logo UIB Universitats - FOU

FULL OFICIAL

Núm. 302 - Any  XXIV - I. DISPOSICIONS GENERALS Divendres, 17 d'octubre de 2008
Consell de Direcció

8774. ACORD EXECUTIU del dia 9 de setembre de 2008 pel qual es crea el Laboratori de Conducta i Sistemes Dinàmics.

EXPOSICIÓ DE MOTIUS

L’article 1 de l’Acord normatiu 7249/2005, de 17 de juny, pel qual s’aprova la normativa sobre laboratoris de la UIB (FOU núm. 253, de 24 de juny), estableix que els laboratoris d’investigació són unitats preferentment interdisciplinàries formades per investigadors de la UIB i dels seus instituts d’investigació que es dediquen a desenvolupar investigacions en comú i íntimament relacionades amb els objectius del laboratori. Així mateix, afegeix que la creació d’aquests laboratoris permetrà la racionalització i l’aprofitament més efectiu dels recursos propis de la Universitat.

Els investigadors membres dels grups de recerca en Neurodinàmica i Psicologia Clínica (NDPC) i en Desenvolupament i Psicopatologia (DEVPSY), la majoria dels quals són professors del Departament de Psicologia de la Universitat de les Illes Balears, porten una llarga trajectòria de recerca en l’àmbit de l’avaluació i els tractaments psicològics, centrada en aspectes propis de la psicologia clínica i de la salut i també de la psicopatologia, tant d’una perspectiva més bàsica com aplicada. Els dos grups de recerca, malgrat la seva implicació en la productivitat científica, s’han mostrat preocupats per l’optimització dels seus recursos i la transferència dels seus resultats a l’àmbit aplicat, professional i a la societat en general.

De la mateixa manera, la recerca en els diferents àmbits de la psicologia clínica i de la salut ha permès als grups de recerca NDPC i DEVPSY la creació d’eines i protocols d’avaluació aplicables a diferents trastorns, que en poden facilitar el diagnòstic. D’altra banda, també han acumulat experiències i coneixements en l’àmbit del tractament que poden ser molt útils a les persones afectades per aquests trastorns; d’aquesta manera, les investigacions realitzades en els àmbits de les fòbies i els trastorns d’ansietat en general i dels trastorns per dèficit d’atenció i hiperactivitat (TDAH) ja permetrien l’ús d’aquests recursos des d’una perspectiva aplicable.

Cal remarcar que en els darrers deu anys, per assolir els objectius dels projectes de recerca desenvolupats, els grups de recerca indicats han hagut d’avaluar grans mostres d’infants i adults i d’intervenir-hi. Això ha suposat que moltes persones, de manera més o menys directa, ja han rebut assessorament i suport psicològic amb els procediments dels grups de recerca NDPC i DEVPSY. De la mateixa manera, també s’ha de destacar que molts d’estudiants i professionals de l’àmbit de la psicologia clínica i de la salut mental en general també s’han interessat, des d’un punt de vista formatiu, per la feina realitzada pels grups de recerca indicats.

Per tant, sembla que ha arribat l’hora de sistematitzar l’activitat descrita de manera que tant els dos grups com la recerca i la transferència que fan de manera dificultosa i separada trobin un punt de connexió que alhora optimitzi processos i resultats.

De tot el que s’ha esmentat, se’n desprèn que la solució a la preocupació esmentada és la creació del Laboratori de Conducta i Sistemes Dinàmics, d’acord amb les previsions de l’Acord normatiu 7249/2005, de 17 de juny, el present acord executiu i les normes que els desenvolupin, per poder donar un millor i més eficient suport a l'aplicació pràctica en els camps esmentats i a la recerca i la docència que se'n derivin.

En virtut de tot això, el Consell de Direcció, a la sessió ordinària del dia d’avui, fent ús de les competències que li atribueixen l’article 24.1.h) dels Estatuts de la Universitat de les Illes Balears i l’article 3 de l’Acord normatiu 7249/2005 esmentat, ha acordat de crear el Laboratori de Conducta i Sistemes Dinàmics en els termes següents:

Article 1. El Laboratori de Conducta i Sistemes Dinàmics es constitueix per reforçar i optimitzar la investigació en el camp del comportament humà des d’una perspectiva psicopatològica i de la salut en general. També es constitueix amb la finalitat de facilitar la transferència dels resultats dels grups de recerca NDPC i DEVPSY a l’àmbit aplicat i professional i als sectors socials afectats o interessats.

Article 2. Els objectius específics del Laboratori de Conducta i Sistemes Dinàmics són:

  1. Desenvolupar protocols, procediments o eines d’avaluació psicològica i neuropsicològica que ajudin al diagnòstic i/o la detecció d’alteracions comportamentals.
  2. Desenvolupar protocols, procediments o tècniques d’intervenció psicològica i neuropsicològica que ajudin a l’assessorament o intervenció en casos d’alteracions del comportament.
  3. Optimitzar recursos (compartir espais, instrumentació, personal, etc.) per tal d’incrementar l’eficiència de la recerca dels grups de recerca NDPC i DEVPSY.
  4. Donar suport a la docència i la formació en el camp de l’avaluació, el tractament psicològic i la psicopatologia en general i fomentar-les.
  5. Oferir serveis de suport a la recerca en el camps de l’avaluació, el tractament psicològic i la psicopatologia en general a d’altres investigadors, grups, institucions o organismes.
  6. Oferir serveis d’assessorament psicològic i suport assistencial a usuaris del sistema públic de salut i d’altres de l’àmbit privat o d’associacions que es puguin beneficiar dels desenvolupaments dels grups de recerca esmentats en el camp de la recerca.
  7. Establir acords o convenis de col·laboració amb associacions, institucions o organismes públics o privats que permetin, de manera més eficient, assolir els objectius esmentats anteriorment.

Article 3. El Laboratori de Conducta i Sistemes Dinàmics depèn del Vicerectorat d'Investigació.

Article 4. Els investigadors dels grups de recerca NDPC i DEVPSY formaran, inicialment, el Laboratori de Conducta i Sistemes Dinàmics. A mesura que, en el futur, aquests grups pateixin altes i baixes, automàticament els nous membres s’integraran al Laboratori o deixaran de pertànyer-hi.

Article 5. El Consell del Laboratori de Conducta i Sistemes Dinàmics ha d’elegir d’entre els seus membres un director (que ha de ser doctor), que designarà un subdirector i un secretari.

Article 6. El Laboratori de Conducta i Sistemes Dinàmics ha de realitzar anualment una memòria econòmica i d’activitats, que s’ha de trametre al Vicerectorat d’Investigació.

Ho faig publicar perquè se'n prengui coneixement i tingui els efectes que corresponguin.

Palma, 9 de setembre de 2008
La Rectora, Montserrat Casas