FULL OFICIAL
Universitat de les
Illes Balears
Any XV
Núm. 174
Divendres, 25 de febrer de 2000
Any
Núm.
Acord
Cercar
?
DISPOSICIONS GENERALS
Consell Executiu
4855. ACORD EXECUTIU del dia 1 de febrer de 2000 pel qual es crea el Laboratori en Ciències de l'Activitat Física de la Universitat de les Illes Balears.
EXPOSICIÓ DE MOTIUS

Els articles 74 i 75 de l'Acord normatiu de regiment de la Universitat de les Illes Balears (ANRU) estableixen que els laboratoris són ens de suport a la docència, a la recerca i al desenvolupament de la Universitat.

Per primera vegada, la nostra universitat compta amb unes instal·lacions adequades a l'activitat física i la pràctica esportiva. A més, els darrers temps s'han desenvolupat a la UIB diverses activitats docents i de recerca de caire interdisciplinari, realitzades per docents i investigadors dels diferents departaments i centres, centrades en els camps de la medicina i la psicologia de l'esport, l'educació física, la sociologia de l'activitat física, la praxeologia, el rendiment esportiu, l'anàlisi digital de la biomecànica, l'activitat assistencial, la medicina preventiva i la salut pública i comunitària. Tota aquesta experiència prèvia ha demostrat que, a la nostra universitat, és convenient impulsar, des de la docència i la investigació, els serveis relacionats amb el camp de l'activitat física.

L'agrupació dels diferents docents i investigadors de la UIB en el camp de l'activitat física i la salut permetrà de posar en comú tota una sèrie

d'infraestructures i de capital humà i facilitar, així, la realització d'activitats conjuntes. Al mateix temps, aquesta agrupació suposarà crear un referent homogeni i sòlid, no solament per crear la sinergia necessària en la promoció de l'esport a la nostra universitat, sinó també per ser els referents a la nostra comunitat en matèria d'activitat física i salut i, alhora, ser una eina dinamitzadora en el món de l'esport balear. Aquesta agrupació representarà, a la vegada, el complement acadèmic, docent i investigador imprescindible a les activitats pròpies del Vicerectorat d'Extensió Universitària i Activitats Culturals de la UIB.

La recent adscripció del Servei d'Esports al Vicerectorat d'Extensió Universitària i Activitats Culturals i la posterior integració com a àrea d'activitats fisicoesportives al si del Servei d'Activitats Culturals, és el resultat de la voluntat d'implicar activament les activitats fisicoesportives en la política cultural de la UIB i de desenvolupar un ampli ventall de línies d'actuació, en què l'ús de les instal·lacions esportives, la coordinació amb la Fundació General de la UIB i la col·laboració amb l'àrea d'educació física i amb els investigadors dels diferents departements i centres, constitueixen, tot plegat, un segell de qualitat i de diferenciació en l'oferta fisicoesportiva generada des de la UIB.

De tot el que s'ha esmentat se'n desprèn que és convenient i oportuna la creació del Laboratori en Ciències de l'Activitat Física de la Universitat de les Illes Balears, en el marc de l'ANRU, amb el present acord executiu i les normes que els desenvolupin, per poder donar millor i més eficient suport a l'aplicació pràctica en el camp esmentat i a la recerca i la docència que se'n derivin.

Article 1. El Laboratori en Ciències de l'Activitat Física es constitueix per donar servei i suport a la docència, la recerca i el desenvolupament en el camp de l'activitat física i la salut i les línies que s'hi relacionin i que es desenvolupin en el futur a la Universitat de les Illes Balears. També es constitueix amb la finalitat d'assessorar i donar suport tècnic i material al Vicerectorat d'Extensió Universitària i Activitats Culturals de la UIB, per tal que optimi els seus recursos. Així mateix, proporcionarà el suport de desenvolupament tècnic que la Universitat pot transferir als sectors esportius, productius, econòmics i socials quant a les línies i els sectors del coneixement científic i tecnològic indicats.

Article 2. D'acord amb la seva finalitat, el Laboratori en Ciències de l'Activitat Física de la UIB donarà suport fonamentalment als grups de recerca, de desenvolupament i docents i, en particular, a la línia de treball en l'activitat física i la salut, com també a unitats com ara instituts o departaments que treballin en l'àrea indicada o una de connexa i desenvolupin tecnologies que s'hi relacionin en el marc dels seus estatuts.

El Laboratori en Ciències de l'Activitat Física coordinarà el personal tècnic, de recerca i de serveis relacionat amb la seva activitat.

Pot organitzar-se en seccions.

Article 3. El Laboratori en Ciències de l'Activitat Física pot tenir una comissió de direcció nomenada pel Rector. El Rector nomenarà un director i un subdirector del Laboratori, que, si escau, s'integraran a la comissió de direcció.

Article 4. La comissió de direcció proposarà als organismes competents els representants del Laboratori en els diferents fòrums, comissions o organismes de la UIB o externs on hagi d'estar representat, com també les funcions que aquests representants han de tenir. El Laboratori en Ciències de l'Activitat Física dependrà del Vicerectorat d'Extensió Universitària i Activitats Culturals.

Article 5. Els projectes i els contractes adscrits al Laboratori en Ciències de l'Activitat Física seran els que li assigni el Consell Executiu, a proposta dels responsables científics dels projectes i, si escau, amb l'informe favorable dels responsables legals dels organismes corresponents.

Article 6. El pressupost del Laboratori en Ciències de l'Activitat Física serà constituït per les partides corresponents dels seus projectes i contractes.

Ho faig publicar perquè se'n prengui coneixement i tingui els efectes que corresponguin.

Palma, 1 de febrer de 2000
El Rector, LlorenÁ Huguet


{subfirma}

Acords que fan referència a aquest.