FULL OFICIAL
Universitat de les
Illes Balears
Any XIV
Núm. 151
Divendres, 16 d'octubre 1998
Any
Núm.
Acord
Cercar
?
DISPOSICIONS GENERALS

Junta de Govern

4213 ACORD NORMATIU del dia 28 de setembre de 1998 pel qual s'aprova el Reglament sobre la concessió de la distinció del títol de doctor honoris causa.

La Junta de Govern, a la sessió ordinària del dia d'avui, fent ús de les competències que li atribueix l'article 21.1.23) dels Estatuts d'aquesta universitat, a proposta del Consell Executiu, acorda d'aprovar el Reglament sobre la concessió de la distinció del títol de doctor honoris causa.

EXPOSICIÓ DE MOTIUS

L'article 21.1.23) dels Estatuts de la Universitat de les Illes Balears afirma que la Junta de Govern, a proposta del Consell Executiu o per iniciativa pròpia, ha d'aprovar el reglament per conferir el títol de doctor honoris causa. Per complir aquest mandat i determinar alhora el règim jurídic d'aquesta distinció, es dicta la normativa present.

El títol de doctor honoris causa suposa el reconeixement més preat, per la Universitat de les Illes Balears, dels mèrits extraordinaris concurrents en el guardonat. D'aquí deriva que aquest títol s'hagi de sotmetre a criteris de racionalitat màxima, de manera que es pugui ponderar i valorar en cada cas la decisió, per evitar qualsevol tipus de precipitació que pugui produir menyscapte del prestigi i de la imatge social que se'n tingui. És evident, doncs, que la concessió del doctorat honoris causa ha de respondre a mèrits molt qualificats, cosa que imposa un rigor selectiu en la determinació de la classe de mèrits que es pretén premiar i de les persones a qui es vol recompensar.

L'Acord de la Junta de Govern 435/1988, de 16 de febrer, va aprovar el Reglament per conferir el títol de doctor honoris causa de la Universitat de les Illes Balears (FOU núm. 22, de 28 de març de 1988), emperò el temps transcorregut i el canvi estatutari i, sobretot, l'experiència demanen d'aprovar un nou reglament que s'adapti plenament a la normativa legal vigent.

D'altra banda, la necessitat de regular novament la concessió del títol de doctor honoris causa es fonamenta en diverses innovacions respecte del reglament anterior, com ara els òrgans que a partir d'ara poden proposar el nomenament de doctors honoris causa (consells de departament, juntes de facultat o escola i Consell Executiu, enfront de la Junta de Govern); els requisits que ha de presentar la proposta (cartes d'adhesió a la proposta, certificat de l'òrgan proposant sobre el vot favorable i nombre limitat de propostes per part de cada òrgan col·legiat); el procediment per presentar la proposta (tramesa al Rector, vistiplau del Consell Executiu, informació a la Junta de Govern i aprovació de la proposta per la Junta de Govern); la concessió del nomenament (establiment del quòrum necessari per fer la proposta, nombre de concessions per curs acadèmic i introducció dels requisits del padrí); la investidura (fixació del lloc on tindrà lloc i supòsit de defunció); la certificació (lliurament del certificat juntament amb els atributs de doctor); o els honors (invitació expressa dels doctors als actes de la UIB).

El reglament present ha pretès recollir i desenvolupar les previsions contingudes als Estatuts de la Universitat de les Illes Balears article 21.1.23) i 24) i capítol I del títol VIII i estableix el procediment per al nomenament de doctor honoris causa.

Un cop aprovat el present acord normatiu, serà una peça clau per determinar el règim jurídic dels honors i distincions de la nostra universitat, esfera en la qual s'engloben els merescuts reconeixements que per part de la Universitat obtenen tots aquells guardonats pels mèrits extraordinaris que posseeixen.

CAPÍTOL I

DE LA DISTINCIÓ

Article 1

La Universitat de les Illes Balears pot distingir amb el títol de doctor honoris causa aquelles persones que estimi mereixedores d'aquesta distinció per la seva rellevància en el camp de la investigació o de la docència, o pels seus destacats coneixements i mèrits en el terreny científic, tecnològic, cultural o humanístic que tinguin repercussió directa o indirecta en les seves activitats docents i d'investigació, o en la cultura de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

CAPÍTOL II

DEL PROCEDIMENT DE NOMENAMENT

Secció 1a. De la iniciativa de la proposta

Article 2

Estan facultats per proposar el nomenament de doctor honoris causa per la Universitat de les Illes Balears els òrgans següents:

a) Els consells de departament.

b) Les juntes de facultat o escola.

c) El Consell Executiu.

Secció 2a. Dels requisits per presentar la proposta

Article 3

Per presentar la proposta són requisits indispensables:

a) Una memòria raonada que fonamenti els mèrits i les circumstàncies excepcionals que concorren en el candidat que justifiquen la concessió.

b) El currículum del candidat.

c) Un mínim de tres cartes d'adhesió a la proposta de tres doctors de prestigi rellevant, o bé de tres il·lustres experts relacionats amb la matèria en què el candidat ha destacat.

Així mateix, s'ha de presentar, si escau, un escrit sobre la possible vinculació del candidat amb la Universitat de les Illes Balears, que serà valorada de manera favorable.

Article 4

La proposta del candidat ha d'anar acompanyada, a més dels requisits establerts a l'article 3, del certificat de l'acta de la sessió de l'òrgan col·legiat proposant on consti el vot, que ha de ser secret, favorable a la proposta de dues terceres parts dels seus membres; els vots negatius no poden superar el 10 per cent.

Article 5

Cada un dels òrgans col·legiats enumerats a la secció anterior ha d'utilitzar el dret a proposar candidats al títol de doctor honoris causa amb rigor i prudència. Un mateix òrgan col·legiat pot presentar un màxim d'una proposta per curs acadèmic. En tot cas, un cop que la persona proposada hagi estat nomenada, l'òrgan que ha presentat la proposta no pot, tret de casos excepcionals, fer cap més proposta fins que hagin transcorregut tres anys.

Secció 3a. Del procediment per presentar la proposta

Article 6

L'òrgan col·legiat proposant, un cop complerts els requisits establerts a la secció anterior, ha d'elevar la proposta de nomenament de doctor honoris causa al Rector.

El Rector trametrà aquesta proposta al Consell Executiu, per tal d'avaluar si la proposta compleix els requisits establerts a la secció segona anterior. Si no es compleixen els requisits, el Consell Executiu ha d'acordar de remetre la proposta a l'òrgan proposant per tal que la completi.

Article 7

El Consell Executiu, un cop comprovat que la proposta compleix els requisits establerts, informarà de la seva presentació la Junta de Govern a la primera sessió ordinària que es convoqui.

A la mateixa sessió, el Rector donarà la paraula al representant de l'òrgan col·legiat proposant per tal que assabenti dels mèrits i les circumstàncies del candidat.

A partir d'aquest moment tota la documentació presentada relativa al candidat, juntament amb un recull de la seva obra, si escau, quedarà dipositada a la Secretaria General, on es podrà consultar.

Article 8

A la següent sessió ordinària de la Junta de Govern, com a punt de l'ordre del dia, ha de proposar-se la votació del nomenament del candidat al títol de doctor honoris causa.

CAPÍTOL III

DE LA CONCESSIÓ

Secció 1a. Del nomenament

Article 9

La Junta de Govern és l'òrgan competent per al nomenament de doctor honoris causa. Per a l'aprovació del nomenament es requerirà el vot favorable de les tres cinquenes parts dels membres de la Junta de Govern.

Article 10

No es poden nomenar més de tres doctors honoris causa per curs acadèmic, tret de casos excepcionals. Aquesta excepcionalitat, tant en l'article 5 com en aquest, l'establirà la Junta de Govern, en votació secreta, a proposta del Consell Executiu i oït l'informe de l'òrgan proposant.

Article 11

El Consell Executiu nomenarà el padrí, una vegada consultat l'òrgan col·legiat peticionari, que ha de ser doctor i pertànyer al personal docent de la UIB.

Secció 2a. De la investidura

Article 12

La investidura es farà amb motiu de l'obertura del curs o en un acte solemne convocat expressament amb aquesta finalitat, amb el més estricte protocol acadèmic ajustat als costums i usos universitaris.

L'acte d'investidura tindrà lloc a la seu de la UIB, tret que per causes excepcionals el Consell Executiu estableixi una altra seu.

Article 13

En el supòsit que el doctor honoris causa nomenat hagi traspassat, no es podrà fer l'acte d'investidura, si bé en un altre acte es podran lliurar els atributs i el certificat acreditatiu a qui sigui procedent, i el padrí en podrà fer un breu elogi.

Article 14

El protocol de la sessió acadèmica es desenvoluparà d'acord amb el costum universitari, tot i que constarà, sempre que sigui possible, de la seqüència que figura a la disposició addicional segona.

CAPÍTOL IV

DE LA CERTIFICACIÓ

Article 15

El Rector estendrà un diploma acreditatiu del nomenament de doctor honoris causa, que lliurarà al nou doctor a l'acte d'investidura, juntament amb els atributs de doctor.

També figurarà al Llibre de Registre de doctors honoris causa, del qual serà responsable el Secretari General. En aquest llibre constarà, per a cada doctor honoris causa, una diligència de nomenament, signada pel Secretari General, i una d'investidura, signada també pel nou doctor.

CAPÍTOL V

DELS HONORS

Article 16

Aquelles persones que hagin estat investides doctors honoris causa per la Universitat de les Illes Balears gaudiran del reconeixement d'aquesta universitat i tindran dret a ocupar un lloc preferent en els actes acadèmics que faci, als quals seran convidades expressament.

Aquesta distinció s'atorgarà amb caràcter exclusivament honorífic.

DISPOSICIÓ TRANSITÒRIA

Als efectes del còmput previst als articles 5 i 10, no es tindran en compte els doctors honoris causa ja nomenats per la Universitat de les Illes Balears ni les peticions que s'hagin formulat amb anterioritat a l'entrada en vigor d'aquest reglament, per la qual cosa es procedirà d'acord amb la normativa que els era aplicable.

DISPOSICIÓ DEROGATÒRIA

Queda derogat el Reglament per conferir el títol de doctor honoris causa de la Universitat de les Illes Balears aprovat per acord de la Junta de Govern de 16 de febrer de 1988.

DISPOSICIONS ADDICIONALS

Primera

Les limitacions establertes als articles 5 i 10 de la present normativa s'aplicaran al procediment per concedir la Medalla d'Or de la Universitat.

Segona

S'autoritza el Consell Executiu perquè estableixi el cerimonial per a la investidura de doctors honoris causa, que ha de desenvolupar les línies generals següents: el Secretari General llegirà l'acta de concessió, el padrí farà una defensa dels mèrits del candidat al doctorat, el Rector de la Universitat l'investirà, el doctor investit pronunciarà un breu discurs, en què exposarà alguna de les seves conclusions, i hi haurà un discurs final a càrrec de la presidència.

Ho faig publicar perquè se'n prengui coneixement i tingui els efectes que corresponguin.

Palma, 28 de setembre de 1998
El Rector, Llorenç Huguet


Acords que fan referència a aquest.