FULL OFICIAL
Universitat de les
Illes Balears
Any XIII  
Núm. 146
Dijous, 30 d'abril de 1998 
Any
Núm.
Acord
Cercar
?
DISPOSICIONS GENERALS
Consell Executiu
3931 ACORD EXECUTIU del dia 21 d'abril de 1998 pel qual es crea el Laboratori de Recerca i Documentació Turística de la Universitat de les Illes Balears.

EXPOSICIÓ DE MOTIUS

Els articles 74 i 75 de l'Acord normatiu de regiment de la Universitat de les Illes Balears (ANRU) estableixen que els laboratoris són ens de suport a la docència, a la recerca i al desenvolupament de la Universitat.

La transmissió del coneixement és un dels problemes fonamentals en tot procés educatiu. L'ensenyament canvia i evoluciona constantment i per tant no pot limitar-se a una anàlisi històrica, sinó que s'ha de constituir com un ensenyament dinàmic i evolutiu. És per això que la separació entre ciència, recerca i ensenyament no condueix més que a un estancament d'aquestes matèries.

Així com en la resta de disciplines la recerca ha estat un eix, en els ensenyaments turístics ha existit, en canvi, una manca d'interès per la recerca. Moltes vegades, a la recerca feta en turisme li manquen bases metodològiques i/o teòriques o, en tot cas, existeix una manca de tradició de les activitats de recerca en turisme, almenys pel que fa al concepte de multidisciplinarietat.

S'ha de tenir en compte que la multidisciplinarietat és una característica essencial pel que fa a la recerca en les qüestions relacionades amb l'activitat turística. D'aquesta manera, entre les disciplines implicades en la recerca turística cal destacar la psicologia, l'antropologia, la sociologia, l'economia, la geografia, el dret, l'educació, l'ecologia o l'estadística, com també les àrees relacionades amb el medi ambient i les noves tecnologies de la informació i les comunicacions.

Així mateix, la investigació necessita apropar-se a l'activitat educativa, i per això les persones relacionades amb l'educació turística haurien de desenvolupar una contínua investigació a tots els nivells.

La necessitat de creació del Laboratori de Recerca i Documentació Turística es fonamenta en l'esmentat caràcter multidisciplinari del turisme, que fa necessari un centre que aglutini tot el treball realitzat per equips d'investigació i equips docents de diverses matèries relacionades amb el turisme; en la necessitat de la Universitat de les Illes Balears de convertir-se en un centre d'investigació de la indústria turística i ens difusor del saber fer que en matèria de turisme s'ha anat acumulant a la Illes Balears; i en l'escassesa de recursos

d'informació i documentació en el camp del turisme, ja que els serveis que té la informació turística especialitzada són escassos i l'augment d'aquesta informació especialitzada es donarà mitjançant la creació d'un centre específic d'investigació turística que atengui interessos científics i socials en matèria de turisme.

Tots aquests factors aconsellen la creació del Laboratori de Recerca i Documentació Turística de la Universitat de les Illes Balears, en el marc estatutari de l'ANRU, el present acord executiu i les normes que els desenvolupin, per poder donar un millor i més eficient suport a l'aplicació pràctica en el camp esmentat i a la recerca i la docència que se'n derivin.

Article 1. El Laboratori de Recerca i Documentació Turística es constitueix per donar servei i suport a la docència, la recerca i el desenvolupament en el camp del turisme i les línies que s'hi relacionin que es desenvolupin en el futur a la UIB. També es constitueix amb la finalitat de millorar el suport tècnic i material i optimar els recursos a l'abast dels docents i dels investigadors en coordinació amb altres laboratoris i serveis que duguin a terme activitats relacionades amb les diferents disciplines implicades en la recerca en el camp del turisme. Així mateix, proporcionarà el suport de desenvolupament tècnic que la Universitat pot transferir als sectors productius i socials quant a les línies i els sectors del coneixement científic i tecnològic indicats. Finalment, servirà d'entitat de suport bibliogràfic i assessorament tècnic als diferents docents i investigadors sobre temes turístics i obrirà noves línies d'investigació turística que contribueixin al desenvolupament de les Illes Balears.

Article 2. Els objectius del Laboratori de Recerca i Documentació Turística són:

1. Donar suport a la recerca i el desenvolupament quant a les diferents disciplines relacionades amb el turisme.

2. Desenvolupar una xarxa de centres dedicats a les investigacions turístiques i donar una infraestructura de serveis per a la xarxa esmentada.

3. Fomentar la cooperació europea col·lectiva en màteria d'educació turística, recerca i desenvolupament del turisme en altres regions.

4. Afavorir vincles entre el sector públic (Govern) i el privat i emfatitzar la rellevància d'accions coordinades en el desenvolupament turístic.

5. Aconseguir el posicionament de la UIB com a líder de l'excel·lència en educació turística, recerca i desenvolupament turístic, i en indústria turística general.

Article 3. El servei que el Laboratori de Recerca i Documentació Turística oferirà a la resta de la comunitat universitària serà la difusió d'informació sobre el turisme, i es canalitzarà, en particular, la difusió d'oportunitats de recerca i el desenvolupament de les diferents disciplines dins els programes de recerca tant al nivell autonòmic com estatal o de la Comissió Europea, i l'assistència al desenvolupament de noves línies d'investigació en l'àmbit de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

Article 4. D'acord amb els seus objectius, el Laboratori de Recerca i Documentació Turística de la UIB donarà suport fonamentalment als grups de recerca, de desenvolupament i docents en les diferents línies relacionades amb el turisme.

El Laboratori de Recerca i Documentació Turística coordinarà el personal tècnic, de recerca i serveis relacionat amb la seva activitat.

Pot organitzar-se en seccions.

Article 5. El Laboratori de Recerca i Documentació Turística pot tenir una comissió de direcció nomenada pel Rector. El Rector en nomenarà un director i un subdirector, que, si escau, s'integraran a la comissió de direcció.

Article 6. El director proposarà als organismes competents els representants del Laboratori en els diferents fòrums, comissions o organismes de la UIB o externs on hagi d'estar representat, com també les funcions que aquests representants han de tenir. El Laboratori de Recerca i Documentació Turística dependrà del vicerector d'Investigació.

Article 7. Els projectes i els contractes adscrits al Laboratori de Recerca i Documentació Turística seran els que hi assigni el Consell Executiu, a proposta dels responsables científics dels projectes i, si escau, amb l'informe favorable dels responsables legals dels organismes corresponents.

Article 8. El pressupost del Laboratori de Recerca i Documentació Turística serà constituït principalment per les partides corresponents dels seus projectes i contractes. També podrà incloure partides per garantir el manteniment i la renovació de l'equipament que tingui assignat. Pel que fa a l'atribució d'espais, s'haurà d'atenir a les disponibilitats existents.

Ho faig publicar perquè se'n prengui coneixement i tingui els efectes que corresponguin.

Palma, 21 d'abril de 1998
El Rector, Llorenç HuguetAcords que fan referència a aquest.