logo UIB Universitats - FOU

FULL OFICIAL

N˙m. 301 - Any  XXIII - II. A. NOMENAMENTS I SITUACIONS Divendres, 26 de setembre de 2008
Rectorat

8730. RESOLUCIÓ del Rectorat del dia 22 de juliol de 2008 per la qual es nomena directora de l’Institut Mediterrani d’Estudis Avançats (IMEDEA) la senyora Beatriz Morales Nin.

Amb les funcions que em confereix l'article 30.1.g) dels Estatuts de la Universitat i a proposta de la Comissió Rectora de l’Institut Mediterrani d’Estudis Avançats (IMEDEA), nomèn directora de l’institut esmentat la doctora Beatriz Morales Nin, professora d’investigació del CSIC, amb efectes des de la data de la presa de possessió.

Us ho comunic perquè en prengueu coneixement i tingui els efectes que corresponguin.

Palma, 22 de juliol de 2008
La Rectora, Montserrat Casas

Sr. Vicerector d’Investigació i Sra. Gerent de la Universitat.