FULL OFICIAL
Universitat de les
Illes Balears
Any XVII
Núm. 206
Dimarts, 30 de juliol de 2002
Any
Núm.
Acord
Cercar
?
DISPOSICIONS GENERALS
Consell Executiu
5776. ACORD EXECUTIU del dia 7 de maig de 2002 pel qual es modifica el Laboratori de Biologia Molecular, Nutrició i Biotecnologia de la Universitat de les Illes Balears.

EXPOSICIÓ DE MOTIUS

Per Acord executiu 2036/1993, de 8 de juny (FOU núm. 85, de 29 d'octubre), es va crear el Laboratori de Biologia Molecular, Nutrició i Biotecnologia de la Universitat de les Illes Balears, i el temps transcorregut des que fou creat, el fet que s'han anat creant altres laboratoris, serveis i formes d'organització de la recerca, el desenvolupament, la innovació i la docència a la UIB, juntament amb l'actual volum de contractes i projectes relacionats i les perspectives de desenvolupament de l'activitat universitària, aconsellen de reestructurar el laboratori esmentat, cosa que s'acorda de fer en el termes següents:

Article 1

Tot seguit s'expressa com queden modificats els articles de l'Acord executiu 2036/1993 que s'indiquen.

1. S'introdueix un segon paràgraf a l'article 1:

«Entre les activitats del laboratori s'inclourà una especial dedicació als temes relacionats amb la seguretat i qualitat alimentària i els riscs relacionats amb la salut humana i en relació amb la introducció de nous productes i processos i les noves tecnologies derivades de les ciències biològiques.»

2. Es modifica la redacció de l'article 3:

«El director del laboratori serà nomenat pel Rector. El director proposarà al Rector un subdirector i altres membres, que, en conjunt, constituiran el comitè d'assessorament de la direcció.»

Disposició derogatòria:

Es deroga la Resolució 2368/1994, de 7 de juny, per la qual es nomenen els membres de la comissió de direcció del Laboratori de Biologia Molecular, Nutrició i Biotecnologia de la Universitat de les Illes Balears (FOU núm. 97, de 30 de juny).

Article 2

Es disposa la publicació del text íntegre de l'articulat del Laboratori de Biologia Molecular, Nutrició i Biotecnologia de la Universitat de les Illes Balears.

Article 1. El LBNB es constitueix com a servei i suport per a la docència, la recerca i el desenvolupament en els camps de la bioquímica, la biologia molecular, la nutrició i les tecnologies associades i línies que s'hi relacionin que es desenvolupin en el futur a la Universitat de les Illes Balears. També es constitueix amb la finalitat de millorar el suport tècnic i material i optimar els recursos a l'abast dels alumnes, dels docents i dels investigadors. Així mateix, proporcionarà el suport de desenvolupament tècnic que la Universitat pot transferir als sectors productius i socials quant a les línies i els sectors del coneixement científic i tecnològic indicats.

Entre les activitats del laboratori s'inclourà una especial dedicació als temes relacionats amb la seguretat i qualitat alimentària i els riscs relacionats amb la salut humana i en relació amb la introducció de nous productes i processos i les noves tecnologies derivades de les ciències biològiques.

Article 2. D'acord amb la seva finalitat, el LBNB de la UIB donarà suport fonamentalment als grups de recerca, de desenvolupament i docents, i en particular a les línies de bioquímica, biologia

molecular, nutrició i alimentació, patologia molecular i biotecnologia, com també a unitats com ara instituts o departaments que treballin en les àrees indicades o connexes i desenvolupin les tecnologies que s'hi relacionen en el marc dels seus estatuts.

El LBNB coordinarà el personal tècnic, de recerca i de serveis relacionat amb la seva activitat.

Pot organitzar-se en seccions.

Article 3. El director del laboratori serà nomenat pel Rector. El director proposarà al Rector un subdirector i altres membres, que, en conjunt, constituiran el comitè d'assessorament de la direcció.

Article 4. La direcció proposarà als organismes competents els representants del laboratori en els diferents fòrums, comissions o organismes de la UIB o externs on hagi d'estar representat, com també les funcions que aquests representants han de tenir. El LBNB dependrà provisionalment del vicerector d'Investigació.

Article 5. Els projectes i els contractes adscrits al LBNB seran els que hi assigni el Consell Executiu, a proposta dels responsables científics dels projectes i, si escau, amb l'informe favorable dels responsables legals dels organismes corresponents.

Article 6. El pressupost del LBNB serà constituït principalment per les partides corresponents dels seus projectes i contractes. També inclourà partides per garantir el manteniment, l'assegurança i el suport de l'equipament que tingui assignat, en particular les quotes dels contractes de recerca i desenvolupament d'acord amb el nivell de suport i ús demanat i de les inversions dels projectes esmentats.

Ho faig publicar perquè se'n prengui coneixement i tingui els efectes que corresponguin.

Palma,   7 de maig de 2002
El Rector, Llorenç Huguet 

Acords que fan referència a aquest.