FULL OFICIAL
Universitat de les
Illes Balears
Any XI
Núm. 121
Divendres, 14 de juny de 1996 
Any
Núm.
Acord
Cercar
?
DISPOSICIONS GENERALS
Consell Executiu
3175 ACORD EXECUTIU del dia 23 d'abril de 1996 pel qual es fa públic el Reglament de les delegacions d'alumnes.

El Consell Executiu del dia d'avui, fent ús de les atribucions que li confereixen els articles 23.1.a) i i) dels Estatuts de la Universitat, ha acordat de fer públic el Reglament de les delegacions d'alumnes,

aprovat a la sessió extraordinària del Consell d'Estudiants del dia 5 de març de 1996.

Reglament de les delegacions d'alumnes

Article 1. Les delegacions d'alumnes de la UIB són espais on els representants dels estudiants i els diferents col·lectius estudiantils duen a terme les tasques que els són pròpies.

Article 2. Tenen accés a les delegacions d'alumnes tots els estudiants que estiguin matriculats a la UIB.

Article 3. Poden disposar d'un horari a les delegacions d'alumnes:

a) La Comissió Permanent del Consell d'Estudiants.
b) Els representants dels estudiants a la Junta de Govern.
c) Les juntes de Representants d'Estudis.
d) Els diferents col·lectius d'estudiants.

Els horaris corresponents als apartats b), c) i d) no poden excedir les quatre hores setmanals. La Comissió Permanent del Consell d'Estudiants pot disposar del nombre d'hores que cregui convenient per al desenvolupament de les seves funcions a la Delegació d'Alumnes «central», que serà la que estableixi en el seu moment la Comissió Permanent del Consell d'Estudiants.

Article 4. Per disposar d'un horari a les delegacions d'alumnes, s'haurà de sol·licitar prèviament per escrit al secretari del Consell d'Estudiants quan la Comissió Permanent faci pública la convocatòria d'horaris. En tot cas hi haurà dues convocatòries: una a l'octubre i l'altra al febrer. En el cas dels col·lectius estudiantils, la Comissió Permanent es reserva el dret de considerar o no la sol·licitud d'horari segons els criteris que, si escau, s'establiran.

Article 5. Els horaris que no siguin ocupats seran de lliure disposició per a tots els usuaris.

Article 6. Les delegacions d'alumnes les gestiona la Comissió Permanent del Consell d'Estudiants segons el que disposa el present reglament. Correspon a la Comissió Permanent la competència per interpretar-lo i suplir, mitjançant les disposicions oportunes, les deficiències o llacunes que s'hi puguin advertir.

Article 7. Les infraestructures de les delegacions d'alumnes s'usaran d'acord amb els criteris següents:

No es poden fer servir les delegacions d'alumnes per a ús o lucre personal.
No es poden utilitzar les delegacions d'alumnes com a sales d'estudi.
S'ha de fer un ús adequat del material de les delegacions d'alumnes (telèfon, fax, folis, sobres, segells...).
S'ha de procurar respectar els horaris esablerts i no interferir en la tasca desenvolupada per cadascun dels usuaris.

Article 8. La Comissió Permanent abastarà les delegacions d'alumnes del material necessari, sempre d'acord amb el capítol d'infraestructures del pressupost del Consell d'Estudiants.

Article 9. Les persones o els col·lectius que facin un ús inadequat de les delegacions d'alumnes segons el que disposa el present reglament, seran sancionats amb una retirada cautelar del seu horari o en tot cas del dret d'entrada a les delegacions d'alumnes durant els temps que la Comissió Permanent determini (el termini no serà superior a un mes).

En cas d'infracció reiterada, la suspensió serà definitiva i l'haurà de ratificar el plenari.

Ho faig publicar perquè se'n prengui coneixement i tingui els efectes que corresponguin.

Palma, 23 d'abril de 1996
El Rector, Llorenç Huguet 

Acords que fan referència a aquest.