FULL OFICIAL
Universitat de les
Illes Balears
Any XV
Núm. 179
Divendres, 30 de juny de 2000
Any
Núm.
Acord
Cercar
?
DISPOSICIONS GENERALS
Consell Executiu
5021. ACORD EXECUTIU del dia 30 de maig de 2000 pel qual es modifica la Resolució del Rectorat 3414/1997, de 28 de gener, se suprimeix la Unitat Tècnica d'Avaluació i es crea l'Oficina de Planificació i Prospectiva.
Els darrers anys la Universitat de les Illes Balears duu a terme una sèrie d'accions per millorar la qualitat de tota l'organització. Progressivament es van realitzant múltiples iniciatives, lligades pel fil conductor de la planificació, per tal de donar respostes al canviant entorn social i econòmic, intentant elevar els nivells d'eficàcia i d'eficiència de la nostra institució. És, precisament, en aquest context on adquireix sentit l'existència d'una unitat de planificació i avaluació facilitadora del canvi i orientada a la producció d'alternatives.

El Consell Executiu, a la sessió ordinària del dia d'avui, en virtut de les competències que li corresponen segons l'article 23.1.h) dels Estatuts de la Universitat i acceptada la necessitat de disposar d'una oficina que planifiqui i prevegi els canvis futurs, acorda de modificar la Resolució del Rectorat 3414 /1997, suprimir la Unitat Tècnica d'Avaluació i crear l'Oficina de Planificació i Prospectiva, en els termes següents:

1. Se suprimeix la Unitat Tècnica de la Comissió General d'Avaluació Institucional de la UIB, creada al darrer paràgraf de la Resolució del Rectorat 3414 /1997 esmentada (FOU núm. 131, de 14 de febrer), de la qual es va modificar la composició mitjançant la Resolució del Rectorat 4577/1999, de 22 de juny (FOU núm. 166, de 16 de juliol).

2. L'Oficina de Planificació i Prospectiva assumirà totes les funcions de la Unitat Tècnica de la Comissió General d'Avaluació Institucional de la UIB. Aquestes funcions seran les tasques tècniques de planificació, avaluació (interna i externa), estadística i suport mediambiental i les relacionades amb la prospectiva, que és el conjunt sistematitzat de conjectures sobre l'evolució futura de la UIB, fetes per mitjà d'hipòtesis i amb la finalitat de preveure els canvis que s'esdevindran i de preparar-s'hi amb unes actuacions congruents.

D'altra banda, l'Oficina de Planificació i Prospectiva tindrà com a objectius generals els que s'indiquen tot seguit:

a) Donar suport tècnic a la planificació, el disseny, el desenvolupament, el seguiment i l'avaluació de les activitats i els processos de la UIB.

b) Analitzar canvis i tendències des d'una perspectiva qualitativa i quantitativa, interna i externa.

c) Oferir una visió global de l'organització.

d) Fer un diagnòstic periòdic o puntual sobre temes generals o particulars relacionats amb la Universitat.

e) Col·laborar en la formació dins l'àrea de qualitat i processos de millora.

Finalment, les principals línies d'actuació de l'Oficina de Planificació i Prospectiva seran aquestes:

a) Elaboració d'informació (estadístiques, informes, estudis prospectius, indicadors, anàlisis d'oportunitats i amenaces...).

b) Suport i gestió del procés d'avaluació instrumental en el marc del Pla nacional de qualitat de les universitats (formació i comunicació, disseny de qüestionaris o altres eines de recollida d'informació, anàlisis i explotació de dades, elaboració d'informes, aplicació de qüestionaris...).

c) Mecanismes d'avaluació sistemàtica (enquestes a estudiants sobre el professorat, enquestes de satisfacció als alumnes del Pla de formació, bústies de suggeriments...).

d) Suport tècnic als processos de millora contínua de la qualitat i de planificació estratègica de la UIB.

e) Seguiment, avaluació i millora dels serveis contractats.

f) Suport tècnic en temes relacionats amb el medi ambient.

Ho faig publicar perquè se'n prengui coneixement i tingui els efectes que corresponguin.

Palma, 30 de maig de 2000
El Rector, Llorenç Huguet


Acords que fan referència a aquest.