FULL OFICIAL
Universitat de les
Illes Balears
Any XII
Núm. 131
Divendres, 14 de febrer de 1997
Any
Núm.
Acord
Cercar
?
DISPOSICIONS GENERALS
Rectorat
3414. RESOLUCIÓ del Rectorat del dia 28 de gener de 1997 per la qual es crea la Comissió General d'Avaluació Institucional de la UIB i se'n nomenen els membres.

Amb les funcions que em confereix l'article 29.22) dels Estatuts de la Universitat i havent-ne informat el Consell Executiu a la sessió del dia d'avui, es crea la Comissió General d'Avaluació Institucional de la UIB, que serà integrada per:

a) El Rector o per delegació el vicerector d'Ordenació Acadèmica, doctor Santiago Cavanillas Múgica, que la presidirà.
b) El vicerector d'Investigació, doctor Eduard Cesari Aliberch, el Gerent, senyor Sebastià Alemany Font, el doctor Eugeni Garcia Moreno, el doctor Camilo José Cela Conde, el doctor Eduard Rigo Carratalà, el doctor Gonzalo Lozano Arnica i el doctor Pere M. Deyà Serra, com a vocals.
c) El doctor Mateu Servera Barceló, que actuarà com a secretari.

Així mateix, es crea la Unitat Tècnica d'aquesta comissió, que serà integrada pel senyor Mateu Servera Barceló, que la dirigirà, i els senyors Luis M. Vegas Alonso i Lluís Ballester Brague i la senyora Maria Jesús Mayrata Creus.

Ho faig publicar perquè se'n prengui coneixement i tingui els efectes que corresponguin.

Palma, 28 de gener de 1997
El Rector, LlorenÁ Huguet


Acords que fan referència a aquest.