FULL OFICIAL
Universitat de les
Illes Balears
Any XVII
Núm. 200
Divendres, 22 de febrer de 2002
Any
Núm.
Acord
Cercar
?
DISPOSICIONS GENERALS
Consell Executiu
5633. ACORD EXECUTIU del dia 15 de gener de 2002 pel qual es crea, juntament amb la Universitat de Barcelona, el Laboratori Internacional Mediterrani per la Convivència.

EXPOSICIÓ DE MOTIUS

Els articles 74 i 75 de l’Acord normatiu de regiment de la Universitat de les Illes Balears (ANRU) estableixen que els laboratoris són ens de suport a la docència, a la recerca i al desenvolupament de la Universitat.

La Universitat de les Illes Balears i la Universitat de Barcelona col·laboren estretament des que el dia 25 de febrer de 1983 es va signar el primer acord de col·laboració acadèmica, científica i cultural en àrees lligades a la dimensió mediterrània del territori en què se situen.

Ambdues universitats han manifestat mitjançant conveni el seu interès per aprofundir des de llur dimensió mediterrània en àrees com: pau i seguretat, democràcia i drets humans, estudis del gènere, igualtat, voluntariat, emigració, cooperació per al desenvolupament, ciència política, antropologia i qualsevol altra disciplina relacionada amb els sistemes de convivència i la seguretat.

Per dur a terme aquest aprofundiment, ambdues universitats també han manifestat en el mateix conveni la necessitat de crear un laboratori mixt UIB-UB que sigui una eina conjunta de suport a la docència, a la recerca i al desenvolupament de la universitat en aquestes matèries.

De tot el que s’ha esmentat se’n desprèn que és convenient i oportuna la creació del Laboratori Internacional Mediterrani per la Convivència en el marc de l’ANRU, amb el present acord executiu i les normes que els desenvolupin, per poder donar millor i més eficient suport a l’aplicació pràctica en els camps esmentats i a la recerca i la docència que se’n derivin.

Article 1. El Laboratori Internacional Mediterrani per la Convivència es constitueix per donar servei i suport a la docència, la recerca i el desenvolupament a la universitat en camps com: pau i seguretat, democràcia i drets humans, estudis del gènere, igualtat, voluntariat, emigració i cooperació per al desenvolupament i en qualsevol altra disciplina relacionada amb els sistemes de convivència i la seguretat.

Article 2. El Laboratori Internacional Mediterrani per la Convivència dependrà dels vicerectorats de recerca de les universitats respectives.

Article 3. El Laboratori Internacional Mediterrani per la Convivència tindrà un director i un subdirector, que els rectors de les dues universitats nomenaran de forma conjunta. El Laboratori Internacional Mediterrani per la Convivència també pot tenir una comissió de direcció formada per personal de les dues universitats, de la qual també formaran part el director i el subdirector. La comissió de direcció proposarà als organismes competents els representants del Laboratori en els diferents fòrums, comissions o organismes de les dues universitats o externs on hagi d’estar representat, com també les funcions que aquests representants han de tenir.

Article 4. El Laboratori Internacional Mediterrani per la Convivència neix amb la vocació de ser un punt de referència en les àrees indicades, desenvoluparà els seus treballs d’acord amb els seus propis plans de recerca i docència i es regirà pel reglament que aprovarà el plenari dels membres del Laboratori.

Article 5. Els projectes i els contractes adscrits al Laboratori Internacional Mediterrani per la Convivència seran els que li assigni la comissió de direcció, a proposta dels responsables científics dels projectes i, si escau, amb l’informe favorable dels responsables legals dels organismes corresponents.

Ho faig publicar perquè se'n prengui coneixement i tingui els efectes que corresponguin.

Palma,   15 de gener de 2002

El Rector, Llorenç HuguetAcords que fan referència a aquest.