logo UIB Universitats - FOU

FULL OFICIAL

Núm. 274 - Any  XXII - I. DISPOSICIONS GENERALS Divendres, 15 de desembre de 2006
Consell de Direcció

7719. ACORD EXECUTIU del dia 24 de novembre de 2006 pel qual s'aprova el Programa de foment de la participació en projectes d'investigació.

El Consell de Direcció, a la sessió del dia d'avui, fent ús de les competències que li atribueix l'article 24.1.h) dels Estatuts, acorda d'aprovar el Programa de foment de la participació en projectes d'investigació, en els termes següents:

Article 1

L'objectiu d'aquest programa és promocionar i potenciar la investigació de qualitat, així com incentivar que els investigadors de la UIB demanin projectes competitius finançats externament.

Article 2

Les quantitats previstes en aquest programa es dedicaran a despeses relacionades amb la recerca, com ara l'adquisició de material fungible i inventariable, viatges i dietes, contractació de tècnics d'investigació i finançament de beques d'investigadors en formació. En cap cas no es podran emprar com a sobresous i/o assignacions complementàries dels investigadors del projecte.

Article 3

Aquest programa no s'aplicarà als projectes que no siguin competitius, d'acord amb la definició del BOE (Ordre

ECI/4073/2004, de 30 de novembre, BOE núm. 298, d'11 de desembre). Tampoc no s'aplicarà a convenis, treballs externs (regits per l'article 83 de la LOU) i altres tipus de finançaments alternatius.

Article 4

Aquest programa preveu dos tipus d'actuacions:

  1. Ajuts als investigadors responsables de projectes que l'any natural anterior hagin presentat sol·licituds a convocatòries nacionals o europees. L'import de l'ajut es decidirà tenint en compte el tipus de projecte i la dedicació del personal que hi participa. Anualment el Consell de Direcció establirà els criteris per fer aquest repartiment.
  2. Ajuts als investigadors responsables de projectes concedits. Anualment, una vegada que l'organisme finançador hagi fet la transferència, es transferirà a l'investigador responsable del projecte una quantitat equivalent al 4 per cent de les despeses d'execució del projecte finançat. En tot cas, el termini d'execució d'aquestes quantitats serà com a màxim un any posterior al de vigència del projecte (això no significa en cap cas una ampliació del termini d'execució del projecte). Aquest subprograma no s'aplicarà als projectes els costs indirectes ( overheads) dels quals siguin inferiors al 19 per cent dels costs d'execució i tampoc als projectes europeus, ateses les seves característiques.

Article 5

Per optar a aquest programa no és necessari fer una sol·licitud, ja que la Comissió d'Investigació concedeix els ajuts que es preveuen en aquest programa, una vegada avaluats per la comissió avaluadora de l'OSR. Per aquest motiu, l'investigador responsable del projecte haurà de tenir el currículum actualitzat al programa GREC.

Article 6

Correspon al Consell de Direcció la interpretació final de la present normativa.

Disposició transitòria

Aquest programa s'aplicarà a tots els projectes que estiguin en execució en el moment de publicar-se.

Ho faig publicar perquè se'n prengui coneixement i tingui els efectes que corresponguin.

Palma, 24 de novembre de 2006
El Rector, Avel·lí Blasco