logo UIB Universitats - FOU

FULL OFICIAL

N˙m. 306 - Any  XXIV - I. DISPOSICIONS GENERALS Divendres, 16 de gener de 2009
Consell de Govern

8877. ACORD NORMATIU del dia 19 de desembre de 2008 pel qual s'aprova la modificació de plantilla dels departaments de la UIB.

A proposta del Consell de Direcció i amb l'informe previ dels departaments afectats, el Consell de Govern, a la sessió ordinària del dia d'avui, en virtut de les competències que li corresponen segons els articles 21.2.8, 108.1 i 108.2 dels Estatuts de la Universitat, aprova la proposta de modificació de plantilla dels departaments de la UIB que es detallen a l'annex únic.

Ho faig publicar perquè se'n prengui coneixement i tingui els efectes que corresponguin.

Palma, 19 de desembre de 2008
La Rectora, Montserrat Casas