FULL OFICIAL
Universitat de les
Illes Balears
Any XVI
Núm. 183
Divendres, 17 de novembre de 2000
Any
Núm.
Acord
Cercar
?
DISPOSICIONS GENERALS
Consell Executiu
5151. ACORD EXECUTIU del dia 10 d'octubre de 2000 pel qual es crea l'Oficina de Suport a la Recerca.

Aquests darrers anys la Universitat de les Illes Balears duu a terme una sèrie d'accions per millorar la qualitat de la recerca. L'existència de diverses oficines on els investigadors consulten, tracten i tramiten els assumptes sobre llurs projectes de recerca demana la centralització en un únic espai físic (oficina) on es pugui estimular els investigadors d'aquesta universitat i donar-los suport i on puguin realitzar totes les gestions relacionades amb els seus projectes d'investigació.

El Consell Executiu, a la sessió ordinària del dia d'avui, en virtut de les competències que li corresponen segons l'article 23.1.h) dels Estatuts de la Universitat i acceptada la necessitat de disposar d'una oficina única on els investigadors de la UIB puguin tractar els assumptes relacionats amb projectes de recerca, acorda de crear l'Oficina de Suport a la Recerca, en els termes següents:

1. Es crea l'Oficina de Suport a la Recerca, la qual integra tasques de l'antiga Oficina de Gestió de la Recerca i de l'antiga OTRI-UIB i n'hi incorpora altres de noves per ampliar el suport als investigadors.

2. L'Oficina de Suport a la Recerca dependrà orgànicament del vicerector d'Investigació i Política Científica i la dirigirà el director de Promoció de la Recerca.

3. Les funcions de l'Oficina de Suport a la Recerca són les que s'indiquen tot seguit:

a) Informació de les convocatòries de projectes d'investigació.

b) Assessorament per a la presentació de projectes d'investigació.

c) Gestió i seguiment de projectes d'investigació concedits.

d) Informació sobre la convocatòria de beques.

e) Gestió dels becaris de col·laboració.

f) Avaluació i prospectiva de la recerca a la UIB.

g) Difusió de l'activitat científica:

Edició anual del Catàleg de projectes.

Edició anual de la Memòria d'investigació.

h) Gestió del currículum dels investigadors.

i) Coordinació i col·laboració amb l'OTRI-FUEIB.

j) Gestió de les sol·licituds de reparació i reposició de material científic.

4. L'Oficina de Suport a la Recerca assumirà totes les comeses que li encomani el vicerector d'Investigació i Política Científica.

Ho faig publicar perquè se'n prengui coneixement i tingui els efectes que corresponguin.

Palma, 10 d'octubre de 2000
El Rector, Llorenç Huguet
 

Acords que fan referència a aquest.