logo UIB Universitats - FOU

FULL OFICIAL

N˙m. 326 - Any  XXV - II. A. NOMENAMENTS I SITUACIONS Divendres, 19 de febrer de 2010
Rectorat

9343. RESOLUCIÓ del Rectorat del dia 9 de febrer de 2010 per la qual es disposa que el senyor Sebastià Verger Gelabert cessi com a vicedegà de la Facultat d’Educació.

Amb les funcions que em confereix l'article 30.1.g) dels Estatuts de la Universitat i havent-se complert el que preveu l'article 50.4 d'aquests, dispòs que el senyor Sebastià Verger Gelabert cessi com a vicedegà de la Facultat d’Educació, el qual continua en funcions fins al nomenament i presa de possessió del nou vicedegà.

Així mateix es fa constar l’agraïment pels serveis prestats mentre ha exercit el càrrec en el qual cessa.

Us ho comunic perquè en prengueu coneixement i tingui els efectes que corresponguin.

Palma, 9 de febrer de 2010
La Rectora, Montserrat Casas

Sr. Vicerector de Professorat i Innovació Pedagògica, Sra. Degana de la Facultat d’Educació i Sra. Gerent de la Universitat.