell de Govern, és l'òrgan que ha d'intervenir en l'elaboració, l’execució, la modificació, la liquidació i el control del pressupost de la Universitat, així com en l’elaboració de la programació pluriennal.
 2. Formen part de la Comissió:
  1. El Rector o el vicerector que delegui, que la presideix.
  2. El Gerent.
  3. Cinc membres del Consell de Govern, elegits per aquest: tres professors, un estudiant i un representant del personal d'administració i serveis, triats per i entre cada sector de la comunitat universitària.

  El president pot convidar a les reunions de la Comissió les persones que tinguin una relació directa amb les matèries objecte de debat, exclusivament amb la finalitat de tenir en compte la seva opinió.

 3. El Consell de Govern, si escau, n’ha d’aprovar el reglament de funcionament.

Article 153. Programació pluriennal

 1. La UIB pot elaborar i aprovar una programació pluriennal que pot conduir a l’aprovació per la comunitat autònoma de les Illes Balears de convenis i contractes programa que inclouran els objectius, finançament i avaluació del compliment. Aquesta programació es pot revisar en cada exercici abans d’aprovar el pressupost.
 2. La Comissió Econòmica del Consell de Govern, seguint les directrius i els objectius fixats pel Consell de Govern, elaborarà l'avantprojecte de programació pluriennal. L’avantprojecte s’ha de presentar al Consell de Govern per a l’aprovació inicial i s’ha d’elevar al Consell Social per a l’aprovació definitiva.

Article 154. Pressupost

 1. El pressupost de la UIB és anual, públic, únic i equilibrat, i ha de contenir la totalitat dels ingressos prevists per a l’exercici econòmic i les despeses, separant les despeses corrents de les d’inversió.
 2. Correspon al Rector d’ordenar les despeses i els pagaments, funció que pot delegar en el Gerent.
 3. Amb caràcter anual s’han de revisar les bases d’execució pressupostària, així com les normes de gestió econòmica de la Universitat.

Article 155. Aprovació del pressupost

 1. El Gerent ha d’elaborar l'avantprojecte de pressupost d'acord amb les directrius fixades pel Consell de Govern, a proposta del Rector, i l’ha de presentar davant el dit Consell perquè l’aprovi.
 2. Una vegada aprovat l'avantprojecte de pressupost pel Consell de Govern, aquest el sotmetrà, dins els quinze dies següents, a l’aprovació definitiva del Consell Social.
 3. En cas que el dia 1 de gener no s'hagi aprovat el pressupost, i fins que s'aprovi, s'entendrà automàticament prorrogat el de l'exercici anterior.

Article 156. Modificacions pressupostàries

 1. Els crèdits per a despeses tenen caràcter limitador i vinculant i s’han de destinar exclusivament a la finalitat específica per a la qual hagin estat autoritzats pel pressupost o per les modificacions aprovades d'acord amb el que estableixen aquests Estatuts.
 2. El Consell de Govern pot acordar que es facin transferències de crèdit entre els diferents conceptes dels capítols d'operacions corrents i d'operacions de capital, així com transferències de despeses corrents a despeses de capital.
 3. Les transferències de despeses de capital a qualsevol altre capítol han de ser objecte d’acord del Consell de Govern, amb l’autorització prèvia del Consell Social.
 4. Les modificacions pressupostàries seran autoritzades, provisionalment, a iniciativa del Gerent, el qual ha d’elaborar una proposta de ratificació als òrgans competents.

Article 157. Operacions de crèdit

El Rector, amb l’autorització prèvia del Consell de Govern, pot concertar operacions de crèdit de conformitat amb la legislació vigent. Les operacions de crèdit que superin el període de vigència del pressupost han de tenir l’acord favorable del Consell Social i finalment les ha d’aprovar la comunitat autònoma de les Illes Balears.

CAPÍTOL III
DEL CONTROL I DE LA LIQUIDACIÓ

Article 158. Control intern

 1. El control intern dels ingressos i de les despeses de la Universitat adopta les modalitats de control pressupostari i control de gestió.
 2. El control pressupostari correspon al Gerent, sota la supervisió de la Comissió Econòmica del Consell de Govern.
 3. El control de gestió abasta el de mètodes i procediment i es duu a terme a través del Gerent.
 4. Independentment del control intern, anualment la Universitat pot encarregar la realització d’auditories externes per al millor control de la seva activitat econòmica.

Article 159. Control extern

 1. La UIB està obligada a retre comptes de la seva activitat davant els corresponents organismes públics de control.
 2. Als efectes del que preveu l’apartat anterior, la Universitat ha d’enviar al Consell de Govern de la comunitat autònoma de les Illes Balears la liquidació del pressupost i la resta de documents que constitueixen els comptes anuals en el termini que estableixin les normes aplicables de la comunitat autònoma o, si no n’hi ha, la legislació general.

Article 160. Liquidació

 1. El Gerent ha de presentar semestralment al Rector un informe sobre l’execució del pressupost, del qual ha de donar compte també a la Comissió Econòmica del Consell de Govern.
 2. El Gerent ha d’elaborar la liquidació definitiva de l’execució del pressupost, integrada a la memòria econòmica anual, i l’ha de presentar a la Comissió Econòmica del Consell de Govern.

CAPÍTOL IV
DEL SECTOR PÚBLIC UNIVERSITARI

Article 161. Entitats instrumentals

 1. La UIB pot crear, per si sola o en col·laboració amb altres entitats, qualsevol classe de persones jurídiques de conformitat amb la legislació general aplicable. El Consell Social les ha d’aprovar a proposta del Consell de Govern. La intervenció del Consell Social s’ha de centrar en els aspectes economicofinancers de la iniciativa, sense incidir en la finalitat o organització del govern i l’administració de l’entitat que s’ha de crear.
 2. La dotació fundacional o l’aportació al capital social pel que fa a les entitats anteriors s’ha d’ajustar a les normes que, amb aquesta finalitat, estableixi la comunitat autònoma de les Illes Balears.
 3. Les entitats de les quals la Universitat tingui participació majoritària en el capital o el fons patrimonial equivalent queden sotmeses a l’obligació de retre comptes en els mateixos terminis i procediment que la Universitat mateixa.

TÍTOL VII
DEL RÈGIM JURÍDIC

Article 162. Prerrogatives i potestats jurídiques

 1. La UIB, com a Administració pública, gaudeix de les prerrogatives i potestats pròpies d'aquesta, amb les excepcions que les lleis estableixin.
 2. Són, en tot cas, prerrogatives de la UIB:
  1. La presumpció de legitimitat i l'executorietat dels seus actes, així com els poders d'execució forçosa i revisió en via administrativa.
  2. La potestat sancionadora dins els límits establerts a la LOU, als presents Estatuts i a la legislació vigent.
  3. Les facultats que reconeix a l’Administració la legislació vigent sobre contractació del sector públic.
  4. La facultat d'utilitzar el procediment de constrenyiment administratiu i la recuperació d'ofici dels seus béns en els termes establerts per a l'Administració a la legislació vigent.
  5. La inembargabilitat dels seus béns i drets, així com els privilegis de prelació i preferència reconeguts a les finances públiques per cobrar els seus crèdits, sens perjudici dels que corresponguin en aquesta matèria a les finances de l'Estat i de la comunitat autònoma i, tot això, en igualtat de drets amb qualssevol altres institucions públiques i, en tot cas, amb submissió al que estableix la legislació vigent sobre la matèria.
  6. L'exempció de l'obligació de donar tota casta de dipòsits, garanties o caucions davant els organismes administratius i davant els jutjats i tribunals de qualsevol jurisdicció, d'acord amb el que estableixi la legislació vigent.
 3. La UIB, en l'exercici de la seva plena capacitat jurídica, pot adquirir, posseir, retenir, gravar, alienar i, en general, realitzar qualsevol altra classe de negocis jurídics sobre béns, tant mobles com immobles, amb subjecció al que estableix la legislació vigent.

Article 163. Recursos administratius

 1. Les resolucions del Rector i els acords del Claustre universitari, del Consell de Govern i del Consell Social exhaureixen la via administrativa i són impugnables directament davant la jurisdicció contenciosa administrativa.
 2. Les resolucions i els acords dels altres òrgans poden ser objecte de recurs d'alçada davant el Rector.

Article 164. Accions judicials, defensa i representació processal

 1. Correspon al Rector i al Consell de Govern, indistintament, d'aprovar l'exercici de qualssevol accions que es considerin pertinents contra una infracció dels presents Estatuts o en defensa de llurs interessos legítims.
 2. La defensa i representació en judici de la Universitat correspon als membres del Servei d’Assessorament Jurídic de la Universitat, que actuaran sota la dependència del Secretari General. Sempre que el Rector ho consideri convenient, es pot encomanar la defensa a lletrats externs, i la representació, a procuradors dels tribunals.
 3. La formulació de consulta al Consell Consultiu es tramitarà d’acord amb la legislació vigent.

TÍTOL VIII
DELS HONORS I DISTINCIONS

Article 165. Doctors honoris causa

 1. El títol de doctor honoris causa constitueix, juntament amb la medalla d'or, la màxima distinció acadèmica.
 2. La UIB pot concedir el títol de doctor honoris causa a persones rellevants i que destaquin en el camp de la recerca o la docència, en el conreu de les arts i de les lletres, o bé d'aquelles activitats que tinguin una repercussió notòria i important des del punt de vista universitari en els terrenys acadèmic, científic, artístic o cultural, tecnològic i social. És un mèrit preferent haver estat relacionat amb la UIB, amb la comunitat autònoma de les Illes Balears o amb la cultura pròpia d'aquesta.

Article 166. Procediment per a la concessió del títol de doctor honoris causa

 1. No es pot proposar com a doctor honoris causa de la UIB ningú que hagi pertangut a les seves plantilles de personal.
 2. El conferiment del grau de doctor honoris causa es farà en el decurs d'una sessió solemne d'acord amb el protocol i la tradició de la UIB.
 3. Les persones que hagin estat investides doctors honoris causa per la UIB gaudiran del seu reconeixement i tindran dret a ocupar un lloc preferent en els actes acadèmics que celebri.
 4. Els qui hauran rebut el títol de doctor honoris causa de la UIB esdevindran, a efectes honorífics, membres de la seva comunitat universitària.
 5. El Consell de Govern determina mitjançant el reglament corresponent el règim jurídic per conferir el títol de doctor honoris causa.

Article 167. Medalles de la Universitat

 1. La medalla d’or i la medalla Ramon Llull de la UIB es concedeixen amb el fi de premiar mèrits excepcionals i donar una prova de l'alta estimació de què s'han fet mereixedores les persones físiques o jurídiques, privades o públiques, que hagin destacat en el camp de la recerca o de la docència, o en el cultiu de les arts o les lletres, o que de qualque manera hagin prestat serveis extraordinaris a la UIB.
 2. Les distincions a què es refereix aquest article s'atorguen amb caràcter exclusivament honorífic i no generen, per tant, dret a cap meritació ni efecte econòmic.
 3. El Consell de Govern determina mitjançant el reglament corresponent el règim jurídic de les medalles, i en concreta les circumstàncies, així com el seu ús i concessió.

TÍTOL IX
DE LA REFORMA DELS ESTATUTS

Article 168. Iniciativa

 1. Estan legitimats per iniciar la reforma d'aquests Estatuts:
  1. El Rector, amb la deliberació prèvia del Consell de Direcció.
  2. El Consell de Govern, per majoria absoluta dels seus membres.
  3. Una quarta part dels membres del Claustre.
 2. La proposta de reforma ha d'anar acompanyada d'una memòria raonada i d'un text articulat alternatiu.

Article 169. Procediment

 1. El projecte de reforma estatutària cal que sigui ratificat per la majoria absoluta del Consell de Govern i la majoria absoluta del Claustre, reunit amb aquesta finalitat en sessió extraordinària.
 2. El text aprovat s’ha de trametre a la comunitat autònoma de les Illes Balears perquè l’aprovi el Consell de Govern de les Illes Balears.

DISPOSICIONS ADDICIONALS

Primera. Col·legis majors i residències universitàries

 1. Els col·legis majors són centres universitaris que, al servei de la comunitat universitària, proporcionen residència als estudiants i promouen la formació cultural i artística, així com la pràctica de l’esport en les persones que hi resideixen.
 2. Les residències universitàries són centres que proporcionen allotjament i que, a més a més, poden tenir com a finalitat la cooperació amb els restants centres de la UIB.
 3. El Consell de Govern, a proposta del Consell de Direcció, pot acordar la creació, modificació i supressió de col·legis majors i de residències universitàries de la UIB. Mitjançant conveni, i amb l’informe favorable del Consell de Govern, es poden adscriure a la UIB col·legis majors i residències universitàries.
 4. El Consell de Govern aprova la normativa d’organització i funcionament dels col·legis majors i de les residències universitàries. En tot cas, correspon al Rector de nomenar els directors dels col·legis majors, a proposta, si escau, de l’entitat promotora del col·legi.

Segona. Direcció de les facultats o escoles o els departaments o instituts universitaris de recerca creats de nou

En cas de crear una nova facultat o escola o un nou departament o institut universitari de recerca, el Rector queda facultat per nomenar-ne el degà o director, així com per vetllar perquè el centre funcioni fins que quedi realment estructurat d'acord amb la legislació vigent i els presents Estatuts.

Tercera. Càtedres empresa i càtedres institucionals

La UIB pot concertar amb entitats o empreses públiques i privades la creació d’àmbits de col·laboració i difusió de les seves activitats de recerca, desenvolupament i formació especialitzada sota la denominació de càtedres empresa o càtedres institucionals.

Quarta. Escut

L’escut de la UIB és:

escut

Cinquena. Reforma obligatòria dels Estatuts

 1. En el supòsit que per modificacions a la legislació universitària sigui necessària una adaptació dels actuals Estatuts de la UIB o en cas que s’hagi produït una renovació total del Claustre i aquest acordi per majoria absoluta que és necessari de fer una revisió dels Estatuts, el Consell de Govern elegirà la comissió que elaborarà el projecte de reforma dels Estatuts.
 2. Perquè el projecte de reforma s’aprovi, l’han de ratificar la majoria absoluta del Consell de Govern i la majoria absoluta del Claustre, reunit amb aquesta finalitat en sessió extraordinària.

Sisena. Denominacions

Totes les denominacions d’òrgans de govern, representació, càrrecs, funcions i membres de la comunitat universitària, com qualssevol que en aquests Estatuts apareguin en gènere masculí, s’han d’entendre referides indistintament al gènere masculí o femení, segons el sexe del titular de qui es tracti.

Setena. Places vinculades a institucions sanitàries

 1. Mitjançant els corresponents concerts entre la UIB i les institucions sanitàries, es pot establir la vinculació de determinades places assistencials de la institució sanitària amb places docents dels cossos de professors d’universitat en els termes prevists a la legislació vigent.
 2. Els concerts també poden establir un nombre de places de professors contractats que s’han de cobrir amb personal assistencial que presti serveis a la institució sanitària concertada i que no serà tingut en compte a l’efecte del percentatge màxim de professors contractats establert per la legislació vigent.

Vuitena. Foment de l’ús de programari lliure i formats informàtics oberts

La UIB ha de fomentar l’ús de programari lliure i de formats informàtics oberts en la comunicació interna i externa, ha de promoure el desenvolupament i l’ús amb criteris d’eficiència de programari lliure i ha d’afavorir la lliure difusió del coneixement creat per la comunitat universitària.

Novena. Estructura del personal funcionari d’administració i serveis

El personal funcionari d’administració i serveis de la UIB s’estructura en els grups, subgrups, cossos i escales que es detallen a continuació:

 1. Cossos generals. En els cossos generals de la UIB hi ha les escales següents:
  1. Escala de tècnics de gestió de la UIB, subgrup A1.
  2. Escala de gestió de la UIB, subgrup A2.
  3. Escala d’administratius de la UIB, subgrup C1.
  4. Escala d’auxiliars administratius de la UIB, subgrup C2.
 2. Cossos específics. Els cossos específics de la UIB són els següents:
  1. Cos específic de biblioteca i arxiu. En el cos específic de biblioteca i arxiu hi ha les escales següents:
   • Escala de facultatius de biblioteca de la UIB, subgrup A1.
   • Escala d’ajudants de biblioteca de la UIB, subgrup A2.
   • Escala d’auxiliars de biblioteca de la UIB, subgrup C1.
   • Escala d’auxiliars de serveis bibliotecaris de la UIB, subgrup C2.
  2. Cos específic de tecnologies de la informació i comunicacions. En el cos específic de tecnologies de la informació i comunicacions hi ha les escales següents:
   • Escala de tècnics superiors en tecnologies de la informació i comunicacions de la UIB, subgrup A1.
   • Escala de tècnics mitjans en tecnologies de la informació i comunicacions de la UIB, subgrup A2.
   • Escala de tècnics especialistes en tecnologies de la informació i comunicacions de la UIB, subgrup C1.
  3. Cos específic d’altres serveis. En el cos específic d’altres serveis hi ha les escales i especialitats següents:
   • Escala de tècnics superiors de la Universitat de les Illes Balears, especialitats: tècnic superior, assessor lingüístic, arquitecte superior, enginyer superior, metge, psicòleg i veterinari (subgrup A1).
   • Escala de tècnics mitjans de la Universitat de les Illes Balears: tècnic mitjà, infermer, enginyer tècnic, arquitecte tècnic i corrector (subgrup A2).
   • Escala de tècnics especialistes de la Universitat de les Illes Balears: tècnic especialista i delineant (subgrup C1).
  4. Escala d’auxiliars de la Universitat de les Illes Balears: conserge, xofer, auxiliar de serveis, telefonista, oficial d’oficis, oficial de laboratori, auxiliar d’administració (per extingir) i neteja (per extingir) (subgrup C2).
 3. Escales del grup E. Agrupacions professionals sense requisits de titulació. En el grup E hi ha les escales següents:
  1. Escala d’ajudants de suport d’administració.
  2. Escala d’ajudants de suport a serveis.

  Aquest grup està reservat a les persones amb discapacitats físiques, psíquiques o sensorials, sempre que puguin acreditar la compatibilitat funcional amb les funcions de l’escala.

Desena. Estructura de la Universitat

 1. En el moment que s’aproven aquests Estatuts, les facultats i escoles de la UIB són les següents:
  1. Facultat de Ciències.
  2. Facultat de Dret.
  3. Facultat d’Economia i Empresa.
  4. Facultat d’Educació.
  5. Facultat de Filosofia i Lletres.
  6. Facultat de Psicologia.
  7. Escola Universitària d’Infermeria i Fisioteràpia.
  8. Escola Universitària de Turisme.
  9. Escola Politècnica Superior.
 2. En el moment que s’aproven aquests Estatuts, les escoles adscrites a la UIB són les següents:
  1. Centre d’Ensenyament Superior Alberta Giménez.
  2. Escola Universitària de Relacions Laborals.
  3. Escola Universitària de Turisme del Consell Insular d’Eivissa.
  4. Escola Universitària de Turisme Felipe Moreno.
 3. En el moment que s’aproven aquests Estatuts, els departaments de la UIB són els següents:
  1. Departament de Biologia.
  2. Departament de Biologia Fonamental i Ciències de la Salut.
  3. Departament de Ciències de la Terra.
  4. Departament de Ciències Històriques i Teoria de les Arts.
  5. Departament de Ciències Matemàtiques i Informàtica.
  6. Departament de Dret Privat.
  7. Departament de Dret Públic.
  8. Departament d’Economia Aplicada.
  9. Departament d’Economia de l’Empresa.
  10. Departament de Filologia Catalana i Lingüística General.
  11. Departament de Filologia Espanyola, Moderna i Llatina.
  12. Departament de Filosofia i Treball Social.
  13. Departament de Física.
  14. Departament d’Infermeria i Fisioteràpia.
  15. Departament de Pedagogia Aplicada i Psicologia de l’Educació.
  16. Departament de Pedagogia i Didàctiques Específiques.
  17. Departament de Psicologia.
  18. Departament de Química.
 4. En el moment que s’aproven aquests Estatuts, els instituts universitaris de recerca de la UIB són els següents:
  1. Institut de Física Interdisciplinària i Sistemes Complexos.
  2. Institut Mediterrani d’Estudis Avançats.
  3. Institut Universitari d’Investigacions en Ciències de la Salut.

Onzena. Entitats col·laboradores

El Consell de Govern regularà la figura de les entitats col·laboradores de la UIB i fixarà els requisits i condicions de la seva concessió.

Dotzena. Composició de les comissions

A les comissions de selecció de personal es procurarà que hi hagi una presència equilibrada entre homes i dones, tret que no sigui possible per raons fonamentades i objectives degudament motivades.

DISPOSICIONS TRANSITÒRIES

Primera. Rebuig del text estatutari

En cas que aquests Estatuts siguin rebutjats en el control de legalitat previst a la LOU, si així ho acorda el Claustre universitari, se n’adaptarà el contingut mitjançant debat i votació directa en una única sessió plenària.

Segona. Manteniment del càrrec de Rector

El Rector de la UIB, elegit d’acord amb les previsions dels articles 30 i 87 dels Estatuts aprovats pel Decret 170/2003, de 26 de setembre, continuarà desenvolupant aquest càrrec fins que acabi el seu mandat, amb la durada prevista en aquests Estatuts.

Tercera. Adaptació del Consell de Govern de la Universitat

Els membres del Consell de Govern que ho siguin a l’empara de l’article 20.1.d) dels Estatuts aprovats pel Decret 170/2003, de 26 de setembre, han de ser substituïts pels membres prevists a l’article 25.1.d) d’aquests Estatuts en el termini de tres mesos des de l’entrada en vigor d’aquests Estatuts. La resta de membres del Consell de Govern continuarà exercint el seu càrrec fins a l’acabament del seu mandat, amb la durada prevista als Estatuts aprovats pel Decret 170/2003, de 26 de setembre.

Quarta. Constitució de les juntes de facultat o escola i dels consells de departament

Les juntes de facultat o escola i els consells de departament s’han de constituir, d’acord amb les previsions dels articles 30 i 33 respectivament, en el termini de dos anys des de l’entrada en vigor d’aquests Estatuts.

Cinquena. Elecció dels degans i directors d’escola i de departament

Els degans i els directors d’escola i de departament s’han d’elegir en el termini de tres mesos des de la constitució de les juntes de facultat o escola i dels consells de departament.

Sisena. Professors col·laboradors

La UIB pot contractar amb caràcter excepcional i de forma motivada professors col·laboradors, amb dedicació a temps complet, per impartir ensenyaments en determinades titulacions específiques que per la seva naturalesa i contingut poden ser atesos per diplomats, enginyers tècnics i arquitectes tècnics.

Setena. Estudis de llicenciatura, enginyeria, diplomatura, enginyeria tècnica i arquitectura tècnica

 1. Fins a l’extinció total dels estudis de llicenciatura, enginyeria, diplomatura, enginyeria tècnica i arquitectura tècnica, la UIB tindrà també estructurats els seus estudis en:
  1. Ensenyaments de primer cicle, que comprenen els que siguin bàsics i de formació general, així com, si escau, els ensenyaments orientats a la preparació per exercir activitats professionals. La superació d’aquests ensenyaments dóna dret a l’obtenció del títol de diplomat universitari, d'arquitecte tècnic o d'enginyer tècnic.
  2. Ensenyaments de segon cicle, que estan dedicats a aprofundir i especialitzar en els corresponents ensenyaments, així com a preparar per exercir activitats professionals. La superació d’aquests ensenyaments dóna dret a l’obtenció del títol de llicenciat o d'enginyer.
 2. Fins a l’extinció total dels estudis de llicenciatura, enginyeria, diplomatura, enginyeria tècnica i arquitectura tècnica, el Consell de Govern, a proposta de les juntes de facultat o escola, pot concedir un o més premis extraordinaris d’ensenyaments de primer o segon cicle per estudi amb caràcter anual d'acord amb la normativa que ell mateix establirà.

Vuitena. Situacions transitòries no previstes

El Consell de Govern ha d’elaborar les normes que siguin necessàries per resoldre les situacions transitòries no previstes en aquestes disposicions.

DISPOSICIÓ DEROGATÒRIA

Única. Derogació normativa

 1. Queden derogats els Estatuts de la UIB aprovats pel Decret 170/2003, de 26 de setembre, i totes les disposicions d’aquesta universitat que s’oposin al que estableixin els presents Estatuts.
 2. Les disposicions actualment en vigor que regulen les matèries objecte d’aquests Estatuts i que no s’oposin a aquests ni a la LOU continuen en vigor com a normes de caràcter subsidiari.

DISPOSICIÓ FINAL

Única. Entrada en vigor

Els presents Estatuts entraran en vigor l'endemà de publicar-se al Butlletí Oficial de les Illes Balears.

ÍNDEX TEMÀTIC

 • Actes:
  • De les proves d’avaluació: 43-1-d)
  • Dels òrgans col·legiats: 11-3
 • Activitats culturals (v. Extensió universitària)
 • Activitats de formació:
  • Del personal d’administració i serveis: 131-2; 134-4
  • Del personal docent i investigador: 134-4
 • Administrador de centre:
  • Membre nat de la junta de centre: 30-1-h)
 • Adopció d’acords dels òrgans col·legiats: 13
  • Majoria absoluta: 13-1-a); 24-4; 24-5
  • Majoria qualificada: 13-1-b); 24-3; 24-5
  • Majoria simple: 13-1-c); 13-2
  • Del consell de departament: 31
  • Del Consell de Direcció: 26-4
  • Del Consell de Govern: 24-3; 24-4; 24-5
 • Ajudes a l’estudi: 5
 • Alumnes: (v. Estudiants)
  • Col·laboradors: 121
 • Arxiu General de la Universitat:
  • Custòdia del Secretari General: 43-1-e)
 • Becaris:
  • Membres del consell de departament: 33-1-b)
 • Butlletí Oficial de l’Estat (BOE): 9-3
 • Butlletí Oficial de les Illes Balears (BOIB): 9-3; DF
 • Càrrecs acadèmics:
  • Nomenament i remoció pel Rector: 38-1-g)
 • Catedràtic d’universitat: (v. Personal docent i investigador) 92-2
 • Catedràtic d’escola universitària: (v. Personal docent i investigador) 92-2
 • Càtedres empresa o càtedres institucionals: DA3a
 • Centre d’Estudis de Postgrau (CEP): 63
  • Naturalesa: 63-1
  • Règim jurídic: 63-2
 • Centres (v. Facultats, Escoles)
 • Centres adscrits: 72 i seg.
  • Activitat acadèmica: 75
  • Adscripció: 72-3
  • Control acadèmic: 74
  • Conveni de col·laboració: 73-1
  • Definició: 72-1
  • Inici de l’expedient d’integració pel Consell de Direcció: 27-1-c)
  • Integració a la UIB: 24-2-11; 77
  • Nomenament d’òrgans: 73-2
  • Patronat: 73-1
  • Pressuposts: 76
  • Requisits: 72-2
 • Claustre universitari: (v. Òrgans col·legiats)
  • Adaptació dels Estatuts en cas de rebuig en el control de legalitat: DT1a
  • Competències: 16-2
  • Custòdia del llibre d’actes: 43-1-a)
  • Elecció de representants: 87
  • Expedició de documents i certificats: 43-1-b)
  • Membres:
   • Mandat: 18-1; 18-2
   • Membres electius: 17-2
   • Membres nats: 17-3
  • Naturalesa: 16-1
  • Reforma dels Estatuts: 168-1-c); 169-1
  • Reglament: 24-2-25
  • Secretari: 43-1-c)
  • Sessions: 19
 • Col·laborador honorífic: 92-6; 97
 • Col·legis majors: (v. Residències universitàries) 24-2-38; 24-2-39; DA1a
 • Comissió Acadèmica: 140
  • Composició: 140-1
  • Funcions: 140-2
 • Comissió de direcció del centres i dels departaments: 34; 60-a)
  • Definició i funcions: 34-1; 34-3
  • Designació dels membres: 51-3
  • Composició: 34-2; 34-3
 • Comissió d’Investigació: 146
  • Competències: 146-3
  • Composició: 146-2
  • Elecció dels membres del Consell de Govern: 24-2-20
  • Normes de funcionament: 146-1
  • Presidència: 146-1
 • Comissió de reclamacions contra les propostes de les comissions de concursos per a places de funcionaris dels cossos docents: 103
  • Elecció de membres pel Consell de Govern: 103-2
  • Nomenament dels membres pel Rector: 38-1-i)
 • Comissió de serveis: (v. Personal docent i investigador) 106
 • Comissió Econòmica: 152
  • Control pressupostari intern: 158-2
  • Elecció dels membres del Consell de Govern: 24-2-20
  • Liquidació del pressupost: 160
  • Programació pluriennal: 153-2
 • Comissió Electoral: 88
  • Elecció dels membres del Consell de Govern: 24-2-20
 • Comitè d’Empresa:
  • Relació dels llocs de treball: 128-2
 • Comunitat autònoma de les Illes Balears, competències:
  • Aprovació dels Estatuts: 169-2
  • Creació, modificació i supressió de centres: 55-2
  • Implantació i supressió d’ensenyaments: 55-2
  • Nomenament del Rector: 83-1
  • Operacions de crèdit: 157
  • Programació pluriennal: 153-1
 • Concursos:
  • Comissions dels concursos per a places de funcionaris del cossos docents: 101; 102
  • Reclamacions contra les propostes de les comissions: 103
  • Convocatòria pel Rector: 38-1-h)
  • Nomenament dels tribunals i comissions de selecció pel Rector: 38-1-i)
 • Conferència General de Política Universitària: 55-2
 • Consell Consultiu de les Illes Balears:
  • Consultes: 164-3
 • Consell de departament: (v. Òrgans col·legiats) 31 i seg.; 60-a)
  • Competències: 32
  • Composició: 33
  • Constitució després de la reforma dels Estatuts: DT4a
  • Convocatòria: 51-2
  • Durada del mandat dels membres: 33-2
  • Naturalesa: 31
  • Presidència: 51-2
  • Reglament de funcionament: 32-8
  • Secretari: 53-1
 • Consell de Direcció: (v. Òrgans col·legiats)
  • Acords: 26-4
  • Competències i funcions: 27
   • Aprovació de conveni: 147-2
   • Col·legis majors i residències universitàries: DA1a-3
   • Doctorat honoris causa: 24-2-23
   • Examen de la proposta d’ensenyaments propis per a la formació d’especialistes: 142-3
   • Òrgans especials de govern: 24-2-31
   • Places docents: 24-2-8
   • Reforma dels Estatuts: 168-1-a)
   • Regiment de govern de la Universitat: 15
   • Relació de llocs de treball: 128-1
   • Unitats orgàniques i administratives: 127-3; 127-4
  • Composició: 26-2
  • Custòdia del llibre d’actes: 43-1-a)
  • Expedició de documents i certificats: 43-1-b)
  • Membres del Consell de Govern amb veu i sense vot: 25-3
  • Naturalesa: 26-1
  • El Rector com a director de la seva acció i coordinador de les seves funcions: 26-3
  • Secret de les deliberacions: 26-2
  • Secretari: 43-1-c)
 • Consell d’Estudiants: 124
  • President: (v. President del Consell d’Estudiants)
 • Consell de Govern: (v. Òrgans col·legiats)
  • Adaptació després de la reforma dels Estatuts: DT3a
  • Competències: 24
   • Accions judicials: 164-1
   • Adscripció provisional dels funcionaris dels cossos docents en situació d’excedència voluntària: 104-3
   • Béns: 150-1; 150-2
   • Calendari lectiu i laboral: 24-2-36
   • Centre d’Estudis de Postgrau: 63
   • Centres: 24-2-3; 24-2-19
   • Centres adscrits: 24-2-11; 27-1-c); 77-1
   • Col·laborador honorífic: 97-3
   • Col·legis majors i residències universitàries: 24-2-38; 24-2-39; DA1a-3; DA1a-4
   • Comissió avaluadora per a la provisió de llocs de treball: 130-2
   • Comissió de concursos de personal docent i investigador:
    • Contractat: 100-2
    • Funcionari: 101-3
   • Composició numèrica i orgànica de les juntes de facultat o escola: 24-2-34
   • Concursos per a places dels cossos docents universitaris: 102-6
   • Contractes per dur a terme treballs de caràcter científic, tècnic o artístic, així com per desenvolupar ensenyaments d’especialització o activitats específiques de formació: 114-2-a)
   • Convenis: 24-2-24; 147-2
   • Cossos i escales de funcionaris de la UIB: 133-2
   • Creació d’òrgans de govern: 8-4
   • Criteris de selecció, contractació i promoció del professorat: 24-2-10
   • Criteris de selecció, contractació, formació i promoció del personal d’administració i serveis: 24-2-13
   • Departaments: 24-2-12; 59
   • Distribució dels membres del Claustre: 17-5
   • Doctorat honoris causa: 24–2-22; 166-5
   • Elecció de membres pel Claustre: 16-2-c)
   • Elecció de membres pel Consell Social: 22-1; 24-2-1
   • Empreses de base tecnològica: 78-2
   • Encomanar funcions al Secretari General: 43-1-g)
   • Ensenyaments: 24-2-2; 24-2-16; 24-2-35
    • Ensenyaments propis per a la formació d’especialistes: 142-3
   • Entitats amb personalitat jurídica pròpia: 78-1
   • Entitats col·laboradores: DA11a
   • Entitats instrumentals: 161-1
   • Estudiants:
    • Alumnes col·laboradors: 121-2
    • Règim de drets i deures d’altres títols: 118-2
    • Règim de progrés i permanència a la Universitat: 117
   • Exempció docent del professorat: 111
   • Grups de recerca: 146-2-i)
   • Impartició d’estudis a les seus universitàries: 64-3
   • Instituts universitaris de recerca: 35; 54-1; 54-2; 68-2
   • Inventari: 151-1
   • Línies estratègiques i programàtiques de la Universitat: 24-1
   • Llicències per estudis: 107-2
   • Mecanismes de revisió i reclamació de les qualificacions: 24-2-37
   • Medalles de la Universitat: 24-2-22; 24-2-23; 167-3
   • Membres:
    • De la Comissió Acadèmica: 140-1-c)
    • De la comissió de reclamacions contra les propostes de les comissions dels concursos d’accés: 103-2
    • De la Comissió d’Investigació: 146-2-b); 146-2-c)
    • De la Comissió Econòmica: 152-2-c)
    • De la Comissió Electoral: 88-1-c); 88-1-d); 88-1-e)
    • Del Consell Social: 86-1
   • Modificacions pressupostàries: 24-2-15
   • Normativa de desenvolupament dels Estatuts: 24-2-32
   • Normativa electoral: 24-2-29; 82-1
   • Patrimoni: 150
   • Places docents: 24-2-8; 24-2-9; 93-2; 101-2; 104-3
   • Plantilla del professorat: 93-1
   • Plans d’estudis: 24-2-17; 75-2
   • Premis extraordinaris: 141; DT7a-2
   • Pressupost: 24-2-4; 24-2-5; 24-2-6; 155-1; 156-2; 156-3; 157
   • Preus de matrícula d’altres estudis: 144-1
   • Principis d’actuació de la Universitat: 24-2-33
   • Professorat emèrit: 95-5
   • Programació pluriennal: 24-2-5; 153-2
   • Proves d’accés a la Universitat: 24-2-18
   • Reforma dels Estatuts: 168-1-b); 169-1; DA5a
   • Règim retributiu: 132
   • Regiment de govern de la Universitat: 15; 24-2-30
   • Reglament:
    • De funcionament de la Comissió Econòmica: 152-3
    • De funcionament de la Junta de Representants d’Estudi: 123-2-a)
    • De funcionament de la Sindicatura de Greuges: 81-6
    • De funcionament dels centres: 56-1
    • De funcionament dels consells de departament: 32-8
    • De la Comissió d’Investigació: 146-1
    • De les sessions del Claustre: 19
    • De règim jurídic del doctorat honoris causa: 166-5
    • De règim jurídic de les medalles de la Universitat: 167-3
    • Del Claustre universitari: 24-2-25
    • Del Consell d’Estudiants: 124-2-a)
    • De règim intern: 24-2-26; 24-2-28
   • Reglamentació de la composició i el funcionament del consell d’institut universitari de recerca: 35
   • Relació de llocs de treball: 128-1; 128-2
   • Retribucions addicionals del professorat: 24-2-7; 112-2
   • Seccions departamentals: 59
   • Servei d’Inspecció de la Universitat: 136-2
   • Serveis universitaris: 24-2-14; 91-2
   • Síndic de Greuges: 24-2-21; 24-2-27; 81-3; 81-6
   • Situacions transitòries no previstes: DT8a
   • Tribunals de selecció de personal: 129-3
   • Títols propis: 24-2-16
   • Venia docendi: 24-2-11
  • Comissió Econòmica: 152
  • Composició: 25; 25-4
  • Custòdia del llibre d’actes: 43-1-a)
  • Execució dels acords en matèria econòmica i administrativa: 46-6
  • Expedició de documents i certificats: 43-1-b)
  • Membres:
   • Amb veu i sense vot: 25-3
   • Durada del mandat: 25-2
  • Naturalesa: 23 p. 1r
  • Secretari: 43-1-c)
  • Vinculació dels seus acords: 23 p. 2n
 • Consell d’institut universitari de recerca (v. Institut universitari de recerca; Òrgans col·legiats)
 • Consell Social: (v. Òrgans col·legiats)
  • Competències:
   • Béns: 150
   • Centres adscrits: 77-1
   • Entitats amb personalitat jurídica pròpia: 78-1; 78-3
   • Entitats instrumentals: 161-1
   • Gerent: 45-2
   • Operacions de crèdit: 157
   • Patrimoni: 150
   • Pressupost: 155-2; 156-3
   • Preus de matrícula d’altres estudis: 144-1
   • Programació pluriennal: 153-2
   • Progrés i permanència dels estudiants a la Universitat: 117
   • Relació de llocs de treball: 128-1
   • Retribucions addicionals al professorat: 24-2-7; 112-2
  • Composició: 22-1
   • Elecció de representants de la comunitat universitària: 86
  • Naturalesa: 21-1
  • Principis d’actuació: 21-2
  • Reglament de funcionament: 22-2
  • Representants al Consell de Govern: 25-1-f)
 • Contractes:
  • Per realitzar recerca, estudis tècnics o treballs artístics: 38-1-o); 62; 70-d); 114
 • Convenis: 147
  • Autorització de la ratificació i revocació: 24-2-24
  • Concerts amb les institucions sanitàries per a la vinculació de places d’institucions sanitàries: DA7a
  • De mobilitat de la comunitat universitària: 148
  • Denúncia: 38-1-n)
  • Subscripció: 38-1-n)
 • Defensor universitari (v. Síndic de Greuges)
 • Degà: 48; 49
  • Cessament: 48-4
  • Competències: 49
  • Designació temporal pel Consell de Direcció: 27-2
  • Durada del mandat: 48-3
  • Elecció: 29-1; 48-2; 48-5; 84
   • Elecció després de la modificació dels Estatuts: DT4a
  • Membre nat:
   • De la Comissió Acadèmica: 140-1-b)
   • De la comissió direcció del centre: 34-2
   • De la junta de centre: 30-1-a)
   • Del Claustre: 17-3-b)
  • Moció de censura: 90
  • Naturalesa del càrrec: 48-1
  • Qüestió de confiança: 89
  • Representants al Consell de Govern: 25-1-f); 25-2; 25-3
  • Requisits personals: 48-2
  • Revocació: (v. Moció de censura) 29-1; 48-5
 • Delegat del Rector: 39
 • Denominacions dels òrgans de govern, representació, càrrecs, funcions i membres de la comunitat universitària: DA6a
 • Departament: 58 i seg.
  • Constitució: 58-3
  • Creació, modificació i supressió: 24-2-12; 59
  • Denominació: 24-2-12; 58-4
  • Execució de les previsions pressupostàries: 51-6
  • Funcions i competències: 61
   • Places docents: 24-2-8; 24-2-9
   • Proposta d’ensenyaments propis per a la formació d’especialistes: 142-3
  • Memòria anual d’activitats: 51-4
  • Naturalesa: 58
  • Nomenament pel Rector del director d’un nou departament: DA2a
  • Òrgans de govern: 60
  • Personal adscrit: 51-7
  • Pla d’activitats: 51-4
  • Pla docent anual del professorat: 51-5
  • Pressupost: 62
  • Reglament de règim intern: 24-2-26
  • Seccions departamentals: 58-2
 • Diplomes (v. Títols)
 • Director de departament: 50; 51; 60-a)
  • Cessament: 50-4
  • Competències: 51
  • Durada del mandat: 50-3
  • Elecció: 32-1; 50-2; 50-5; 84
  • Membre nat:
   • De la comissió de direcció del departament: 34-3
   • De la junta de centre: 30-1-b)
   • Del Claustre: 17-3-c)
  • Moció de censura (v. Remoció)
  • Naturalesa del càrrec: 50-1
  • Presidència del consell de departament: 31
  • Qüestió de confiança: 89
  • Remoció: (v. Moció de censura) 32-1; 50-5; 90
  • Representants dels directors de departament al Consell de Govern: 25-1-f); 25-2; 25-3
  • Requisits personals: 50-2
 • Director de títol oficial de màster:
  • Membre de la junta de centre: 30-1-e)
 • Director del Centre d’Estudis de Postgrau:
  • Membre nat de la Comissió Acadèmica: 140-1-b)
 • Director d’escola universitària (v. Degà)
 • Director d’institut universitari de recerca: 54-1; 54-3
  • Competències: 54-1
  • Designació: 54-1
  • Director del consell d’institut universitari de recerca: 35-1
  • Elecció: 84
  • Membre nat del Claustre: 17-3-c)
  • Naturalesa del càrrec: 54-1
  • Representants al Consell de Govern: 25-1-f); 25-2; 25-3
  • Requisits personals: 54-1
 • Doctorat honoris causa: 165; 166
  • Aprovació pel Consell de Govern: 24-2-23
  • Procediment per a la concessió: 166
  • Proposta pel Consell de Direcció: 27-1-f)
  • Reglament: 24-2-22
 • Eleccions: 82 i seg.
  • Comissió Electoral: 88
  • Degà: 48-5
  • Director de departament: 50-5
  • Estipulacions generals: 82
  • Inici dels procediments electorals pel Consell de Direcció: 27-1-d); 82-7
  • Membres del Claustre: 17-1; 17-4; 18-3
  • Normativa: 24-2-29
  • Rector:
   • Elecció extraordinària: 16-2-b); 20
   • Elecció ordinària: 83
  • Síndic de Greuges: 16-2-d)
  • Vot anticipat: 82-4
 • Emblemes de la Universitat: 38-1-n)
 • Ensenyaments: (v. Plans d’estudis)
  • Adscripció als centres: 24-2-35
  • Altres: 138-d); 142 i seg.
   • Preus de matrícula: 144
  • Condicions de reconeixement d’estudis: 24-2-16
  • De llicenciatura, enginyeria, diplomatura, enginyeria tècnica i arquitectura tècnica: DT7a
  • Doctorat: 138-c)
  • Estructura: 138
  • Grau: 138-a)
  • Implantació i supressió: 24-2-2; 55-2; 57-10
  • Màster: 138-b)
  • Mecanismes de revisió i reclamació de les qualificacions: 24-2-37
  • Organització: 57-2; 57-3
  • Premis extraordinaris: 141
   • De llicenciatura, enginyeria, diplomatura, enginyeria tècnica i arquitectura tècnica: DT7a-2
  • Propis per a la formació d’especialistes: 142
  • Vinculació: 139
 • Entitats de la UIB amb personalitat jurídica pròpia: 78
 • Entitats instrumentals: 161
 • Entitats col·laboradores: DA11a
 • Escoles: (v. Facultats)
  • Adscripció d’estudis: 24-2-35
  • Capacitat: 24-2-19
  • Creació, modificació i supressió: 24-2-3; 55-2
  • Funcions: 57
  • Naturalesa: 55-1
  • Nomenament pel Rector del director d’una nova escola: DA2a
  • Òrgans de govern: 56-2
  • Règim jurídic: 56-1
  • Reglament de règim intern: 24-2-26
 • Escut de la UIB: DA4a
 • Espais:
  • Administració: 57-7
  • Gestió: 29-5; 32-13
 • Esport: 137
 • Estatuts:
  • Aprovació pel Consell de Govern de les Illes Balears: 169-2
  • Derogació del Estatuts de l’any 2003: DD
  • Elaboració: 16-2-a)
  • Entrada en vigor del nous Estatuts: DF
  • Normativa de desenvolupament: 24-2-32
  • Rebuig del text estatutari en el control de legalitat: DT1a
  • Reforma:
   • Iniciativa: 168
   • Procediment: 169
   • Reforma obligatòria: DA5a
  • Vigència de la normativa anterior que no s’oposi als nous Estatuts ni a la LOU: DD
 • Estructures i organismes de la UIB: 79
 • Estudiants: 116 i seg.
  • Alumnes col·laboradors: 121
  • Amb discapacitat i necessitats específiques de suport: 134-1; 134-2; 134-3
  • Consell d’Estudiants: (v. Consell d’Estudiants) 124
  • Consideracions generals: 116
  • Dels centres adscrits: 75-3
  • Deures: 118; 120
  • Drets: 118; 119
  • Membres:
   • De la Comissió Acadèmica: 140-1-c)
   • De la Comissió d’Investigació: 146-2-c)
   • De la junta de centre: 30-1-d); 30-1-f)
   • Del Claustre: 17-2-c)
   • Del consell de departament: 33-1-c)
   • Del Consell Social: 22-1
  • Proves d’accés a la Universitat: 24-2-18
  • Règim de progrés i permanència a la Universitat: 117
  • Règim disciplinari: 38-1-l); 120-2; 135
  • Representació: 122 i seg.
  • Representants claustrals al Consell de Govern: 25-1-e); 25-2
 • Estudis (v. Ensenyaments)
 • Excedència (v. Personal docent i investigador)
 • Extensió universitària:
  • Activitats de projecció cultural: 143
  • Alumnes dels centres adscrits: 75-3
  • Promoció per les facultats i escoles: 57-8
 • Facultats: (v. Escoles)
  • Adscripció d’estudis: 24-2-35
  • Capacitat: 24-2-19
  • Creació, modificació i supressió: 24-2-3; 55-2
  • Execució de les previsions pressupostàries: 49-5
  • Funcions: 57
  • Memòria anual d’activitats: 49-4
  • Naturalesa: 55-1
  • Nomenament pel Rector del degà d’una nova facultat: DA2a
  • Òrgans de govern: 56-2
  • Pla d’activitats: 49-4
  • Règim jurídic: 56-1
  • Reglament de règim intern: 24-2-26
 • Full Oficial de la Universitat de les Illes Balears (FOU): 9-3
 • Funcionaris dels cossos docents universitaris (v. Personal docent i investigador, professorat)
 • Fundacions (v. Entitats de la UIB amb personalitat jurídica pròpia)
 • Gènere i denominacions dels òrgans de govern, representació, càrrecs, funcions i membres de la comunitat universitària: DA6a
 • Gerent: 45; 46
  • Cap del personal d’administració i serveis: 126-1
  • Competències i funcions: 45-1; 46
   • Expedició de documents i certificats sobre la situació i gestió econòmica de la Universitat: 46-7
   • Ordenar despeses i pagaments per delegació: 154-2
   • Pressupost: 155-1; 156-4; 158-2; 158-3; 160
   • Patrimoni: 151
   • Proposta de l’organització de les unitats administratives: 27-1-e); 127-3; 127-4
  • Delegació en el personal d’administració i serveis: 127-2
  • Membre nat:
   • De la Comissió Econòmica: 152-2-b)
   • Del Claustre: 17-3-a)
   • Del Consell de Govern: 25-1-c)
   • Del Consell Social: 22-1
  • Nomenament i destitució pel Rector: 38-1-f); 45-2
 • Grups de recerca: 61-2; 114-1; 114-2-b); 114-3; 145-1; 146-2-i); 146-2-j)
 • Guies docents:
  • Coordinació: 57-9
 • Ingressos i despeses de la Universitat: (v. Pressupost)
  • Gestió immediata: 46-5
 • Institut de Ciències de l’Educació (ICE): 80
 • Institut universitari de recerca: 66 i seg.
  • Adscripció: 67
  • Competències: 70
  • Conveni de creació: 35-2
  • Creació: 67
  • Definició: 66-1
  • Desadscripció: 67
  • Instrument de cooperació: 35-2
  • Nomenament pel Rector del director d’un nou institut: DA2a
  • Òrgans de govern: 69
   • Consell d’institut universitari de recerca: 35
  • Personal adscrit: 68
  • Règim jurídic: 71
  • Reglament: 35-2
   • De règim intern: 24-2-26
  • Supressió: 67
  • Tipologia: 66-2
 • Investigadors doctors: 33-1-a)
  • Programes Ramón y Cajal, Juan de la Cierva, Marie Curie: 33-1-a)
 • Junta de facultat o escola:
  • Competències: 29
  • Composició: 30
   • Numèrica i orgànica: 24-2-34
  • Constitució després de la reforma dels Estatuts: DT4a
  • Convocatòria: 49-1
  • Creació de comissions: 29-6
  • Membres:
   • Durada del mandat: 30-2
   • Elecció: 30-3
  • Naturalesa: 28
  • Presidència: 49-1
  • Secretari: 53-1
 • Junta de personal:
  • Relació de llocs de treball: 128-2
 • Junta de representants d’estudis: 123
 • Lector: (v. Personal docent i investigador) 92-3-g); 92-6; 98
 • Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i el procediment administratiu comú (LRJAP i PAC): 10-2
 • Llengua catalana: 4
 • Llicències del personal docent i investigador: (v. Personal docent i investigador) 107
 • Medalles de la Universitat: 167
  • Medalla d’or:
   • Aprovació de la concessió: 24-2-23
   • Proposta de concessió pel Consell de Direcció: 27-1-f)
  • Medalla Ramon Llull:
   • Concessió: 27-1-g)
  • Reglament: 24-2-22
 • Membres de la comunitat universitària amb discapacitat i necessitats específiques de suport: 134
 • Memòria anual d’activitats:
  • De la Universitat: 43-1-f)
  • Dels departaments: 32-5
 • Moció de censura: (v. Rector: elecció extraordinària)
  • Del degà: 48-4; 90
  • Competència de la junta de centre: 29-1
  • Del director de departament: 50-5; 90
 • Normativa: 9
  • Acords executius: 9-2-a)
  • Acords normatius: 9-2-b)
  • Acords ratificatius: 9-2-c)
  • Aprovació pel Rector: 38-1-a)
  • Publicitat: 9-3
  • Resolucions: 9-2-d)
 • Oposicions (v. Concursos)
 • Òrgans col·legiats: 8-2
  • Actes de les sessions: 12-3
  • Adopció d’acords: 13
  • Claustre universitari: (v. Claustre universitari) 16 i seg.
  • Comissió de direcció del centre: (v. Comissió de direcció dels centres i dels departaments) 34; 56-2-a)
  • Comissió de direcció del departament: (v. Comissió de direcció dels centres i dels departaments) 34; 60-a)
  • Consell de departament: (v. Consell de departament) 31 i seg.; 60-a)
  • Consell de Direcció: (v. Consell de Direcció) 26 i seg.
  • Consell de Govern: (v. Consell de Govern) 23 i seg.
  • Consell d’institut universitari de recerca: (v. Institut universitari de recerca) 35; 69-a)
  • Consell Social: (v. Consell Social) 21 i seg.
  • Eleccions: 85 i seg.
  • Enumeració: 8-2
  • Juntes de facultat o escola: (v. Juntes de facultat o escola) 28 i seg.; 56-2-a)
  • Membres: 11-3
   • Mandat: 14-1; 14-2; 14-3
   • Pèrdua de la condició: 14-3; 14-4; 14-5
  • President: 11-1
  • Règim jurídic: 10
  • Secretari: 11-2; 12-3; 14-4
  • Sessions:
   • Convocatòria: 12-1
   • Tipus: 12-2
 • Òrgans de govern i representació: (v. Òrgans col·legiats, Òrgans unipersonals) 8
  • Assimilació retributiva: 115
  • Creació d’òrgans especials: 24-2-31
  • Dels instituts universitaris de recerca: 69
  • Garantia de representació dels sectors de la comunitat universitària: 7-1
  • Règim: 10
  • Tipus d’òrgans: 8-1; 8-2; 8-3; 8-4; 56-2
  • Titularitat dels òrgans: 8-5
 • Òrgans unipersonals: 8-3
  • Degà: 48; 56-2-b) (v. Degà)
  • Delegats del Rector: (v. Delegats del Rector) 39
  • Director de departament: (v. Director de departament) 50; 60-b)
  • Director d’escola universitària: (v. Degà) 48; 56-2-b)
  • Director d’institut universitari de recerca: (v. Director d’institut universitari de recerca) 54; 69-b)
  • Eleccions: 83; 84
  • Enumeració: 8-3
  • Gerent: (v. Gerent) 45
  • Nomenament i remoció pel Rector: 38-1-g)
  • Rector: (v. Rector) 36
  • Secretari de departament: (v. Secretari de departament) 53; 60-b)
  • Secretari de faculta o d’escola: (v. Secretari de facultat o d’escola) 53; 56-2-b)
  • Secretari d’institut universitari de recerca: (v. Secretari d’institut universitari de recerca) 54; 69-b)
  • Secretari General: (v. Secretari General) 42
  • Subdirector de departament: (v. Subdirector de departament) 52; 60-b)
  • Subdirector d’escola universitària: (v. Vicedegà) 52; 56-2-b)
  • Subdirector d’institut universitari de recerca: (v. Subdirector d’institut universitari de recerca) 54; 69-b)
  • Vicedegà: (v. Vicedegà) 52; 56-2-b)
  • Vicegerent: (v. Vicegerent) 47
  • Vicerector: (v. Vicerector) 40
  • Vicerector associat: (v. Vicerector associat) 41
  • Vicesecretari general: (v. Vicesecretari general) 44
 • Patrimoni: 149 i seg.
  • Administració i conservació: 46-3
  • Administració i disposició: 150
  • Inventari: 151
 • Personal d’administració i serveis (PAS): 125 i seg.
  • Amb discapacitat i necessitats específiques de suport: 134-1
  • Concursos i oposicions:
   • Convocatòria pel Rector: 38-1-h)
   • Nomenament dels tribunals i comissions pel Rector: 38-1-i)
  • Cossos i escales del personal funcionari: 133; DA9a
  • Criteris de selecció, contractació, formació i promoció del personal d’administració i serveis: 24-2-13
  • Dependència orgànica: 126-1
  • Escales del personal laboral: 133-4
  • Formació: 131-2
  • Gerent, cap del personal: 46-1; 126-1
  • Membre:
   • De la junta de centre: 30-1-g)
   • Del Claustre: 17-2-d)
   • Del consell de departament: 33-1-d)
   • Del Consell Social: 22-1
  • Nomenament, contractació i adscripció pel Rector: 38-1-j)
  • Normativa que li és aplicable: 125-3; 125-4
  • Persones que l’integren: 125-1
  • Promoció: 129; 131
  • Provisió de llocs de treball: 130
  • Rector com a cap superior: 38-1-d)
  • Règim:
   • Disciplinari: 38-1-k); 38-1-l); 126-2; 135
   • Retributiu: 132
  • Relació de llocs de treball: 128
  • Representants claustrals al Consell de Govern: 25-1-e); 25-2
  • Selecció: 129
   • Composició de les comissions de selecció: DA12a
  • Situacions administratives: 38-1-k); 126-2
  • Tasques: 125-2
  • Unitats orgàniques i administratives: 127
 • Personal docent i investigador (PDI): (v. Professorat)
  • Amb discapacitat i necessitats específiques de suport: 134-1
  • Comissions de contractació:
   • Proposta: 32-4
  • Comissió de serveis: (v. Situacions administratives) 106; 145-3
  • Concursos i oposicions:
   • Comissions dels concursos per a places de funcionaris: 101; 102
   • Composició de les comissions: DA12a
   • Convocatòria: 101
   • Convocatòria pel Rector: 38-1-h)
   • Nomenament dels tribunals i comissions pel Rector: 38-1-i)
  • Contractat: 92-3; 94 i seg.
   • Proposta de contractació: 32-4
   • Selecció: 100
  • Dedicació:
   • A la docència: 110
   • Règim: 108
  • Excedència (v. Situacions administratives)
  • Exempcions docents: 111
  • Funcionaris dels cossos docents universitaris: 92-2; 101 i seg.
   • Membres del consell de departament: 33-1-a)
  • Llicències: 107
   • Per any sabàtic: 107-1
   • Per estudis: 107-2
   • Per a tasques de perfeccionament docents i de recerca: 107-3
  • Membre:
   • Del Claustre: 17-2-a); 17-2-b)
   • Del consell de departament: 33-1-a); 33-1-b)
   • Del Consell Social: 22-1
  • Nomenament, contractació i adscripció pel Rector: 38-1-j)
  • Obligacions: 109
  • Recerca: 145
  • Rector com a cap superior: 38-1-d)
  • Règim disciplinari: 38-1-k); 38-1-l); 135
  • Representants claustrals al Consell de Govern: 25-1-e); 25-2
  • Retribucions:
   • Derivades de la col·laboració amb altres entitats o persones físiques (article 83 LOU): 114
   • Econòmiques: 112
   • Extraordinàries: 113
  • Servei actiu (v. Situacions administratives)
  • Serveis especials (v. Situacions administratives)
  • Situacions administratives: (v. Situacions administratives) 38-1-k); 104; 106
  • Substitució d’absències derivades de situacions administratives: 105
  • Suspensió de funcions (v. Situacions administratives)
 • Personal per al desenvolupament d’investigació científica o tècnica: 99
  • Membre del consell de departament: 33-1-b)
 • Persones amb discapacitat o necessitats específiques de suport educatiu: 3-6
 • Pla docent anual:
  • Aprovació: 32-11
 • Places vinculades a institucions sanitàries: DA7a
 • Plans d’estudis: (v. Ensenyaments)
  • Aprovació:
   • Del pla d’estudis de la Universitat: 24-2-17
   • Inicial de la proposta: 29-2
   • Inicial de les modificacions: 29-2
  • Comunicació al Consell d’Universitats: 24-2-17
  • Dels centres adscrits: 75-2
  • Elaboració: 57-1
  • Proposta de modificació: 32-9
  • Verificació: 24-2-17
 • Presidència dels actes universitaris pel Rector: 38-1-c)
 • President del Consell d’Estudiants: (v. Consell d’Estudiants)
  • Membre del Consell de Govern amb veu i sense vot: 25-3
  • Membre nat del Claustre: 17-3-d)
 • Pressupost: (v. Programació pluriennal) 154 i seg.
  • Aprovació: 24-2-5; 155
  • Autoritzar despeses i ordenar pagaments: 38-1-p)
  • Control:
   • Extern: 159
   • Intern: 24-2-6; 158
  • Dels departaments: 57-4
  • Directrius per a l’elaboració: 24-2-4
  • Elaboració de la proposta: 46-2
  • Liquidació: 24-2-6; 46-2; 159-2; 160
  • Modificacions pressupostàries: 24-2-15; 156
  • Operacions de crèdit: 157
  • Proposta del projecte pel Consell de Direcció: 27-1-b)
  • Pròrroga: 155-3
 • Professor ajudant: (v. Personal docent i investigador) 92-3-a); 94-1
  • Membre del consell de departament: 33-1-a)
 • Professor ajudant doctor: (v. Personal docent i investigador) 92-3-b); 94-2
  • Membre del consell de departament: 33-1-a)
 • Professor associat: (v. Personal docent i investigador) 92-3-d); 94-4
  • Membre del consell de departament: 33-1-b)
  • Per exempció docent de càrrec: 33.1.b)
 • Professor col·laborador: (v. Personal docent i investigador) 92-3; DT6a
  • Membre del consell de departament: 33-1-a)
 • Professor contractat doctor: (v. Personal docent i investigador) 92-3-c); 94-3
  • Membre del consell de departament: 33-1-a)
 • Professor emèrit: (v. Personal docent i investigador) 92-3-f); 95
  • I jubilació anticipada: 95-2
  • Membre del consell de departament: 33-1-a)
 • Professor titular d’escola universitària: (v. Personal docent i investigador) 92-2
 • Professor titular d’universitat: (v. Personal docent i investigador) 92-2
 • Professor visitant: (v. Personal docent i investigador) 92-3-e); 96
  • Membre del consell de departament: 33-1-a)
 • Professorat: (v. Personal docent i investigador (PDI), Catedràtic d’universitat, Professor titular d’universitat, Catedràtic d’escola universitària, Professor titular d’escola universitària, Professor ajudant, Professor ajudant doctor, Professor associat, Professor col·laborador, Professor contractat doctor, Professor emèrit, Professor visitant, Lector) 92 i seg.
  • Adscripció: 92-5
  • Amb vinculació permanent a la Universitat: 30-1-in fine
  • Caràcter interí: 92-4
  • Contractat: 92-1; 92-3; 94 i seg.
   • Selecció: 100
  • Criteris de selecció, contractació i promoció: 24-2-10
  • Fixació i modificació de la plantilla: 93
  • Funcionari: 92-1; 92-2; 101 i seg.
  • Membre de la junta de centre: 30-1-c)
  • Places: 24-2-8; 24-2-9
   • Vinculades a institucions sanitàries: DA7a
  • Retribucions addicionals: 24-2-7
 • Programació pluriennal: 153
  • Elaboració de la proposta: 46-2; 153-2
  • Proposta pel Consell de Direcció: 27-1-b)
 • Programari lliure i formats informàtics oberts: DA8a
 • Qüestió de confiança del degà o director d’escola i del director de departament: 89
 • Recerca: 145 i seg.
  • Dret i deure del personal docent i investigador: 145-1
  • En altres universitats o organismes públics: 145-3
  • On es duu a terme: 145-1
  • Estudiants que s’hi inicien: 145-2
  • La UIB n’assegura el desenvolupament: 145-2
 • Rector: 36 i seg.
  • Cessament: 37-3
  • Competències: 38-1
   • Accions judicials: 164-1
   • Avocació i revocació: 38-2
   • Defensa i representació judicial: 164-2
   • Despeses i pagaments: 154-2
   • Nomenament de directors dels col·legis majors: DA1a-4
   • Nomenament del degà o director d’una nova facultat o escola o d’un nou departament o institut universitari de recerca: DA2a
   • Nomenament i remoció dels càrrecs acadèmics: 38-1-g)
   • Operacions de crèdit: 157
   • Personal d’administració i serveis: 126-2
   • Reforma dels Estatuts: 168-1-a)
   • Règim disciplinari: 135-1
  • Convocatòria d’eleccions: 37-4
  • Delegats del Rector: 39
  • Durada del mandat: 37-2
  • Elecció: 37
   • Extraordinària: 16-2-b); 20
  • Exigències per al càrrec: 37-1
  • Manteniment del càrrec després de la reforma dels Estatuts: DT2a
  • Membre nat:
   • Del Claustre: 17-3-a)
   • Del Consell de Govern: 25-1-a)
   • Del Consell Social: 22-1
  • Naturalesa del càrrec: 36
  • Nomenament: 37-1
  • Nomenament i cessament:
   • Del Secretari General: 42-2
   • Dels vicerectors: 40-3
  • Recurs d’alçada: 163-2
  • Reelecció: 37-2
  • Substitució per un vicerector: 40-4
 • Recursos jurídics: 163
  • Alçada: 163-2
   • Resolució pel Rector: 38-1-q)
  • Reposició:
   • Resolució pel Rector: 38-1-r); 38-1-s)
  • Revisió:
   • Resolució pel Rector: 38-1-r); 38-1-s)
 • Règim disciplinari: (v. Alumnes, Personal d’administració i serveis, Personal docent i investigador) 135
  • Aplicació de sancions: 38-1-l)
  • Incoació d’expedient disciplinari: 38-1-l)
  • Incompliment pels estudiants dels seus deures: 120-2
  • Nomenament d’instructor: 38-1-l)
 • Règim econòmic i financer: (v. Patrimoni, Pressupost) 149 i seg.
  • Comissió Econòmica: 152
  • Control: 158; 159
  • Entitats instrumentals: 161
  • Operacions de crèdit: 157
  • Patrimoni: 149; 150; 151
  • Pressupost: 154; 155; 156; 158; 159; 160
  • Programació pluriennal: 153
 • Regiment de govern de la Universitat: 15; 24-2-26; 24-2-30
 • Relació de llocs de treball: 128
 • Representació oficial de la Universitat pel Rector: 38-1-b)
 • Residències universitàries: (v. Col·legis majors) 24-2-38; 24-2-39; DA1a
 • Retribucions:
  • Assimilació retributiva de determinats òrgans de govern: 115
  • Del personal docent i investigador: 112 i seg.
 • Seccions departamentals: (v. Departaments) 58-2
 • Secretari de departament: 53; 60-b)
  • Cessament: 53-4
  • Competències: 53-1
  • Designació pel director del departament: 51-3
  • Membre nat de la comissió de direcció del departament: 34-3
  • Naturalesa del càrrec: 53-1
  • Requisits personals: 53-3
  • Substitució: 53-5
 • Secretari de facultat o d’escola: 53
  • Cessament: 53-4
  • Competències: 53-1
  • Designació pel degà: 49-3
  • Membre nat:
   • De la comissió de direcció del centre: 34-2
   • De la junta de centre: 30-1-a)
  • Naturalesa del càrrec: 53-1
  • Requisits personals: 53-2
  • Substitució: 53-5
 • Secretari d’institut universitari de recerca: 54-2; 54-3
  • Competències: 54-2
  • Designació: 54-2
  • Requisits personals: 54-2
 • Secretari General: 42; 43
  • Competències: 43; 53-1
  • Delegació d’algunes competències: 43-2
  • Designació, nomenament i remoció pel Rector: 38-1-e); 42-2
  • Funcions: 42-1
  • Membre nat:
   • Del Claustre: 17-3-a)
   • Del Consell de Govern: 25-1-b)
   • Del Consell Social: 22-1
  • Nomenament i cessament: 42-2
  • Requisits: 42-2
  • Secretari del Consell de Govern: 25-1-b)
  • Servei d’Assessorament Jurídic de la Universitat: 164-2
 • Sector públic universitari (v. Entitats instrumentals)
 • Sectors de la comunitat universitària: 7
  • Garantia de representació als òrgans de la UIB: 7-1
 • Servei actiu (v. Personal docent i investigador)
 • Serveis de la Universitat: 91
  • Creació, modificació i supressió: 24-2-14; 91-2
  • Director o responsable: 91-3; 91-5
  • Equipament: 46-4
 • Servei d’Assessorament Jurídic de la Universitat: 164-2
 • Servei d’Inspecció de la Universitat: 136
 • Serveis especials (v. Personal docent i investigador)
 • Seus universitàries: 64; 65
  • Coordinador: 65
  • Estudis que imparteixen: 64-3
  • Funcionament: 64-2
  • Naturalesa: 64-1
 • Síndic de Greuges: 81
  • Elecció: 16-2-d); 81-3
  • Funcions: 81-5
  • Mandat: 81-4
  • Naturalesa: 81-1
  • Proposta: 24-2-21
  • Règim jurídic: 81-2
  • Reglament: 24-2-27
  • Revocació: 16-2-d)
 • Situacions administratives:
  • Del professorat: (v. Personal docent i investigador) 104; 106
 • Situacions transitòries després de la reforma dels Estatuts: DT8a
  • Consell de Govern: DT3a
  • Consells de departament: DT4a
  • Juntes de facultat o escola: DT4a
  • Rector: DT2a
 • Subdirector de departament: 52; 60-b)
  • Cessament: 52-6
  • Competències: 52-5
  • Designació pel director del departament: 51-3; 52-1
  • Membre nat de la comissió direcció del departament: 34-3
  • Requisits personals: 52-2
  • Substitució del director de departament: 52-4
 • Subdirector d’escola (v. Vicedegà)
 • Subdirector d’institut universitari de recerca: 54-2; 54-3
  • Competències: 54-2
  • Designació: 54-2
  • Requisits personals: 54-2
 • Suspensió de funcions (v. Personal docent i investigador)
 • Tesi doctoral:
  • Nomenament del tribunal: 32-10
 • Títols: (v. Diplomes)
  • Expedició: 38-1-m)
  • Títols propis:
   • Creació: 24-2-16
   • Expedició: 38-1-m)
 • UIB:
  • Accions judicials: 164-1
  • Atencions especials: 3
  • Autonomia: 1-1
  • Consulta al Consell Consultiu: 164-3
  • Defensa i representació processal: 164-2
  • Estructura: DA10a
  • Funció: 2
  • Institució oficial consultiva de la llengua catalana: 4-2
  • Naturalesa: 1
  • Prerrogatives i potestats jurídiques: 162
  • Principis d’actuació: 6; 24-2-33
 • Unitats administratives: 127
  • Creació, modificació, supressió i agrupació: 127-3; 127-4
  • Organització pel Consell de Direcció: 27-1-e); 127-3; 127-4
 • Vènies docents:
  • Informe previ de concessió: 32-7
 • Vicedegà: 52
  • Cessament: 52-6
  • Competències: 52-3
  • Designació pel degà: 49-3; 52-1
  • Membre nat:
   • De la comissió direcció del centre: 34-2
   • De la junta de centre: 30-1-a)
  • Requisits personals: 52-1
  • Substitució del degà: 52-4
 • Vicegerent: 47
 • Vicerector: 40
  • Designació, nomenament i remoció pel Rector: 38-1-e)
  • Funcions: 40-1
  • Membre nat:
   • Del Claustre: 17-3-a)
   • Del Consell de Govern: 25-1-d)
  • Nombre: 25-1-d); 40-2
  • Nomenament i cessament: 40-3
  • Requisits: 40-3
  • Substitució del Rector: 40-4
 • Vicerector associat: 41
 • Vicesecretari general: 44

Palma, 24 de maig de 2010
La Rectora, Montserrat Casas