FULL OFICIAL
Universitat de les
Illes Balears
Any XXIII
Núm. 288
divendres, 16 de novembre de 2007
Any
Núm.
Acord
Cercar
?
DISPOSICIONS GENERALS
Consell de Govern
8195 ACORD NORMATIU del dia 6 de novembre de 2007 pel qual s'aprova el programa d'ajuts per a la incorporació de tècnics a grups de recerca de la UIB.

El Consell de Govern, a la sessió ordinària del dia d'avui, fent ús de la competència que li atribueix l'article 21.2.31 i 37 dels Estatuts d'aquesta universitat i a proposta del Consell de Direcció, ha aprovat el programa d'ajuts per a la incorporació de tècnics a grups de recerca de la UIB.

Article 1

L'objectiu d'aquest programa és cofinançar places de tècnics, preferentment dels cicles formatius de cicle mitjà, amb la finalitat que realitzin tasques de suport en el marc de projectes de recerca finançats.

Article 2

Anualment el Consell de Direcció fixarà el nombre de places i el cost total de cada plaça. La Universitat finançarà el cinquanta per cent d'aquesta quantitat i el grup o grups de recerca, en cas de sol·licitud conjunta, han de cofinançar la resta. La relació del tècnic amb la Universitat serà la corresponent a la normativa aplicable.

Article 3

La convocatòria serà anual. Només s'acceptarà una sol·licitud per grup o grups de recerca. Aquestes places de tècnics estaran assignades a un grup de recerca reconegut a la UIB, és a dir, que aparegui al catàleg d’investigadors i grups d’investigació de la UIB. Així mateix es podran unir diversos grups de recerca, que podran fer una sol·licitud conjunta. En aquest cas s’haurà de justificar que el tècnic cobreix les necessitats dels grups.

Article 4

Les places seran adjudicades per la Comissió d'Investigació i prèviament avaluades per la comissió avaluadora de l'OSR. Una vegada feta l'adjudicació de les places, s'obrirà una nova convocatòria adreçada a les persones interessades en les places de tècnics que s'ofereixen.

Article 5

Per fer la priorització de les sol·licituds es tindran en compte els criteris següents:

a) La productivitat científica del grup o grups de recerca durant els darrers cinc anys anteriors a l’any de la convocatòria (un màxim de 10 punts). Les valoracions es faran seguint el barem de la base de dades GREC. La puntuació dels candidats serà proporcional a la valoració del grup o grups de recerca, i es donarà la màxima puntuació a la sol·licitud presentada pel grup o grups de recerca amb més valoració.

b) Els ingressos generats a la UIB en tasques de recerca del grup o grups de recerca durant els darrers cinc anys anteriors a l’any de la convocatòria (un màxim de 5 punts). La puntuació serà proporcional a la valoració del grup o grups de recerca i es donarà la màxima puntuació a la sol·licitud presentada pel grup o grups amb més valoració.

c) Si a la darrera convocatòria el grup, o algun dels grups de recerca, ha tingut un tècnic subvencionat per aquest programa, tindrà 5 punts addicionals. Si ha tingut tècnic subvencionat per aquest programa en una altra convocatòria els darrers cinc anys, hom li restarà 5 punts.

d) Si el grup o cap dels grups de recerca no ha tingut tècnic subvencionat per aquest programa en una altra convocatòria els cinc anys anteriors a la darrera convocatòria, tindrà 3 punts addicionals. Si no ha tingut mai tècnic subvencionat per aquest programa, tindrà 3 punts més addicionals.

En tot cas es podran prioritzar els grups que no tinguin, en el moment de la publicació de la convocatòria, un tècnic cofinançat per part del Vicerectorat competent en matèria d’investigació.

Disposició derogatòria

Única

Aquesta normativa substitueix totalment la normativa prèvia (Acord normatiu 6878/2004, de 13 de maig).

Ho faig publicar perquè se'n prengui coneixement i tingui els efectes que corresponguin.

Palma, 6 de novembre de 2007
La Rectora, Montserrat Casas
 

 
Acord anterior
  Acord següent

Acords que fan referència a aquest.