logo UIB Universitats - FOU

FULL OFICIAL

N˙m. 299 - Any  XXIII - III. ALTRES DISPOSICIONS Divendres, 27 de juny de 2008
Rectorat

8642. RESOLUCIÓ del Rectorat del dia 10 de juny de 2008 per la qual es concedeixen ajudes per a estades breus a professors convidats.

El Consell de Govern, a la sessió ordinària del dia d'avui, fent ús de la competència que li atribueix l'article 21.2.37 dels Estatuts d’aquesta universitat i a proposta del Consell de Direcció, ha aprovat la concessió d’ajudes per a estades breus als professors convidats que es detallen a l’annex únic.

Us ho comunic perquè en prengueu coneixement i tingui els efectes que corresponguin.

Palma, 10 de juny de 2008
La Rectora, Montserrat Casas

Sr. Vicerector d’Investigació i Sra. Gerent de la Universitat.