logo UIB Universitats - FOU

FULL OFICIAL

Núm. 326 - Any  XXV - II. A. NOMENAMENTS I SITUACIONS Divendres, 19 de febrer de 2010
Rectorat

9336. RESOLUCIÓ del Rectorat del dia 3 de febrer de 2010 per la qual es nomena col·laborador honorífic del Departament de Dret Públic el senyor Andreu Rigo Sureda.

En ús de les atribucions que em confereix la legislació vigent, en virtut del que disposa l'article 105 dels Estatuts de la Universitat i per acord del Consell de Govern del dia d'avui, nomèn el senyor Andreu Rigo Sureda col·laborador honorífic del Departament de Dret Públic per a l’any acadèmic 2009-2010.

Aquest nomenament no comporta cap tipus de remuneració.

Us ho comunic perquè en prengueu coneixement i tingui els efectes que corresponguin.

Palma, 3 de febrer de 2010
La Rectora, Montserrat Casas

Sr. Vicerector de Professorat i Innovació Pedagògica, Sr. Director del Departament de Dret Públic i Sra. Gerent de la Universitat.