FULL OFICIAL
Universitat de les
Illes Balears
Any XXIV
Núm. 310
Dimecres, 8 d'abril de 2009
Any
Núm.
Acord
Cercar
?
DISPOSICIONS GENERALS
Consell de Govern
9004 ACORD NORMATIU del dia 17 de març de 2009 pel qual s'aprova el calendari per a l’any acadèmic 2009-2010.
En aplicació de la normativa vigent en matèria de calendari lectiu i de l’article 21.2.35 dels Estatuts d'aquesta universitat, s'aprova el calendari acadèmic per als estudis universitaris conduents a l’obtenció dels títols de grau i màster i, de manera independent, per als estudis universitaris conduents a l’obtenció dels títols de diplomat, enginyer tècnic, arquitecte tècnic, llicenciat i enginyer per a l’any acadèmic 2009-2010.

Calendari per a l’any acadèmic 2009-2010

1. Aquesta normativa regula el calendari per a l’any acadèmic 2009-2010.

2. Es considera període no lectiu el mes d’agost de 2010.

3. El calendari dels estudis universitaris conduents a l’obtenció dels títols de grau i màster serà el comprès entre el 28 de setembre de 2009 i l’11 de juny de 2010, ambdós inclosos.

a) El període lectiu del primer semestre serà el comprès entre el 28 de setembre de 2009 i el 22 de gener de 2010, ambdós inclosos, i el període lectiu del segon semestre serà el comprès entre el 8 de febrer i el 28 de maig de 2010, ambdós també inclosos. Per als casos en què així estigui previst a les guies docents de les assignatures, s’estableix un període d’avaluació complementària (proves finals, recuperació d’activitats d’avaluació contínua o darrer lliurament de treballs), que, en el cas del primer semestre, serà el comprès entre el 25 de gener i el 5 de febrer de 2009, ambdós inclosos, i en el cas del segon semestre, el comprès entre el 31 de maig i l’11 de juny de 2010, ambdós també inclosos.

b) Per als casos en què també estigui previst a les guies docents de les assignatures, s’estableix un període d’avaluació extraordinària, en què es podran recuperar proves, treballs o activitats no superades durant l’any acadèmic, que serà el comprès entre els dies 1 i 15 de setembre de 2010, ambdós inclosos.

c) En compliment del Reglament acadèmic, els terminis per lliurar les actes amb les qualificacions degudament indicades i signades acabaran els dies que s’especifiquen: primer semestre, dia 22 de febrer de 2010; segon semestre, dia 28 de juny de 2010; i per al període extraordinari d’exàmens, el 30 de setembre de 2010.

4. El calendari dels estudis universitaris conduents a l’obtenció dels títols de diplomat universitari, enginyer tècnic, arquitecte tècnic, llicenciat i enginyer per a l’any acadèmic 2009-2010, serà el següent:

a) El període lectiu tant de les assignatures anuals com de les quadrimestrals serà el comprès entre el 28 de setembre de 2009 i el 22 de gener de 2010, ambdós inclosos, i entre el 15 de febrer i el 28 de maig de 2010, ambdós també inclosos.

Si escau, les facultats i escoles podran iniciar al mes de setembre les activitats específiques adreçades a l’alumnat de nou ingrés.

b) El exàmens ordinaris de les assignatures del primer quadrimestre i els parcials, si escau, de les assignatures anuals es faran del 25 de gener al 12 de febrer de 2010, ambdós inclosos. No obstant això, el dia 23 de gener de 2010 podran tenir lloc exàmens d’assignatures específiques de lliure configuració, exàmens extraordinaris o exàmens de convocatòries anticipades.

c) Els exàmens ordinaris de les assignatures del segon quadrimestre i els anuals es faran entre el 31 de maig i el 30 de juny de 2010, ambdós inclosos. No obstant això, el dia 29 de maig de 2010 podran tenir lloc exàmens d’assignatures específiques de lliure configuració, exàmens extraordinaris o exàmens de convocatòries anticipades.

d) Tant per a les assignatures quadrimestrals com per a les anuals, els exàmens de setembre es faran entre els dies 1 i 22 de setembre de 2010.

e) En compliment del Reglament acadèmic, els terminis per lliurar les actes amb les qualificacions degudament indicades i signades acabaran els dies que s’especifiquen: convocatòria de febrer, dia 2 de març de 2010; convocatòria de juny, dia 12 de juliol de 2010; i convocatòria de setembre, dia 8 d’octubre de 2010.

5. Atès que al primer semestre són festius tres dilluns, un dimarts, un dimecres i un divendres i cap dijous, es determina, a tots els efectes, que l’activitat lectiva corresponent al dilluns dia 2 de novembre es realitzarà el dijous dia 5 de novembre.

6. S’estableixen com a períodes de vacances, en primer lloc, el que va del 23 de desembre de 2009 al 6 de gener de 2010, ambdós inclosos, i, en segon lloc, el que va de l’1 a l’11 d’abril de 2010, també inclosos.

7. Són dies festius tots els que es determinin amb caràcter general i els que ho siguin dels municipis de Palma o Eivissa o Alaior, per als centres i dependències allà situats. Serà festa oficial de tots els centres de la Universitat el dia 27 de novembre de 2009.

DISPOSICIONS ADDICIONALS

Primera. Règim especial dels títols de màster

1. Atès que els estudis de màster s’han d’adaptar al present calendari i que alguns s’imparteixen des de molt abans de la posada en funcionament dels estudis de grau, la qual cosa pot comportar que tinguin problemes per adequar-s’hi, es permet que per als màsters interessats es pugui variar la data d’inici i de finalització dels períodes lectius, sempre que es respectin les condicions lectives previstes al pla d’estudis respectiu.

Així mateix, es permet que el mes de setembre de 2010 sigui hàbil perquè els alumnes puguin presentar i, si escau, defensar els treballs de fi de màster o d’altres treballs d’avaluació. En aquest cas, les actes s’han de tancar el dia 8 d’octubre de 2010.

2. Per tal d’acollir-se a les modificacions indicades als dos paràgrafs anteriors, els directors dels màsters les han de comunicar al Centre d’Estudis de Postgrau i anunciar als futurs alumnes abans d’iniciar-se’n el període de matrícula.

Segona. Denominacions

Totes les denominacions d’òrgans de govern, representació, càrrecs, funcions i membres de la comunitat universitària, com qualssevol que en aquest calendari apareguin en gènere masculí, s'han d'entendre referides indistintament al gènere masculí o femení, segons el sexe del titular de qui es tracti.

Ho faig publicar perquè se'n prengui coneixement i tingui els efectes que corresponguin.

Palma, 17 de març de 2009
La Rectora, Montserrat Casas
 

 
Acord anterior
  Acord següent

Acords que fan referència a aquest.