logo UIB Universitats - FOU

FULL OFICIAL

N˙m. 306 - Any  XXIV - II. A. NOMENAMENTS I SITUACIONS Divendres, 16 de gener de 2009
Rectorat

8903. RESOLUCIÓ del Rectorat del dia 19 de desembre de 2008 per la qual es nomena director del Departament de Pedagogia Aplicada i Psicologia de l’Educació el professor Joan Jordi Muntaner Guasp.

Amb les funcions que em confereix l'article 30.1.g) dels Estatuts de la Universitat i havent-se complert el que preveuen als articles 62.2, 85 i 87, nomèn director del Departament de Pedagogia Aplicada i Psicologia de l’Educació el professor Joan Jordi Muntaner Guasp, amb efectes des de la data de la presa de possessió.

Us ho comunic perquè en prengueu coneixement i tingui els efectes que corresponguin.

Palma, 17 de desembre de 2008
La Rectora, Montserrat Casas

Sr. Vicerector de Professorat i Innovació Pedagògica i Sra. Gerent de la Universitat.