FULL OFICIAL
Universitat de les
Illes Balears
Any VIII 
Núm. 84
Dijous, 30 de setembre de 1993
Any
Núm.
Acord
Cercar
?
DISPOSICIONS GENERALS
Consell Executiu
2013 ACORD EXECUTIU del dia 8 de juny de 1993 pel qual es crea el Laboratori de Sistemes d'Informaciķ Geogrāfica i Territorial de la Universitat de les Illes Balears (LSIG de la UIB).

EXPOSICIÓ DE MOTIUS
Els articles 74 i 75 de l'Acord normatiu de Regiment de la Universitat de les Illes Balears estableixen que els laboratoris són ens de suport a la docència, a la recerca i al desenvolupament de la Universitat. L'abast que s'ha assolit en els camps de la cartografia, l'ordenació del territori, l'urbanisme, l'estudi de xarxes territorials, els sistemes d'informació geogràfica i els impactes mediambientals, fins ara, ha estat molt gran.
Aquest abast, juntament amb les previsions d'aplicació a la docència i a la recerca, i l'aplicació pràctica que se'n deriva, conduirà a la configuració d'un gran banc de dades territorial informatitzat de les Illes Balears amb l'ús dels moderns sistemes d'informació geogràfica. Tot l'anterior aconsella la creació d'un Laboratori de Sistemes d'Informació Geogràfica i Territorial de la UIB (LSIG de la UIB).
Aquest laboratori donarà un millor i més eficient suport, per tant, a l'aplicació pràctica en els camps esmentats i, si escau, a la recerca, al desenvolupament i a la docència que se'n derivi.

Article 1. El LSIG es constitueix per donar servei i suport a la docència, la recerca i el desenvolupament en els camps de la cartografia, l'ordenació del territori, l'urbanisme, l'estudi de xarxes territorials, els sistemes d'informació geogràfica i els impactes mediambientals i les línies que s'hi relacionin que es desenvolupin en el futur a la Universitat de les Illes Balears. També es constitueix amb la finalitat de millorar el suport tècnic i material i optimar els recursos a l'abast dels alumnes, dels docents i dels investigadors. Així mateix, proporcionarà el suport de desenvolupament tècnic que la Universitat pot transferir als sectors socials quant a les línies i els sectors del coneixement científic i tecnològic indicats.
Article 2. D'acord amb la seva finalitat, el LSIG de la UIB donarà suport fonamentalment als grups de recerca, de desenvolupament i docents i, en particular, a les línies de turisme, territori i medi ambient, com també a unitats tals com instituts o departaments que desenvolupin les àrees indicades o connexes en el marc dels seus estatuts.
El LSIG coordinarà el personal tècnic, de recerca i serveis relacionat amb la seva activitat.
Pot organitzar-se en seccions.
Article 3. El LSIG tindrà una comissió de direcció nomenada pel Rector. Aquesta comissió nomenarà un director i un subdirector (si escau) que s'integraran a la comissió de direcció.
Article 4. La Comissió de Direcció proposarà als organismes competents els representants (i les seves funcions) del laboratori en els diferents fòrums, comissions o organismes de la UIB o externs on hagi d'estar representat. El LSIG dependrà provisionalment del vice -rector de Coordinació Educativa.
Article 5. Els projectes i els contractes adscrits al LSIG seran els que li assigni el Consell Executiu, a proposta dels responsables científics dels projectes i, si escau, amb l'informe favorable dels responsables legals dels organismes corresponents.
Article 6. El pressupost del LSIG serà constituït principalment per les partides corresponents dels seus projectes i contractes. També inclourà partides per garantir el manteniment, l'assegurança i el suport de l'equipament que tingui assignat, en particular les quotes dels contractes de recerca i desenvolupament d'acord amb el nivell de suport i ús demanat i de les inversions dels projectes esmentats.

Ho faig publicar perquè se'n prengui coneixement i tengui els efectes que corresponguin.

 

Palma, 8 de juny de 1993

El Rector, Nadal Batle

Acords que fan referència a aquest.