FULL OFICIAL
Universitat de les
Illes Balears
Any XV
Núm. 176
Divendres, 14 d'abril de 2000
Any
Núm.
Acord
Cercar
?
DISPOSICIONS GENERALS

Junta de Govern

4952. ACORD NORMATIU del dia 12 d'abril de 2000 pel qual s'aprova el Reglament de la Sindicatura de Greuges.

En virtut del que disposen els articles 21.1.29) i 86.6 dels Estatuts de la Universitat, la Junta de Govern, a la sessió del dia d'avui, ha acordat d'aprovar el Reglament de la Sindicatura de Greuges en els termes següents:

Article 1. Objectius

El Síndic de Greuges és l'òrgan encarregat de defensar i protegir els drets i els interessos legítims de tots els membres de la comunitat universitària.

Amb aquesta finalitat, pot actuar per iniciativa pròpia o a instància de part, i pot assistir a les reunions dels òrgans de Govern de la Universitat per demanda pròpia o a requeriment de qui presideix l'òrgan.

Article 2. Nomenament i cessament

El Síndic de Greuges és elegit pel Claustre d'entre els membres de la comunitat universitària, per majoria absoluta, a proposta de la Junta de Govern. El seu mandat és de cinc anys i no pot ser reelegit.

El Síndic de Greuges pot cessar per alguna de les causes següents:

a) Per renúncia.
b) Per transcurs del temps pel qual va ser elegit.
c) Per incapacitat permanent, que l'inhabiliti per a l'exercici del càrrec.
d) Per condemna a causa de delicte per sentència ferma.
e) Per negligència notòria en el compliment de les obligacions i els deures del càrrec.

En els casos c) i e), el cessament ha de ser aprovat per majoria absoluta del Claustre a proposta de la Junta de Govern. El Síndic de Greuges té dret a presentar la seva defensa davant la Junta de Govern i el

Claustre. Si el càrrec queda vacant, el Rector, a proposta de la Junta de Govern, pot nomenar un Síndic de Greuges provisional.

Article 3. Funcions

El Síndic de Greuges de la Universitat de les Illes Balears no està subjecte a cap mandat imperatiu. No rep instruccions de cap autoritat i compleix les seves funcions amb autonomia.

Són funcions del Síndic de Greuges:

a) Atendre les queixes, les observacions i els suggeriments que hom li adreci sobre el funcionament de la Universitat.
b) Valorar les sol·licituds rebudes, per tal d'admetre-les o no a tràmit, i prioritzar les seves pròpies actuacions.
c) Demanar informació sobre el funcionament de tots els serveis universitaris.
d) Adoptar les mesures d'investigació que consideri oportunes i impulsar les investigacions que consideri adients prop dels estaments afectats, vetllant perquè es resolguin, en el termini i en la forma adequats, les peticions i els recursos formulats.
e) Formular, amb caràcter no vinculant, propostes de recomanacions, davant els òrgans competents, sobre els assumptes que s'hagin sotmès a la seva consideració i proposar fórmules de conciliació.
f) Presentar al Claustre una memòria anual sobre les seves actuacions, incloent -hi els suggeriments, les propostes i les advertències que se'n derivin.

Aquest informe ha d'indicar el nombre i la mena de queixes, les observacions i els suggeriments formulats, els expedients iniciats d'ofici, les recomanacions que se'n derivin i si han estat o no acceptades. No han de constar a l'informe les dades personals que permetin la identificació pública dels interessats.

Article 4. Tramitació

Les queixes, les observacions i els suggeriments poden ser presentats per qualsevol persona física o jurídica que invoqui un interès legítim relatiu a la qüestió que sotmet a la consideració del Síndic. La persona interessada ha de presentar les queixes, les observacions i els suggeriments, en tots els casos, mitjançant un escrit signat i raonat al qual s'adjuntaran, si escau, els documents justificatius. El Síndic de Greuges rebutjarà les queixes anònimes, les formulades amb fonamentació insuficient o inexistència de pretensió i les relatives a qüestions pendents d'un procediment administratiu o d'un procés judicial.

Es poden presentar queixes, observacions i suggeriments sobre fets ocorreguts durant l'any acadèmic en curs, i de manera excepcional es podran considerar casos del curs acadèmic anterior.

El Síndic de Greuges ha de registrar totes les qüestions i justificar-ne la recepció, per a la qual cosa disposarà del seu propi registre. En cas de no acceptar-les a tràmit, ho ha de comunicar a la persona interessada mitjançant un escrit motivat.

Els òrgans universitaris i els membres de la comunitat universitària tenen el deure de proporcionar les dades i les informacions sol·licitades pel Síndic de Greuges de la Universitat en l'exercici de les seves funcions, i de comparèixer a informar, si escau. El Síndic de Greuges tindrà accés a qualsevol document intern de la Universitat relacionat amb la seva investigació.

Amb tota la informació, el Síndic de Greuges haurà de preparar l'informe amb la seva recomanació i l'haurà de trametre a la persona interessada i a l'òrgan que correspongui, fent-ne arribar una còpia al Rector de la Universitat.

Les recomanacions del Síndic de Greuges, en l'àmbit de les seves competències, no poden ser objecte de cap recurs.

Article 5. Mitjans

La Universitat proporcionarà el pressupost i l'estructura administrativa i de personal adient perquè el Síndic de Greuges pugui exercir les seves funcions amb total independència i autonomia.

Disposició transitòria

Durant l'any 2000, en què s'ha produït la creació de la figura del Síndic de Greuges, només es poden presentar queixes, observacions i suggeriments relatius a fets ocorreguts durant l'any acadèmic en curs.

Ho faig publicar perquè se'n prengui coneixement i tingui els efectes que corresponguin.

Palma, 12 d'abril de 2000
El Rector, LlorenÁ Huguet


Consell Executiu

Acords que fan referència a aquest.