FULL OFICIAL
Universitat de les
Illes Balears
Any XXII
Núm. 278
dimecres, 28 de febrer de 2007
Any
Núm.
Acord
Cercar
?
DISPOSICIONS GENERALS
Consell de Govern
7769 ACORD NORMATIU del dia 7 de febrer de 2007 pel qual es creen determinats complements retributius transitoris per al professorat laboral .

Des de fa alguns anys, el professorat funcionari de la UIB percep determinats complements retributius autonòmics (de reconeixement i especialització dels professors titulars d'escola universitària, d'estímul i reconeixement a la docència i a la formació permanent del docent, d'estímul i reconeixement de l'activitat en investigació). A diferència d'això, el professorat amb contracte laboral amb dedicació a temps complet i amb vinculació permanent, com és el cas dels professors col·laboradors i dels professors contractats doctors, no ha pogut gaudir fins ara d'uns complements similars, amb la qual cosa es produeix una clara discriminació negativa respecte a aquest tipus de professorat.

Aquesta situació no és acceptable i convé adoptar les mesures adients per arreglar-la, per la qual cosa la UIB vol posar fi al més aviat possible a la situació discriminatòria esmentada.

Per aquestes raons, el present acord normatiu crea transitòriament determinats complements retributius per al professorat contractat laboral, similars als complements autonòmics que rep el professorat funcionari. I no solament els crea, sinó que estableix el compromís de la Universitat de pagar-los a tot el professorat laboral que en sigui mereixedor, amb el procediment previ corresponent, semblant en tot allò que sigui possible al que ha seguit el professorat funcionari.

Això no obstant, el compromís de la Universitat no és indefinit i té data de caducitat, per tal com es constreny a l'any de 2007, atès que el pressupost de què es disposa és només el relatiu a aquest any natural.

De la mateixa manera, s'ha de dir que el contingut del present acord s'ha negociat i consensuat amb els representants del professorat laboral.

El caràcter transitori de l'acord que s'adopta posa de manifest la naturalesa no normativa de la mesura presa, i no es pot considerar en absolut com una regulació general de les retribucions complementàries del professorat contractat laboral. La competència de la Universitat per crear els complements deriva, concretament, de l'article 21.2.7 dels Estatuts de la UIB («Són competències del Consell de Govern: [...] 7. Proposar al Consell Social l'assignació singular i individual de retribucions addicionals al professorat, lligades a mèrits individuals docents, d'investigació i de gestió»). Per tot això, el Consell de Govern, a la sessió d'avui, d'acord amb el que preveu l'article 21.2.7 esmentat ha adoptat el següent

ACORD

1) Pel present acord es creen determinats complements retributius transitoris per al professorat contractat de caràcter laboral amb dedicació a temps complet i amb vinculació permanent (professors col·laboradors i professors contractats doctors), a fi d'equiparar-los als complements autonòmics que percep el professorat funcionari.

2) Els complements que es creen amb el present acord són, en els termes i les condicions establerts als annexos I a III, els següents:

a) El de reconeixement i especialització dels professors col·laboradors.

b) El d'estímul i reconeixement a la docència i a la formació permanent del PDI laboral.

c) El d'estímul i reconeixement de l'activitat en investigació del PDI laboral.

3) Els complements a què es refereix el present acord tenen la mateixa quantia que els complements autonòmics que rep el professorat funcionari, i es poden demanar i obtenir seguint el procediment establert als annexos I a III.

4) La Universitat de les Illes Balears assumeix el compromís de pagar els complements a què es refereix el present acord per a l'any natural de 2007, amb la col·laboració de la Conselleria d'Educació i Cultura, si escau, i amb efectes des de l'1 de gener de 2007.

Ho faig publicar perquè se'n prengui coneixement i tingui els efectes que corresponguin.

Palma, 7 de febrer de 2007

El Rector, Avel·lí Blasco

ANNEX I: COMPLEMENT RETRIBUTIU DE RECONEIXEMENT I ESPECIALITZACIÓ DELS PROFESSORS COL·LABORADORS

ANNEX II: COMPLEMENT RETRIBUTIU D'ESTÍMUL I DE RECONEIXEMENT A LA DOCÈNCIA I A LA FORMACIÓ PERMANENT DEL PDI LABORAL

ANNEX III: COMPLEMENT RETRIBUTIU D'ESTÍMUL I RECONEIXEMENT DE L'ACTIVITAT EN INVESTIGACIÓ DEL PDI LABORAL

ANNEX A: BAREM PER A L'AVALUACIÓ DE L 'OUTPUT DE RECERCA

Palma,  7 de febrer de 2007
El Rector, Avel·lí Blasco
 
 
Acord anterior
  Acord següent

Acords que fan referència a aquest.