FULL OFICIAL
Universitat de les
Illes Balears
Any VII  
Núm. 67
Divendres, 28 de febrer de 1992 
Any
Núm.
Acord
Cercar
?
DISPOSICIONS GENERALS
Junta de Govern
1607 ACORD NORMATIU del dia 28 de gener de 1992 pel qual es ratifica l'Acord entre la Universitat de les Illes Balears i el senyor Andreu Jaume Rovira.

Palma, 17 de desembre de 1991

REUNITS

D'una part, el senyor Andreu Jaume Rovira, que viu a Palma, al carrer de Can Sbert, núm. 33 A, i té el DNI núm. 41.111.353, i

De l'altra, el senyor Nadal Batle Nicolau, Magnífic i Excel.lentíssim Rector de la Universitat de les Illes Balears (UIB), com a representant d'aquesta, segons el que estableixen la Llei Orgànica 11/1983, de 15 d'agost, de reforma universitària, i el Reial Decret 1666/1989, de 22 de desembre, pel qual s'aproven els Estatuts d'aquesta Universitat,

EXPOSEN

A) Que el senyor Andreu Jaume Rovira posseeix un arxiu referit bàsicament a la migració mallorquina a Amèrica.

B) Que el senyor Andreu Jaume Rovira vol contribuir a incrementar el patrimoni cultural de la Universitat de les Illes Balears, com a institució dedicada al servei públic de l'educació superior i de la recerca que considera que el benefici social que es derivi de la seva actuació serà més gran com més siguin els mitjans de què disposi.

ACORDEN

Primer. El senyor Andreu Jaume Rovira fa donació a la Universitat de les Illes Balears d'un arxiu referit bàsicament a la migració mallorquina a Amèrica, al qual fa referència l'apartat A.

Segon. El senyor Nadal Batle Nicolau, Rector de la Universitat de les Illes Balears, en nom d'aquesta institució, accepta la donació en els termes continguts a les clàusules següents.

Tercer. La donació es fa amb la finalitat expressa que la Universitat de les Illes Balears ordeni i catalogui l'objecte de la donació, per tal que els estudiosos de la nostra comunitat puguin utilitzar-la.

Quart. La institució donatària no podrà disposar per a cap acte o contracte dels béns donats sense el consentiment per escrit del donant. Així mateix, l'objecte de la donació revertirà automàticament, i per tant de ple dret, al patrimoni del donant en el supòsit que desaparegui la Universitat de les Illes Balears.

Llegit per totes dues parts l'acord i com a prova de conformitat amb el que s'hi expressa, el signen en dos exemplars al lloc i en la data indicats a l'encapçalament.

INVENTARI DE L'ARXIU DE L'EX-CÒNSOL DE L'URUGUAI A PALMA, SENYOR ANDREU JAUME I ROVIRA

1. Correspondència oficial del Vice-consolat d'Eivissa 1956-65.

2. Registre de signatures autògrafes de funcionaris locals.

3. Despatx de vaixells.

4. Correspondència oficial 1937-50.

5. Correspondència oficial 1951-54.

6. Correspondència oficial 1955-63.

7. Còpies correspondència 1938-50.

8. Còpies correspondència 1951-54.

9. Còpies correspondència 1955-60.

10. Còpies de correspondència 1961-66.

11. Còpies de remissió de comptes.

12. Llibre de caixa 1951-53.

13. Llibre de caixa 1954-58.

14. Llibre de caixa 1969.

15. Llibre de caixa 1945.

16. Vuit llibres d'estampilles consulars.

17. Quatre talonaris de rebuts.

18. Carpeta d'assegurances socials.

19. Carpeta de rebuts d'impresos efectuats a la Banca March 1961.

20. Carpeta de certificats d'existència 1949-60.

21. Carpeta de certificats d'existència 1961.

22. Informe y reglamentación sobre el pasaporte. Ministerio de Relaciones Exteriores. R. Oriental del Uruguay. Montevideo 1928.

23. Leyes de organización y de arancel consulares. Mto. de Relaciones Exteriores del Uruguay. Montevideo 1818.

24. La lisadoterapia del corazón en cancerología. Mto. de Salud Pública R.O. del Uruguay.

25. Ley Constitucional (26, Oct. 1951) R.O. del Uruguay.

26. Rutas y balnearios del Este.

27. Guía de Turismo del Uruguay 1954.

28. Carpeta amb visats temporals.

29. Llibre d'entrades 1958.

30. Llibre d'actes del Consolat.

31. Diari del Consolat obert l'any 1903 per Alexandre Jaume.

32. Registre de legalitzacions de signatures 1952-63.

33. Registre d'actes notarials 1966.

34. Llibre d'entrades 1952-58.

35. Quatre llibres de certificats de nacionalitats 1939-61.

36. Registre de passaports.

37. Llibre d'habilitació de passius 1927-30.

38. Característiques demogràfiques de l'Uruguai. Ministeri d'Hisenda. R.O. de l'Uruguai.

39. Estadístiques retrospectives de l'Uruguai. M. d'Hisenda 1861.

40. Guia telefònica de l'Uruguai. 1953.

41. Tres registres d'actuacions.

42. Boletín de Servicio exterior. Mto. Relaciones Exteriores del Uruguay.

43. Certificats de viatge 1932-36.

44. Sol.licituds de lliure ingrés amb caràcter permanent expedides pel Consolat des de l'any 1948 fins al 1963.

Ho faig publicar perquè se'n prengui coneixement i tengui els efectes que corresponguin.

Palma, 28 de gener de 1992
El Rector, Nadal Batle 

Acords que fan referència a aquest.