FULL OFICIAL
Universitat de les
Illes Balears
Any XIII  
Núm. 144
Divendres, 27 de febrer de 1998 
Any
Núm.
Acord
Cercar
?
DISPOSICIONS GENERALS
Consell Executiu
3798 ACORD EXECUTIU del dia 27 de gener de 1998 pel qual es crea el Laboratori d'Investigació en Litiasi Renal de la Universitat de les Illes Balears.

EXPOSICIÓ DE MOTIUS


Els articles 74 i 75 de l'Acord normatiu de regiment de la Universitat de les Illes Balears (ANRU) estableixen que els laboratoris són ens de suport a la docència, a la recerca i al desenvolupament de la Universitat.
Des de fa més de deu anys es van duent a terme investigacions sobre diferents aspectes de la litiasi renal, investigacions finançades per diferents programes competitus i que han permès de realitzar un servei continuat en diversos aspectes relatius al diagnòstic de la litiasi renal en diversos hospitals de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears (Hospital Son Dureta, Policlínica Miramar i Hospital Joan March), i també en particulars, fet
que ha suposat l'elaboració de més de mil informes d'anàlisi i estudi sobre aquesta patologia.
Per altra banda, les metodologies de diagnòstic emprades no es poden aplicar a cap altre centre d'aquesta comunitat ni de l'Estat a causa de l'absència de l'instrumental necessari i/o de personal degudament especialitzat.
La prestació d'aquest servei, a la vegada que aporta als investigadors una important informació que permet avançar en aspectes relatius a la investigació sobre la patologia esmentada, també els obliga a la preceptiva acreditació, d'acord amb les normes del Ministeri de Sanitat, de les metodologies emprades, i finalment els dóna la possibilitat de crear un centre de referència sobre aquests aspectes. Tot això suposa, emperò, la necessitat de l'existència reconeguda d'un laboratori dedicat a aquestes tasques, per tal com ja existeix i funciona.
Tots aquests factors aconsellen la creació del Laboratori d'Investigació en Litiasi Renal de la Universitat de les Illes Balears, en el marc estatutari de l'ANRU, el present acord executiu i les normes que els desenvolupin, per poder donar un millor i més eficient suport a l'aplicació pràctica en el camp esmentat i a la recerca i la docència que se'n derivin.

Article 1
. El Laboratori d'Investigació en Litiasi Renal es constitueix per donar servei i suport a la docència, la recerca i el desenvolupament en el camp de la litiasi renal i les línies que s'hi relacionin que es desenvolupin en el futur a la Universitat de les Illes Balears. També es constitueix amb la finalitat de millorar el suport tècnic i material i optimar els recursos a l'abast dels docents i dels investigadors. Així mateix, proporcionarà el suport de desenvolupament tècnic que la Universitat pot transferir als sectors productius i socials quant a les línies i els sectors del coneixement científic i tecnològic indicats.

Article 2
. D'acord amb la seva finalitat, el Laboratori d'Investigació en Litiasi Renal de la UIB donarà suport fonamentalment
als grups de recerca, de desenvolupament i docents i, en particular, a la línia de litiasi renal, com també a unitats com ara instituts o departaments que treballin en l'àrea indicada o connexa i desenvolupin les tecnologies que s'hi relacionen en el marc dels seus estatuts.
El Laboratori d'Investigació en Litiasi Renal coordinarà el personal tècnic, de recerca i serveis relacionat amb la seva activitat.
Pot organitzar-se en seccions.

Article 3
. El Laboratori d'Investigació en Litiasi Renal pot tenir una comissió de direcció nomenada pel Rector. El Rector nomenarà un director i un subdirector, que, si escau, s'integraran a la comissió de direcció.

Article 4
. La comissió de direcció proposarà als organismes competents els representants del laboratori en els diferents fòrums, comissions o organismes de la UIB o externs on hagi d'estar representat, com també les funcions que aquests
representants han de tenir. El Laboratori d'Investigació en Litiasi Renal dependrà del vicerector d'Investigació.

Article 5
. Els projectes i els contractes adscrits al Laboratori d'Investigació en Litiasi Renal seran els que hi assigni el Consell Executiu, a proposta dels responsables científics dels projectes i, si escau, amb l'informe favorable dels responsables legals dels organismes corresponents.

Article 6
. El pressupost del Laboratori d'Investigació en Litiasi Renal serà constituït principalment per les partides corresponents dels seus projectes i contractes. També podrà incloure partides per garantir el manteniment i la renovació de l'equipament que tingui assignat.

Ho faig publicar perquè se'n prengui coneixement i tingui els efectes que corresponguin.

 

Palma, 27 de gener de 1998
El Rector, Llorenç Huguet 

Acords que fan referència a aquest.