logo UIB Universitats - FOU

FULL OFICIAL

N˙m. 326 - Any  XXV - I. DISPOSICIONS GENERALS Divendres, 19 de febrer de 2010
Rectorat

9324. RESOLUCIÓ del Rectorat del dia 16 de febrer de 2010 per la qual es fa pública la relació de convenis, protocols i contractes generals ratificats pel Consell de Govern del dia 18 de desembre de 2009.

El Consell de Govern, a la sessió ordinària del dia 18 de desembre de 2009, va ratificar els convenis, protocols i contractes generals que s’indiquen a l'annex.

El text complet d’aquests documents es pot consultar a la Secretaria General i a la pàgina web <http://www.uib.cat/lauib/Convenis-i-acords/>.

Ho faig publicar perquè se'n prengui coneixement i tingui els efectes que corresponguin.

Annex

Entitat Responsable Objecte Contingut econòmic Aprovació del Consell de Direcció Data de la signatura Vigència
Ministeri d’Educació Montserrat Casas (Rectora) Gestió i desenvolupament d’un sistema integrat d’informació 21.160,80 euros 05.11.2009 01.12.2009 Fins a la finalització del desenvolupa-ment de l’aplicació integrada d’informació
Senyor Francisco Díaz de Castro Jordi Lalucat (vicerector d’Investigació) Constitució de la col·lecció bibliogràfica Poesía Española Contemporánea i donació de fons bibliogràfics particulars a la UIB per ser incorporats a la col·lecció 05.11.2009 04.02.2010 n. e.
Ministeri d’Educació C. Nativitat Juaneda (vicerectora de Relacions Internacionals i Mobilitat Universitària) Gestió de l’aportació complementària per al desenvolupament del programa ERASMUS Previsions de la clàusula cinquena 18.11.2009 15.11.2009 Quatre anys, prorrogable automàticament
Agència Estatal del Consell Superior d’Investiga- cions Científiques Jordi Lalucat (vicerector d’Investigació) Participació conjunta en el projecte d’investigació «Ideados: Estructura y dinámica del ecosistema bentopelágico de talud en dos zonas oligotróficas del Mediterráneo: Una aproximación mutidisciplinar y a distintas escalas temporales en las Illes Balears» Previsions de la clàusula primera 24.11.2009 18.12.2009 Fins a l’acompliment íntegre de les obligacions que s’hi estableixen i, en tot cas, el 31.12.2011

Palma, 16 de febrer de 2010
La Rectora, Montserrat Casas