logo UIB Universitats - FOU

FULL OFICIAL

Núm. 325 - Any  XXV - I. DISPOSICIONS GENERALS Divendres, 29 de gener de 2010
Consell de Direcció

9301. ACORD EXECUTIU del dia 26 de gener de 2010 pel qual es modifica l’Acord executiu 6383/2003, de 21 d’octubre, pel qual es crea la comissió avaluadora de l’Oficina de Suport a la Recerca.

El Consell de Direcció, a la sessió ordinària del dia 21 d’octubre de 2003, va crear, mitjançant l’Acord executiu 6383/2003, la comissió avaluadora de l’Oficina de Suport a la Recerca (FOU núm. 226, de 14 de novembre). Posteriorment, a la sessió ordinària del dia 8 de març de 2005, va modificar-lo amb l’aprovació de l’Acord executiu 7133/2005 (FOU núm. 250, de 18 de març).

El temps transcorregut des de la creació de la comissió avaluadora de l’Oficina de Suport a la Recerca, els canvis produïts en la distribució de serveis i competències entre els membres del Consell de Direcció i les millores tècniques necessàries en el seu funcionament fan necessària la modificació de la creació de la comissió indicada.

Per tot això, el Consell de Direcció, a la sessió ordinària del dia d’avui, fent ús de la competència que li atribueix l’article 24.1.a) i h) del Estatuts d’aquesta universitat, ha acordat de modificar l’Acord executiu 7133/2005, de 8 de març, en els termes següents:

Article 1. Objectiu

L’objectiu de la comissió avaluadora de l’Oficina de Suport a la Recerca és avaluar les sol·licituds dels investigadors als programes d’ajut i promoció de la recerca gestionats pel vicerectorat competent en matèria d’investigació. També pot actuar en altres avaluacions que li assignin.

Article 2. Composició

La comissió avaluadora de l’Oficina de Suport a la Recerca serà formada pel vicerector competent en matèria d’investigació, que la presidirà, la directora de l’Oficina de Suport a la Recerca, que farà les funcions de secretària, el director de Promoció de la Recerca, tres investigadors (amb un mínim de dos sexennis d’investigació) nomenats pel Consell de Direcció i els caps de secció de l’OSR (amb veu i sense vot i que actuaran segons la temàtica a tractar). Per a determinades avaluacions es podrà demanar la presència d’altres persones, amb veu i sense vot.

Disposició addicional

Única. Denominacions

Totes les denominacions d’òrgans de govern, representació, càrrecs, funcions i membres de la comunitat universitària, com qualssevol que en aquest acord apareguin en gènere masculí o femení, s’han d’entendre referides indistintament al gènere masculí o femení, segons el sexe del titular de qui es tracti.

Disposició derogatòria

Única. Derogació normativa

Queda derogat l’Acord executiu 7133/2005, de 8 de març (FOU núm. 250, de 18 de març).

Ho faig publicar perquè se’n prengui coneixement i tingui els efectes que corresponguin.

Palma, 26 de gener de 2010
La Rectora, Montserrat Casas