FULL OFICIAL
Universitat de les
Illes Balears
Any XI
Núm. 113
Divendres, 17 de novembre de 1995 
Any
Núm.
Acord
Cercar
?
DISPOSICIONS GENERALS
Junta de Govern
2877 ACORD NORMATIU del dia 29 de setembre de 1995 pel qual es ratifica l'Acord marc de col.laboració entre la Universitat de les Illes Balears i la Fundació Maria Ferret, aprovat pel Consell Executiu del dia 20 de juny de 1995.

Palma, 6 de juliol de 1995

REUNITS

D'uana part la Fundació Maria Ferret, representada pel seu president, senyor Eduard Mas i Bataller.

I de l'altra, el Rector de la Universitat de les Illes Balears, Magnífic i Excel·lentíssim Senyor Nadal Batle Nicolau, com a representant d'aquesta, segons el que estableixen la Llei orgànica 11/1983, de 25 d'agost, de reforma universitària, i el Reial decret 1666/1989, de 22 de desembre, pel qual s'aproven els Estatuts de l'esmentada universitat.

EXPOSEN

Que, davant l'interès comú d'ambdues institucions en la finalitat de convertir-se en elements dinamitzadors del món de l'educació i del lleure, mitjançant la promoció d'activitats i estudis dins la línia del pensament i els principis del Moviment Escolta i Guiatge de Mallorca,

ACORDEN

Primer. Subscriure aquest acord marc de col·laboració amb la finalitat d'establir fórmules generals de cooperació que es tradueixin en modalitats operatives. Aquestes modalitats han de permetre aprofitar millor els recursos humans i materials en temes comuns, afins i complementaris de mutu interès.

Segon. Organitzar conjuntament cicles de conferències, debats, seminaris o tallers i també cursos divulgatius.

Tercer. La Fundació Maria Ferret posarà en marxa un concurs de beques d'investigació i estudi d'acord amb la línia educativa fixada per a cada curs conjuntament entre el Patronat de la dita Fundació i el Comissariat del Moviment Escolta i Guiatge de Mallorca.

Quart. La Universitat de les Illes Balears facilitarà a la Fundació Maria Ferret personal especialitzat i de reconegut prestigi per formar part del jurat que seleccionarà i qualificarà els projectes presentats en cada convocatòria de les beques esmentades en el punt anterior.

Cinquè. Ambdues parts signants de l'acord establiran un conveni de formació de personal i de pràctiques que resulti beneficiós per a les persones vinculades a cada institució.

Sisè. La UIB es compromet a facilitar a la Fundació la màxima difusió de totes les seves activitats. Al mateix temps, la Fundació establirà un sistema de descomptes en les publicacions i les activitats per a totes les persones vincualdes a la UIB, ja siguin professors, estudiants o personal d'administració i serveis.

Setè. Es constituirà una comissió mixta formada per tres representants de cada institució que es reunirà almenys una vegada cada sis mesos per avaluar les activitats en marxa i proposar-ne d'altres.

Vuitè. La UIB donarà suport tècnic i administratiu a la Fundació en matèria informàtica, pedagògica, d'organització de congressos, elaboració de material àudio-visual i bibliogràfic, i en altres activitats que siguin del seu interès en les condicions que s'estableixin en protocols annexos a aquest conveni.

Aquest acord marc té una validesa de quatre anys i es renovarà automàticament si cap de les parts implicades no hi mostra disposició en contra sis mesos abans que acabi el termini esmentat. Com a prova de conformitat, signen el present document al lloc i en la data indicats a l'encapçalament.

Ho faig publicar perquè se'n prengui coneixement i tengui els efectes que corresponguin.

Palma, 29 de setembre de 1995
El Rector, Llorenç Huguet 

Acords que fan referència a aquest.