logo UIB Universitats - FOU

FULL OFICIAL

N˙m. 306 - Any  XXIV - II. A. NOMENAMENTS I SITUACIONS Divendres, 16 de gener de 2009
Rectorat

8914. RESOLUCIÓ del Rectorat del dia 12 de gener de 2009 per la qual es nomena secretari de la Facultat de Dret el professor José Javier González de Alaiza Cardona.

Amb les funcions que em confereix l'article 30.1.g) dels Estatuts de la Universitat i havent-se complert el que preveuen a l'article 51.2, nomèn secretari de la Facultat de Dret el professor José Javier González de Alaiza Cardona, amb efectes des de la data de la presa de possessió.

Us ho comunic perquè en prengueu coneixement i tingui els efectes que corresponguin.

Palma, 12 de gener de 2009
La Rectora, Montserrat Casas

Sr. Vicerector de Professorat i Innovació Pedagògica, Sr. Degà de la Facultat de Dret i Sra. Gerent de la Universitat.