FULL OFICIAL
Universitat de les
Illes Balears
Any XVII
Núm. 206
Dimarts, 30 de juliol de 2002
Any
Núm.
Acord
Cercar
?
DISPOSICIONS GENERALS
Junta de Govern
5771. ACORD NORMATIU del dia 24 de juny de 2002 pel qual es crea el Centre de Tecnologies de la Informació de la Universitat de les Illes Balears (CTI@UIB).

A proposta del Consell Executiu del dia 12 de març de 2002 i d'acord amb el que preveuen els articles 21.1.17) i 98.3 dels Estatuts de la Universitat, la Junta de Govern, a la sessió del dia d'avui, ha acordat de crear el Centre de Tecnologies de la Informació (CTI@UIB).

El CTI@UIB es constitueix com a centre dedicat a facilitar l'ús de la informàtica i dels serveis de xarxa a tota la comunitat universitària i s'encarregarà de facilitar la integració d'aquestes tecnologies dins la UIB pel que fa a la docència, a la recerca i a l'administració. També es preveu, si escau, la possibilitat de fer transferència de tecnologia des de la UIB a la societat.

El CTI@UIB estarà compost de dues divisions:

a) La divisió de suport a la gestió (DSG), que s'encarregarà de donar suport a la comunitat universitària en aquells aspectes que afectin les necessitats que des del punt de vista de l'ús de les tecnologies de la informació i les comunicacions plantegin la docència, la investigació i l'administració en el si de la UIB.

b) La divisió d'innovació tecnològica (DIT), que s'encarregarà de portar a terme les realitzacions d'innovació en docència, recerca i administració que li encarreguin. També podrà fer, si escau, transferència de tecnologia a la societat.

El Consell Executiu queda autoritzat per dictar les normes i prendre les mesures oportunes per donar compliment al que preveuen els apartats 5, 6 i 7 de l'esmentat article 98 dels Estatuts.

Ho faig publicar perquè se'n prengui coneixement i tingui els efectes que corresponguin.

Palma,   24 de juny de 2002
El Rector, Llorenç Huguet 

Acords que fan referència a aquest.