FULL OFICIAL
Universitat de les
Illes Balears
Any XXII
Núm. 285
divendres, 21 de setembre de 2007
Any
Núm.
Acord
Cercar
?
NOMENAMENTS I SITUACIONS
Rectorat
8139 RESOLUCIÓ del Rectorat del dia 31 de juliol de 2007 per la qual es declara el reingrés a la Universitat de les Illes Balears del senyor Damiŕ Vidal Rodríguez.

Aquest Rectorat ha vist el cessament del senyor Damià Vidal Rodríguez com a director gerent de Bitel Telemàtica, SA, i la sol·licitud de l'interessat de reingrés al servei actiu.

Atès que ja no hi ha la circumstància que va justificar la situació de serveis especials, i de conformitat amb el que disposen l'article 56.2 de la Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d'universitats, l'article 9.1 del Reial decret 365/1995, de 10 de març, pel qual s'aprova el Reglament de situacions administratives dels funcionaris civils de l'Administració general de l'Estat, i l'article 5 del Reial decret 898/1985, de 30 d'abril, sobre règim del professorat universitari, declar el reingrés al servei actiu del senyor Damià Vidal Rodríguez al cos de professors titulars d'escola universitària de la Universitat de les Illes Balears, de l'àrea de coneixement d'Arquitectura i Tecnologia de Computadors del Departament de Ciències Matemàtiques i Informàtica, amb efectes econòmics i administratius des d'avui.

Us ho comunic perquè en prengueu coneixement i tingui els efectes que corresponguin.

Palma, 31 de juliol de 2007
La Rectora, Montserrat Casas
Sr. Vicerector de Professorat i Innovació Pedagògica, Sr. Director del Departament de Ciències Matemàtiques i Informàtica i Sra. Gerent de la Universitat.
 
Acord anterior
  Acord següent

Acords que fan referència a aquest.