FULL OFICIAL
Universitat de les
Illes Balears
Any XIII
Núm. 147
Divendres, 22 de maig de 1998
Any
Núm.
Acord
Cercar
?
DISPOSICIONS GENERALS
Junta de Govern
3990 ACORD NORMATIU del dia 11 de maig de 1998 pel qual s'aprova el procediment per concedir l'any sabātic.

És un fet inqüestionable que una exigència ineludible de tota universitat és la d'estar compromesa en la recerca i la docència de qualitat i permanentment actualitzades, fet aquest que condueix a la necessitat d'un perfeccionament continuat del professorat i a la conveniència de sortir del propi àmbit de la universitat, per tal de contrastar l'activitat, els hàbits i les normes propis.

L'article 117 dels Estatuts de la Universitat de les Illes Balears, com altres textos estatutaris, regula la figura de l'any sabàtic en els termes següents: «Els professors pertanyents als cossos docents tindran dret a l'any sabàtic, que s'entendrà en els següents termes: després de sis anys continuats de serveis actius, amb dedicació exclusiva, podran gaudir d'un any acadèmic d'absència per desenvolupar activitats docents o de recerca a centres de prestigi reconegut. S'haurà de sol·licitar

al Rector amb un curs d'antelació i, en el cas de ser-los concedit, presentaran al final una memòria de les activitats fetes.»

El contingut del precepte transcrit requereix, perquè la figura que regula sigui operativa, un necessari i imprescindible desenvolupament.

En conseqüència, la Junta de Govern, a la reunió ordinària del dia d'avui, ha acordat d'aprovar el procediment per concedir la llicència de l'any sabàtic.

Article 1. La Junta de Govern, a proposta del Consell Executiu, concedirà les llicències per any sabàtic, amb l'informe previ favorable del departament corresponent.

Article 2. Poden sol·licitar les llicències per any sabàtic els professors dels cossos docents universitaris amb més de sis anys continuats de servei actiu a la Universitat de les Illes Balears i amb dedicació a temps complet.

Les sol·licituds s'han d'haver fet tres mesos abans que comenci l'any acadèmic en què es vulgui gaudir de la llicència.

Article 3. Les llicències per any sabàtic han de tenir una durada mínima de tres mesos: en conseqüència, es pot gaudir de l'any sabàtic de forma fraccionada, de manera que les distintes llicències sumin els dotze mesos.

La Universitat establirà un registre de llicències per any sabàtic.

Article 4. Les sol·licituds, que s'han d'adreçar al Rector, les ha de tramitar el departament corresponent, a través del

director. A la sol·licitud s'hi ha d'adjuntar la justificació de les condicions assenyalades a l'article anterior, l'acceptació del centre de destinació, distint de la UIB, i també una memòria en la qual s'han d'especificar les tasques que s'han de desenvolupar durant la llicència per any sabàtic.

Article 5. El departament ha d'informar favorablement sobre la sol·licitud de la llicència per any sabàtic, i ha d'assegurar que la docència quedi coberta. En aquest sentit, el departament pot arbitrar les substitucions pertinents.

En cap cas la sol·licitud de llicència no pot justificar l'increment de professorat.

Article 6. No obstant l'article anterior, la UIB reservarà anualment fons per finançar les llicències per anys sabàtics, que es distribuiran entre les peticions que es formulin.

En aquest cas, la sol·licitud de llicència pot justificar l'increment transitori de personal docent, si es produeix un dèficit de la càrrega lectiva.

Article 7. Durant la llicència per any sabàtic els professors conservaran tots els drets econòmics i administratius, excepte els relatius al complement per càrrec acadèmic.

Article 8. Acabada la llicència, el professor ha d'elaborar, en un termini de tres mesos, una memòria de les activitats realitzades i l'ha de presentar al director

del departament corresponent, el qual la farà arribar a la Comissió d'Investigació.

Disposició addicional

S'autoritza el Consell Executiu perquè dicti les normes que calguin per a l'aplicació del present acord.

Disposició transitòria

A partir de l'entrada en vigor d'aquesta normativa, aquells professors dels cossos docents universitaris que reuneixin els requisits que s'hi estableixen poden sol·licitar la concessió de l'any sabàtic.

Disposició final

La present normativa entrarà en vigor l'endemà d'haver-se publicat al Full Oficial de la Universitat.

Ho faig publicar perquè se'n prengui coneixement i tingui els efectes que corresponguin.

Palma, 11 de maig de 1998
El Rector, Llorenį Huguet


Acords que fan referència a aquest.