logo UIB Universitats - FOU

FULL OFICIAL

N˙m. 291 - Any  XXIII - II. A. NOMENAMENTS I SITUACIONS Divendres, 11 de gener de 2008
Rectorat

8294. RESOLUCIÓ del Rectorat del dia 20 de desembre de 2007 per la qual es disposa que el professor Carlos Moreno Gómez cessi com a secretari del Departament d’Infermeria i Fisioteràpia.

Amb les funcions que em confereix l'article 30.1.g) dels Estatuts de la Universitat i d’acord amb el que preveuen a l'article 65.3, dispòs que el professor Carlos Moreno Gómez cessi com a secretari del Departament d’Infermeria i Fisioteràpia, el qual continua en funcions fins al nomenament i presa de possessió del nou secretari.

Així mateix es fa constar l’agraïment pels serveis prestats mentre ha exercit el càrrec en el qual cessa.

Us ho comunic perquè en prengueu coneixement i tingui els efectes que corresponguin.

Palma, 20 de desembre de 2007
La Rectora, Montserrat Casas

Sr. Vicerector de Professorat i Innovació Pedagògica, Sr. Director del Departament d’Infermeria i Fisioteràpia i Sra. Gerent de la Universitat.