FULL OFICIAL
Universitat de les
Illes Balears
Any XXII
Núm. 278
dimecres, 28 de febrer de 2007
Any
Núm.
Acord
Cercar
?
DISPOSICIONS GENERALS
Consell de Govern
7767 ACORD NORMATIU del dia 7 de febrer de 2007 pel qual s'aprova la modificació de plantilla dels departaments de la UIB.
A proposta del Consell de Direcció i amb l'informe previ dels departaments afectats, el Consell de Govern, a la sessió ordinària del dia d'avui, en virtut de les competències que li corresponen segons els articles 21.2.8, 108.1 i 108.2 dels Estatuts de la Universitat, aprova la proposta de modificació de plantilla dels departaments de la UIB que es detallen a l'annex únic.

Ho faig publicar perquè se'n prengui coneixement i tingui els efectes que corresponguin.

Palma,  7 de febrer de 2007
El Rector, Avel·lí Blasco
 
 
Acord anterior
  Acord següent

Acords que fan referència a aquest.