logo UIB Universitats - FOU

FULL OFICIAL

N˙m. 285 - Any  XXII - I. DISPOSICIONS GENERALS Divendres, 21 de setembre de 2007
Consell de Govern

8077. ACORD NORMATIU del dia 25 de juliol de 2007 pel qual s'aprova la normativa sobre premis extraordinaris de final d'estudis oficials.

El Consell de Govern del dia d'avui, fent ús de les atribucions que li confereix l'article 21.1.37) dels Estatuts de la Universitat, d'acord amb el que estableix l'article 162 d'aquests i a proposta del Consell de Direcció, ha acordat d'aprovar la normativa sobre premis extraordinaris de final d'estudis oficials en els termes següents:

I. Premis extraordinaris d'estudis oficials de primer cicle i de segon cicle

  1. Els premis extraordinaris els concedirà la Comissió Acadèmica, per delegació del Consell de Govern, a proposta de la facultat o escola competent.
  2. Es pot concedir un premi per cadascun dels estudis i any acadèmic per cada setanta alumnes o fracció que obtinguin el títol dins l'any acadèmic.
  3. Es valorarà com a mèrit l'expedient acadèmic.
    En cas que es produeixi un empat entre diversos candidats, l'expedient tindrà un pes del 95 per cent, i per al 5 per cent restant es valoraran altres mèrits (beques, premis, col·laboració en la investigació, etc.).
  4. Alternativament els centres poden decidir la realització d'un examen o prova que farà mitjana amb l'expedient acadèmic i al qual poden presentar-se els estudiants amb una mitjana d'expedient acadèmic igual o superior a notable.
  5. Als serveis administratius es disposarà d'un registre dels premis de primer cicle i de segon cicle atorgats.

II. Premis extraordinaris d'estudis de doctorat

  1. Els premis extraordinaris de doctorat els concedirà la Comissió de Doctorat, per delegació del Consell de Govern, a proposta dels departaments responsables de cada programa de doctorat i d'acord amb la normativa que la Comissió de Doctorat estableixi.

Disposició derogatòria

Queda derogat l'Acord normatiu 4442/1999, de 29 de març, pel qual s'aprova la normativa sobre premis extraordinaris de llicenciatura i doctorat.

Ho faig publicar perquè se'n prengui coneixement i tingui els efectes que corresponguin.

Palma, 25 de juliol de 2007
La Rectora, Montserrat Casas