FULL OFICIAL
Universitat de les
Illes Balears
.
Any XXIV
Núm. 303
Divendres, 21 de novembre de 2008
Any
Núm.
Acord
Cercar
?
DISPOSICIONS GENERALS
Consell de Govern
8796 ACORD NORMATIU del dia 30 d’octubre de 2008 pel qual es modifica l'Acord normatiu 6381/2003, de 5 de novembre, pel qual s’aprova la normativa per a la concessió d’ajudes per estades breus de professors convidats.

Fent ús de les competències que li atribueixen els articles 21.2.31 i 37 dels Estatuts d'aquesta universitat, el Consell de Govern, a la sessió del dia d'avui i a proposta del Consell de Direcció, ha aprovat la modificació de l'Acord normatiu 6381/2003, de 5 de novembre, pel qual s’aprova la normativa per a la concessió d’ajudes per estades breus de professors convidats.

Article 1

Tot seguit s’expressa com queden modificats els articles que s’indiquen.

1. Es modifica la redacció de l’article 3, que queda de la forma següent:

«Poden presentar les sol·licituds els professors de la UIB a través dels departaments i els investigadors dels instituts de recerca a través dels mateixos instituts. Totes les sol·licituds seran avaluades per la comissió avaluadora de l’OSR.»

2. La nova redacció de l’article 4 és aquesta:

«La durada mínima de les estades és de tres setmanes i la màxima de tres mesos.»

3. Es modifica la redacció de l’article 5, que resta així:

«Els ajuts que es concediran per les estades estaran en funció de la categoria professional del candidat. A aquests efectes, s’estableixen dues categories: nivell 1, assimilable a CU; i nivell 2, assimilable a TU. El Consell de Direcció establirà la quantitat dels ajuts.»

4. La redacció de l’article 7 és la següent:

«Hi ha dos períodes per fer les sol·licituds, durant el mes de març per a les estades del segon semestre i durant el mes de setembre per a les estades del primer semestre de l’any següent. La quantitat total disponible per a aquestes estades es repartirà en parts iguals entre les dues convocatòries. Si a la convocatòria del primer semestre no s’assigna la totalitat de la quantitat assignada, el romanent s’acumularà a la quantitat destinada al segon semestre. Els professors convidats s’han d’incorporar en el període previst excepte causes de força major, degudament justificades. En cas de no poder fer l’estada en el període concedit, amb antelació suficient s’ha de sol·licitar el canvi mitjançant escrit raonat dirigit al vicerector competent.»

5. Es modifica la redacció del segon apartat de l’article 9, que resta d’aquesta manera:

«La productivitat científica de l’investigador que convida durant els darrers cinc anys (un màxim de 5 punts). Les valoracions es faran seguint el barem del GREC.»

6. A partir d’ara la nova redacció del quart apartat de l’article 9 és aquesta:

«Els ingressos generats a la UIB en tasques de recerca per l’investigador que convida durant els darrers cinc anys (un màxim de 5 punts)».

Article 2

Es disposa la publicació com a annex del text íntegre resultant de la modificació de l’Acord normatiu 6381/2003.

Ho faig publicar perquè se’n prengui coneixement i tingui els efectes que corresponguin.

Annex

Article 1

El Consell de Govern, a proposta del Consell de Direcció, fixarà anualment una partida per atorgar ajuts per estades breus de professors convidats a la Universitat de les Illes Balears.

Article 2

Els candidats han de ser doctors de prestigi reconegut i que facin la seva tasca professional en universitats o centres d’investigació estrangers. Els professors convidats han de signar la seva incorporació (els dos primers dies) i la seva finalització d'estada (els dos últims dies). Així mateix, els professors convidats han de presentar un permís per escrit de la institució d'origen per fer l'estada a la UIB.

Article 3

Poden presentar les sol·licituds els professors de la UIB a través dels departaments i els investigadors dels instituts de recerca a través dels mateixos instituts. Totes les sol·licituds seran avaluades per la comissió avaluadora de l’OSR.

Article 4

La durada mínima de les estades és de tres setmanes i la màxima de tres mesos.

Article 5

Els ajuts que es concediran per les estades estaran en funció de la categoria professional del candidat. A aquests efectes, s’estableixen dues categories: nivell 1, assimilable a CU; i nivell 2, assimilable a TU. El Consell de Direcció establirà la quantitat dels ajuts.

Article 6

Els investigadors que facin les propostes poden obtenir estades de professors convidats per un màxim de cinc mesos cada dos anys. Addicionalment, els professors convidats no podran gaudir d'estades en convocatòries consecutives.

Article 7

Hi ha dos períodes per fer les sol·licituds, durant el mes de març per a les estades del segon semestre i durant el mes de setembre per a les estades del primer semestre de l’any següent. La quantitat total disponible per a aquestes estades es repartirà en parts iguals entre les dues convocatòries. Si a la convocatòria del primer semestre no s’assigna la totalitat de la quantitat assignada, el romanent s’acumularà a la quantitat destinada al segon semestre. Els professors convidats s’han d’incorporar en el període previst excepte causes de força major, degudament justificades. En cas de no poder fer l’estada en el període concedit, amb antelació suficient s’ha de sol·licitar el canvi mitjançant escrit raonat dirigit al vicerector competent.

Article 8

La Universitat de les Illes Balears subscriurà una assegurança d’accidents corporals per als professors convidats.

Article 9

Si no hi ha disponibilitat pressupostària per acceptar totes les sol·licituds, s’aplicarà el barem següent:

1. El curriculum vitae del professor convidat (un màxim de 10 punts). S’eliminaran els candidats amb puntuació inferior a 3 en aquest apartat.

2. La productivitat científica de l’investigador que convida durant els darrers cinc anys (un màxim de 5 punts). Les valoracions es faran seguint el barem del GREC.

3. Les publicacions científiques conjuntes entre el professor convidat i algun membre o membres del grup de recerca al qual pertany l’investigador que convida (un màxim de 5 punts).

4. Els ingressos generats a la UIB en tasques de recerca per l’investigador que convida durant els darrers cinc anys (un màxim de 5 punts).

5. Puntuacions addicionals:

— 5 punts addicionals si la sol·licitud ha estat denegada per motius pressupostaris a la convocatòria immediatament anterior i 10 punts addicionals si ha estat denegada a les dues convocatòries immediatament anteriors.

— 5 punts addicionals si la durada és de dos mesos o inferior.

— 5 punts addicionals si és la primera visita del professor convidat, 2 punts si el professor ja ha gaudit únicament d’una estada com a professor convidat.

Disposició transitòria

Única

L’article 9.5 d’aquest acord normatiu s’aplicarà tenint ja en compte les convocatòries anteriors.

Palma, 30 d'octubre de 2008
La Rectora, Montserrat Casas
 

 
Acord anterior
  Acord següent

Acords que fan referència a aquest.