logo UIB Universitats - FOU

FULL OFICIAL

N˙m. 276 - Any  XXII - I. DISPOSICIONS GENERALS Divendres, 26 de gener de 2007
Consell de Govern

7739. ACORD NORMATIU del dia 19 de desembre de 2006 pel qual s'aproven les normes reguladores dels permisos i llicències del personal docent i investigador funcionari.

A proposta del Consell de Direcció, un cop oïda la Junta de Personal de Personal Docent i Investigador i elevada a consulta als sindicats més representatius a les universitats públiques en l'àmbit de la comunitat autònoma de les Illes Balears, d'acord amb el que preveu l'article 6.3.c) de la vigent Llei orgànica 11/1985, de 2 d'agost, de llibertat sindical (BOE de 8 d'agost), a la sessió ordinària del dia d'avui, en virtut de l'article 21.2.29 i 37 dels Estatuts de la UIB, s'aprova la normativa següent:

El personal docent i investigador de la Universitat de les Illes Balears és integrat per dos col·lectius: el personal funcionari i el personal laboral, cadascun subjecte al règim jurídic corresponent.

En relació amb el personal docent i investigador funcionari, cal tenir present la incidència produïda per la modificació de l'article 30 de la Llei 30/1984, de 2 d'agost, de mesures per a la reforma de la Funció Pública, realitzada per la Llei 53 /2002, de 30 de desembre, de mesures fiscals, administratives i d'ordre social.

Per tal de determinar les condicions de treball del personal docent i investigador funcionari de la UIB, s'aproven les normes reguladores dels permisos i llicències de què pot gaudir el col·lectiu indicat.

Article 1. Permisos i llicències generals

El personal docent i investigador funcionari de la UIB té dret a gaudir dels permisos i llicències generals següents:

 1. En cas de matrimoni, quinze dies naturals.
 2. En cas de divorci o nul·litat matrimonial, dos dies hàbils. Si un funcionari/funcionària docent s'acull a aquest permís, resta obligat a presentar, en el termini d'un any, còpia de la sentència ferma de divorci o nul·litat matrimonial. En cas que no la presenti dins aquest termini, es descomptaran dos dies de sou.
 3. En cas de trasllat de domicili a la mateixa o a distinta localitat, i sempre amb justificació, es poden tenir dos dies naturals de permís.
 4. Per mort, malaltia greu i/o hospitalització del cònjuge i de familiars fins al segon grau de consanguinitat o afinitat i de la parella de fet acreditada, s'estableix gaudir de dies de permís de la manera següent:
  1. Quatre dies hàbils quan el fet sigui dins l'illa on està situat el centre de treball.
  2. Cinc dies hàbils quan el fet sigui fora de l'illa on està situat el centre de treball.
  En casos de malaltia greu i/o hospitalització, aquests dies es poden agafar de manera no consecutiva, sempre que coincideixin amb el període de malaltia i/o hospitalització.
  En casos degudament justificats i una vegada que el vicerector / la vicerectora de Professorat hagi valorat les circumstàncies que concorrin en cada supòsit, per defunció, accident, malaltia greu o hospitalització d'un familiar fins al tercer grau de consanguinitat, els funcionaris/funcionàries docents tenen un permís d'un dia si el succés s'ha produït a la mateixa illa de residència habitual, i de tres dies si ha estat fora de l'illa de residència habitual.
 5. Per malaltia, en fase terminal, de cònjuge, parella de fet acreditada o fill, mentre subsisteixi la situació, es pot tenir fins a un màxim de quinze dies naturals, ampliables a trenta, tot i que d'aquest segon període no es meritarà cap retribució. Aquest permís s'ha de justificar sempre amb l'informe mèdic corresponent.
 6. Els professors/professores víctimes de la violència de gènere, per fer efectiva la seva protecció i el dret a l'assistència social integral, tenen dret a la reordenació del temps de treball mitjançant l'adaptació de l'horari o altres formes d'ordenació.
  En els casos en què el professor/la professora víctima de violència de gènere s'hagi d'absentar del lloc de treball per aquest motiu, la falta d'assistència total o parcial tindrà la consideració de justificada, pel temps i en les condicions en què així ho determinin els serveis socials d'atenció o salut, segons correspongui.
  Els professors/professores víctimes de violència de gènere, per fer efectiva la seva protecció o l'assistència social integral, tenen dret a la reducció de jornada amb una disminució proporcional de retribucions.
  Els professors/professores que siguin víctimes de violència de gènere tenen dret a una excedència amb reserva de la seva plaça, per fer efectiva la seva protecció o l'assistència social, sense necessitat d'haver prestat un temps mínim de serveis i sense termini de permanència en excedència. Durant els dos primers mesos d'aquesta excedència rebran les retribucions íntegres.

Article 2. Permisos per maternitat i/o paternitat

 1. Per paternitat, naixement, acollida i/o adopció d'un fill, s'estableix gaudir de dies de permís de la manera següent:
  1. Quatre dies hàbils quan el fet sigui dins l'illa on està situat el centre de treball.
  2. Cinc dies hàbils quan el fet sigui fora de l'illa on està situat el centre de treball.
 2. Per qualsevol circumstància sobrevinguda durant tot l'embaràs que pugui suposar un risc per al fetus o per a la mare, s'estableix que el cònjuge o parella de fet acreditada pot gaudir de dies de permís de la manera següent:
  1. Quatre dies hàbils quan el fet sigui dins l'illa on està situat el centre de treball.
  2. Cinc dies hàbils quan el fet sigui fora de l'illa on està situat el centre de treball.
  En aquest cas els dies es poden agafar de manera no consecutiva, sempre que hi concorri la circumstància esmentada al primer paràgraf d'aquest apartat.
  En tot cas, aquest permís ha d'anar acompanyat d'un informe mèdic justificatiu. En cas que la malaltia i/o hospitalització sigui inferior als quatre o cinc dies hàbils, el permís s'entén només pels dies efectius de malaltia i/o hospitalització.

Article 3. Permisos horaris per lactància

 1. Es poden concedir permisos horaris en els supòsits següents:
  1. Per lactància d'un fill menor de dotze mesos, el professor o la professora té dret a un permís d'una hora diària d'absència de la feina. Aquest permís es pot acumular com una llicència d'un mes, que ha de ser a continuació immediata de la finalització del permís de maternitat de setze setmanes. En cas que el pare s'aculli a l'opció de gaudir de les dues darreres setmanes, es pot afegir a les divuit setmanes globals del permís de maternitat i/o paternitat.
  2. Quan hi hagi dos o més fills menors de dotze mesos, el temps de permís diari s'ha de multiplicar pel nombre corresponent de fills.
 2. Les excedències per cura de fills o els permisos sense sou per aquest mateix motiu són compatibles amb aquesta llicència i no afectaran la durada de la llicència.
 3. El personal que demani algun dels permisos regulats en aquests punts ha d'acreditar documentalment que l'altre progenitor, si escau, treballa i que no gaudeix del permís sol·licitat pel mateix motiu.

Article 4. Llicències per maternitat i/o paternitat en cas d'embaràs i de part

 1. En cas d'embaràs i de part, la durada de la llicència de maternitat i/o paternitat és de divuit setmanes ininterrompudes. Aquesta llicència s'ha de gaudir de la manera següent:
  1. Les sis setmanes immediatament posteriors al part, com també les que se sol·licitin immediatament abans, són de descans obligatori per a la mare.
  2. De les dues darreres setmanes pot gaudir-ne únicament el pare. Aquestes dues setmanes tenen la consideració de permís de paternitat.
  3. Per a la resta de setmanes, en cas que el pare i la mare treballin, aquesta, a l'inici de la llicència, pot optar perquè el pare gaudeixi d'una part determinada i ininterrompuda de la llicència posterior al part, de forma simultània o bé successiva amb la mare, llevat que, en el moment de fer-la efectiva, la incorporació de la mare a la feina suposi un risc per a la seva salut.
 2. En cas de defunció de la mare, el pare pot fer ús de la totalitat de la llicència o de la part que en resti, si escau. El mateix dret té el pare en cas que, per complicacions en el part o per una altra causa sobrevinguda, la mare resti en situació d'incapacitat absoluta per fer-se càrrec del nadó.
 3. La mare també pot fer ús de la totalitat de la llicència, incloent les setmanes considerades com a permís de paternitat, en cas de defunció, mancança o incapacitat absoluta del pare per fer-se càrrec del nadó.
 4. En cas de part múltiple, la llicència a què fa referència l'apartat anterior s'ha d'ampliar amb tres setmanes més per cada nadó, a partir del segon, d'una de les quals en pot gaudir únicament el pare.
 5. En cas de part de nadons amb discapacitat, la llicència de divuit setmanes s'ha d'ampliar amb dues setmanes addicionals per cada nadó amb discapacitat, que s'han de repartir entre el pare i la mare, a elecció d'aquests.
 6. En casos de part prematur i quan, per qualsevol altra causa, el nadó hagi de romandre hospitalitzat després del part, la llicència pot computar-se, a instància d'un dels pares, a partir de la data d'alta hospitalària.

Article 5. Llicències per maternitat i/o paternitat en cas d'adopció o acolliment d'infants menors de sis anys

 1. En cas d'adopció o acolliment, tant preadoptiu com permanent, d'infants menors de sis anys, la durada de la llicència de maternitat i/o paternitat és de divuit setmanes ininterrompudes; de les dues darreres, únicament pot gaudir-ne el pare.
 2. La mare, però, pot fer ús de la totalitat de la llicència, incloent les setmanes considerades com a permís de paternitat, en cas de defunció, mancança o incapacitat absoluta del pare per fer-se càrrec del fill o de la filla.
 3. Aquesta llicència s'ha de computar, a elecció dels pares, a partir de la decisió administrativa o judicial d'acolliment o de la resolució judicial per la qual es constitueix d'adopció, o bé a partir de l'arribada del menor a la llar.
 4. En cas que els dos progenitors treballin, les primeres setze setmanes de llicència es poden distribuir a elecció d'aquests, i se'n pot gaudir de manera simultània o successiva, sempre que es faci ininterrompudament i amb una única alternança. En cas que el gaudi d'aquests períodes sigui simultani, la suma no pot excedir les setze setmanes o les que corresponguin en cas de més d'un fill.
 5. En cas d'adopció o acolliment múltiple, la llicència s'ha d'ampliar amb dues setmanes més per cada fill o filla, a partir del segon, d'una de les quals únicament pot gaudir-ne el pare.
 6. En cas d'adopció o acolliment, tant preadoptiu com permanent, de fills amb discapacitat o que tenen dificultats especials d'inserció social i familiar, degudament acreditades pels serveis socials competents, la llicència de divuit setmanes s'ha d'ampliar amb dues setmanes addicionals, que s'han de repartir entre el pare i la mare, a elecció d'aquests.
 7. En cas d'adopció internacional, quan sigui necessari el desplaçament previ dels pares al país d'origen de l'adoptat, la llicència es pot iniciar fins a quatre setmanes abans de la resolució per la qual es constitueix l'adopció.

Article 6. Llicències per maternitat i/o paternitat en cas d'adopció d'infants més grans de sis anys amb discapacitat

 1. En cas d'adopció o acolliment, tant preadoptiu com permanent, d'infants més grans de sis anys amb discapacitats o que tenen dificultats especials d'inserció social i familiar, degudament acreditades pels serveis socials corresponents, la durada de la llicència de maternitat i/o paternitat és de setze setmanes ininterrompudes, de les quals les dues darreres les ha de gaudir únicament el pare. Aquestes dues setmanes tenen la consideració de permís de paternitat.
 2. La mare, però, pot fer ús de la totalitat de la llicència, incloent les setmanes considerades com a permís de paternitat, en cas de defunció, mancança o incapacitat absoluta del pare per fer-se càrrec del fill o filla.
 3. Aquesta llicència s'ha de computar, a elecció dels pares, a partir de la decisió administrativa o judicial d'acolliment o de la resolució judicial per la qual es constitueix l'adopció, o bé a partir de l'arribada del menor a la llar.
 4. En cas que el pare i la mare treballin, les primeres catorze setmanes de llicència es poden distribuir a elecció d'aquests, i se'n pot gaudir de manera simultània o successiva, sempre que es faci ininterrompudament i amb una única alternança. En cas que el gaudi d'aquests períodes sigui simultani, la suma no pot excedir les catorze setmanes.

Article 7. Permisos i llicències no retribuïts

Tot el personal docent i investigador funcionari pot demanar llicències sense sou per un període no superior a un any acadèmic cada dos. Aquestes llicències es concediran dins el mes següent a la sol·licitud. Aquesta llicència queda subordinada, en qualsevol cas, a les necessitats del servei.

Article 8. Sol·licitud dels permisos i llicències

Tots els permisos i llicències que s'esmenten a la present normativa s'han de demanar amb un escrit adreçat al director del departament amb l'antelació suficient per planificar, si escau, les oportunes substitucions en la docència.

Disposicions addicionals

Primera

Si es produeixen millores o disposicions que suposin un avantatge per als membres del personal docent i investigador funcionari, aquestes s'aplicaran automàticament i s'integraran dins l'articulat d'aquest acord.

Segona

Correspon al vicerectorat competent en matèria de professorat la interpretació de la present normativa.

Disposició final

Aquest reglament entrarà en vigor l'endemà d'haver-se publicat al Full Oficial de la Universitat.

Ho faig publicar perquè se'n prengui coneixement i tingui els efectes que corresponguin.

Palma, 19 de desembre de 2006
El Rector, Avel·lí Blasco