FULL OFICIAL
Universitat de les
Illes Balears
Any XVI
Núm. 189
Divendres, 27 d'abril de 2001
Any
Núm.
Acord
Cercar
?
DISPOSICIONS GENERALS
Consell Executiu
5319. ACORD EXECUTIU del dia 27 de febrer de 2001 pel qual es crea el Laboratori de Sistemātica Humana de la Universitat de les Illes Balears.

 

EXPOSICIÓ DE MOTIUS

Els articles 74 i 75 de l'Acord normatiu de regiment de la Universitat de les Illes Balears (ANRU) estableixen que els laboratoris són ens de suport a la docència, a la recerca i al desenvolupament de la Universitat.

Els treballs de recerca en sistemàtica humana han estat realitzats des de fa temps en diferents departaments de la Universitat de les Illes Balears. La celebració el febrer de l'any 2000 del Col·loqui Internacional Taxonomy and Systematics of the Human Clade posà de manifest tant la voluntat com la necessitat de coordinar aquestes diferents línies en un projecte interdisciplinari i unificat. Fruit de les gestions realitzades amb aquest propòsit fou la creació d'un grup permanent de recerca, el Grup de Recerca en Sistemàtica Humana, reconegut per la Universitat de les Illes Balears el curs 1999-2000. Al mateix temps es posava en marxa un programa de contactes, principalment amb les universitats de Barcelona, Autònoma de Madrid, Nacional Autònoma de Mèxic i Autònoma Metropolitana de Mèxic, que va permetre detectar la necessitat d'ampliar i consolidar encara més la presència institucional de la recerca en l'àmbit indicat.

De tot el que s'ha esmentat se'n desprèn que és convenient i oportuna la creació del Laboratori de Sistemàtica Humana de la Universitat de les Illes Balears, en el marc de l'ANRU, amb el present acord executiu i les normes que els desenvolupin, per poder donar millor i més eficient suport a l'aplicació pràctica en els camps esmentats i a la recerca i la docència que se'n derivin.

Article 1. El Laboratori de Sistemàtica Humana es constitueix com a servei i suport a la docència, la recerca i el desenvolupament en els camps de: 1) Els trets de conducta propis del grau humà en els vessants antropològics, psicològics i paleontològics. 2) Els aspectes ètics i polítics de l'impacte social de la genòmica i d'altres ciències i tecnologies, dins el marc ampli de la Bioètica. 3) El desenvolupament de les poblacions humanes, amb especial interès pels fenòmens d'interculturalitat i migració. 4) Les línies que s'hi relacionin i que es desenvolupin en el futur a la Universitat de les Illes Balears.

Article 2. D'acord amb la seva finalitat, el Laboratori de Sistemàtica Humana donarà suport fonamentalment als grups de recerca, de desenvolupament i docents en les línies esmentades, així com també a unitats com ara instituts o departaments que treballin en aquestes àrees o en altres de connexes. El Laboratori també donarà suport tècnic i material en els sectors del coneixement científic i tecnològic indicats.

El Laboratori de Sistemàtica Humana coordinarà el personal tècnic, de recerca i de serveis relacionat amb la seva activitat.

Pot organitzar-se en seccions.

Article 3. El Laboratori de Sistemàtica Humana pot tenir una comissió de direcció nomenada pel Rector. El Rector nomenarà un director del Laboratori que, si escau, s'integrarà a la comissió de direcció, i pot nomenar també un subdirector. La comissió de direcció proposarà als organismes competents els representants del Laboratori en els diferents fòrums, comissions o organismes de la UIB o externs on hagi d'estar representat, com també les funcions que aquests representants han de tenir.

Article 4. El Laboratori de Sistemàtica Humana dependrà del Vicerectorat d'Investigació i Política Científica.

Article 5. Els projectes i els contractes adscrits al Laboratori de Sistemàtica Humana seran els que li assigni el Consell Executiu, a proposta dels responsables científics dels projectes i, si escau, amb l'informe favorable dels responsables legals dels organismes corresponents.

Ho faig publicar perquè se'n prengui coneixement i tingui els efectes que corresponguin.

 

Palma, 27 de febrer de 2001

El Rector, Llorenç Huguet 

Acords que fan referència a aquest.